hackathon

OAP și IRP anunță concurs privind elaborarea paginii web al Oficiului Avocatului Poporului (www.ombudsman.md).

Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect a cărui scop este realizarea unei paginii web pentru a reflecta activitatea Ombudsmanilor și a oferi un instrument de informare a publicului larg privind respectarea Drepturilor Omului.
În acest scop urmează a se elabora designul paginii-web și a componentelor auxiliare de gestiune/afișare a conținutului informativ al paginii-web.

Criteriul de care se va ține cont la realizarea paginii web va fi adaptarea acesteia la necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Cerințe fata de candidați

Cerințe tehnice pentru realizarea web site-ului
Ofertantul în favoarea căruia va fi atribuit contractul de servicii, respectiv Prestatorul, va trebui sa creeze website-ul Beneficiarului (http://www.ombudsman.md) împreuna cu acesta, în conformitate cu specificațiile tehnice minimale din caietul de sarcini, în baza instrucțiunilor și a informațiilor primite de la Achizitor (Beneficiar) și sa-l administreze împreuna cu Beneficiarul până la data finalizării contractului.

Prestatorul va dezvolta sisteme și instrumente informatice care vor permite o actualizare și întreținere ușoara a informației de pe website de către Achizitor, precum și modificarea structurii acesteia. De asemenea, Prestatorul va instrui Beneficiarul în utilizarea și dezvoltarea acestuia. Secțiunile care vor fi conținute în website sunt specificate în descrierea conținutului website-ului (Secțiunile website-ului). Conținutul website-ului va fi în limba română, rusa și engleză. Website-ul va fi dezvoltat utilizând tehnologie de programare și baze de date în sistem open-source software (MySQL, PHP, HTML, etc.), sau echivalente. Fundalul grafic pentru pagini va fi creat de către Furnizor folosind caracteristicile brandbook-ului.
Transferul website-ului pe sistemele de găzduire ale Beneficiarului va fi asigurat de Furnizor. 
Furnizorul va acorda o perioada de garanție de 1 an de la data finalizării contractului. Furnizorul va remedia problemele tehnice semnalate de Achizitor în perioada de garanție

Documente de explicare a viziunii și modului de implementare 

— Descrierea etapelor în care va fi derulat proiectul și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape;
— Informații despre costurile și condițiile de efectuare a lucrărilor de dezvoltare a platformei;
— Informații despre condițiile de menținere a platformei online pe perioada de garanție
(până la 4 luni după lansare);
— Informații despre costurile și condițiile de menținere a paginii-web după perioada de garanție pe parcursul a 12 luni.

Documentele necesare pentru participare la concurs

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din RM.
Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății: Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras, care certifică statutul de persoană juridică a Ofertantului – copie conform cu originalul – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale) sau organul împuternicit conform țării de reședință a Ofertantului, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale, operatorul economic din străinătate va prezenta documente din țara de origine care confirmă forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.

Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

Ofertantul trebuie să posede o experiență specifică în livrarea serviciilor similare de cel puțin 3 ani în domeniu, reputație bună, să fie dotat cu tehnică necesară și să dispună de competente profesionale, echipament și alte resurse, inclusiv servicii post-vânzare, precum și competente manageriale, experiență specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului și alte capacități necesare pentru a executa contractul la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate (prezentarea recomandărilor va constitui un avantaj). 

Documentele de calificare

Viziunea companiei privind realizarea sarcinilor conform caietului de sarcini;
Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu.
Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat; 
Date de contact ale companiei si rechizitele bancare;
CV-ul companiei si CV-ul specialistului/angajaților operatorului economic în care sunt specificate calitățile, responsabilitățile și alte informații care confirmă competențele persoanelor propuse spre implicarea în realizarea acestui proiect. Documentele pregătite/elaborate de către Executant, precum și toată corespondența supuse schimbului dintre Executant și Beneficiar va fi întocmită în limba de stat.

Prezentarea ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentele care o însoțesc, iar beneficiarul nu va fi responsabil pentru costurile respective.
Data de început a contractului este data semnării acestuia de către părți.

Oferta va corespunde activităților descrise în Caietul de Sarcini și va cuprinde următoarele elemente:
1. Oferta tehnică;
2. Oferta financiară
 totala pentru realizarea întregului set de sarcini conform caietului de sarcini, cu TVA 0 (zero).

Modul de prezentare a dosarului.
Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs OAP/web

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 25 iunie 2018, ora 12.00
Ofertele întârziate vor fi respinse.

Câștigătorul va fi informat cu privire la selectare până la data de 9 iulie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului în caz de necesitate.

Relații de contact:
Dumitru Roman, 079707470, email: dumitru.roman@ombudsman.md sau
Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com 


Această activitate este organizată de către Oficiul Avocatului Poporului în parteneriat cu IRP și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat de IRP în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Toate detaliile le găsiți în activitățile descrise în Caietul de Sarcini pe care îl puteți descărca aici: Caiet de sarcini
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.