Crere de oferte montare pavaj

ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizitionarea Servicii livrare si montare pavaj trotuare la drumul central Telita
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achizitie Cerere de Oferte
(tipul procedurii de achiziție)

 1. Denumirea autoritătii contractante: Primaria Telita
 2. IDNO: 1007601007860
 3. Adresa: str. Mihai Emescu 1, s. Telita, raionul Anenii Noi
 4. Numărul de telefon/fax: 026531217
 5. Adresa de e-mail si de internet a autoritătii contractante: primaria.telita”mail.ru
 6. Tipul autoritătii contractante si obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mentiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea Publica Locala de nivelul I. 
 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitătile, să participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

   

Lotul 1

     
   

Livrare Pavaj de trotuar

m.p.

400

Pavaj vibropresat model caramida, in doua culori, dimensiuni 24x12x6 cm,

   

Livrare Bordura pentru pavaj

m

150

Borduri vibropresate dimensiuni 100x25x15

   

Montare pavaj trotuare drum central satul Telita

m.p.

400

Montarea conform tehnologiilor pe perna de nisip cu ciment, compactat, cu bordure laterale

   

Livrarea si instalarea piloni decorativi pentru iluminare trotuare si alei

un

10

Piloni decorativi cu inaltimea de 2,5 sau 3 m  in forma de felinar de epoca

 
 1. În cazul în care contractul este împărtit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
  1. Pentru un singur lot; Un singur lot

 

 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admit____________

(indicați se admite sau nu se admite)

 1. Termenii si conditiile de livrare/prestare/executare solicitati: Livrarea materialelor si prestarea serviciilor se va face in s. Telita, raionul Anenii Noi.
 2. Termenul de valabilitate a contractului:_3 luni__________________________
 3. Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu___________________

(indicați da sau nu)

 1. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___________________________________________nu________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora si a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerintelor eventual impuse; se mentioneazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerintei

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

 

Exeprienta de minim doi ani

Scrisori de recomnadare de la minim 1 beneficiar, fotografii de la locul lucrarilor executate

 
 

Fiabilitate economica

Raport finaciar ultimul

 
 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz___valoarea mica a contractului _____________
 2. Tehnici si instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____sistem dinamic de achizitie_____________
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ____cel mai mic pret, cost+calitate.
 5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

 

Cel mai mic pret

80%

 

Cost-calitate

20%

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • - până la: [ora exactă]__00__________________________
 • - pe: [data]__15 aprilie 2019_____________________________________
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, sau expediate la adresa primaria.telita@mail.ru

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: _3 luni___________________
 2. Locul deschiderii ofertelor: ______s. Telita, raionul Anenii Noi. Primaria. _______

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________romana sau rusa___________________________________________
 3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

 1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_____nu a fost publicat un astfel de anunt______________________
 2. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:___29 Martie 2019___
 3. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

da

sistemul de comenzi electronice

da

facturarea electronică

da

plățile electronice

da

 1. Contractul intră sub incidenta Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu__________________

(se specifică da sau nu)

 1. Alte informatii relevante: _________________________________________

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Russu Rodica                                  

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.