Distribuie prietenilor:


Termenii de referinţă pentru prestarea serviciilor de audit pentru AO Concordia. Proiecte Sociale

I. Dispoziţii generale privind oferta

AO CONCORDIA.Proiecte Sociale anunță concurs de selectare a firmei de audit financiar.

Cerințe: experiența la nivel național –minim 5 ani, experiența la nivel internațional constituie un avantaj.

II. Obiectivul concursului

Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind corectitudinea evidenţei contabile şi veridicitatea rapoartelor financiare anuale pentru perioada de activitate a Asociației pe perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

Compania de audit selectată va trebui să efectueze controlul de audit a activității AO Concordia Proiecte Sociale începând cu 1 ianuarie 2020.

Raportul final de audit pentru anul 2019 va fi prezentat AO Concordia Proiecte Sociale până la data de 25 martie 2020.

III. Locul efectuarii auditului financiar

Auditul financiar se va desfășura în biroul administrativ al AO Concordia. Proiecte Sociale.

IV. Informaţia generală cu privire la AO Concordia Proiecte Sociale

AO CONCORDIA Proiecte Sociale însoțește și susține începînd cu anul 2004 copiii orfani și copiii din familii social-vulnerabile, precum și vîrstnicii și familiile aflate în dificultate. Un acoperiș, un prînz cald, ajutor la domiciliu, afecțiune, consolidarea relațiilor sunt serviciile, care le acordăm persoanelor și familiilor nevoiașe din țară.

În anul 2018, de serviciile oferite în cadrul proiectelor noastre au beneficiat 4493 persoane, dintre care 1835 - copii și tineri. Pentru întreținere și susținerea beneficiarilor, în această perioadă, AO Concordia. Proiecte Sociale a utilizat fonduri financiare în valoare totală de 45 814 633MDL.

Cea mai mare parte din donații provine din Austria, Liechtenstein, Elveția și Germania.

V. Planificarea auditului financiar

Auditorul va planifica în mod adecvat misiunea de audit financiar din timp înainte de executarea auditului financiar, aprobată de conducerea AO Concordia.Proiecte Sociale.

Pe baza informațiilor primite în timpul fazei de planificare, inclusiv evaluarea riscului de audit, auditorul trebuie să determine:

- Tipul de tranzacții care urmează să fie auditate și metoda de audit (probă completă sau aleatorii);

- Tipul de verificări fizice și locații care vor fi auditate;

- Numărul de vizite la fața locului și graficul acestora aprobate de ambele părți.

VI. Sfera auditului.

 1. Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standartul Internațional de Contabilitate și Audit, Standartul Naţionale de Audit, Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale ale R.M., Termenii de referință ai donatorului (dacă există) pentru proiecte specifice și va include teste şi controale.
 2. Auditorului i se cere să planifice, execute și să raporteze cu privire la misiunea de audit financiar, în scopul de a forma o judecată profesională cu privire la următoarele aspecte legate de activitățile și organizarea Asociației:
 • principii de ordine (regularității financiare)
 • existența, adecvarea și eficacitatea sistemului de control intern (SCI) și Politica de contabilitate
 • conformitatea cu obiectivele proiectului și respectarea condițiilor contractului
 • atitudine economică în gestionarea fondurilor și utilizarea eficientă a resurselor financiare

La efectuarea auditului o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 1. ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standartul Naţionale de Audit, Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, Standartul Internațional de Raportare către Finanțator, reflectarea în dările de seamă contabile a situaţiei reale din registrele contabile;
 2. utilizarea mijloacelor financiare ale AO Concordia.Proiecte Sociale cu eficienţă, conform destinaţiei, prevederilor Legii şi planului strategic AO Concordia Proiecte Sociale;
 3. acorduri de cooperare pentru proiecte; Documentul de proiect și / sau Termenii de Referință (TOR), bugete, planuri de finanțare; orice alte documente referitoare la proiect / program.
 4. documentele contabile supuse auditului financiar; Rapoarte financiare și operaționale în ceea ce privește proiectul / programul.
 5. rapoartele anterioare de audit interne și externe;

VIIÎndrumări pentru audit:

 1. De revăzut toate documentele relevante referitoare la contractele şi contractanţii Organizaţiei, şi toate documentele referitoare la drepturi şi obligaţii.
 2. De evaluat dacă rapoartele financiare, în modul în care sunt pregătite de Organizaţie, sunt în conformitate cu documentele referenţiale indicate mai sus, şi de examinat competenţa, acurateţea şi legitimitatea venitului şi cheltuielile după cum sunt declarate în aceste rapoarte financiare.
 3. De verificat segregaţia îndatoririlor şi responsabilităţilor (conturile cheltuielilor, controlul numerarului, inventarul)
 4. De examinat şi de verificat procedurile administrative existente, incluzând procedurile controalelor interne şi aplicarea lor în conformitate cu tranzacţiile financiare şi cu întrebuinţarea fondurilor.
 5. De examinat dacă contractele formale de angajare a personalului sunt în corespundere cu regulamentele naţionale şi de revăzut dacă Organizaţia se supune regulamentelor şi legilor naţionale.
 6. De examinat toate conturile bancare relaţionate cu înregistările contabile din softul de contabilitate.
 7. Având la bază o analiză de risc, de evaluat dacă organizaţia este capabilă să monitorizeze programa şi activităţile, din punctual de vedere al managementului financiar şi managementului general al programei. 

VIII. Raportul general de audit financiar al activităţii AO Concordia Proiecte Sociale

Raportul general de audit financiar al activităţii AO Concordia Proiecte Sociale, verificat şi confirmat de către compania de audit , va fi prezentat AO Concordia Proiecte Sociale pînă la data de 25 martie 2020.

Este așteptat că auditorul își va exprima opinia independentă asupra situației financiare cu fidelitate despre toate aspectele semnificative, va descrie situația financiară la data bilanțului, precum și rezultatele proiectelor implementate pentru perioada / anul încheiat, în conformitate cu politica de contabilitate a AO Concordia Proiecte Sociale, a legislației naționale relevante, precum și a standartelor menționate mai sus

În raportarea rezultatelor auditului financiar, auditorul se va referi la următoarele aspecte și va urma următoarea structură în raportul de audit (dar nu se vor limita la acestea):

 1. Denumirea Organizației auditate
 2. Scurtă descriere a organizației auditate (istorie, management, sistemul de contabilitate, sistemul de control intern, etc.)
 3. Perioada acoperită de auditul financiar
 4. Data și locul efectuării auditului, denumirea firmei de audit
 5. Raportul și opinia auditorului
 6. Descrierea procedurilor de audit aplicate și constatări referitoare la informațiile financiare care fac obiectul auditului
 • Bilanțul
 • Situația de venituri și cheltuieli
 • Situația modificărilor surselor de finanțare
 • Lista de ajustări și reclasificări propuse
 • Alte aspecte relevante
 1. Lista stocurilor și mijloacelor fixe dobândite de proiect în cursul perioadei contabile auditate
 2. Analiza fondurilor primite
 3. Descriere aprofundată şi concluziile complete prezentate de către auditor în legătură cu domeniile enumerate la compartimentul „Sfera auditului”;
 4. Anexe şi note detaliate la rapoartele financiare;
 5. Recomandări privind managementul de proiect, procedurile contabile și sistemul de control intern (SCI)
 6. Observații cu privire la respectarea contractelor de proiect și a termenilor de referință comparație
 7. Concluzii şi sugestii.

XIV. Scrisoarea către conducere

Pe lîngă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare de management către conducere, care va include concluzia de audit privind:

 1. rezultatele controlului;
 2. va formula recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de control intern (SCI), a procedurilor contabile și de management financiar al proiectelor.
 3. Moneda și limba raportului de audit financiar
 4. Raportul de audit va fi prezentat in doua limbi – română (în două exemplare) şi engleză ( în trei exemplare).
 5. Informațiile financiare cuprinse în raportul de audit financiar al auditorului trebuie reflectate în moneda națională .

X. Moneda și limba raportului de audit financiar

 1. Raportul de audit va fi prezentat in doua limbi – română (în două exemplare) şi engleză ( în trei exemplare).
 2. Informațiile financiare cuprinse în raportul de audit financiar al auditorului trebuie reflectate în moneda națională .

XI. Prezentarea rezultatului controlului de audit

După finalizarea controlului de audit financiar, dar înainte de a părăsi sediul organizației, auditorul va organiza o ședință de închidere cu conducerea organizației (directorului executiv) și a personalului responsabil de contabilitate și raportare (contabil sef). Întâlnirea abordează rezultatele auditului de proiect, discuția asupra deficiențelor majore în proiect, gestiunea administrativă și financiară (inclusiv deficiențele fiecărui membru al organizației) și propune recomandări de îmbunătățire a managementului de proiect, procedurilor contabile și a sistemul de control intern (SCI ).

XII. Semnătură

Raportul de audit financiar va fi semnat de către un reprezentantul legal al auditorului, precum și de către director executiv și contabil-sef al AO Concordia.Proiecte Sociale.

Ofertele vor fi expediate la adresa de e-mail: moldova@concordia.md , număr de contact: 0 60 455 506.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 30.09.2019, ora 17.00.



logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: