Invităm tinerii și tinerele din Ialoveni la atelierul de scriere a proiectelorRo

Articol Original

Invităm tinerii și tinerele din Ialoveni la atelierul de scriere a proiectelor

FBPartenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” invită tinerii și tinerele din grupurile de iniţiativă civică, consiliile elevilor și consiliile locale de tineret, care au dorința de a elabora proiecte și de a le realiza în cadrul Rundei a XXVI – a de granturi mici, pentru a participa la atelierul de instruire ,,Scrierea proiectelor”, ce se va desfăşura în zilele: sâmbătă, 28 ianuarie 2023 și duminică, 29 ianuarie 2023, orele 10:00 – 16:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni.

Începem runda de primăvară cu atelierul de instruire pentru tineri și tinere despre elaborarea unui proiect conform matricii cadrului logic (identificarea problemei, definirea scopului, stabilirea obiectivelor, întocmirea planului de acțiuni și a bugetului, setarea rezultatelor scontate). Totodată, prin exerciții interactive, participanții vor învăța să lucreze în echipă, să comunice eficient și să inițieze relații de colaborare cu actorii din comunitate.

Menționăm că, persoanele instruite au șanse mai mari de a obține până la 15 mii lei pentru realizarea unui proiect de dezvoltare comunitară, sau un proiect de organizare a alegerilor participative pentru crearea / reconstituirea consiliului local al tinerilor, sau un proiect de consolidare a capacităților membrilor CLT.

Doritorii de a participa pentru a beneficia de această super oportunitate, este necesar să se înscrie în prealabil prin completarea și expedierea formularului de înregistrare https://forms.gle/t2bMuYXwrCgunXXs5 până la data de 26 ianuarie 2023. Detalii pe pagina web a programului: www.fondultinerilor.md .

Enumerăm aspectele importante pentru participanţii care se înregistrează la atelierul de instruire:
1. Cheltuielile de deplasare și de alimentare vor fi asigurate de organizatori la prezentarea actului de identitate şi a biletului de călătorie;
2. Un atelier cuprinde între 25 și 30 de tineri;
3. Participanții vor purta măști de protecție, vor dezinfecta mâinile și vor respecta distanța fizică.

Contacte: Gurău Sergiu, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni”, 079641243; Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, 068230922.

Atelierul de instruire se realizează de către Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni și cu sprijinul Fundației Est-Europene din Moldova din resursele Suediei.

En

Traducere Automata

We invite young people and young women from Ialoveni to the workshop for writing projects

FBThe partners of the "Ialoveni Youth Fund" Program: ialoveni district administration and the Public Association "Eco-Răzeni" invite young people and young women from civic initiative groups, pupils' councils and local youth councils, who have the desire to elaborate projects and achieve them within the XXVI Round – of small grants, to participate in the training workshop,, Writing projects", which will take place on Saturday, January 28, 2023 and Sunday, January 29, 2023, 10:00 – 16:00, in the great meeting room of the Ialoveni District Council.

We start the spring round with the training workshop for young people and young women about the elaboration of a project according to the matrix of the logical framework (identifying the problem, defining the goal, setting the objectives, drawing up the action plan and the budget, setting the expected results). At the same time, through interactive exercises, the participants will learn to work in a team, to communicate effectively and to initiate collaborative relationships with the actors in the community.

We mention that the trained persons have higher chances to obtain up to 15 thousand lei for the realization of a community development project, or a project for organizing participatory elections for the creation / reconstitution of the local youth council, or a project to strengthen the capacities of the CLT members.

Those willing to participate in order to benefit from this super opportunity, it is necessary to register in advance by filling in and sending the registration formhttps://forms.gle/t2bMuYXwrCgunXXs5 by 26 January 2023. Details on the web page of the program: www.fondultinerilor.md .

We list the important aspects for the participants who register at the training workshop:
1. Travel and food costs will be provided by the organizers upon presentation of the identity card and the travel ticket;
2. A workshop includes between 25 and 30 young people;
3. Participants will wear protective masks, disinfect hands and observe physical distance.

Contacts: Gurău Sergiu, executive director, A. O. "Eco-Răzeni", 079641243; Pletosu Victor, senior specialist in the field of youth policies, 068230922.

The training workshop is carried out by the "Eco-Răzeni" Public Association in partnership with the ialoveni district administration and with the support of the East European Foundation of Moldova from Sweden's resources.

It

Traducere Automata

Invitiamo i giovani e le giovani donne di Ialoveni al workshop per progetti di scrittura

FBI partner del programma "Ialoveni Youth Fund": l'amministrazione distrettuale ialoveni e l'Associazione pubblica "Eco-Răzeni" invitano i giovani e le giovani donne dei gruppi di iniziativa civica, dei consigli degli alunni e dei consigli giovanili locali, che hanno il desiderio di elaborare progetti e realizzarli all'interno del XXVI Round – di piccole sovvenzioni, a partecipare al laboratorio di formazione, Progetti di scrittura", che si svolgerà sabato 28 gennaio 2023 e domenica 29 gennaio 2023, dalle 10:00 alle 16:00, nella grande sala riunioni del Consiglio distrettuale di Ialoveni.

Iniziamo il ciclo primaverile con il laboratorio di formazione per giovani e giovani donne sull'elaborazione di un progetto secondo la matrice del quadro logico (identificazione del problema, definizione dell'obiettivo, definizione degli obiettivi, stesura del piano d'azione e del budget, definizione dei risultati attesi). Allo stesso tempo, attraverso esercizi interattivi, i partecipanti impareranno a lavorare in team, a comunicare efficacemente e ad avviare relazioni collaborative con gli attori della comunità.

Ricordiamo che le persone formate hanno maggiori possibilità di ottenere fino a 15 mila lei per la realizzazione di un progetto di sviluppo della comunità, o un progetto per l'organizzazione di elezioni partecipative per la creazione / ricostituzione del consiglio giovanile locale, o un progetto per rafforzare le capacità dei membri CLT.

Chi volesse partecipare per poter beneficiare di questa super opportunità, è necessario registrarsi preventivamente compilando e inviando il modulo di iscrizione https://forms.gle/t2bMuYXwrCgunXXs5 entro il 26 gennaio 2023. Dettagli sulla pagina web del programma: www.fondultinerilor.md .

Elenchiamo gli aspetti importanti per i partecipanti che si registrano al workshop di formazione:
1. Le spese di viaggio e di vitto saranno a carico degli organizzatori dietro presentazione della carta d'identità e del titolo di viaggio;
2. Un laboratorio comprende tra i 25 e i 30 giovani;
3. I partecipanti indosseranno maschere protettive, disinfetteranno le mani e osserveranno la distanza fisica.

Contatti: Gurău Sergiu, direttore esecutivo, A. O. "Eco-Răzeni", 079641243; Pletosu Victor, specialista senior nel campo delle politiche giovanili, 068230922.

Il workshop di formazione è svolto dall'Associazione pubblica "Eco-Răzeni" in collaborazione con l'amministrazione distrettuale di ialoveni e con il sostegno della Fondazione dell'Europa orientale della Moldavia con risorse della Svezia.

Ua

Traducere Automata

Запрошуємо молодь та молодих жінок з Яловені на воркшоп з написання проектів

FBПартнери Програми «Молодіжний фонд Яловені»: районна адміністрація Яловені та Громадське об'єднання «Еко-Рузені» запрошують до участі у навчальному семінарі молодь та молодих жінок з громадських ініціативних груп, учнівських рад та місцевих молодіжних рад, які мають бажання розробляти проекти та досягати їх в рамках XXVI Раунду – малих грантів, Написання проєктів», який відбудеться у суботу, 28 січня 2023 року та неділю, 29 січня 2023 року, 10:00 – 16:00, у великій залі засідань Яловенської районної ради.

Весняний тур ми починаємо з навчального семінару для молоді та молодих жінок про розробку проекту за матрицею логічних рамок (виявлення проблеми, визначення мети, постановка завдань, складання плану дій та бюджету, встановлення очікуваних результатів). Водночас за допомогою інтерактивних вправ учасники навчаться працювати в команді, ефективно комунікувати та ініціювати спільні стосунки з акторами спільноти.

Згадуємо, що підготовлені особи мають вищі шанси отримати до 15 тисяч леїв для реалізації проекту розвитку громади, або проекту організації партисипативних виборів для створення/відновлення місцевої молодіжної ради, або проекту посилення спроможності членів КЛТ.

Бажаючим взяти участь, щоб скористатися цією супер-можливістю, необхідно зареєструватися заздалегідь, заповнивши і відправивши реєстраційну формуhttps://forms.gle/t2bMuYXwrCgunXXs5 до 26 січня 2023 року. Подробиці на веб-сторінці програми: www.fondultinerilor.md .

Перерахуємо важливі аспекти для учасників, які зареєструються на тренінгу:
1. Витрати на проїзд та харчування будуть надані організаторами при пред'явленні посвідчення особи та проїзного квитка;
2. Семінар включає від 25 до 30 молодих людей;
3. Учасники будуть носити захисні маски, дезінфікувати руки та дотримуватися фізичної дистанції.

Контакти: Гуру Серджіу, виконавчий директор, A. O. "Eco-Răzeni", 079641243; Плетосу Віктор, старший спеціаліст у сфері молодіжної політики, 068230922.

Навчальний семінар проводиться Громадською асоціацією «Еко-Рузені» у партнерстві з районною адміністрацією Яловені та за підтримки Східноєвропейського фонду Молдови з ресурсів Швеції.

Bg

Traducere Automata

Каним млади хора и млади жени от Яловени в работилницата за писане на проекти

FBПартньорите по програма "Младежки фонд Яловени": областна администрация "Аловени" и Обществено сдружение "Еко-Ръзени" канят младежи и млади жени от граждански инициативни групи, ученически съвети и местни младежки съвети, които имат желание да разработват проекти и да ги постигат в рамките на XXVI кръг – с малки грантове, да участват в обучителния семинар, Писане на проекти", които ще се проведат в събота, 28 януари 2023 г. и неделя, 29 януари 2023 г., 10:00 – 16:00 ч., в голямата заседателна зала на Областния съвет на Яловени.

Започваме пролетния кръг с обучителен семинар за млади хора и млади жени за изработването на проект според матрицата на логическата рамка (идентифициране на проблема, определяне на целта, определяне на целите, изготвяне на плана за действие и бюджета, определяне на очакваните резултати). В същото време чрез интерактивни упражнения участниците ще се научат да работят в екип, да общуват ефективно и да инициират взаимоотношения на сътрудничество с участниците в общността.

Споменаваме, че обучените лица имат по-големи шансове да получат до 15 хил. леи за реализиране на проект за развитие на общността, или проект за организиране на избори за участие/възстановяване на местния младежки съвет, или проект за укрепване на капацитета на членовете на ЦЛТ.

Желаещите да участват, за да се възползват от тази супер възможност, е необходимо да се регистрират предварително, като попълнят и изпратят регистрационната формаhttps://forms.gle/t2bMuYXwrCgunXXs5 до 26 януари 2023 г. Подробности на уеб страницата на програмата: www.fondultinerilor.md .

Изброяваме важните аспекти за участниците, които се регистрират на обучителния семинар:
1. Пътните разходи и разходите за храна ще бъдат осигурени от организаторите след представяне на личната карта и билета за пътуване;
2. Работилницата включва между 25 и 30 младежи;
3. Участниците ще носят предпазни маски, ще дезинфекцират ръцете и ще спазват физическа дистанция.

За контакти: Gurău Sergiu, изпълнителен директор, A. O. "Eco-Răzeni", 079641243; Плетосу Виктор, старши специалист в областта на младежките политики, 068230922.

Обучителният семинар се провежда от Обществена асоциация "Еко-Разени" в партньорство с областната администрация на Яловени и с подкрепата на Източноевропейската фондация на Молдова от ресурсите на Швеция.

Ru

Traducere Automata

Приглашаем молодежь и молодых женщин из Яловень на семинар по написанию проектов

FBПартнеры Программы «Молодежный фонд Яловень»: администрация Яловенского района и Общественное объединение «Эко-Рэзени» приглашают молодых людей и молодых женщин из гражданских инициативных групп, советов школьников и местных молодежных советов, у которых есть желание разрабатывать проекты и достигать их в рамках XXVI Раунда – малых грантов, принять участие в обучающем семинаре, Написание проектов», которая состоится в субботу, 28 января 2023 года и воскресенье, 29 января 2023 года, с 10:00 до 16:00, в большом зале заседаний Яловенского районного совета.

Весенний тур мы начинаем с обучающего семинара для молодежи и молодых женщин по разработке проекта по матрице логической основы (выявление проблемы, определение цели, постановка задач, составление плана действий и бюджета, установление ожидаемых результатов). В то же время с помощью интерактивных упражнений участники научатся работать в команде, эффективно общаться и инициировать отношения сотрудничества с участниками сообщества.

Мы упоминаем, что обученные лица имеют более высокие шансы получить до 15 тысяч леев для реализации проекта развития общины, или проекта по организации совместных выборов для создания / воссоздания местного молодежного совета, или проекта по укреплению потенциала членов CLT.

Желающим участвовать, чтобы воспользоваться этой супер возможностью, необходимо зарегистрироваться заранее, заполнив и отправив регистрационную форму.https://forms.gle/t2bMuYXwrCgunXXs5 до 26 января 2023 года. Подробности на веб-странице программы: www.fondultinerilor.md .

Перечислим важные аспекты для участников, которые регистрируются на обучающем семинаре:
1. Проезд и питание оплачиваются организаторами при предъявлении удостоверения личности и проездного билета;
2. Семинар включает в себя от 25 до 30 молодых людей;
3. Участники будут носить защитные маски, дезинфицировать руки и соблюдать физическую дистанцию.

Контакты: Гурэу Серджиу, исполнительный директор, А.О. «Эко-Рэзени», 079641243; Плетосу Виктор, старший специалист в области молодежной политики, 068230922.

Обучающий семинар проводится Общественным объединением «Eco-Răzeni» в партнерстве с администрацией Яловенского района и при поддержке Восточноевропейского фонда Молдовы из ресурсов Швеции.