A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică selectează o companie sociologică


A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică anunță concurs pentru selectarea unei companii sociologice care va efectua o cercetare a percepției persoanelor de etnie romă privind participarea politică; percepția persoanelor de alte etnii privind participarea politică a persoanelor de etnie romă și necesitățile/ ariile de instruire/informare diferențiat pe mediu de rezidență și sex.

1. Context

Centrul de Consultanţă şi Educaţie Civică este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, înregistrată la I.P. „Agenția Servicii Publice” în data de 18 septembrie 2018.

A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică implementează în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019 proiectul „Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional”. Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Proiectul își propune să furnizeze date fundamentate despre situația din țară la capitolul participării politice a persoanelor de etnie romă, în special al femeilor, inclusiv, necesitățile lor de instruire în materie de participare electorală și politică și să realizeze instruiri țintite spre zonele cu mai multă vulnerabilitate. Unul dintre rezultatele scontate ale proiectului vizează cunoașterea, documentată sociologic, a atitudinii romilor vizavi de participarea lor la procesul decizional pe de o parte și a atitudinii non-romilor din comunitate vizavi de participarea romilor. Rezultatele cercetării sociologice vor servi drept bază pentru elaborarea de către A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică  a unui șir de recomandări și infografice și plasarea acestora pe un landing page.

2. Obiectul concursului și descrierea sarcinilor companiei selectate:

Obiectul concursului. Realizarea unei cercetări sociologice: sondaj sociologic pe un eșantion de 200 de persoane (100 de etnie romă și 100 de reprezentanți ai organizațiilor teritoriale ale partidelor politice) și 2 focus-grupuri (unul cu persoane de etnie romă și unul cu persoane de etnie non-romă, reprezentanți ai partidelor politice). 50 de persoane de etnie romă vor fi chestionate face-to-face și 150 (atât persoane rome cât și non-rome) – telefonic. Caracteristicile segmentului de populație cercetat – 18-65 de ani, mediu urban și rural, raport gender 50/50.

Cercetarea se va axa pe următoarele aspecte:

 1. percepția persoanelor de etnie romă privind participarea politică;
 2. percepția persoanelor de alte etnii privind participarea politică a persoanelor de etnie romă
 3. specificul percepțiilor în funcție de zona de reședință (rural-urban);
 4. necesitățile/ ariile de instruire/informare diferențiat pe mediu de rezidență și sex;
 5. confruntarea celor mai frecvente stereotipuri cu percepțiile oamenilor.

Sarcinile companiei. Compania selectată:

 1. va elabora metodologia, chestionarul şi va proiecta eşantionul pentru cercetarea sociologică și le va coordona cu Centrul de Consultanță și Educație Civică. Metodologia va fi elaborată în limba română. Chestionarul va fi elaborat în limba română și rusă, respondenților(-telor) oferinduli-se posibilitatea să aleagă chestionarul în una din cele două limbi (română sau rusă);
 2. va fi responsabilă pentru realizarea tuturor instrumentelor ajutătoare, necesare eventual operatorilor în activitatea acestora;
 3. va garanta că modalitatea de colectare a datelor asigură calitatea, integritatea şi fezabilitatea acestora;
 4. va păstra confidențialitatea datelor referitoare la metodologie, chestionare, rezultatele cercetării care vor face obiectul drepturilor de autor al Centrului de Consultanță și Educație Civică;
 5. va prezenta datele colectate pe suport electronic, în formatul convenit în prealabil cu reprezentanţii(-tele) Centrului de Consultanță și Educație Civică;
 6. va elabora un raport detaliat care să includă:
  1. analiza statistică a datelor preliminare, în funcție de variabilele convenite în prealabil;
  2. elaborarea raportului statistic;
  3. problemele cu care s-a confruntat compania pe parcursul cercetării și modalitățile de depășire a lor;
  4. datele în limba română în formă tabelară și diagrame inclusiv grupate pe întrebări.

3. Livrabile

 1. Metodologia cercetării;
 2. Chestionarul final aprobat inclusiv tradus în limba rusă;
 3. Baza de date cu rezultatele brute ale cercetării în format SPSS și Excel;
 4. Ghidul de moderare a focus-grupurilor;
 5. Transcrierea brută a discuțiilor focus-grupurilor;
 6. Raportul statistic prezentat în tabele și diagrame în format Excel;
 7. Raportul narativ la finalul cercetării.

4. Perioada de executare

17 ianuarie -  4 februarie 2019 – realizarea cercetării sociologice inclusiv proiectarea instrumentelor de cercetare, efectuarea sondajului, organizarea focus-grupurilor

8 februarie 2019 - prezentarea datelor/rezultatelor cercetării sociologice în formatul stabilit și a raportului.

5. Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului

 • Cel puţin 2 ani de experienţă în efectuarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi regional cumulativ cu cel puțin 15 cercetări sociologice desfășurate;
 • Experiență anterioară în efectuarea cercetărilor în domeniul politic, electoral, drepturilor omului constituie un avantaj;
 • Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor;
 • Experți de calificare înaltă cu experiență vastă în organizarea cercetărilor sociologice (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei);
 • Abilități demonstrate de a opera în limitele unui buget și de a asigura rezultate de calitate.

6. Condiţii de participare

În vederea participării la concurs companiile sociologice urmează să prezinte oferta tehnică şi financiară.

Oferta tehnică va include:

 • Metodologia de eșantionare elaborată în baza cerințelor metodologice menționate mai sus;
 • Lista localităților unde va fi efectuată cercetarea și numărul de persoane intervievate în fiecare localitate;
 • Descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor;
 • Descrierea metodelor de verificare a activității operatorilor în teren şi a datelor colectate de aceștia;
 • Descrierea metodelor pentru organizarea focus-grupurilor;
 • Planul de lucru cu indicarea rezultatelor așteptate la fiecare etapă și a persoanei responsabile pentru supervizarea activității;
 • Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 2 ani, la nivel național sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor sau link-uri la aceste cercetări, dacă sunt publice;
 • CV-urile experților calificați care vor fi implicați în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare și analiza datelor colectate.

 Oferta financiară va include:

 • Bugetul total al cercetării în lei cu specificarea prețului la cota 0 TVA. Bugetul cercetării va fi însoțit inclusiv de declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA (Centrul de Consultanță și Educație Civică va pune la dispoziția ofertantului selectat actele necesare care confirmă dreptul de a procura bunuri și servicii la cota 0 TVA).
 • Specificarea costurilor pentru:
 • elaborarea metodologiei cercetării sociologice;
 • chestionar face to face (per respondent);
 • chestionar telefonic (per respondent);    
 • organizarea focus grupurilor (per unitate).

Plata va fi efectuată într-o singură tranșă în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea actului de executare a serviciilor.

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 1. Date generale despre ofertant (denumire, administrator, date bancare, experienţa, precum şi alte informaţii relevante despre participant);
 2. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Criteriile de evaluare a ofertelor: Ofertanții vor primi maxim 60 de puncte pentru oferta tehnică și 40 – pentru oferta financiară în bază următoarelor criterii:

 • Prezentarea ofertei și a documentației solicitate conform rigorilor expuse în anunț (5 puncte)
 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus (maximum 15 puncte);
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru și fezabilitatea planului de acțiuni (maximum 40 puncte);
 • Valoarea totală a ofertei financiare, corespunderea ofertei cu rigorile termenilor de referință (maximum 40 puncte). Punctajul pentru oferta financiară va fi calculat conform următoarei formule:

Punctaj = oferta financiară minimă recepționată/ oferta financiară evaluată*40

Câștigătoare va fi desemnată compania care va acumula punctajul cel mai mare (cumulativ pentru oferta tehnică și financiară).

Termenul limită de prezentare a dosarului:  14 ianuarie 2019, ora 17.00. Ofertele vor fi prezentate în format electronic, prin e-mail la adresa: bordeianudoina@gmail.com. Dosarul va include oferta tehnică, oferta financiară, datele generale despre ofertant, copia certificatului de înregistrare și declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA.

Pentru informaţii suplimentare: 069522080, bordeianudoina@gmail.com.

Persoana de contact – Doina Bordeianu, directoare de proiect.

 

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.