Procurare vitrine frigorifice (extindere termen limită)

Nr:18/ 702_11/2018 din 11.03.2019 (extindere termen limită)

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.

Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. 702 din data de 01 noiembrie 2018, pentru relizarea proiectului: „ Antreprenoriat social privind durabilitatea serviciilor vitale pentru persoanele vulnerabile la HIV”, semnat între Fundația Est-Europeană și Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și Co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” invită companiile specializate să prezinte oferta de preţ la cota TVA 0%, pentruurmătoarelor bunuri/produse:

Lotul nr.1

Vitrină frigorifică – 2 buc

Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile/produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate bunurile/produsele împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor tehnice menționate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare”.Opțiuni alternative nu vor fi permise.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare”poate fi transmisă prin, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)

Centrul „Pas cu Pas”

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50

În atenția: Dnei Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

Email:initiativapozitiva@gmail.com

4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită și de următoarele documente:

4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

4.2. Oferta va fi însoţită de documentația tehnică, cataloage sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea bunurile/produsele cu specificațiile solicitate.

4.4. „Termenii și Condițiile de Livrare” și a tabelului din (Anexa A), semnat și ștampilat conform cerințelor specificate în alin. 7 al prezentei cereri/invitații.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 11 aprilie 2019, ora locala 18.00Ofertele întârziate vor fi respinse.

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanță.

7.Oferta dumneavoastră va fi întocmita în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor/produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i) PREŢUL:  Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti și vor conține toate costurile pentru pregătirea bunurilor/produselor de livrare până la destinaţia finală, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.

(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale” (cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).

(iii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei/companiilor care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot și care respectă specificațiile menționate în Termeniii și Condițiile de Livrare.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe o perioadă de 45 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50

Email:initiativapozitiva@gmail.com

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 3 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

11. În orice moment înainte termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la de la Cumpărător.

12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

13. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.Organizații vizate: Initiativa Pozitiva |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.