Abilitarea profesională a coordonatorilor de voluntariRo

Articol Original

Abilitarea profesională a coordonatorilor de voluntari

În data de 📅12 noiembrie 2022, a avut loc 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐁𝐮𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐢̂𝐧 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐮𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢. Evenimentul fiind unul final, care a însumat rezultatele proiectului 𝐀𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢, 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒄𝒂̆𝒕𝒓𝒆 𝑨𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕̗𝒊𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝑰𝒏𝒐𝒗𝒂𝒓𝒆, 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕̗𝒊𝒆 𝒔̗𝒊 𝑫𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂 𝑻𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒔̗𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒕̗𝒂𝒕 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍 „𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒖𝒓𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒕̗𝒊𝒊 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒏𝒆𝒓𝒆𝒕 𝒔̗𝒊 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒖𝒓𝒊 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒕̗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂̆ 𝒅𝒊𝒏 𝒎𝒖𝒏. 𝑪𝒉𝒊𝒔̗𝒊𝒏𝒂̆𝒖❞, 𝒍𝒂𝒏𝒔𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒄𝒂̆𝒕𝒓𝒆 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕̗𝒊𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒂̆ 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕̗𝒊𝒆, 𝒕𝒊𝒏𝒆𝒓𝒆𝒕 𝒔̗𝒊 𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒍𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒊𝒔̗𝒊𝒏𝒂̆𝒖 𝒔̗𝒊 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒏𝒆𝒓𝒆𝒕 𝑪𝒉𝒊𝒔̗𝒊𝒏𝒂̆𝒖.

La deschiderea evenimentului cu un cuvânt de salut al reprezentatului donatorilor Petru Grecu, Director, Centrul Municipal de Tineret Chișinău și partenerilor de proiect Mihaela Popescu, Responsabil administrativ, America House Chisinau.

Cu o prezentare a rezultatelor proiectului a venit Anișoara Bezărău, manageră de proiect, printre acestea enumerăm:

- 20 coordonatori de voluntari instruiți în domeniul legislativ dar practic de gestionare a grupului de voluntari;

- 5 organizații aplicante pentru obținerea statutului de instituție gazdă al activității de voluntariat;

- 2 organizații aplicante la reacreditare;

- cca 500 persoane informate direct cu privire la experiențele bune în domeniul voluntariatului.

Toți participanții și participantele proiectului au primit certificat de finalizare al cursului de instruire.

🤓Partea a doua al evenimentului a fost un atelier practic, în care speakerii invitați, au venit cu prezentarea inițiativelor de bune practici în domeniul voluntariatului:

 • Inițiative de voluntariat în prevenirea corupției

Speaker: Mariana Șargarovschi, inspector superior în cadrul Direcției educație anticorupție, coordonator al activităților de voluntariat, Centrul Naţional Anticorupţie, Chișinău;

 • Proiectul: „Valorificarea potențialului tinerilor/-elor

Speaker: Maricica Proca, Directoare, AO „Budești - CASA PĂRINTEASCĂ”, Budești, Chișinău;

 • Inițiativa: Cluburi de interes

Speaker: Ruxanda Nichitin, Centrul Municipal de Tineret Chișinău;

 • Evenimentul: Festivalul Internațional „Hora orașului Ștefan Vodă”

Speaker: Alexandru Topolenco, Președinte, A.O. „Glasul Sufletului”, Ștefan Vodă;

 • Inițiative de voluntariat satul Sudarca, Dondușeni

Speaker: Natalia Zaiaț, Administratoare, AO „Bunăvoință-Sudarca”, Sudarca, Dondușeni;

 • Activități de recreere a refugiaților

Speaker: Dimitrii Cernica, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Chișinău;

 • Proiect ”Abilitarea cetățenilor din localitățile Taraclia de Salcie, Burlacu și Tartaul de Salcie pentru a se implica active în monitorizarea transparenței decizionale la nivel local”

Speaker: Irina Bejan, Președintă, Asociația băștinașilor din Taraclia de Salcie, Cahul;

🧐 Remarcăm faptul că participanții au avut posibilitatea să se cunoască cu inițiative și bune practici, de pe întreg teritoriul țării, ceea ce ne-a permis să contribuim la crearea unei rețele de parteneriat între coordonatorii de voluntari, dar și de a inspira alte organizații în activitatea acestora.

Amintim că scopul proiectului a fost dezvoltarea competențelor profesionale a 20 coordonatori de voluntari din cadrul organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor din mun. Chișinău. În perioada lunilor iulie – octombrie 2022 au avut loc 3 module de instruire la subiectele:

- Managementul activității de voluntariat;

- Introducere în aspecte legislative;

- Tehnici de motivare și gestionare a echipei de voluntari;

🤗Aducem sincere mulțumiri donatorilor Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău și Centrul Municipal de Tineret Chișinău, pentru încrederea și sportul acordat în realizarea proiectului, precum și partenerului: America House Chisinau, pentru susținere în realizarea evenimentului final.

En

Traducere Automata

Professional empowerment of volunteer coordinators

📅On November 12, 2022, the Forum of Good Practice in the Field of Volunteering took place. The event being a final one, which summed up the results of the project Professional empowerment of volunteer coordinators, implemented by the Association for Innovation, Education and Development of Young People and financed from the "Municipal Grant Program for the Organization of youth and groups of initiatives in mun. Chis̗inău❞, launched by the General Education, Youth and Sports Directorate of the Chis̗inau Municipal Council and the Chis̗inau Municipal Youth Center.

At the opening of the event with a greeting of the donor representative Petru Grecu, Director, Chisinau Municipal Youth Center and the project partners Mihaela Popescu, Administrative Responsible, America House Chisinau.

With a presentation of the project results came Anișoara Bezărău, project manager, among them we list:

- 20 volunteer coordinators trained in the legislative but practical field of management of the group of volunteers;

- 5 applicant organizations for obtaining the status of host institution of volunteering activity;

- 2 organizations applying for re-accreditation;

- about 500 people directly informed about the good experiences in the field of volunteering.

All participants and participants of the project received the certificate of completion of the training course.

🤓The second part of the event was a practical workshop, in which the invited speakers came up with the presentation of good practice initiatives in the field of volunteering:

 • Voluntary initiatives in corruption prevention

Speaker: Mariana Șargarovschi, senior inspector in the Anticorruption Education Directorate, coordinator of voluntary activities, National Anticorruption Center, Chisinau;

 • Project: "Harnessing the potential of young people

Speaker: Maricica Proca, Director, NGO "Budeşti - CASA PĂRINTEASCĂ", Budeşti, Chisinau;

 • Initiative: Clubs of Interest

Speaker: Ruxanda Nichitin, Municipal Youth Center Chisinau;

 • The event: International Festival "Hora of Stefan Voda"

Speaker: Alexandru Topolenco, President, A.O. "Glasul Sufletului", Ştefan Vodă;

 • Volunteer initiatives sudarca village, Donduseni

Speaker: Natalia Zaiaț, Administrator, NGO "Goodwill-Sudarca", Sudarca, Donduseni;

 • Recreational activities for refugees

Speaker: Dimitrii Cernica, National Youth Council of Moldova, Chisinau;

 • Project "Empowering the citizens of Taraclia de Salcie, Burlacu and Tartaul de Willow localities to be actively involved in monitoring the decisional transparency at local level"

Speaker: Irina Bejan, President, Association of Natives of Taraclia de Salcie, Cahul;

🧐 We note that the participants had the opportunity to get acquainted with initiatives and good practices, from all over the country, which allowed us to contribute to the creation of a partnership network between volunteer coordinators, but also to inspire other organizations in their activity.

We remind that the aim of the project was to develop the professional competences of 20 volunteer coordinators from the youth organizations and youth initiative groups from mun. Chisinau. Between July and October 2022, 3 training modules were held on the subjects:

- Management of volunteering activity;

- Introduction to legislative aspects;

- Techniques for motivating and managing the team of volunteers;

🤗We sincerely thank the donors of the General Directorate of Education, Youth and Sports of Chisinau municipality and the Municipal Youth Center chisinau, for the trust and sport granted in the implementation of the project, as well as to the partner: America House Chisinau, for their support in the realization of the final event.

It

Traducere Automata

Responsabilizzazione professionale dei coordinatori volontari

📅Il 12 novembre 2022 si è svolto il Forum di buone pratiche nel campo del volontariato. L'evento è stato conclusivo, che ha riassunto i risultati del progetto Empowerment professionale dei coordinatori volontari, attuato dall'Associazione per l'innovazione, l'educazione e lo sviluppo dei giovani e finanziato dal "Programma di sovvenzioni comunali per l'organizzazione di Giovani e gruppi di iniziative a Mun. Chis̗inău❞, lanciato dalla Direzione Generale dell'Istruzione, della Gioventù e dello Sport del Consiglio Comunale di Chis̗inau e dal Centro Giovanile Municipale di Chis̗inau.

All'apertura dell'evento con un saluto del rappresentante dei donatori Petru Grecu, Direttore, Centro Giovanile Municipale di Chisinau e dei partner del progetto Mihaela Popescu, Responsabile amministrativo, America House Chisinau.

Con una presentazione dei risultati del progetto è venuto Anișoara Bezărău, project manager, tra i quali elenchiamo:

- 20 coordinatori volontari formati nel campo legislativo ma pratico della gestione del gruppo di volontari;

- 5 organizzazioni richiedenti l'ottenimento dello status di istituzione ospitante dell'attività di volontariato;

- 2 organizzazioni che richiedono il riaccreditamento;

- circa 500 persone direttamente informate sulle buone esperienze nel campo del volontariato.

Tutti i partecipanti e i partecipanti al progetto hanno ricevuto l'attestato di completamento del corso di formazione.

🤓La seconda parte dell'evento è stata un workshop pratico, in cui i relatori invitati hanno presentato iniziative di buone pratiche nel campo del volontariato:

 • Iniziative volontarie nella prevenzione della corruzione

Relatore: Mariana Șargarovschi, ispettore senior presso la Direzione dell'educazione anticorruzione, coordinatrice delle attività di volontariato, Centro nazionale anticorruzione, Chisinau;

 • Progetto: "Valorizzare il potenziale dei giovani

Relatore: Maricica Proca, Direttrice, ONG "Budeşti - CASA PĂRINTEASCĂ", Budeşti, Chisinau;

 • Iniziativa: Club di interesse

Relatore: Ruxanda Nichitin, Centro giovanile comunale di Chisinau;

 • L'evento: Festival Internazionale "Hora di Stefan Voda"

Relatore: Alexandru Topolenco, Presidente, A.O. "Glasul Sufletului", Ştefan Vodă;

 • Iniziative di volontariato sudarca village, Donduseni

Relatore: Natalia Zaiaț, Amministratore, ONG "Goodwill-Sudarca", Sudarca, Donduseni;

 • Attività ricreative per i rifugiati

Relatore: Dimitrii Cernica, Consiglio Nazionale della Gioventù della Moldavia, Chisinau;

 • Progetto "Responsabilizzare i cittadini delle località di Taraclia de Salcie, Burlacu e Tartaul de Willow ad essere attivamente coinvolti nel monitoraggio della trasparenza decisionale a livello locale"

Relatore: Irina Bejan, Presidente, Associazione dei Nativi di Taraclia de Salcie, Cahul;

🧐 Notiamo che i partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere iniziative e buone pratiche, provenienti da tutto il paese, che ci hanno permesso di contribuire alla creazione di una rete di partnership tra coordinatori volontari, ma anche di ispirare altre organizzazioni nella loro attività.

Ricordiamo che l'obiettivo del progetto era quello di sviluppare le competenze professionali di 20 coordinatori volontari delle organizzazioni giovanili e dei gruppi di iniziativa giovanile di mun. Chisinau. Tra luglio e ottobre 2022 si sono svolti 3 moduli formativi sui temi:

- Gestione dell'attività di volontariato;

- Introduzione agli aspetti legislativi;

- Tecniche per motivare e gestire il team di volontari;

🤗Ringraziamo sinceramente i donatori della Direzione Generale dell'Educazione, della Gioventù e dello Sport del comune di Chisinau e del Centro Giovanile Municipale di Chisinau, per la fiducia e lo sport concessi nell'attuazione del progetto, nonché al partner: America House Chisinau, per il loro sostegno nella realizzazione dell'evento finale.

Ua

Traducere Automata

Розширення професійних можливостей координаторів волонтерів

📅12 листопада 2022 року відбувся Форум належної практики у сфері волонтерства. Захід став завершальним, який підбив підсумки проекту «Професійне розширення прав і можливостей волонтерів-координаторів», що реалізується Асоціацією інновацій, освіти та розвитку молоді та фінансується з «Муніципальної грантової програми організації Молодь та групи ініціатив в МУН. Chis̗inău❞, започаткований Управлінням загальної освіти, молоді та спорту муніципальної ради Чіс̗інау та Муніципальним молодіжним центром Чіс̗інау.

На відкритті заходу з привітанням представника донора Петру Греку, директора Муніципального молодіжного центру Кишинева та партнерів проекту Міхаели Попеску, адміністративного відповідального за Американський дім Кишинева.

З презентацією результатів проекту прийшла Анішоара Безуру, менеджер проекту, серед яких ми перерахуємо:

- 20 координаторів-волонтерів, які пройшли навчання у законодавчій, але практичній сфері управління групою волонтерів;

- 5 організацій-претендентів на отримання статусу приймаючої установи волонтерської діяльності;

- 2 організації, що подають заявки на переакредитацію;

- близько 500 осіб безпосередньо поінформували про хороший досвід у сфері волонтерства.

Всі учасники та учасники проекту отримали сертифікат про закінчення навчального курсу.

🤓Другою частиною заходу став практичний воркшоп, на якому запрошені спікери виступили з презентацією ініціатив передового досвіду у сфері волонтерства:

 • Добровільні ініціативи у сфері запобігання корупції

Спікер: Мар'яна Шаргаровщі, старший інспектор Директорату антикорупційної освіти, координатор волонтерської діяльності, Національний антикорупційний центр, Кишинів;

 • Проект: "Використання потенціалу молоді

Спікер: Марісіца Прока, директор, ГО "Budeşti - CASA PĂRINTEASCĂ", Будешті, Кишинів;

 • Ініціатива: Клуби інтересів

Спікер: Руксанда Нічітін, Муніципальний молодіжний центр Кишинева;

 • Подія: Міжнародний фестиваль «Гора Стефана Води»

Доповідач: Александру Тополенко, президент, А.О. «Гласул Суфлетулуй», Штефан Воде;

 • Волонтерські ініціативи с. Сударка, Дондусені

Спікер: Наталія Заяц, адміністратор, ГО «Добра воля-Сударка», Сударка, Дондусені;

 • Розважальні заходи для біженців

Спікер: Дмитро Черніца, Національна молодіжна рада Молдови, Кишинів;

 • Проект "Розширення можливостей громадян населених пунктів Тараклія-де-Сальсі, Бурлаку та Тартаул-де-Віллоу брати активну участь у моніторингу прозорості прийняття рішень на місцевому рівні"

Спікер: Ірина Бежан, президент Асоціації уродженців Тараклії де Сальсі, Кагул;

🧐 Відзначимо, що учасники мали можливість ознайомитися з ініціативами та передовим досвідом, з усієї країни, що дозволило зробити свій внесок у створення партнерської мережі між координаторами волонтерів, а й надихнути в їх діяльності інші організації.

Нагадуємо, що метою проекту був розвиток професійних компетенцій 20 координаторів-волонтерів з молодіжних організацій та молодіжних ініціативних груп з МУН. Кишинів. У період з липня по жовтень 2022 року було проведено 3 навчальні модулі за темами:

- Управління волонтерською діяльністю;

- Ознайомлення з законодавчими аспектами;

- Методики мотивації та управління командою волонтерів;

🤗Щиро дякуємо донорам Головного управління освіти, молоді та спорту муніципалітету Кишинева та Муніципального молодіжного центру м. Кишинів, за надану довіру та спорт у реалізації проекту, а також партнеру: America House Кишинів, за підтримку в реалізації фінального заходу.

Bg

Traducere Automata

Професионално овластяване на координаторите доброволци

📅На 12 ноември 2022 г. се проведе Форумът за добри практики в областта на доброволчеството. Събитието е окончателно, което обобщи резултатите от проект "Професионално овластяване на координаторите доброволци", изпълняван от Асоциация за иновации, образование и развитие на младите хора и финансиран от "Общинска грантова програма за организиране на младежи и групи от инициативи в мун. Chis̗inău❞, стартирана от Генералната дирекция за образование, младеж и спорт на Общинския съвет на Чисинау и Общинския младежки център Chis̗inau.

При откриването на събитието с приветствие на дарителя представител Петру Греку, директор, Общински младежки център Кишинев и партньорите по проекта Михаела Попеску, Административен отговорник, Къща Америка Кишинев.

С представянето на резултатите от проекта дойде Анишоара Безъръу, ръководител на проекта, сред които изброяваме:

- 20 координатори доброволци, обучени в законодателната, но практическа област на управление на групата доброволци;

- 5 кандидатстващи организации за получаване на статут на приемаща институция за доброволческа дейност;

- 2 организации, кандидатстващи за реакредитация;

- около 500 души пряко информирани за добрите преживявания в областта на доброволчеството.

Всички участници и участници в проекта получиха сертификат за завършен курс на обучение.

🤓Втората част на събитието беше практически уъркшоп, в който поканените лектори излязоха с представяне на инициативи за добри практики в областта на доброволчеството:

 • Доброволни инициативи в превенцията на корупцията

Лектор: Мариана Шаргаровски, старши инспектор в дирекция "Антикорупционно образование", координатор на доброволчески дейности, Национален антикорупционен център, Кишинев;

 • Проект: "Овладяване на потенциала на младите хора

Лектор: Маричица Прока, директор, НПО "Будещи - CASA PĂRINTEASCĂ", Будещи, Кишинев;

 • Инициатива: Клубове по интереси

Лектор: Руксанда Ничитин, Общински младежки център Кишинев;

 • Събитието: Международен фестивал "Хора на Стефан вода"

Говорител: Александру Тополенко, президент, А.О. "Гласул Суфлутулуи", Щефан Вода;

 • Доброволчески инициативи село Сударка, Дондусени

Лектор: Наталия Заяц, администратор, НПО "Добра воля-Сударка", Сударца, Дондусени;

 • Развлекателни дейности за бежанци

Лектор: Димитрий Черника, Национален младежки съвет на Молдова, Кишинев;

 • Проект "Овластяване на гражданите на местностите Тараклия де Салси, Бурлаку и Тартаул де Уилоу да участват активно в мониторинга на прозрачността на вземането на решения на местно ниво"

Говорител: Ирина Бежан, президент, Асоциация на местните жители на Тараклия де Салсие, Кахул;

🧐 Отбелязваме, че участниците имаха възможност да се запознаят с инициативи и добри практики от цялата страна, което ни позволи да допринесем за създаването на партньорска мрежа между координаторите доброволци, но и да вдъхновим други организации в тяхната дейност.

Припомняме, че целта на проекта беше да развие професионалните компетенции на 20 координатори доброволци от младежките организации и младежките инициативни групи от мун. Кишинев. Между юли и октомври 2022 г. бяха проведени 3 обучителни модула по темите:

- Управление на доброволческата дейност;

- Въведение в законодателните аспекти;

- Техники за мотивиране и управление на екипа от доброволци;

🤗Искрено благодарим на дарителите на Главна дирекция "Образование, младеж и спорт" на община Кишинев и Общински младежки център Кишинев, за доверието и спорта, предоставени при изпълнението на проекта, както и на партньора: Къща Америка Кишинев, за подкрепата при реализирането на финалното събитие.

Ru

Traducere Automata

Расширение профессиональных прав и возможностей координаторов добровольцев

📅12 ноября 2022 года состоялся Форум надлежащей практики в области волонтерства. Мероприятие стало заключительным, подведя итоги проекта «Профессиональное расширение прав и возможностей координаторов волонтеров», реализуемого Ассоциацией инноваций, образования и развития молодежи и финансируемого из «Муниципальной грантовой программы по организации молодежь и группы инициатив в мун. Chis̗inău❞, запущенный Управлением общего образования, молодежи и спорта Муниципального совета Чисинау и Муниципальным молодежным центром Чисинау.

На открытии мероприятия с приветствием представителя донора Петру Греку, директора Кишиневского муниципального молодежного центра и партнеров проекта Михаэлы Попеску, административного ответственного, America House Chisinau.

С презентацией результатов проекта выступила Амышоара Безэрэу, руководитель проекта, среди которых мы перечислим:

- 20 волонтерских координаторов, прошедших обучение в законодательной, но практической сфере управления группой волонтеров;

- 5 организаций-претендентов на получение статуса принимающего учреждения волонтерской деятельности;

- 2 организации, претендующие на повторную аккредитацию;

- около 500 человек напрямую проинформированы о хорошем опыте в сфере волонтерства.

Все участники и участники проекта получили сертификат об окончании учебного курса.

🤓Второй частью мероприятия стал практический семинар, в ходе которого приглашенные докладчики выступили с презентацией инициатив надлежащей практики в области добровольчества:

 • Добровольные инициативы в области предупреждения коррупции

Докладчик: Марьяна Шаргаровски, старший инспектор Управления антикоррупционного образования, координатор волонтерской деятельности Национального антикоррупционного центра, Кишинев;

 • Проект: «Использование потенциала молодежи»

Докладчик: Маричица Проча, директор НПО "Будешти - CASA PĂRINTEASCĂ", Будешты, Кишинев;

 • Инициатива: Клубы по интересам

Докладчик: Руксанда Ничитин, Муниципальный молодежный центр Кишинева;

 • Событие: Международный фестиваль «Гора Стефана Воды»

Докладчик: Александр Тополенко, президент, А.О. «Гласул Суфлетулуй», Штефан Водэ;

 • Волонтерские инициативы села Сударка, Дондусени

Докладчик: Наталья Заяц, администратор, НПО «Гудвилл-Сударка», Сударка, Дондусени;

 • Развлекательные мероприятия для беженцев

Докладчик: Дмитрий Черница, Национальный совет молодежи Молдовы, Кишинев;

 • Проект «Расширение прав и возможностей жителей населенных пунктов Тараклия-де-Сальси, Бурлаку и Тартаул-де-Уиллоу для активного участия в мониторинге прозрачности принятия решений на местном уровне»

Докладчик: Ирина Бежан, президент Ассоциации уроженцев Тараклии-де-Сальси, Кагул;

🧐 Отметим, что участники имели возможность ознакомиться с инициативами и передовой практикой, со всей страны, что позволило нам внести свой вклад в создание партнерской сети между координаторами волонтеров, а также вдохновить другие организации в их деятельности.

Напомним, что целью проекта было развитие профессиональных компетенций 20 волонтерских координаторов из молодежных организаций и молодежных инициативных групп из мун. Кишинев. В период с июля по октябрь 2022 года было проведено 3 учебных модуля по темам:

- Управление волонтерской деятельностью;

- введение в законодательные аспекты;

- Методики мотивации и управления командой волонтеров;

🤗Мы искренне благодарим доноров Главного управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу и Муниципального молодежного центра Кишинева за доверие и спорт, оказанные при реализации проекта, а также партнера: America House Chisinau, за их поддержку в реализации финального мероприятия.