Primaria s. Dubasarii Vechi” in colaboarea cu “ASOCIATIA FONDUL LOCAL DIN GOLDAP

 lansează invitația de participare la concursul Cererea Ofertelor de Prețuri  cu privire la  :

Achiziționarea  gardului metalic la Dumbrava de Stejari  “POHORELA” din Dubasarii Vechi, rl. Criuleni, .

 

 în cadrul proiectului ”Dezvoltarea  turismului rural  in s. Dubasarii Vechi in baza resurselor  naturale si culturale ”, cofinantat in cadrul Asistentei poloneze  pentru dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia in baza acordului de parteniriat nr.61/PPR2019.

Scopul anunţului

În vederea implementării obiectivelor sale “Primaria s. Dubasarii Vechi” solicită oferte financiare din partea  companiilor, pentru procurarea si instalarea gardului.

I.Partile  contractante:

- BENEFICIARUL: Primaria s. Dubasarii Vechi, rl.  Criuleni ,IDNO: 1007601009510;

Adresa: s. Dubasarii Vechi, rl.  Criuleni, str. Nicolae Donici 10;

Adresa de e-mail: dv.primaria @gmail.com, Numărul de telefon :  0 248 61 476, fax 024 61359;

- FINANTATORUL: . Asociatia  Fondul Local din Goldap,cu sediul in Goldap

                                   

II . Cumpărătorul invită operatorii economici interesați,să participe la Concurs  privind “ Achiziționarea gardului metalic la Dumbrava de Stejari “ POHORELA” cu :

VALOAREA ESTIMATIVA DE: 250 000 mii lei (fara TVA)

III. Dosarul de aplicare va conține:: ( Documentele vor fi prezentate în mod obligatoriu):

  • Oferta (Original confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului)
  • Devizele locale, aferente ofertei (Original confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului)
  • Certificat de Înregistrare( Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si ștampilei participantului);
  • Extras din Registrul de Stat .( Copie confirmată prin aplicarea semnăturii si ștampilei participantului);
  • Informații generale despre ofertant (Original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului);
  • Licența de activitate (Copie confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului);
  • Graficul de executie(Original confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului, cu reprezentarea grafica  a consecutivitatii tenologice, termenii de executie a lucrarilor  si valorificarea  mijloacelor financiare);
  • Termenul de garantie (Original. confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantulu

V .Modalitatea de depunere a dosarelor

Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate la pct.III întocmite în limba româna , clar fără corectări ,cu semnătura persoanei responsabile la adresa  electronica  a primariei :

  1. primaria @gmail.com

IV.Deschiderea ofertelor:

- la: (ora exactă) ora 10.00

- pe:( data)  22 iulie 2019

La adresa : Primaria s.Dubasarii Vechi,rl Criuleni,

V.  Examinarea ofertelor:

Ofertele vor fi examinate de către comisia de achiziţii creată de “Primaria s. Dubasarii Vechi”. Grupul de lucru are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. În cazul unei oferte care are un preț evident scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată,grupul de lucru are obligația de a solicita,în scris detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

VI. Criteriul de evaluare

aplicat pentru adjudecarea  contractului va fi:

Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-financiar,

  1. Termenul şi condiţiile de executare solicitat :

        pina la 30.09.2019

VIITermenul de valabilitate a contractului : 

     Pina la 31.12.2019

VIII.Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul  cu Beneficiarul si Fianantatorul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului.

IX.Respectarea instrucțiunilor din Anuntul de participare este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Acest proiect este realizat de Primaria s. Dubasarii Vechi in colaborare cu   Asociatia Fondul Local din Goldap,al Republica  Polonene. (Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny)

 

 

Conducătorul grupului de lucru                                     Macarenco Constantin

 

La invitație este atașat Caietul de sarcini privind procurarea si instalarea  gardului la Dumbrava de Stejari “POHORELA   in s. Dubasarii  Vechi,rl. Criuleni cu specificarea detaliată a cerințelor tehnice.

 Anexa 1.

Specificații

Gard metalic

executant prin sudură, gruntuit și vopsit.

conform schiței de desen „Model”

               

N

Denumire element

Denumirea materialelor pentru o secție

volum unitate m.l.

Unități în secție buc.

total secție   m.l.

Număr secții

TOTAL gard   m.l.

1

Pilon

Teavă profilată 40x40x3

1,50

1

1,5

500

750

2

Bare orizontale

Teavă profilată 40x20x2

2,00

2

4

500

2000

3

bare verticale

Oțel pătrar          10x10

0,85

10

8,5

500

4250

               
   

Prețul pentru bunuri va inlude și intalarea acestuia

     

 

 model gard

Alte articole de acest autor:

Ajută-ne să distribuim acest articol: