CONCURS DE GRANTURI: RUNDA 2

Către:                      ONG-urile locale

De la:                       Organizația People in Need (PIN) din Republica Moldova

Subiect:                  „Suport și asistență pentru sectorul social din Republica Moldova 2017-2019”

Data:                        15/05/19

Termenul limită:     03/06/19

 _________________________________________________________________________

 

 1. PREZENTARE GENERALĂ

Caritas Czech Republic în parteneriat cu People in Need Moldova anunță un Concurs de selectare a partenerilor locali, beneficiari ai Granturilor în cadrul Proiectului „Suport și asistență pentru sectorul social din Republica Moldova 2017-2019”.

People in Need (PIN) este o organizație cehă, neguvernamentală și nonprofit, cu oficiu reprezentativ în Republica Moldova, care implementează un șir de activități, inclusiv fortificarea capacităților de prestare a serviciilor sociale și promovarea incluziunii sociale în Republica Moldova.

Proiectul „Suport și asistență pentru sectorul social din Republica Moldova 2017-2019” este finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare, implementat de către Caritas Republica Cehă (CCR) în parteneriat cu PIN si AOHC. Proiectul se desfășoară în patru raioane ale Republicii Moldova (Edineț, Soroca, Dubăsari și mun. Bălți) și promovează incluziunea socială a persoanelor, familiilor și grupurilor vulnerabile.

 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul principal al proiectului este crearea și integrarea unui sistem de gestionare a serviciilor sociale la nivel regional și municipal prin creșterea capacităților organizațiilor locale și inițierea unui dialog strategic între părțile-cheie interesate. Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, PIN lansează apelul de granturi mici pentru ONG-uri locale, care activează în domeniul social și contribuie la dezvoltarea comunității incluzive la nivel local.

 1. SCOPUL ȘI ASPECTELE PRIORITARE

Scopul principal al acțiunilor este consolidarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale locale din municipiul Bălți, raioanele Dubăsari, Edineț și Soroca, care vor implementa activități ce sunt în strictă concordanță cu Strategia Locală de Incluziune Socială a raionului respectiv. Vor fi alocate în total 12 granturi, câte 3 granturi pentru fiecare regiune.

Sunt încurajate propunerile de proiect depuse de organizațiile societății civile în colaborare cu autoritatea publică locală de nivelul 1 sau 2 sau cu instituțiile publice.

 1. ALOCAREA FINANCIARĂ PENTRU ACEST CONCURS

Suma totală disponibilă în cadrul acestui concurs este de 56,500.00 EUR. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Orice grant solicitat în cadrul acestui apel trebuie să fie după cum urmează:

Suma alocată per grant este – 4700 EUR.

4.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil pentru finanțare în cadrul unui acord de grant, solicitantul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 • Organizație / entitate juridică non-guvernamentală, înregistrată în Republica Moldova, ce activează local în municipiul Bălți, raioanele Edineț, Soroca și Dubăsari.
 • Prestatori de servicii sociale comunitare, înregistrați ca persoane juridice non-profit care își desfășoară activitatea în municipiul Bălți, raioanele Edineț, Soroca și Dubăsari.
 • Organizații / instituții media locale.

La concursul de granturi mici, pot participa în calitate de co-aplicant al aplicantului principal:

 • Autorități publice locale.
 • Instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic din raion.
 • Prestatori de servicii sociale comunitare, înregistrați ca persoane juridice non-profit care își desfășoară activitatea în municipiul Bălți, raioanele Edineț, Soroca și Dubăsari.
 • Agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă.
 • Instituții private.
 • Organizații/instituții media.

4.2. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Prioritate se dă activităților ce vin în susținerea implementării Strategiilor Locale de Incluziune Socială, în special acțiunilor care vor asigura incluziunea persoanelor vulnerabile:

 • Activități de informare și sensibilizare cu privire la prevenirea și combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități.
 • Activități de dezvoltare a antreprenorialului social.
 • Activități de mobilizare comunitară în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități în curs de dezinstituționalizare.
 • Activități de mobilizare comunitară şi stabilirea de parteneriate în scopul soluționării problemelor copiilor şi familiilor vulnerabile.
 • Dezvoltarea spectrului de servicii adresate tinerilor din mediul rural și celor din grupurile vulnerabile.
 • Activități de participare la viața comunitară a tinerilor din grupurile de risc.
 • Dezvoltarea serviciilor multifuncționale pentru diferite categorii de beneficiari, inclusiv și a persoanelor în etate etc.

4.3. COSTURI

4.3.1. Costuri eligibile în cadrul concursului de granturi:

 • costuri pentru remunerarea echipei de implementare a proiectului, consultanți/experți.
 • costuri pentru chirie local, alimentație participanți, pauze de cafea în cazul activităților de instruire și informare.
 • costuri de renovare a unor imobile care aparțin unor persoane cu dizabilități sau puse la dispoziție de autorități în scopul dezinstituționalizării.
 • procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, unelte pentru beneficiari.
 • costuri pentru adaptare rezonabilă a locului de muncă al beneficiarilor.
 • cheltuieli de transport, consumabile pentru implementarea proiectului.
 • cheltuieli pentru editarea unor materiale informaționale etc. necesare pentru implementarea proiectului.
 • cheltuielile indirecte trebuie să nu fie mai mari de 20% din suma alocată.

!!! NB: Dat fiind faptul că proiectele vor fi depuse în cadrul unui concurs ce face parte din acordul de ofererire a unei asistențe tehnice din partea Organizației Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu People in Need în Moldova, livrările de mărfuri și servicii cad sub incidența Hotărârii de Guvern (HG) nr. 246, din 8 aprilie 2010, cu privire la „Proiectele de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la importul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii TVA, cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora”. Scrisorile confirmative și documentele necesare pentru  scutire vor fi oferite ulterior organizațiilor câștigătoare.

4.3.2. Costurile neeligibile:

 • Achitarea creditelor și a dobânzilor.
 • Costurile declarate de solicitant și finanțate printr-o altă acțiune, instituție financiară sau donator.
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri, cu excepția cazului în care este necesar pentru punerea în aplicare directă a acțiunii.
 • Salariile sau serviciile prestate de persoanele fizice, asigurări.
 • Pierderi de curs valutar.
 • Credite acordate pentru persoane terțe.
 • Cheltuielile de tipul: chirie, taxe/servicii comunale.
 • Procurarea vehiculelor cu motor.
 • Procurarea preparatelor medicinale.
 • Datoriile şi plățile pentru deservirea datoriilor (dobânzile).
 • Provizioane pentru pierderi sau obligații potențiale pe viitor.
 • Procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor.

!!! Nu va fi admisă utilizarea, fără durabilitate, a fondurilor sau utilizarea surselor cu impact negativ asupra mediului înconjurător sau sănătății umane!!!

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Durata inițială a activităților planificate nu poate fi mai mică de 3 luni și nu va depăși 6 luni, cu implementarea totală a proiectului până pe 30 noiembrie 2019.

 1. COFINANȚAREA

Cofinanțarea, la activitățile propuse, în valoare de 10% din totalul bugetului proiectului, este obligatorie. Solicitantul va demonstra cofinanțarea prin prezentarea facturilor fiscale, contractelor sau a altor acte financiare.

 1. MODUL ȘI PROCEDURILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE GRANTURI

7.1. Pentru depunerea cererilor, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarea procedură:

 1. Să completeze formularul „Cererea pentru contribuție financiară”, accesând următorul link: https://drive.google.com/open?id=1XjGuLja8U_DgjUNVfxY09c0XO59JhoMw;
 1. Să expedieze formularul cererii împreună cu toate anexele necesare la adresa de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.cz, până la data de 3 iunie 2019 – ora locală 17:00 (cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi acceptate);

Titlul mesajului să conțină: Ref. Dezvoltarea Serviciilor Sociale 2019.

În cazul în care veți avea întrebări cu privire la acest anunț sau nevoie de clarificări, vă rugăm să le expediați prin e-mail la adresa: cristina.ceclu@peopleinneed.cz, până la data de 24 mai 2019. Comunicarea va avea loc strict prin e-mail.

 1. Să anexeze la formularul cererii:
 • Certificatul de înregistrare al organizației (scanat).
 • Confirmarea privind lipsa datoriilor față de Ministerul Finanțelor şi privind plata contribuțiilor obligatorii în favoarea organizațiilor de stat (de asigurare socială şi medicală).
 • CV-ul actualizat al reprezentantului-cheie al proiectului.
 • Copia buletinului de identitate al directorului organizației.

7.2. Numărul de aplicații

APLICANTUL principal poate participa numai la un proiect pentru a obține un grant.

APLICANTUL principal NU poate fi CO-APLICANT într-un alt proiect, în același timp.

 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE CONTRIBUȚIE

Perioada estimată pentru evaluarea rezultatelor acestui apel este 20 de zile după termenul limită de la depunerea propunerilor de proiecte. Toți solicitanții cu cererile aprobate trebuie să fie gata să semneze acordul de contribuție în decursul a 10 zile de la data anunțării rezultatului examinării cererilor de către comitetul de evaluare. Granturile sunt alocate solicitanților selectați în baza proiectelor depuse. Granturile sunt alocate prin transfer bancar, după semnarea acordului de contribuție.

 1. CRITERIILE DE SELECTARE

Comitetul de evaluare va selecta cererile în baza următoarelor criterii:

Relevanța propunerii de proiect

20%

Argumentarea logică (obiective clare și bine definite, prin structura acțiunii)

10%

Sustenabilitatea proiectului

25%

Resursele umane alocate pentru proiect

10%

Fezabilitate (experiență, resurse tehnice, resurse umane)

10%

Capacitatea ONG-ului de a implementa proiectul

15%

Contribuția proprie și stabilitatea proiectului – (resursele de care dispune solicitantul, suportul pe care acesta se poate baza, motivarea și impresia generală a aplicației)

10%

 

!!! NB: Prioritate va fi acordată acelor ONG-uri, care vor implementa activități în strictă colaborare cu APL 1 sau APL 2, sau în strictă colaborare cu Structurile Teritoriale de Asistență Socială. Partidele politice, persoanele fizice și entitățile comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs.

Rezultatele concursului sunt definitive.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Logouri CDA
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.