A.O. Artemida anunță concurs pentru procurarea serviciilor de planificare strategică a organizației

A.O. Artemida anunță concurs pentru procurarea serviciilor de planificare strategică a organizației

SCOPUL CONTRACTULUI:

AO ”Artemida” este o asociație obștească fondată în 1998 care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței pe bază de gen prin: acordarea asistenței juridice, psihologice, sociale și de altă natură, plasament femeilor și copiilor victime ale violenței, dezvoltarea și implimentarea programelor pentru agresori, activități de instruire a factorilor de decizie și organelor competente, activități de prevenire a violenței la nivel de comunitate și regiune.

Asociația Obștească ”Artemida” intenționează să angajeze 2 (doi) consultanți independenți/ Companie de consultanță în scopul elaborării Strategiei organizației pentru anii 2020-2024 (Planul strategic, cadrul logic bazat pe rezultate (Results assessment framework/RAF și bugetul strategic) în conformitate cu principiile Teoriei schimbării (Theory of change) și a recomandărilor Agenției Suedeze de Dezvoltare (SIDA)

Responsabilități specifice/perioadă de timp:

 1. Evaluarea organizatională prin consultarea actorilor relevanți, beneficiarelor și membrilor echipei;
 2. Elaborarea Strategiei A.O. Artemida pentru anii 2020-2024 (Planul strategic, cadrul logic bazat pe rezultate (Results assessment framework/RAF și bugetul strategic.) în conformitate cu Teoria schimbării și Recomandările SIDA și Facilitarea elaborării și validării Teoriei schimbării relevante pentru Artemida.
 • elaborarea structurii preliminare și componentelor-cheie ale strategii organizaționale;
 • facilitarea atelierui de lucru cu membrii echipei organizației pentru elaborarea strategiei;
 • elaborarea Planului strategic organizational,cadrul logic bazat pe rezultate (Results assessment framework/RAF ,bugetul strategic și a documentelor adiționale și transmiterea spre comentarii organizației și Consiliului de Administrare;
 • definitivarea strategiei în funcție de comentariile organizației și  Consiliului de Administrare.

 METODOLOGIA

Documentele vor fi elaborate în limba română și engleză în cadrul unui proces participativ și consultativ cu echipa Artemida, Consiliul de Administrare al organizației, actorii comunitari relevanți, beneficiari, etc, precum și consultarea și evaluarea a setului de documente relevante pentru realizarea contractului care cuprinde, rapoartele anuale de activitate, strategiile anterioare, recomandările SIDA, evaluări externe, etc..

PRODUSELE FINALE

Consultanții vor livra următoarele produse:

 • Un raport inițial cu o descriere detaliată a metodologiei ce va fi aplicată în realizarea sarcinii – septembrie 2019;
 • Pregătirea și facilitarea unui atelier de planificare strategică de 2 zile – octombrie 2019;O versiune preliminară a Strategii organizaționale(Planul strategig, RAF și bugetul strategic), pentru anii 2020-2024 ce urmează a fi prezentată echipei organizației și Consiliului de Aministrare - termen limită 20 noiembrie 2019
 • Ajustrea Strategiei conform comentariilor, definitivarea și expedierea variantei finale -termen limită 01.12.2019
 • Raportul final care va conține sumarul activităților și produsele anexate.
 • Toate produsele vor fi prezentate în limba română și engleză. Formatul produselor va fi agreat împreună cu Consultantul la momentul semnării contractului.

 PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Obiectivele propuse urmează a fi realizate în  perioada septembrie- decembrie 2019.

 CERINȚE FAȚĂ DE CONSULTANT

Consultantul (persoana fizică sau compania de consultanță) trebuie să dețină:

Studii superioare în domeniul juridic, social, psihologie, managemet al proiectelor.

Studii de master, formări specializate în domeniul prevenirii și combaterii vioelnței pe bază de gen vor consitutui un avantaj

 • Experiență dovedită de minimum 3 ani în evaluarea și planificarea strategică organizațională în sectorul non-profit, implimentarea și evaluarea strategiilor și a planurilor de acțiune;
 • Experiență dovedită de minimum 3 ani în managementul proiectelor;
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și engleză;
 • Aiblități de elaborare , de analiză și formulare de recomandări,;
 • Abilități de lucru în echipă, coordonare și facilitare;
 • Cunoașterea calculatorului și capacitatea de a utiliza în mod eficient instrumentele IT.

DOSARUL DE APLICARE

Dosarul de aplicare va fi elaborat în limbile română sau engleză și va conține:

 1. Scrisoarea de intenție, care va include referințe la experiențele anterioare relevante;
 2. Curriculum Vitae cu indicarea a cel puțin 2 persoane de referință;

 CRITERIILE DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape conform procedurilor interne ale organizației.

La prima etapă, vor fi evaluate, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

PROCEDURA DE EVALUARE

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

 CRITERII

Tehnice / Max. Point

Metodologia propusă pentru realizarea sarcinii - 25 puncte

Expertiza, cunoștințele și experiența în domeniul managementul proiectelor - 15 puncte

Experiența în formularea planurilor strategice, monitorizării și evaluării - 15 puncte

Cunoașterea contextului de funcționare a sectorului asociativ și experiența de lucru cu sectorul asociativ - 20 puncte

Studii de Master (MA Degree) într-un domeniu relevant (management, drept, administrație publică, politici publice etc.) - 5 puncte

Experiența antterioara (Telefonic vor fi contactați 1-2 angajatori  anterior beneficiari de serviciile acordate de către expert) – 20 puncte.

TOTAL - 100 puncte

Aplicanții neselectați nu vor fi informați suplimenter.

 PLATA PENTRU EXPERȚI

 1. Plata se efectuează in Lei MDL pentru Produsele Finale.
 2. Vor fi selectați 2 (doi) experți pentru planificarea strategică a organizației.
 3. Onorariul pentru un expert este de 14224 lei cu toate taxele incluse. Suma către plată -11202.82 lei.

Termenul limită e depunere a dosarului:

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul până la data de 07 octombrie 2019. Dosarele vor fi expediate la adresa simionsirbu@yahoo.com , ori  paveltuvacov@yahoo.com  cu mențiunea Planificare strategica.

Informații suplimentare la telefonul:  079824900 ; 
After display content

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo

promo

Promo

Promo