Comunicat privind iniţierea consultărilor publice privind Cadrul de Management de Mediu şi Social de pregătire a finanțării adiționale în cadrul proiectului de Ameliorare a Competitivității (PAC-II)În perioada martie-iunie 2021 se desfășoară activitățile de pregătire a finanțării adiționale în cadrul proiectului de Ameliorare a Competitivității (PAC-II), care are drept scop continuarea eforturilor Guvernului Republicii Moldova privind întărirea competitivității la export, reducerea poverii administrative pentru companiile autohtone și îmbunătățirea accesului exportatorilor la finanțare începute în cadrul proiectului PAC II in derulare.

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Unitatea de implementare a proiectului de ameliorare a competivității (UIPAC), finanțate de Banca Mondială anunţă, începând cu 19 aprilie 2021, iniţierea consultărilor publice asupra documentului de proiect Cadrul de Management de Mediu şi Social (CMMS), elaborat în cadrul proiectului PAC-II.

Varianta prescurtată în româna a Cadrului de Management de Mediu şi Social, precum și varianta prefinală originală în engleză [ESMF_CEP_AF_Vol.I.pdf; ESMF_CEP_AF_Vol.II.pdf]] a documentului sunt publicate pe pagina web oficilă a Unităţii de implementare a proiectului (www.uipac.md) și a Portalului informațional (www.civic.md), înainte de parcurgerea procedurii de aprobare în cadrul Băncii Mondiale, astfel încât toate părțile interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul documentului şi să formuleze eventuale recomandări, propuneri şi/sau observaţii.

Recomandările, propunerile și observaţiile pe marginea proiectului documentului CMMS supus consultărilor publice, pot fi expediate până pe data de 30 aprilie 2021 în adresa UIPAC: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, oficiul 815; la numărul de telefon 022-296723 sau pe adresa electronică: piu@mei.gov.md

Despre Finanțarea Aditională

În contextul crizei de COVID-19, autoritățile au solicitat sprijinul Băncii Mondiale, exprimat prin extinderea activităților PAC II. Această operațiune este preconizată drept intervenție post-criză pe termen scurt și mediu, în scopul atenuării impactului negativ al COVID-19. În contextul finanțării adiționale (FA), obiectivul proiectului va rămâne neschimbat deoarece acesta, precum și activitățile de bază, sunt de o importanță critică pentru redresarea economică a Republicii Moldova, fiind orientate spre consolidarea competitivității la export, reducerea poverii administrative pentru companii și spre îmbunătățirea accesului exportatorilor la finanțare.

 Prin FA propusă se vor susține: (i) digitalizarea serviciilor publice pentru întreprinderi (G2B) și reducerea costurilor de conformare pentru întreprinderile din țară; (ii) dezvoltarea IMM-urilor și competitivității la export prin legături de export și prin promovarea exporturilor în scopul relansării acestora și susținerii întreprinderilor locale să se integreze în lanțurile valorice și să-și perfecționeze operațiunile de export; (iii) accesul la finanțare pe termen mai lung pentru susținerea IMM-urilor locale. Accesul la finanțare se va asigura prin valorificarea Fondului de garantare a creditelor al ODIMM, și nu prin intermediul unei linii de credit convenționale. Aceste trei activități vor fi concepute așa încât să se abordeze direct provocările cu care se confruntă IMM-urile pe parcursul pandemiei și după aceasta și vor contribui semnificativ la anvergura și celeritatea redresării economice pentru întreprinderi, lucrători și familiile care depind de o asemenea sursă de venit.

Obiectivul actualului proiect in derulare este „întărirea competitivității la export a întreprinderilor private autohtone şi reducerea constrângerilor şi a poverii cadrului de reglementare.” Acest obiectiv va putea fi atins prin intermediul unui șir de măsuri care au ca scop: (i) îmbunătățirea mediului de afaceri prin reforme de reglementare care să reducă costurile de conformare la reglementările de stat pentru mediul de afaceri; (ii) susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) și a exportatorilor să obțină acces la servicii de dezvoltare a afacerii; și (iii) îmbunătățirea accesului la finanțarea pe termen mediu și lung pentru întreprinderile orientate spre export.

Datorită reformelor implementate de guvern, care au fost susținute de proiect în ultimii ani, au avut loc reduceri semnificative ale costurilor de înregistrare, de obținere a actelor permisive și licențelor pentru sectorul privat. Conform estimărilor, s-ar fi economisit 12-15 mil. USD. 

Ghișeul unic (GU) pentru depunerea cererilor online și eliberarea actelor permisive și licențelor este funcțional și s-au obținut rezultate satisfăcătoare în practică. Durata procedurii de obținerea a unui act permisiv s-a redus de la 30-60 de zile la 6 zile. Numărul procedurilor administrative (în contextul obținerii actelor permisive, licențelor, aprobărilor etc.) din țară s-a redus cu 64 la sută (de la 442 la 152).  De la începutul funcționării GU, 80.000 de cereri de eliberare a actelor permisive / licențelor / notificărilor au fost depuse prin intermediul sistemului, dintre care 51 la sută – online. GU a făcut posibilă realizarea deplină a procesului în mediul online, fără interacțiune fizică cu autoritățile. Pentru autorități, acesta este un instrument eficace de acțiune în contextul pandemiei de COVID-19, deoarece astfel s-au redus semnificativ interacțiunile dintre întreprinderi și funcționari publici. 

Reforma controlului de stat a avut drept rezultat reducerea semnificativă a instituţiilor cu funcţii de control și a costurilor suportate de sectorul privat. Numărul instituţiilor cu funcţii de control s-a redus de la 58 la 13. Frecvența medie a controalelor pe întreprindere pe an a fost redusă cu 55 la sută. A fost implementat un sistem electronic de inspecții pentru a asigura respectarea condițiilor prealabile pentru efectuarea controalelor pe baza riscurilor. Asigurând digitalizarea controalelor (sistemul de inspecție electronică), bazate pe riscuri (planificare și execuție), inspectorii pot efectua controalele fără a se deplasa la fața locului, minimizându-se astfel vizitele de prisos și asigurând, totodată, sănătatea și siguranța publică în cazul întreprinderilor cu risc ridicat.

Este implementat sistemul de analiză a impactului de reglementare (AIR) care este dedicat îmbunătățirii calității noilor reglementări astfel încât să se reducă povara pentru întreprinderi, iar mai mult de 77 la sută din toate reglementările ce vizează activitatea de întreprinzător (comparativ cu 45 la sută în 2016) se examinează, în prezent, prin intermediul acestui sistem.

Programul de granturi de cofinanțare avansează satisfăcător. Programul de granturi de cofinanțare (MGF) presupune acordarea unor granturi de co-finanțare IMM-urilor exportatoare și celor integrate în lanțuri valorice.  Accentul se pune pe serviciile de dezvoltare a afacerii, echipamente mici și certificare. Programul MGF (3 mil. USD) este angajat pe deplin și nu se examinează noi cereri, o proporție de 67 la sută din suma totală fiind deja debursată. În prezent, 48 la sută dintre beneficiarii programului de granturi de co-finanțare efectuează activități de export. Cumulativ, beneficiarii programului au creat 537 de noi locuri de muncă. Cea de-a doua evaluare a impactului a relevat că pentru fiecare dolar investit prin intermediul acestui program, s-au obținut 11 dolari în vânzări la export.

Linia de credit a fost valorificată. Debursările sunt intermediate prin instituțiile financiare participante (IFP). De linia de credit beneficiază întreprinderi private, orientate spre export. La situația din 31 decembrie 2020, prin intermediul acestui instrument au fost finanțate 157 de subproiecte, dintre care 152 pentru IMM-uri cu 34 de angajați în medie. Întreprinderile private au beneficiat, în primul rând, de împrumuturi pe termen lung. Din suma totală a liniei de credit, 70 la sută s-a oferit exportatorilor direcți, iar 30 la sută s-a utilizat pentru finațarea companiilor din lanțul valoric la export (exportatori indirecți). Beneficiarii liniei de credit au creat 818 de noi locuri de muncă.