MilleniuM solicit prezentarea de oferte - procurare echipament tehnicRo

Articol Original

MilleniuM solicita prezentarea de oferte - procurare echipament tehnic

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următorului echipament tehnic:

Lotul nr.1

Nr.

Denumire produs

Specificații (minime obligatorii) solicitate

1.

Laptop - 28 unităţi

Processor performant

Min. Intel Core i3-1005G1

Intel UHD Graphics

Memorie

 

Min. 8 GB DDR4 RAM

Min. 256 GB SSD

Display

15.6 FHD

Culoare

Silver sau Neagră

Garanția

Min. 24luni.                                  

Prezența certificatului de garanție obligatorie

Lotul nr.2

Nr.

Denumire produs

Specificații (minime obligatorii) solicitate

1.

Tablete - 20 unităţi

Processor performant

Min. 8 nuclee              

Memorie

 

Min. 4 GB

Min. 128 GB

Display

Min. 10.5

Culoare

Silver sau Neagră

Garanția

Min. 24luni.                                  

Prezența certificatului de garanție obligatorie

Lotul nr.3

Nr.

Denumire produs

Specificații (minime obligatorii) solicitate

1.

Headphones  - 45 unităţi

Tip

Сăști on-ear cu microfon, Culoare negru,gri,alb

Interfață de conectare

USB, Bluetooth

Impedanta

Min. 32 ohmi

Garanția

Min. 24luni.                                  

Prezența certificatului de garanție obligatorie

Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexa poate fi adresată şi expediată prin email la info@millenium.md cu titlul “Oferta echipament tehnic”:

Numele Beneficiarului: Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 196

În atenția: Vitalie Cîrhană, director

Email: info@millenium.md şi cirhana@gmail.com

Ofertanții pot depune mai multe oferte ce vor conține un singur Lot, dar care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai bun mic total evaluat pentru fiecare Lot, iar specificațiile tehnice minime corespund specificațiilor tehnice solicitate în Anexa.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că agentul economic este înregistrat ca persoană juridică;

2. Anexa, semnată și ștampilată conform cerințelor specificate în prezența cerere.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 ianuarie 2023

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea politicilor şi procedurilor interne ale Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Anexei și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor și serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat cu TVA

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în Anexa vor fi evaluate prin compararea caracteristicilor tehnice şi ale prețului total per Lot.  

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 

Vitalie Cîrhană, director

Tel.: 069110076

Email: cirhana@gmail.com

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.

10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.

12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

13. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” îşi rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

En

Traducere Automata

MillenniuM requests the presentation of offers - purchase of technical equipment

The Institute of Development Training "MillenniuM" invites you to present your price offer for the purchase of the following technical equipment:

Lot no.1

No.

Product name

Specifications (minimum required) required

1.

Laptop - 28 units

High-performance processor

Intel Core i3-1005G1 Min.

Intel UHD Graphics

Memory

 

Min. 8 GB DDR4 RAM

Min. 256 GB SSD

Display

15.6 fhd

Color

Silver or Black

Guarantee

Min. 24months.                                  

Presence of the mandatory guarantee certificate

Lot no.2

No.

Product name

Specifications (minimum required) required

1.

Tablets - 20 units

High-performance processor

Min. 8 cores              

Memory

 

Min. 4 GB

Min. 128 GB

Display

Min. 10.5

Color

Silver or Black

Guarantee

Min. 24months.                                  

Presence of the mandatory guarantee certificate

Lot no.3

No.

Product name

Specifications (minimum required) required

1.

Headphones  - 45 units

Bloke

You get on-ear with microphone, Black, gray, white color

Connection interface

USB, Bluetooth

Impedance

Min. 32 ohm resistor

Guarantee

Min. 24months.                                  

Presence of the mandatory guarantee certificate

Your offer in the format indicated in the Annex can be addressed and sent by email to info@millenium.md under the heading "Offer of technical equipment":

Name of the Beneficiary: Development Training Institute "MillenniuM"

Address: Republic of Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 196

To the attention of: Vitalie Cîrhană, director

Enamel: info@millenium.md And cirhana@gmail.com

Tenderers may submit several tenders which will contain a single Lot, but which shall include all the products of the entire Lot within the framework of this request. The price offers will be evaluated for all the products together per Lot and the contract will be awarded to the company that meets the requested requirements and offers the best rated small total for each Lot, and the minimum technical specifications correspond to the technical specifications required in the Annex.

Your tender must be accompanied by the following documents:

1. Copy of the Registration Certificate or legal decision certifying that the economic agent is registered as a legal person;

2. Annex, signed and stamped in accordance with the requirements specified in the present application.

5. The deadline for submission of tenders is 15 January 2023

6. The evaluation of the bids will be carried out by applying the internal policies and procedures of the Institute of Development Training "MillenniuM"

7. Your bid will be drawn up in accordance with these instructions, by completing the Annex and will be presented in a format signed and notarized by the bidder, which demonstrates the substantial compliance of the proposed products and services according to the requested technical specifications.

(i).  PRICE: The price will be calculated for VAT purposes

(ii). BID EVALUATION AND AWARD OF THE CONTRACT: The bids that will correspond to the requirements specified in the Annex will be evaluated by comparing the technical characteristics and the total price per Lot.  

(iii). VALIDITY OF THE OFFER: The price offer must be valid for 30 days from the deadline for the submission of tenders referred to in paragraph (a). 5 above.

8. Further information may be obtained from: 

Vitalie Cîrhană, director

Phone: 069110076

Enamel: cirhana@gmail.com

9. The bidder must examine all the instructions, forms, terms and specifications in the Invitation to tender. Failure to communicate all the information or documents requested by the Invitation to Tenders may lead to its rejection.

10. A potential bidder who needs clarification on the invitation to submit tenders shall contact the organization in writing at the address specified in para. 8 above. The Development Training Institute "MillenniuM" will respond in writing to any request for clarification, provided that such a request is received no later than three (3) calendar days before the deadline for receipt of tenders.

11. At any time before the deadline for the submission of bids, the Buyer may modify the Invitation for submission of bids by issuing an amendment. Any addendum issued shall be part of the Invitation for the submission of tenders. The document will be communicated in writing to all those who have obtained the Invitation directly from the Buyer.

12. The bidder shall bear all the costs related to the preparation and presentation of his bid, and the Development Training Institute "MillenniuM" will not be responsible for these costs, regardless of the behavior or the result of the procurement process.

13. The Development Training Institute "MillenniuM" reserves the right to accept or reject any offer, to cancel the procurement process and to reject all bids at any time before the award of the contract, without assuming responsibility towards the bidders.

It

Traducere Automata

MillenniuM richiede la presentazione di offerte - acquisto di attrezzature tecniche

L'Istituto di formazione allo sviluppo "MillenniuM" vi invita a presentare la vostra offerta di prezzo per l'acquisto delle seguenti attrezzature tecniche:

Lotto n.1

No.

Nome del prodotto

Specifiche (minimo richiesto) richieste

1.

Computer portatile - 28 unità

Processore ad alte prestazioni

Intel Core i3-1005G1 Min.

Grafica Intel UHD

Memoria

 

8 GB di RAM DDR4

SSD da 256 GB

Esporre

15,6 FHD

Colore

Argento o Nero

Garantire

24 mesi.                                  

Presenza del certificato di garanzia obbligatorio

Lotto n.2

No.

Nome del prodotto

Specifiche (minimo richiesto) richieste

1.

Compresse - 20 unità

Processore ad alte prestazioni

8 nuclei              

Memoria

 

Min. 4 GB

Min. 128 GB

Esporre

10.5

Colore

Argento o Nero

Garantire

24 mesi.                                  

Presenza del certificato di garanzia obbligatorio

Lotto n.3

No.

Nome del prodotto

Specifiche (minimo richiesto) richieste

1.

Cuffie  - 45 unità

Tizio

Si ottiene on-ear con microfono, nero, grigio, colore bianco

Interfaccia di connessione

USB, Bluetooth

Impedenza

Resistenza da 32 ohm

Garantire

24 mesi.                                  

Presenza del certificato di garanzia obbligatorio

La tua offerta nel formato indicato nell'allegato può essere indirizzata e inviata via e-mail a info@millenium.md alla voce "Offerta di attrezzature tecniche":

Nome del beneficiario: Development Training Institute "MillenniuM"

Indirizzo: Repubblica di Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 196

All'attenzione di: Vitalie Cîrhană, regista

Smalto: info@millenium.md E cirhana@gmail.com

Gli offerenti possono presentare più offerte che conterranno un unico lotto, ma che includeranno tutti i prodotti dell'intero lotto nell'ambito della presente domanda. Le offerte di prezzo saranno valutate per tutti i prodotti insieme per lotto e il contratto sarà aggiudicato alla società che soddisfa i requisiti richiesti e offre il piccolo totale più votato per ciascun lotto, e le specifiche tecniche minime corrispondono alle specifiche tecniche richieste nell'allegato.

L'offerta deve essere corredata dei seguenti documenti:

1. Copia del certificato di registrazione o della decisione legale attestante che l'agente economico è registrato come persona giuridica;

2. Allegato, firmato e timbrato conformemente ai requisiti specificati nella presente domanda.

5. Termine per la presentazione delle offerte: 15 gennaio 2023

6. La valutazione delle offerte sarà effettuata applicando le politiche e le procedure interne dell'Istituto di Formazione allo Sviluppo "MillenniuM"

7. La tua offerta sarà redatta secondo queste istruzioni, compilando l'allegato e sarà presentata in un formato firmato e autenticato dall'offerente, che dimostri la sostanziale conformità dei prodotti e servizi proposti secondo le specifiche tecniche richieste.

(i).  PREZZO: Il prezzo sarà calcolato ai fini dell'IVA

(ii). VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Le offerte che corrisponderanno ai requisiti specificati nell'allegato saranno valutate confrontando le caratteristiche tecniche e il prezzo totale per lotto.  

iii). VALIDITÀ DELL'OFFERTA: L'offerta di prezzo deve essere valida per 30 giorni a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte di cui alla lettera a). 5 di cui sopra.

8. Per ulteriori informazioni: 

Vitalie Cîrhană, regista

Telefono: 069110076

Smalto: cirhana@gmail.com

9. L'offerente deve esaminare tutte le istruzioni, i moduli, i termini e le specifiche del bando di gara. La mancata comunicazione di tutte le informazioni o documenti richiesti dal bando di gara può comportare il rigetto dello stesso.

10. Un potenziale offerente che necessiti di chiarimenti sull'invito a presentare offerte deve contattare l'organizzazione per iscritto all'indirizzo specificato al par. 8 di cui sopra. L'Istituto di Formazione allo Sviluppo "MillenniuM" risponderà per iscritto a qualsiasi richiesta di chiarimenti, a condizione che tale richiesta sia ricevuta entro e non oltre tre (3) giorni di calendario prima della scadenza per la ricezione delle offerte.

11. In qualsiasi momento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'Acquirente può modificare l'invito a presentare offerte emettendo una modifica. Qualsiasi addendum rilasciato fa parte del bando di gara. Il documento sarà comunicato per iscritto a tutti coloro che avranno ottenuto l'Invito direttamente dall'Acquirente.

12. L'offerente sosterrà tutti i costi relativi alla preparazione e alla presentazione della sua offerta e l'Istituto di formazione allo sviluppo "MillenniuM" non sarà responsabile di tali costi, indipendentemente dal comportamento o dal risultato del processo di approvvigionamento.

13. L'Istituto di Formazione allo Sviluppo "MillenniuM" si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi offerta, di annullare la procedura di appalto e di rifiutare tutte le offerte in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto, senza assumersi la responsabilità nei confronti degli offerenti.

Ua

Traducere Automata

MillenniuM запитує презентацію пропозицій - придбання технічного обладнання

Інститут підвищення кваліфікації «MillenniuM» пропонує Вам представити свою цінову пропозицію на придбання наступного технічного обладнання:

Лот No1

Ні.

Назва продукту

Технічні характеристики (мінімально необхідний) обов'язкові

1.

Ноутбук - 28 одиниць

Високопродуктивний процесор

Intel Core i3-1005G1 хв.

Intel UHD графіка

Пам'ять

 

Мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4

Мін 256 ГБ SSD

Відображення

15.6 fhd

Колір

Сріблястий або чорний

Гарантія

Мінімум 24 місяці.                                  

Наявність обов'язкового гарантійного сертифіката

Лот No2

Ні.

Назва продукту

Технічні характеристики (мінімально необхідний) обов'язкові

1.

Таблетки - 20 одиниць

Високопродуктивний процесор

Min. 8 ядер              

Пам'ять

 

Мінімум 4 ГБ

Мінімум 128 ГБ

Відображення

Мін.10.5

Колір

Сріблястий або чорний

Гарантія

Мінімум 24 місяці.                                  

Наявність обов'язкового гарантійного сертифіката

Лот No3

Ні.

Назва продукту

Технічні характеристики (мінімально необхідний) обов'язкові

1.

Навушники  - 45 одиниць

Хлопець

Ви отримуєте на слух з мікрофоном, чорний, сірий, білий колір

інтерфейс підключення

USB, Bluetooth

Імпеданс

Min. 32 Ом резистор

Гарантія

Мінімум 24 місяці.                                  

Наявність обов'язкового гарантійного сертифіката

Ваша пропозиція у форматі , зазначеному в Додатку , може бути адресована та надіслана електронною поштою на адресу: info@millenium.md в рубриці «Пропозиція технічного оснащення»:

Найменування бенефіціара: Інститут підвищення кваліфікації "МілленнюМ"

Адреса: Республіка Молдова, мун. Кишинів, bd. Ştefan cel Mare 196

До уваги: Віталій Кірхане, режисер

Емаль: info@millenium.md І cirhana@gmail.com

Учасники тендеру можуть подати декілька тендерів, які міститимуть один лот, але які повинні включати всю продукцію всього Лота в рамках цього запиту. Цінові пропозиції будуть оцінені для всіх продуктів разом за Лотом, і контракт буде присуджений компанії, яка відповідає запитуваним вимогам і пропонує найкращий невеликий підсумок для кожного лота, а мінімальні технічні характеристики відповідають технічним специфікаціям, необхідним у Додатку.

Ваш тендер повинен супроводжуватися наступними документами:

1. Копія реєстраційного свідоцтва або судового рішення, що засвідчує, що господарюючий агент зареєстрований як юридична особа;

2. Додаток, підписаний та скріплений печаткою відповідно до вимог, зазначених у цій заяві.

5. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 15 січня 2023 року

6. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюватиметься шляхом застосування внутрішніх політик та процедур Інституту тренінгів з розвитку «MillenniuM»

7. Ваша тендерна пропозиція буде складена відповідно до цієї інструкції, шляхом заповнення Додатку, та буде представлена у форматі, підписаному та нотаріально завіреному учасником торгів, що свідчить про суттєву відповідність запропонованої продукції та послуг запитуваним технічним умовам.

(i).  ЦІНА: Ціна буде розрахована для цілей ПДВ

(ii). ОЦІНКА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПРИСУДЖЕННЯ КОНТРАКТУ: Тендерні пропозиції, які відповідатимуть вимогам, зазначеним у Додатку , будуть оцінюватися шляхом порівняння технічних характеристик та загальної ціни за лот  .

(iii). ДІЙСНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ: Цінова пропозиція повинна бути дійсною протягом 30 днів з моменту кінцевого терміну подання тендерів, зазначених у пункті (а). 5 вище.

8. Додаткову інформацію можна отримати з: 

Віталій Кірхане, режисер

Тел.: 069110076

Емаль: cirhana@gmail.com

9. Учасник повинен ознайомитися з усіма інструкціями, формами, умовами та специфікаціями, зазначеними в Запрошенні до участі в тендері. Неповідомлення всієї інформації або документів, запитаних Запрошенням на тендери, може призвести до його відхилення.

10. Потенційний учасник, який потребує роз'яснення щодо запрошення до подання тендерів, повинен звернутися до організації у письмовій формі за адресою, вказаною в пп. 8 вище. Інститут підвищення кваліфікації «Тисячоліття» письмово відповість на будь-який запит про надання роз'яснень за умови, що такий запит надійде не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до кінцевого терміну отримання тендерів.

11. У будь-який час до закінчення строку подання тендерних пропозицій Покупець може внести зміни до Запрошення до подання тендерних пропозицій шляхом внесення змін. Будь-який додаток, виданий, є частиною Запрошення до подання тендерних пропозицій. Документ буде повідомлено в письмовій формі всім тим, хто отримав Запрошення безпосередньо від Покупця.

12. Учасник тендеру несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням своєї тендерної пропозиції, а Інститут підвищення кваліфікації «МілленМ» не несе відповідальності за ці витрати, незалежно від поведінки або результату процесу закупівлі.

13. Інститут підвищення кваліфікації «MillenniuM» залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію, скасувати процес закупівлі та відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до присудження контракту, не беручи на себе відповідальність перед учасниками торгів.

Bg

Traducere Automata

MillenniuM заявяват представяне на оферти - закупуване на техническо оборудване

Институтът за обучение за развитие "MillenniuM" Ви кани да представите Вашата ценова оферта за закупуване на следното техническо оборудване:

Обособена позиция No 1

Не.

Име на продукта

Необходими спецификации (минимум изисквани)

1.

Лаптоп - 28 бр.

Високопроизводителен процесор

Intel Core i3-1005G1 Мин.

Intel UHD графика

Памет

 

Мин. 8 GB DDR4 RAM

Мин. 256 GB SSD

Дисплей

15.6 fhd

Цвят

Сребристо или черно

Гаранция

Мин. 24 месеца.                                  

Наличие на удостоверението за задължително обезпечение

Обособена позиция No 2

Не.

Име на продукта

Необходими спецификации (минимум изисквани)

1.

Таблети - 20 единици

Високопроизводителен процесор

Мин. 8 ядра              

Памет

 

Мин. 4 GB

Мин. 128 GB

Дисплей

Мин. 10.5

Цвят

Сребристо или черно

Гаранция

Мин. 24 месеца.                                  

Наличие на удостоверението за задължително обезпечение

Обособена позиция No 3

Не.

Име на продукта

Необходими спецификации (минимум изисквани)

1.

Слушалки  - 45 бр.

Човек

Получавате на ухото с микрофон, черен, сив, бял цвят

Интерфейс за свързване

USB, Блутут

Импеданс

Мин. 32 ома резистор

Гаранция

Мин. 24 месеца.                                  

Наличие на удостоверението за задължително обезпечение

Вашата оферта във формата, посочен в приложението, може да бъде адресирана и изпратена по електронна поща на info@millenium.md под заглавието "Предлагане на техническо оборудване":

Име на бенефициента: Институт за обучение за развитие "MillenniuM"

Адрес: Република Молдова, мун. Кишинев, бд. Щефан чел Маре 196

На вниманието на: Виталий Кирхана, режисьор

Емайл: info@millenium.md И cirhana@gmail.com

Участниците в търга могат да представят няколко оферти, които ще съдържат една обособена позиция, но които включват всички продукти от цялата партида в рамките на тази заявка. Ценовите оферти ще бъдат оценявани за всички продукти заедно за всяка обособена позиция и поръчката ще бъде възложена на компанията, която отговаря на исканите изисквания и предлага най-добре оценената малка обща сума за всяка обособена позиция, а минималните технически спецификации съответстват на техническите спецификации, изисквани в приложението.

Вашата оферта трябва да бъде придружена от следните документи:

1. Копие от Удостоверението за регистрация или законово решение, удостоверяващо, че икономическият агент е регистриран като юридическо лице;

2. Приложение, подписано и подпечатано в съответствие с изискванията, посочени в настоящата заявка.

5. Крайният срок за подаване на оферти е 15 януари 2023 г.

6. Оценката на офертите ще се извършва чрез прилагане на вътрешните политики и процедури на Института за обучение за развитие "MillenniuM"

7. Вашата оферта ще бъде изготвена в съответствие с тези инструкции, чрез попълване на приложението и ще бъде представена във формат, подписан и нотариално заверен от участника в търга, който доказва същественото съответствие на предлаганите продукти и услуги съгласно исканите технически спецификации.

(i).  ЦЕНА: Цената ще бъде изчислена за целите на ДДС

(ii). ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА: Офертите, които ще съответстват на изискванията, посочени в приложението, ще бъдат оценявани чрез сравняване на техническите характеристики и общата цена за обособена позиция.  

(iii). ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Ценовата оферта трябва да бъде валидна за срок от 30 дни от крайния срок за подаване на офертите, посочен в буква а). 5 по-горе.

8. Допълнителна информация може да бъде получена от: 

Виталие Кирхана, режисьор

Телефон: 069110076

Емайл: cirhana@gmail.com

9. Участникът в търга трябва да разгледа всички инструкции, формуляри, условия и спецификации в поканата за участие в търг. Несъобщаването на цялата информация или документи, поискани от поканата за представяне на оферти, може да доведе до нейното отхвърляне.

10. Потенциален участник в търга, който се нуждае от разяснение по поканата за представяне на оферти, се свързва писмено с организацията на адреса, посочен в ал. 8 по-горе. Институтът за обучение за развитие "MillenniuM" ще отговори писмено на всяко искане за разяснения, при условие че такова искане бъде получено не по-късно от три (3) календарни дни преди крайния срок за получаване на офертите.

11. По всяко време преди крайния срок за подаване на оферти Купувачът може да промени Поканата за подаване на оферти чрез издаване на изменение. Всяко издадено допълнение е част от поканата за подаване на оферти. Документът ще бъде съобщен писмено на всички, които са получили поканата директно от Купувача.

12. Участникът в търга поема всички разходи, свързани с подготовката и представянето на офертата му, а Институтът за обучение за развитие "MillenniuM" не носи отговорност за тези разходи, независимо от поведението или резултата от процеса на възлагане на обществена поръчка.

13. Институтът за обучение за развитие "MillenniuM" си запазва правото да приеме или отхвърли всяка оферта, да отмени процеса на възлагане на обществени поръчки и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагането на поръчката, без да поема отговорност към участниците в търга.

Ru

Traducere Automata

MillenniuM запрашивает презентацию предложений - закупка технического оборудования

Институт повышения квалификации «МилленниуМ» приглашает Вас представить свое ценовое предложение на приобретение следующего технического оборудования:

Лот No1

Нет.

Наименование продукта

Требуемые технические характеристики (минимальные требования)

1.

Ноутбук - 28 единиц

Высокопроизводительный процессор

Процессор Intel Core i3-1005G1 Мин.

Графический адаптер Intel UHD

Память

 

Минимум 8 ГБ оперативной памяти DDR4

Минимальный твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ

Дисплей

15.6 Fhd

Цвет

Серебристый или черный

Гарантировать

Минимум 24 месяца.                                  

Наличие обязательного гарантийного сертификата

Лот No2

Нет.

Наименование продукта

Требуемые технические характеристики (минимальные требования)

1.

Таблетки - 20 шт.

Высокопроизводительный процессор

Минимум 8 ядер              

Память

 

Не менее 4 ГБ

Минимум 128 ГБ

Дисплей

Не менее 10,5

Цвет

Серебристый или черный

Гарантировать

Минимум 24 месяца.                                  

Наличие обязательного гарантийного сертификата

Лот No3

Нет.

Наименование продукта

Требуемые технические характеристики (минимальные требования)

1.

Наушники  - 45 шт.

Парень

Вы получаете на ухо с микрофоном, черный, серый, белый цвет

Интерфейс подключения

USB, Блютуз

Импеданс

Минимальный резистор 32 Ом

Гарантировать

Минимум 24 месяца.                                  

Наличие обязательного гарантийного сертификата

Ваше предложение в формате, указанном в Приложении, может быть адресовано и отправлено по электронной почте по адресу info@millenium.md в рубрике «Предложение технического оборудования»:

Наименование бенефициара: Институт повышения квалификации «МилленниуМ»

Адрес: Республика Молдова, мун. Кишинев, д. Штефан чел Маре 196

Вниманию: Виталий Кырганэ, режиссер

Эмаль: info@millenium.md И cirhana@gmail.com

Участники торгов могут представить несколько тендеров, которые будут содержать один Лот, но которые должны включать в себя всю продукцию всей Партии в рамках этого запроса. Ценовые предложения будут оцениваться для всех продуктов вместе за лот, и контракт будет присужден компании, которая соответствует запрошенным требованиям и предлагает наилучшую рейтинговую небольшую сумму для каждого Лота, а минимальные технические характеристики соответствуют техническим спецификациям, требуемым в Приложении.

К Вашему тендеру должны быть приложены следующие документы:

1. Копия свидетельства о регистрации или юридического решения, удостоверяющего, что экономический агент зарегистрирован в качестве юридического лица;

2. Приложение, подписанное и заверенное печатью в соответствии с требованиями, указанными в настоящей заявке.

5. Крайний срок подачи тендеров – 15 января 2023 года

6. Оценка заявок будет осуществляться путем применения внутренних политик и процедур Института развития обучения «МилленниуМ»

7. Ваша заявка будет составлена в соответствии с настоящими инструкциями, путем заполнения Приложения и будет представлена в формате, подписанном и нотариально заверенном участником торгов, который демонстрирует существенное соответствие предлагаемых продуктов и услуг запрашиваемым техническим условиям.

(i).  ЦЕНА: Цена будет рассчитана для целей НДС

(ii). ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА: Предложения, которые будут соответствовать требованиям, указанным в Приложении , будут оцениваться путем сравнения технических характеристик и общей цены за Лот.  

(iii). СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ: Ценовое предложение должно быть действительным в течение 30 дней с момента крайнего срока представления тендерных предложений, указанных в пункте (а). пункт 5 выше.

8. Дополнительную информацию можно получить у: 

Виталий Кырханэ, директор

Телефон: 069110076

Эмаль: cirhana@gmail.com

9. Участник торгов обязан ознакомиться со всеми инструкциями, формами, сроками и спецификациями в Приглашении к участию в торгах. Непредоставление всей информации или документов, запрошенных Приглашением к участию в тендерах, может привести к его отклонению.

10. Потенциальный участник торгов, нуждающийся в разъяснении по приглашению к подаче тендерных заявок, должен обратиться в организацию в письменной форме по адресу, указанному в. пункт 8 выше. Институт подготовки разработчиков «МилленниуМ» ответит в письменной форме на любой запрос о разъяснении при условии, что такой запрос поступит не позднее, чем за три (3) календарных дня до истечения срока приема тендеров.

11. В любое время до истечения срока подачи заявок Покупатель может изменить Приглашение к подаче заявок путем выдачи изменений. Любое изданное добавление является частью Приглашения к представлению тендерных заявок. Документ будет направлен в письменной форме всем тем, кто получил Приглашение непосредственно от Покупателя.

12. Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением его заявки, и Институт подготовки кадров «МилленниуМ» не несет ответственности за эти расходы, независимо от поведения или результата процесса закупок.

13. Институт подготовки кадров развития «MillenniuM» оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, отменить процесс закупок и отклонить все заявки в любое время до заключения контракта, не принимая на себя ответственность перед участниками торгов.