Curs de pregătire avansată în domeniul standardelor internaționale și naționale privind prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Anunț în limba română: curs de pregătire avansată în domeniul standardelor internaționale și naționale privind prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliul pentru egalitate) a fost instituit în 2013 în baza Legii cu privire la asigurarea egalității. Consiliul este compus din 5 membri, asistați de un aparat administrativ. Durata mandatului membrilor este de 5 ani. Doi membri din componența actuală a Consiliului au fost numiți de Parlamentul Republicii Moldova în martie 2013, iar alții trei – în iunie 2013. Respectiv, mandatul primilor doi membri expiră în martie 2018, iar al celorlalți trei – în iunie 2018.
În anticiparea lansării procesului oficial de selectare a membrilor pentru componența nouă a Consiliului, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Consiliul pentru egalitate lansează prezentul apel public către toți cei interesați de a candida pentru funcția de membru al Consiliului pentru egalitate.
În perioada februarie-martie 2018, Consiliul pentru egalitate și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului vor organiza un curs de pregătire avansată în domeniul standardelor internaționale și naționale privind prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității. Acest curs va fi facilitat de membrii actuali ai Consiliului pentru egalitate și experții ONU în domeniul drepturilor omului, și are drept scop pregătirea avansată a potențialilor candidați pentru funcția de membru al Consiliului. Cursul va include 5-6 sesiuni de o zi în perioada februarie-martie 2018 și va acoperi următoarele aspecte:
• Convențiile și mecanismele ONU în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, cu accent pe Comentariile Generale ale comitetelor specializate ONU în domeniul drepturilor omului;
• Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniul nediscriminării;
• Criterii protejate, inclusiv cele acoperite prin clauza „alte criterii similare”;
• Discriminarea indirectă, în special, în domeniul drepturilor economice, sociale și culturale;
• Discriminarea sistemică și analize antidiscriminare a politicilor publice și actelor normative;
• Practica națională a Consiliului pentru egalitate și a instituțiilor de judecată de examinare a cauzelor de discriminare
Persoanele interesate în participare la curs urmează să corespundă următoarelor criterii:
1. Să demonstreze intenția de a candida pentru funcția de membru al Consiliului pentru egalitate;
2. Să corespundă criteriilor față de membrii Consiliului: (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361; Art.11 alin. (3));
3. Să dispună de câte o zi liberă pentru participare la curs o dată la 2 săptămîni.

Persoanele interesate sunt rugate să depună manifestații de interes prin comunicare electronică la următoarea adresă de e-mail: ohchr.md@one.un.org, sub formă de:
a)Scrisoare de motivație;
b)CV-ul personal.

Data-limită pentru depunerea manifestațiilor de interest este 31 ianuarie 2018.

Sunt încurajate să aplice femeile și persoanele din grupurile subreprezentate în organele publice din Republica Moldova (persoane cu dizabilități, minorități etno-lingvistice și religioase, persoane din regiunile țării, etc).

________________________________________________________________________________

Announcement in English: advanced training course in the field of international and national standards relating to the preventing and combating discrimination and ensuring equality


The Council for the Prevention and Liquidation of Discrimination and Ensuring Equality (Council for Equality) was established in 2013 on the basis of the Law on ensuring equality. The Council consists of 5 members, assisted by an administrative apparatus. Members' term of appointment is five years. Two members of the current composition of the Council were appointed by the Parliament of the Republic of Moldova in March 2013, while the other three - in June 2013. Respectively, the first two members' term of appointment expires in March 2018 and the appointment of the other three - in June 2018.
Prior to the official launch of the process of selecting members for the composition of the new Council, the UN Human Rights Office and the Council for Equality are launching this public appeal to all persons interested to apply for the position of member of the Council for Equality.
February through March 2018, the Council for Equality and the UN Human Rights Office will organize an advanced training course in the field of international and national standards relating to the preventing and combating discrimination and ensuring equality. This course will be facilitated by the current members of the Council for Equality and UN experts in the field of human rights, and is aimed to advanced training of the potential candidates for the position of the member of the Council. The course will include 5-6 one-day sessions, February through March 2018, and will cover the following aspects:
• UN conventions and mechanisms in the field of human rights and non-discrimination, with particular emphasis on the General comments of the UN specialized committees in the field of human rights;
• Jurisdiction of the European Court of Human Rights in the field of non-discrimination;
• Protected characteristics, including the ones covered by the "other similar characteristics" clause;
• Indirect discrimination, particularly in the field of economic, social and cultural rights;
• System discrimination and anti-discrimination analysis of public policies and normative acts;
• National practice of the Council for Equality and judicial bodies judging the cases of discrimination
Persons interested in participation at the training have to meet the following criteria:
1. To demonstrate the intention to run for the position of member of the Council for Equality;
2. To satisfy the criteria referring to the members of the Council: (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361; Article 11(2). par. (3));
3. To have a day off to participate in the course - once every 2 weeks.

Interested persons are invited to submit their declarations of interest by standard electronic communication to the following e-mail: ohchr.md@one.un.org, in the form of:
a) Letter of motivation;
b) Personal CV.
Deadline for the submission of the declaration of interest is 31st January, 2018.

We encourage to apply women and persons from groups underrepresented in the public bodies of the Republic of Moldova (disabled persons, ethnic-linguistic and religious minorities, persons living in the regions of the country, etc.).

_________________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ на русском языке: курс продвинутой подготовки в области международных и национальных стандартов по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства (Совет по обеспечению равенства) был учрежден в 2013 году на основании Закона об обеспечении равенства. Совет состоит из 5 членов, работе которых помогает административный аппарат. Срок полномочий членов Совета – 5 лет. Два члена текущего состава Совета были назначены Парламентом Республики Молдова в марте 2013 года, остальные 3 – в июне 2013 года. Соответственно, срок истечения полномочий первых двух членов - март 2018 года, а трех остальных – июнь  2018 года.

В преддверии запуска официального процесса выбора членов нового состава Совета, офис ООН по правам человека и Совет по обеспечению равенства выпускает настоящее публичное обращение ко всем, заинтересованным представить свою кандидатуру на должность члена Совета по обеспечению равенства.

В период с февраля по март 2018 г. Совет по обеспечению равенства и офис ООН по правам человека организуют курс продвинутой подготовки в области международных и национальных стандартов по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. Данный курс будет проводиться действующими членами Совета по обеспечению равенства и экспертами ООН в области прав человека, и имеет целью продвинутую подготовку потенциальных кандидатов на должность члена Совета. Курс будет включать 5-6 сессий продолжительностью один день в период с февраля по март 2018 г. и охватывать следующие аспекты:

 • Конвенции и механизмы ООН в области прав человека и недискриминации, с акцентом на Общие комментарии специализированных комитетов ООН в области прав человека;
 • Судебная практика Европейского суда по правам человека в области недискриминации;
 • Защищенные признаки, в том числе относящиеся к оговорке «другие подобные признаки»;
 • Косвенная дискриминация, в особенности в области экономических, социальных и культурных прав;
 • Системная дискриминация и антидискриминационный анализ государственных политик и нормативных актов;
 • Национальная практика Совета по обеспечению равенства и судебных учреждений по рассмотрению дел в отношении дискриминации.

Лица, заинтересованные в принятии участия в курсе, должны соответствовать следующим критериям:

 1. Продемонстрировать намерение представить свою кандидатуру на должность члена Совета по обеспечению равенства;
 2. Соответствовать критериям в отношении членов Совета: (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361; Ст. 11 пар. (3));
 3. Располагать свободным днем для участия в курсе – один раз в 2 недели.

Просим всех заинтересованных подать манифестацию о заинтересованности стандартным электронным сообщением по следующему электронному адресу: ohchr.md@one.un.org в форме:

 1. Сопроводительного письма;
 2. Личного резюме.

Конечный срок подачи манифестаций о заинтересованности - 31 января 2018 г.

Мы призываем к участию женщин и лиц из групп, недостаточно представленных в публичных органах Республики Молдова (лица с ограниченными возможностями, этно-лингвистические и религиозные меньшинства, лица, проживающие в регионах страны и т.д.).

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.