Extins. Licitație publică privind procurarea lucrărilor civile pentru construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,0 km din s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru: ,,Construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,0 km din s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă.”

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

 • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
 • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat  Unitatea IFAD;
 • cod fiscal: 1008601001038;
 • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md

Modelul cererii poate fi descărcat aici: Cerere

Cerințe minime de eligibilitate:

 1. volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 4,5 mil.lei.
 2. experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator, inclusiv în  drumuri şi piste de aviaţie (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%).
 3. diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere ( a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri) cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;
 4. propuneri pentru disponibilitatea (propriu, leasing, chiria, etc) la timp a echipamentului esenţial enumerat în Datele despre Licitaţie , şi
 5. un manager de proiect cu experienţă de doi ani în lucrări de natură şi volum echivalent.

Documente obligatorii:

 1. Extras din Registrul Independent  (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor;
 2. Licenţa pentru activitatea respectivă;
 3. Bilanţul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică ;
 4. Formularul standard al ofertei (în formatul indicat în Bidding Document (BD) Secţiunea3);
 5. Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor ;
 6. Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);
 7. Garanţia de participare la licitaţie (1%);
 8. Aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
 9. Graficul calendaristic de executare a lucrărilor (model –Anexa 1 din BD).
 10. Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (model –Anexa 2 din BD)
 11. Declarație privind situaţia personală a operatorului economic (model –Anexa3 din BD)

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 17 decembrie 2018ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 10:15.

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova.

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.