Termenii și condițiile pentru plasarea publicității pe Portalul CIVIC.MD

Distribuie prietenilor:


Termenii şi Condiţiile pentru plasarea publicității pe Portalul CIVIC.MD

 

1. Definiţii

În aceste condiţii, cuvintele scrise cu majuscule vor avea următorul sens:

Acord înseamnă acest document şi informaţiile furnizate în Formularul pentru Comanda Publicităţii

Situl CIVIC.MD înseamnă situl pe care vor fi afişate bannerele publicitare.

Banner publicitar înseamnă imaginea publicitară statică sau dinamică (banner animat) de dimensiunile standard specificate în formularul pentru Comanda publicităţii care pot include legătură (hyper text link) către situl clientului.

Perioada campaniei publicitare este perioada dintre, inclusiv, data începerii şi data încheierii campaniei.

Statistica Traficului Sitului înseamnă raportul generat de sistemul Google Analytics.

Statistica afişărilor înseamnă raportul generat de sistemul OpenX

Şi Utilizator înseamnă orice persoană care accesează situl CIVIC.MD.

 

2. Drepturile şi Obligaţiile Portalului CIVIC.MD

2.1 După acceptarea de către Client şi recepţionării de către CIVIC.MD a Confirmării din Formularul de Comandă a Publicităţii, CIVIC.MD va publica Bannerul Publicitar pe Situl CIVIC.MD până la expirarea numărului de afişari sau a perioadei Campaniei Publicitare cu respectarea următoarelor condiţii

2.2 CIVIC.MD va pastra întregul control editorial asupra materialelor care apar pe Situl CIVIC.MD

2.3 CIVIC.MD va expedia la solicitarea Clientului Statistica Traficului Sitului şi Statistica Afişărilor cu frecvenţa indicată în Formularul de Comandă a Publicităţii. CIVIC.MD va expedia un raport detaliat privitor la Statistica Afişărilor la sfârşitul perioadei Campaniei Publicitare sau la expirarea afişărilor bronate.

 

3. Drepturile şi Obligaţiile Clientului

3.1 Clientul va furniza fileul cu bannerul publicitar de dimensiunile şi formatele acceptate cu toata informaţia pertinentă inainte de începutul Perioadei campaniei publicitare.

3.2 Clientul va permite CIVIC.MD să facă referinţă către situl Clientului prin Bannerul Publicitar pe parcursul perioadei campaniei publicitare.

3.3 Clientul va informa CIVIC.MD cu un avans de cel puţin 10 zile despre orice schimbare de pe situl Clientului care ar putea afecta realizarea obligaţiunilor în cadrul acestui contract.

 

4. Acceptarea Bannerului Publicitar

4.1 Bannerul Publicitar va fi publicat pe Situl CIVIC.MD după achitarea plăţii prin intermediul sistemului de plaţi electornice (2Checkout sau PayPal)

4.2. CIVIC.MD poate suspenda sau schimba poziţia oricărui Banner de Publicitate doar după consultarea Clientului.

 

5. Plăţi

5.1 Clientul va achita serviciile de publicitate pana la data începerii Perioadei campaniei publicitare indicate în Formularul pentru Comanda Publicităţii.

5.2 Daca din anumite motive Clientul nu achita la timp serviciile, CIVIC.MD are dreptul de a reţine afişarea bannerului.

 

 

6. Utilizarea Mărcilor Comerciale

CIVIC.MD va fi împuternicit să utilizeze numele şi marca comercială a Clientului în conexiune cu Bannerul Publicitar.

 

7. Garanţii

7.1 CIVIC.MD ganantează clientului că deţine deplina autoritate de a încheia acest Acord.

7.2 Clientul garantează CIVIC.MD că:

(a) că deţine deplina autoritate de a încheia acest Acord;

(b) nimic din conţinutul informaţiei nu va încălca niciun drept de autor, drept asupra mărcii comerciale, dreptul la confidenţialitate, sau oricărui alt drept de orice natură a oricărei persoane, sau nu va fi obscen, calomniator sau defăimant şi că informaţia nu încorporează niciun material terţ.

(c) nu sunt şi nu vor exista revendicări, cereri, drepturi de retenţie, obstacole sau drepturi de orice fel în orice informaţie rezultată din orice act de omitere a Clientului care pot sau vor afecta sau interfera cu drepturile Portalului CIVIC.MD, si că nimic din cele conţinute în informaţiile furnizate, sau din orice utilizare a acestor date nu va încălca niciun drept a nici uneia din părţi, şi că;

(d) deţine toate drepturile necesare şi are toate licenţele necesare pentru utilizarea mărcii comerciale.

7.3 Plasarea unei comenzi pentru inserarea unui Banner Publicitar pe Site-ul CIVIC:MD va constitui o garanţie a Clientului faţă de CIVIC.MD că atât situl la care se face referinţă printr-un Banner Publicitar, cât şi Bannerul Publicitar:

(a) corespund tuturor legilor de protecţie a consumatorilor şi codurilor publicitare şi

(b) nu conţin blasfemii, materiale obcene, defaimatoare, care încalcă orice drepturi a oricăror părţi terţe stipulate în orice coduri civile sau penale în vigoare în orice jurisdicţie în care va fi accesibil Bannerul Publicitar sau care poate aduce o reputaţie proasă portalului CIVIC.MD.

 

8. Asigurări

8.1 Clientul este de accord să ferească Portalul CIVIC.MD şi să îl protejeze în orice moment de orice revendicări, proceduri legale, cereri, daune, răspunderi şi costurile generate în legătură cu sau în urma obiectului prezentului acord, inclusiv costurile juridice care decurg din orice utilizare a unui Banner Publicitar de către un utilizator.

8.2 CIVIC.MD nu va fi răspunzator pentru orice pierderi sau daune directe sau indirecte, ocazionate de eroare în poziţionarea sau omisiunea de a publica orice Banner Publicitar sau pentru publicarea cu întârziere a unui banner publicitar sau eşecul de a efectua orice altă obligaţie, fie că este cauzată de neglijenţă sau alt motiv cu excepţia cazurilor de neglijenţă directă a Portalului CIVIC.MD, în acest caz în calitate de compensare poate fi negociată o sumă care însă nu depăşeşte suma plătită de Către Client pentru rezervarea campaniei publicitare în cauză.

 

9. Dreptul Proprietăţii Intelectuale

9.1 CIVIC.MD este deţinătorul drepturilor de proprietate intelectuală de pe Situl CIVIC.MD, cu excepţia mărcilor comerciale afişate pe Bannerul Publicitar.

9.2 Clientul este deţinătorul drepturilor de proprietate intelectuală de pe situl Clientului şi a logotipurilor şi mărcilor comerciale care ar putea apărea pe Bannerul Publicitar.

 

10. Confidenţialitatea Datelor

10.1 Fiecare parte va asigura (atât pe parcursul cât şi după perioada campaniei publicitare) confidenţialitatea condiţiilor acestui Acord, datelor statistice şi tuturor informaţiilor ce ţin de afacerile părţilor. Această obligaţiune nu va fi aplicată în cazurile când divulgarea informaţiilor este solicitată prin lege, în cazul informaţiei triviale sau informaţiilor care sunt déjà disponibile public sau sunt în posesia unei părţi la momentul divulgării de către altă parte.

10.2 Fiecare parte se va conforma legislaţiei privind protecţia datelor.

10.3 Fiecare parte va implementa şi menţine masurile de securitate pentru prevenirea daunei, pierderii, coruperii sau accesului neautorizat la date si material.

 

11. Anularea Acordului

Ambele părţi au dreptul de a anula acest acord, fără răspundere către cealaltă parte cu condiţia expedierii unui anunţ în scris pe adresa publicitate@civic.md şi a confirmării acestuia în scris de către CIVIC.MD, cu un preaviz de cel puţin 48 de ore.

 

12. Lichidarea Acordului

12.1 Ambele părţi au dreptul de a lichida prezentul acord printr-o notificare în scris, în următoarele cazuri:

(a) în cazul în care cealaltă parte comite orice încălcare semnificativă a obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentului acord;

(c) în cazul condiţiilor specificate în Clauza 15.

12.2 După lichidarea acestui acord:

(a) CIVIC.MD va scoate Bannerul Publicitar de pe Situl CIVIC.MD şi

(b) Clientul va achita costul afisarilor Bannerului Publicitar până în ziua Lichidării.

12.3 Lichidarea acestui Acord nu va aduce prejudicii părţilor.

 

13. Litigii

13.1 Ambele părţi vor depune toate eforturile lor de a negocia cu bună-credinţă şi de a soluţiona pe cale amiabilă orice litigiu care ar putea apărea din sau în legătură cu prezentul acord sau o încălcare a acestuia. În cazul în care un astfel de litigiu nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, prin negocieri ordinare de către reprezentanţii corespunzători ai părţilor, litigiul va fi transmis semnatarilor acestui Acord sau succesorilor săi care vor încearcă să soluţioneze litigiul.

13.2 În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea litigiilor în condiţiile stipulate în 13.1, la alegerea uneia dintre părţi problema pot fi transmisă în judecată.

 

14. Notificări

Orice notificare ce ţine de acest Acord va fi transmisă la adresa publicitate@civic.md.

 

15. Force Majeure

Nici o parte nu va fi responsabilă pentru orice eşec/întârziere în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentului acord în măsura în care acest eşec este rezultat din cauze sau circumstanţe în afara controlului rezonabil al părţii respective.

În cazul în care din motive de forţă majoră o parte nu este în măsură să îndeplinească toate sau o parte din obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului acord pentru o perioadă neîntreruptă de 20 de zile lucrătoare, cealaltă parte poate denunţa prezentul acord imediat, printr-o notificare scrisă.

 

16. Transferul

16.1 Prezentul acord este personal şi în beneficiul exclusiv al Clientului şi Clientul nu va cesiona, transfera, sub-licenţia, sub-distribui oricare din drepturile, interesele sau obligaţiile sale în temeiul prezentul acord la orice persoană sau organizaţie.

 

17. General

17.1 Încheierea acestui Acord nu este considerată crearea unui parteneriat între părţi.

17.2 Fiecare parte confirmă că prezentul acord stabileşte întregul acord şi înţelegere între părţi şi că înlocuieşte toate acorduri, aranjamente şi înţelegeri anterioare între ele.

17.3 Orice modificare a prezentului acord trebuie să fie în scris şi aprobat de către ambele părţi

 

Nu ezitati sa ne contactati daca aveti intrebari: publicitate@civic.md

Distribuie prietenilor:


helpVă place portalul CIVIC.MD? Vă invităm să contribuiți lunar cu suma de 1 Euro pentru menținerea portalului.

Click AICI pentru a contribui lunar  (Card Bancar sau PayPal)

Toate serviciile comerciale oferite de portal până recent au fost suspendate. Dacă reușim să acoperim minimul necesar din aceste contribuții - toate spațiile pentru bannere vor fi oferite gratuit organizațiilor necomerciale sau agenților economici cu puternice elemente de responsabilitate socială. Absolut toate serviciile vor fi gratuite! 

Sperăm că vă veți alătura! 

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet