Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locativeRo

Articol Original

Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative

Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup” anunță concurs de selectare a unei companiei sau persoane fizice care să presteze servicii de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative. Activitatea este parte a proiectului de asistență tehnică pentru îmbunătățirea eficienței și securității energetice în Republica Moldova. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, în cadrul asistenței tehnice pentru îmbunătățirea eficienței energetice și securității în Republica Moldova, pentru perioada 2022-2024.  

I. Obiectivele și scopurile evaluării 

Scopul general al misiunii este de a efectua 10 evaluări de eficiență energetică ale blocurilor locative/10 loturi. Termenii de referință detaliați sunt anexați mai jos.

Activitățile principale sunt:

II. Livrabile 

Executorul la finalizarea evaluării pentru fiecare clădire în parte, va depune 2 (două) exemplare originale în limba română ale Raportului de evaluare (Anexa 2 din Termeni de referință) și varianta electronică în format *.docx (posibil și alte formate la necesitate).

III. Durata evaluării 

Colectarea datelor și pregătirea rezultatelor specificate în partea 3 (Livrabile) trebuie să fie prezentate până la 01 aprilie 2023.

În cazul în care executorul va efectua evaualrea pentru mai multe clădiri, împreună cu propunerea financiară trebuie să furnizeze un program de efectuare a lucrărilor pentru toate blocurile. În același timp, Expert-Grup poate alege succesiunea lucrărilor.

IV. Criterii de eligibilitate a executorilor

Pentru a se califica pentru efectuarea evaluării, așa cum se specifică mai sus: 

 • executorul trebuie să fie în raport de muncă (în state de personal sau contract prestări servicii) cu un auditor energetic inclus în Registrul auditorilor energetici (Categoria - Clădiri) de către Agenția pentru Eficiență Energetică.  

V. Procesul de aplicare și structura ofertei 

Structura ofertelor care urmează să fie prezentate: 

 1. Scurtă descriere a companiei în domeniul eficienței energetice (CV pentru auditorul energetic în cazul în care se aplică independent); 
 2. Numele companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon (informații de contact pentru auditorul energetic în cazul în care se aplică independent); 
 3. Lista organizațiilor pentru care a fost efectuat auditul energetic/evaluare eficienței energetice/sau lucrări similare în ultimii 2 ani; 
 4. Lista blocurilor locative pentru care s-a efectuat auditul energetic/evaluarea eficienței energetice/sau lucrări similare în ultimii 5 ani;
 5. Lista persoanelor care au fost incluse în Registrul auditorilor energetici (Categoria - Clădiri) de către Agenția pentru Eficiență Energetică, care lucrează pentru companie și care vor efectua evaluarea (doar pentru companiile aplicante); 
 6. Oferta financiară. Oferta financiară poate conține mai mult de 1 lot/clădire; 
 7. Calendarul auditurilor energetice/evaluărilor - în cazul unei propuneri financiare pentru mai mult de 1 clădire/lot.

Oferta trebuie să fie depusă în limba engleză sau română. 

VI. Criterii de evaluare pentru fiecare lot:

 • Prezentarea setului complet de documente indicate în Structura ofertei de mai sus; 
 • Experiența în realizarea de audituri energetice (în total și în blocuri locative); 
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate (experiență)/preț. 

! Lipsa experienței în efectuarea auditurilor energetice/evaluări a eficienței energetice/sau lucrări similare ale blocurilor locative nu reprezintă un criteriu de excludere din concurs.

Procedura de depunere a ofertelor și termenele limită: 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 31 ianuarie 2023, ora 10.00, ora Chișinăului. Ofertele vor fi depuse prin curier la adresa: str. A. Bernardazzi 45, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova sau prin e-mail la adresa procurari@expert-grup.org. Informații suplimentare sau clarificări pot fi obținute la telefon: 022 999 312 / 79 033 684. Persoana de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco

Descară termenii de referință detaliaț disponibili pe următorul link: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item

En

Traducere Automata

Competition on the selection of services for the evaluation of the energy efficiency of residential blocks

Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative

The Public Association "Independent Analytical Center Expert-Grup" announces a contest for the selection of a company or individuals to provide services for the evaluation of the energy efficiency of residential blocks. The activity is part of the technical assistance project to improve energy efficiency and security in the Republic of Moldova. The project is implemented by the Independent Analytical Center Expert-Grup in partnership with the Ministry of Infrastructure and Regional Development, with the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Moldova, within the framework of technical assistance to improve energy efficiency and security in the Republic of Moldova, for the period 2022-2024.  

I. Objectives and purposes of the evaluation 

The overall aim of the mission is to carry out 10 energy efficiency assessments of residential blocks/10 lots. The detailed terms of reference are attached below.

The main activities are:

II. Deliverables 

The executor, upon completion of the evaluation for each building, will submit 2 (two) original copies in the Romanian language of the Evaluation Report (Annex 2 of the Terms of Reference) and the electronic version in *.docx format (possibly other formats if necessary).

III. Duration of the assessment 

The data collection and preparation of the results specified in Part 3 (Deliverables) shall be submitted by 01 April 2023.

If the executor will carry out the evaluation for several buildings, together with the financial proposal must provide a schedule for carrying out the works for all the blocks. At the same time, expert-group can choose the sequence of works.

IV. Eligibility criteria for executors

To qualify for the assessment, as specified above: 

 • the contractor must be in an employment relationship (in staff lists or service contracts) with an energy auditor included in the Register of energy auditors (Category - Buildings) by the Agency for Energy Efficiency.  

V. Application process and structure of the offer 

Structure of the tenders to be submitted: 

 1. Brief description of the company in the field of energy efficiency (CV for the energy auditor if applied independently); 
 2. Company name, address, contact person and telephone number (contact information for the energy auditor if applied independently); 
 3. List of organisations for which the energy audit/energy efficiency assessment/or similar works have been carried out in the last 2 years; 
 4. List of residential blocks for which the energy audit / energy efficiency assessment / or similar works have been carried out in the last 5 years;
 5. List of persons who have been included in the Register of Energy Auditors (Category - Buildings) by the Agency for Energy Efficiency, who work for the company and who will carry out the evaluation (only for the applicant companies); 
 6. Financial offer. The financial offer may contain more than 1 lot/building; 
 7. Timeline of energy audits/evaluations - in case of a financial proposal for more than 1 building/lot.

Tenders must be submitted in English or Romanian. 

VI. Assessment criteria for each lot:

 • Presentation of the complete set of documents indicated in the above offer structure; 
 • Experience in carrying out energy audits (in total and in residential blocks); 
 • The most advantageous offer respecting the quality (experience) / price indicator. 

! The lack of experience in carrying out energy audits/energy efficiency assessments/or similar works of blocks of flats is not a criterion for exclusion from the competition.

Procedure for the submission of tenders and time limits: 

Deadline for submission of bids: January 31, 2023, 10:00 a.m., Chisinau time. The bids will be submitted by courier to the address: str. A. Bernardazzi 45, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova or by e-mail at the address procurari@expert-grup.org. Further information or clarifications can be obtained by phone: 022 999 312 / 79 033 684. Contact person: Iulia Sîrghi-Zolotco

Download the detailed terms of reference available on the following link: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item

It

Traducere Automata

Concorso sulla selezione dei servizi per la valutazione dell'efficienza energetica dei blocchi residenziali

Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative

L'Associazione pubblica "Centro analitico indipendente Expert-Grup" bandisce un concorso per la selezione di una società o di individui per fornire servizi per la valutazione dell'efficienza energetica dei blocchi residenziali. L'attività fa parte del progetto di assistenza tecnica per migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. Il progetto è attuato dal Centro analitico indipendente Expert-Grup in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo regionale, con il supporto dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi nella Repubblica di Moldova, nell'ambito dell'assistenza tecnica per migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza nella Repubblica di Moldova, per il periodo 2022-2024.  

I. Obiettivi e finalità della valutazione 

L'obiettivo generale della missione è quello di effettuare 10 valutazioni di efficienza energetica di blocchi residenziali / 10 lotti. I termini di riferimento dettagliati sono riportati qui di seguito.

Le principali attività sono:

II. Risultati finali 

L'esecutore, al termine della valutazione per ciascun edificio, presenterà 2 (due) copie originali in lingua rumena del rapporto di valutazione (allegato 2 del mandato) e la versione elettronica in formato *.docx (eventualmente altri formati se necessario).

III. Durata della valutazione 

La raccolta dei dati e la preparazione dei risultati specificati nella parte 3 (Deliverables) devono essere presentate entro il 1° aprile 2023.

Se l'esecutore effettuerà la valutazione per più edifici, insieme alla proposta finanziaria deve fornire un programma per l'esecuzione dei lavori per tutti i blocchi. Allo stesso tempo, il gruppo di esperti può scegliere la sequenza delle opere.

IV. Criteri di ammissibilità per gli esecutori

Per qualificarsi per la valutazione, come specificato sopra: 

 • il contraente deve avere un rapporto di lavoro (negli elenchi del personale o nei contratti di servizio) con un revisore dell'energia incluso nel registro dei revisori energetici (categoria - edifici) dall'Agenzia per l'efficienza energetica.  

V. Processo di candidatura e struttura dell'offerta 

Struttura delle offerte da presentare: 

 1. Breve descrizione dell'azienda nel campo dell'efficienza energetica (CV per l'auditor energetico se applicato autonomamente); 
 2. Nome dell'azienda, indirizzo, persona di contatto e numero di telefono (informazioni di contatto per l'auditor energetico se applicate in modo indipendente); 
 3. Elenco delle organizzazioni per le quali negli ultimi 2 anni sono stati effettuati l'audit energetico/valutazione dell'efficienza energetica/o lavori analoghi; 
 4. Elenco dei blocchi residenziali per i quali negli ultimi 5 anni sono stati effettuati gli audit energetici / valutazione dell'efficienza energetica / o lavori analoghi;
 5. Elenco delle persone che sono state inserite nel Registro dei Revisori Energetici (Categoria - Edifici) dall'Agenzia per l'Efficienza Energetica, che lavorano per l'azienda e che effettueranno la valutazione (solo per le aziende richiedenti); 
 6. Offerta finanziaria. L'offerta finanziaria può contenere più di 1 lotto/edificio; 
 7. Calendario degli audit/valutazioni energetiche - in caso di proposta finanziaria per più di 1 edificio/lotto.

Le offerte devono essere presentate in inglese o rumeno. 

VI. Criteri di valutazione per ciascun lotto:

 • Presentazione del set completo di documenti indicati nella struttura dell'offerta di cui sopra; 
 • Esperienza nello svolgimento di audit energetici (in totale e in blocchi residenziali); 
 • L'offerta più vantaggiosa rispettando l'indicatore qualità (esperienza) / prezzo. 

! La mancanza di esperienza nell'esecuzione di audit energetici/valutazioni di efficienza energetica/o lavori analoghi di condomini non costituisce un criterio di esclusione dal concorso.

Procedura di presentazione delle offerte e termini: 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 31 gennaio 2022, ore 10:00, ora di Chisinau. Le offerte saranno presentate tramite corriere all'indirizzo: str. A. Bernardazzi 45, Chisinau, MD-2012, Repubblica di Moldova o via e-mail all'indirizzo procurari@expert-grup.org. Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti per telefono: 022 999 312 / 79 033 684. Contatto: Iulia Sîrghi-Zolotco

Scarica i termini di riferimento dettagliati disponibili al seguente link: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item

Ua

Traducere Automata

Конкурс з відбору послуг з оцінки енергетичної ефективності житлових блоків

Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative

Громадська спілка «Незалежний аналітичний центр «Експерт-груп» оголошує конкурс з відбору компанії або фізичних осіб для надання послуг з оцінки енергетичної ефективності житлових будинків. Діяльність є частиною проекту технічної допомоги для підвищення енергоефективності та безпеки в Республіці Молдова. Проєкт реалізується Незалежним аналітичним центром «Експерт-Груп» у партнерстві з Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку, за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Республіці Молдова, в рамках технічної допомоги для підвищення енергоефективності та безпеки в Республіці Молдова, на період 2022-2024 років.  

I. Цілі та цілі оцінки 

Загальною метою місії є проведення 10 оцінок енергоефективності житлових кварталів/10 лотів. Детальне технічне завдання додається нижче.

Основними напрямками діяльності є:

II. Кінцеві результати

Виконавець після завершення оцінювання для кожної будівлі подасть 2 (два) оригінали оригіналів румунською мовою Звіту про оцінку (Додаток 2 Технічного завдання) та електронну версію у форматі *.docx (можливо, в інших форматах у разі потреби).

III. Тривалість оцінювання 

Збір даних та підготовка результатів, зазначених у частині 3 (Результати), мають бути подані до 01 квітня 2023 року.

Якщо виконавець буде проводити оцінку по декількох будівлях, разом з фінансовою пропозицією необхідно надати графік проведення робіт по всіх блоках. При цьому експертна група може вибрати послідовність виконання робіт.

IV. Критерії прийнятності виконавців

Щоб претендувати на оцінку, як зазначено вище: 

 • підрядник повинен перебувати у трудових відносинах (у штатних розписах або договорах про надання послуг) з енергоаудитором, включеним Агентством з енергоефективності до Реєстру енергоаудиторів (Категорія – Будівлі).  

V. Процес подання заявки та структура пропозиції 

Структура тендерів, що подаються: 

 1. Коротка характеристика підприємства у сфері енергоефективності (резюме для енергоаудитора, якщо застосовується самостійно); 
 2. Назва компанії, адреса, контактна особа та номер телефону (контактна інформація енергоаудитора у разі самостійного звернення); 
 3. Перелік організацій, для яких протягом останніх 2 років проводився енергоаудит/оцінка енергоефективності/або аналогічні роботи; 
 4. Перелік житлових блоків, для яких за останні 5 років проводився енергоаудит/оцінка енергоефективності/або аналогічні роботи;
 5. Перелік осіб, які були включені Агентством з енергоефективності до Реєстру енергоаудиторів (категорія - будівлі), які працюють на компанію та які будуть проводити оцінку (тільки для компаній-заявників); 
 6. Фінансова пропозиція. Фінансова пропозиція може містити більше 1 лота/будівлі; 
 7. Терміни проведення енергоаудитів/оцінок - у разі наявності фінансової пропозиції більш ніж на 1 будівлю/лот.

Тендери подаються англійською або румунською мовами. 

VI. Критерії оцінки по кожному лоту:

 • Пред'явлення повного пакету документів, зазначених у вищевказаній структурі пропозиції; 
 • Досвід проведення енергоаудитів (в цілому і в житлових кварталах); 
 • Найвигідніша пропозиція з дотриманням показника якості (досвіду) / ціни. 

! Відсутність досвіду проведення енергоаудитів/оцінок енергоефективності/або аналогічних робіт багатоквартирних будинків не є критерієм виключення з конкурсу.

Порядок подання тендерів та строки: 

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 31 січня 2022 року, 10:00 за кишинівським часом. Тендерні пропозиції будуть подані кур'єром за адресою: вул.А. Бернардацці 45, м. Кишинів, МД-2012, Республіка Молдова або електронною поштою за адресою procurari@expert-grup.org. Додаткову інформацію або уточнення можна отримати за телефоном: 022 999 312 / 79 033 684. Контактна особа: Юлія Сиргі-Золотко

Завантажити детальне технічне завдання можна за посиланням: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item

Bg

Traducere Automata

Конкурс за избор на услуги за оценка на енергийната ефективност на жилищни блокове

Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative

Сдружение "Независим аналитичен център Експерт-Груп" обявява конкурс за избор на фирма или физически лица, които да предоставят услуги за оценка на енергийната ефективност на жилищните блокове. Дейността е част от проекта за техническа помощ за подобряване на енергийната ефективност и сигурност в Република Молдова. Проектът се изпълнява от Независимия аналитичен център Експерт-Груп в партньорство с Министерството на инфраструктурата и регионалното развитие, с подкрепата на посолството на Кралство Нидерландия в Република Молдова, в рамките на техническата помощ за подобряване на енергийната ефективност и сигурност в Република Молдова, за периода 2022-2024 г.  

I. Цели и задачи на оценката 

Общата цел на мисията е да се извършат 10 оценки за енергийна ефективност на жилищни блокове/10 лота. Подробните задания са приложени по-долу.

Основните дейности са:

II. Материали за клиента

След приключване на оценката за всяка сграда изпълнителят ще представи 2 (два) оригинални копия на румънски език на доклада за оценка (приложение 2 към техническото задание) и електронната версия във формат *.docx (евентуално други формати, ако е необходимо).

III. Продължителност на оценката 

Събирането на данни и подготовката на резултатите, посочени в част 3 (Резултати), се подават до 01 април 2023 г.

Ако изпълнителят ще извърши оценката за няколко сгради, заедно с финансовото предложение трябва да се предвиди график за извършване на работите за всички блокове. В същото време експертната група може да избере последователността на произведенията.

IV. Критерии за допустимост на изпълнителите

За да се класирате за оценката, както е посочено по-горе: 

 • изпълнителят трябва да е в трудово правоотношение (в списъци на персонала или договори за услуги) с енергиен одитор, включен в Регистъра на енергийните одитори (категория - сгради) от Агенцията за енергийна ефективност.  

V. Процес на кандидатстване и структура на офертата 

Структура на офертите, които трябва да бъдат представени: 

 1. Кратко описание на компанията в областта на енергийната ефективност (CV за енергийния одитор, ако се прилага самостоятелно); 
 2. Име на фирмата, адрес, лице за контакт и телефонен номер (информация за контакт с енергийния одитор, ако се прилага самостоятелно); 
 3. Списък на организациите, за които през последните 2 години е извършено енергийно обследване/оценка на енергийната ефективност/или подобни работи; 
 4. Списък на жилищните блокове, за които през последните 5 години е извършено енергийно обследване /оценка на енергийната ефективност/ или подобни работи;
 5. Списък на лицата, които са включени в Регистъра на енергийните одитори (категория - сгради) от Агенцията за енергийна ефективност, които работят за дружеството и които ще извършват оценката (само за кандидатстващите фирми); 
 6. Финансова оферта. Финансовата оферта може да съдържа повече от 1 парцел/сграда; 
 7. График на енергийните обследвания/оценки - при финансово предложение за повече от 1 сграда/парцел.

Офертите трябва да бъдат подадени на английски или румънски език. 

VI. Критерии за оценка за всяка обособена позиция:

 • Представяне на пълния набор от документи, посочени в горната структура на офертата; 
 • Опит в извършването на енергийни обследвания (общо и в жилищни блокове); 
 • Най-изгодната оферта при спазване на качеството (опит) / ценовия показател. 

! Липсата на опит при извършване на енергийни обследвания /оценки за енергийна ефективност/ или подобни работи на жилищни блокове не е критерий за изключване от конкурса.

Процедура за подаване на оферти и срокове: 

Краен срок за подаване на офертите: 31 януари 2022 г., 10:00 ч., кишиневско време. Офертите ще бъдат подадени по куриер на адрес: ул. А. Бернардаци 45, Кишинев, MD-2012, Република Молдова или по електронна поща на адреса procurari@expert-grup.org. Допълнителна информация или разяснения можете да получите на телефон: 022 999 312 / 79 033 684. Лице за контакти: Iulia Sîrghi-Zolotco

Изтеглете подробното техническо задание, достъпно на следния линк: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item

Ru

Traducere Automata

Конкурс по отбору услуг по оценке энергоэффективности жилых кварталов

Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative

Общественное объединение «Независимый аналитический центр «Эксперт-Груп» объявляет конкурс по отбору компании или физических лиц для оказания услуг по оценке энергоэффективности жилых кварталов. Деятельность является частью проекта технической помощи по повышению энергоэффективности и безопасности в Республике Молдова. Проект реализуется Независимым аналитическим центром Expert-Grup в партнерстве с Министерством инфраструктуры и регионального развития, при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Республике Молдова, в рамках технической помощи по повышению энергоэффективности и безопасности в Республике Молдова, на период 2022-2024 гг.  

I. Цели и задачи оценки 

Общей целью миссии является проведение 10 оценок энергоэффективности жилых кварталов/10 лотов. Подробный круг ведения прилагается ниже.

Основными направлениями деятельности являются:

II. Конечные результаты 

Исполнитель по завершении оценки каждого здания представит 2 (два) оригинала отчета об оценке (приложение 2 к техническому заданию) на румынском языке и электронную версию в формате *.docx (возможно, в других форматах, если это необходимо).

III. Продолжительность оценки 

Сбор данных и подготовка результатов, указанных в части 3 (Конечные результаты), должны быть представлены до 01 апреля 2023 года.

Если исполнитель будет проводить оценку по нескольким зданиям, вместе с финансовым предложением необходимо предоставить график проведения работ по всем блокам. При этом экспертная группа может выбрать последовательность работ.

IV. Критерии приемлемости для исполнителей

Чтобы претендовать на оценку, как указано выше: 

 • подрядчик должен состоять в трудовых отношениях (в штатных расписаниях или договорах оказания услуг) с энергоаудитором, включенным в Реестр энергоаудиторов (Категория - Здания) Агентством по энергоэффективности.  

V. Процесс подачи заявки и структура предложения 

Структура тендеров, подлежащих представлению: 

 1. Краткое описание компании в области энергоэффективности (CV для энергоаудитора при самостоятельном применении); 
 2. Название компании, адрес, контактное лицо и номер телефона (контактные данные энергоаудитора при самостоятельном обращении); 
 3. Перечень организаций, для которых за последние 2 года был проведен энергоаудит/оценка энергоэффективности/или аналогичные работы; 
 4. Перечень жилых блоков, по которым за последние 5 лет был проведен энергоаудит/оценка энергоэффективности/или аналогичные работы;
 5. Список лиц, включенных Агентством по энергоэффективности в Реестр энергоаудиторов (Категория - Здания), которые работают на компанию и будут проводить оценку (только для компаний-заявителей); 
 6. Финансовое предложение. Финансовое предложение может содержать более 1 лота/здания; 
 7. Сроки проведения энергоаудита/оценки - в случае финансового предложения более чем на 1 здание/участок.

Тендеры должны быть представлены на английском или румынском языках. 

VI. Критерии оценки по каждому лоту:

 • Представление полного комплекта документов, указанных в вышеуказанной структуре предложения; 
 • Опыт проведения энергоаудитов (в целом и в жилых кварталах); 
 • Наиболее выгодное предложение с учетом показателя качества (опыта)/цены. 

! Отсутствие опыта проведения энергоаудитов/оценок энергоэффективности/или аналогичных работ многоквартирных домов не является критерием исключения из конкурса.

Порядок представления тендерных заявок и сроки: 

Крайний срок подачи заявок: 31 января 2022 года, 10:00 по кишиневскому времени. Заявки будут поданы курьером по адресу: ул. А. Бернардацци 45, Кишинев, MD-2012, Республика Молдова или по электронной почте по адресу procurari@expert-grup.org. Дополнительную информацию или разъяснения можно получить по телефону: 022 999 312 / 79 033 684. Контактное лицо: Юлия Сырги-Золотко

Скачать подробный круг ведения можно по следующей ссылке: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item