APSCF lansează concurs de granturi pentru organizațiile societății civile în domeniul combaterii bullying-ului și cyberbullying-ului

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs de granturi în domeniul combaterii fenomenelor de bullying și cyberbullying în școlile din Republica Moldova.

Context

Potrivit datelor globale, Republica Moldova are una dintre cele mai mari rate de violență față de semeni din regiune, ocupând poziția a 3-a după Lituania și Letonia, cu 57% dintre copiii cu vârste cuprinse între 13-15 ani care au participat cel puțin o dată la o bătaie în ultimul an și/sau spun că au fost hărțuiți cel puțin o dată în ultimele luni, potrivit raportului UNICEF „O lecție zilnică: #ENDviolence în școală” (6 septembrie 2018). Aceste date au fost completate de Studiul Național „Bullying-ul în rândul adolescenților în Republica Moldova”, realizat în anul 2019 de către MECC în colaborare cu UNICEF. Aceasta arată că 70,8% din elevii intervievați (clasa 6-12) sunt victime ale bullying-ului.

Pentru a aborda această problemă, începând din 2021, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), implementează cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) proiectul ”Împreună pentru o Educație de Calitate”. Proiectul își propune să contribuie la crearea unui mediu școlar mai sigur și protectiv pentru elevi, fără bullying și cyberbullying. Pentru atingerea scopului, strategia proiectului este de a interveni pe doua dimensiuni: 1. Pledoarie bazată pe dovezi pentru îmbunătățirea cadrului de politici anti-bullying și a mecanismelor de intervenție și prevenție a bullying-ului în școli și 2. Campanie de informare și sensibilizare bazată pe dovezi pentru combaterea bullying-ul și cyberbullying-ul.

Printre activitățile proiectului se numără capacitarea OSC-urilor partenere în proiect, efectuarea unor studii sociologice și cercetări academice, desfășurarea unei campanii de informare și sensibilizare, elaborarea și promovarea documentelor de poziție, ghidurilor de prevenire a bullying-ului, activități de advocacy bazate pe dovezi și subgrantarea OSC-urilor pentru implementarea activităților ce vor duce la scăderea ratei cazurilor de bullying și cyberbullying în școlile din Republica Moldova.

Despre implementator

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații non-guvernamentale locale, naționale și internaționale prezente pe întreg teritoriul țării, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional și pentru dezvoltarea actorilor, mecanismelor și practicilor de implementare care asigură respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Scopul și specificul programului de granturi

Programul de subgrantare are scopul de a abilita organizațiile societății civile în derularea activităților menite să contribuie la prevenirea, gestionarea și soluționarea cazurilor de bullying și cyberbullying în Republica Moldova. Este încurajată în special dezvoltarea proiectelor ce se vor axa pe activități de prevenire a fenomenului și promovarea unui mediu pozitiv și a relațiilor pozitive în școală, precum și pe promovarea activităților de intervenție pentru gestionarea cazurilor de bullying reale. Proiectele vor fi aliniate la prioritățile naționale și vor folosi  inclusiv instrumentele, resurse, materialele și metodologiile existente, dezvoltate de organizații internaționale și locale specializate. De asemenea, organizațiile aplicante sunt încurajate să creeze consorții sau parteneriate cu școli, APL-uri, alte OSC-uri, etc. Se permite implementarea activităților în o singură școală în cazul derulării programelor ample.

Alte activități eligibile pot include, dar nu se limitează la: organizarea activităților de informare, sensibilizare și/sau advocacy cu privire la bullying și cyberbullying la nivel local și/sau național, pentru a promova îmbunătățiri în cunoștințele, atitudinile, comportamentul comunității școlare, sau a unui grup țintă specific; diseminarea și promovarea resurselor și materialelor informaționale; activități de dezvoltare a competențelor la diferite grupuri țintă; și alte activități relevante.

Exemple de activități eligibile:

 • Ajustarea și/sau pilotarea metodelor și instrumentelor validate aplicate în bune practici internaționale, cum ar fi Programul Terre des hommes “Stop bullying în Școală”, programul OMS “SHE (schoolsforhealth.org)”, “Kids Against Bullying Program”,” Olweus Bullying Prevention Program”, “Random Act of Kindness”, ș.a.;
 • Dezvoltarea/pilotarea unui program de dezvoltare a competențelor socio-emoționale în rândul elevilor;
 • Crearea spațiilor sigure pentru elevi în cadrul instituțiilor de învățământ. Această activitate nu poate depăși 25% din bugetul total al grantului și trebuie să fie parte componentă a unui program mai amplu ce contribuie la prevenirea și combaterea bullying-ului;
 • Activități de promovare a unui cadru normativ adecvat la nivel național;
 • Dezvoltarea sau revizuirea politicilor de protecție ale copilului, la nivel de școală, pentru a include informații despre bullying și cyberbullying, și a stabili reguli clare de comunicare între diferiți reprezentanți ai comunității școlare, ex: elev-elev, elev-profesor, etc.
 • Pilotarea/implementarea programelor de parenting pozitiv;
 • Activități ce încurajează schimbul de experiență între școlile ce lucrează activ la prevenire și atenuarea fenomenului de bullying (exemplu- școli ce au fost implicate anterior în proiecte anti-bullying cum ar fi proiectul „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova”), și școlile mai puțin active în acest domeniu, și/sau replicarea acestor programe în alte școli (ex. ajustarea politicilor de protecție ale copilului în școli pentru a include un capitol despre bullying și aplicare a acestuia);
 • Activități de formare a competențelor de gestionare și conlucrare în prevenirea și combaterea a cazurilor de bullying la diferite grupuri țintă (părinți, elevi, profesori, psihologi școlari, personal auxiliar, administrația școlii, specialiști din cadrul OLSDÎ, membri ai echipelor multidisciplinare locale etc.);
 • Activități ce țin de revizuirea programelor de instruire/formare continuă a cadrelor didactice, din perspectiva dezvoltării competențelor necesare pentru identificarea, prevenirea, sesizarea, gestionarea și soluționarea cazurilor de bullying și Rugăm să țineți cont de impactul și durabilitatea rezultatelor pentru astfel de activități;
 • Activități de capacitare a echipelor multidisciplinare existente în domeniul bullying-ului și diseminarea bunelor practici către grupurile în dezvoltare;
 • Îmbunătățirea sistemului de evidență și documentare a cazurilor de bullying;
 • Desfășurarea campaniilor de comunicare, sensibilizare, informare la nivel local/național;
 • Organizarea activităților precum teatre sociale, dezbateri, activități extrașcolare de implicare a copiilor și tinerilor în vederea aplicării și/sau identificării soluțiilor, conferințe sau alte evenimente relevante;
 • Promovarea serviciilor de suport existente în rândul elevilor (ex. telefonul copilului, portalul stopbullying.md, etc.);
 • Promovarea și consolidarea serviciilor de consiliere și suport pentru copii și familii;
 • Organizațiile interesate pot propune alte activități atât timp cât acestea sunt relevante scopului concursului de granturi.

Beneficiarii selectați vor fi asistați și monitorizați pe parcursul implementării proiectelor de grant. Asistența tehnică și mentoratul vor fi asigurate de către experți și OSC-urile naționale cu experiență și expertiză în domeniul advocacy-ului, bullying-ului și lucrului cu comunitățile, cu experiență în implementarea proiectelor cu participarea tinerilor. Sunt încurajate să aplice organizațiile în curs de dezvoltare, sau consorții de organizații/instituții aflate la diferite etape de dezvoltare pentru facilitarea schimbului de experiență și bune practici.  

Se vor organiza întâlniri online lunare cu beneficiarii de granturi și vor fi efectuate cel puțin 2 vizite la fața locului pentru monitorizarea fiecărui beneficiar de grant pe parcursul perioadei de implementare a granturilor. Vor fi colectate și analizate rapoarte trimestriale și finale privind implementarea granturilor.

Bugetul

Valoare unui grant poate varia de la 2.000 la 5.000 EUR pentru aplicanții individuali și până la 10.000 de EUR pentru consorții. Numărul exact al granturilor acordate va depinde de mărimea bugetelor propuse.

Bugetele de administrare și implementare a proiectelor trebuie să fie rezonabile, echilibrate și bazate pe prețurile de piață. Valoarea bugetelor finale a proiectelor selectate va putea fi ajustată, la necesitate, împreună cu APSCF. Sumele bugetate urmează să includă toate taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Bugetele vor fi elaborate și prezentate în EURO, respectând modelul oferit mai jos.

Durata de implementare

Este anticipat ca granturile acordate să fie implementate în decurs de minim 6 și maxim 20 de luni de la data semnării acordului de grant, în dependență de scopul și complexitatea acestora. Data estimativă a demarării implementării granturilor este 01.07.2022.

Criterii de eligibilitate

Organizațiile interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Pentru aplicații individuale:

 • Să fie organizație a societății civile, nonprofit, înregistrată oficial în Republica Moldova;
 • Să aibă mandat și să fie activă în una din regiunile R. Moldova în domeniul protecției copilului și familiei (inclusiv domeniul educației, drepturilor omului, sănătății);
 • Să fie direct responsabilă de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar;

Pentru aplicarea în format de consorțiu:

 • Consorțiu trebuie să fie reprezentat de un aplicant principal, care trebuie să fie o organizație a societății civile, ce întrunește criteriile menționate mai sus. Aplicantul principal va fi direct responsabil pentru depunerea dosarului de aplicare, gestionarea implementării proiectului și raportarea rezultatelor. La necesitate, aplicantul principal va reprezenta și va acționa în numele co-aplicanților;
 • Consorțiul va fi formalizat prin semnarea unui acord de parteneriat cu indicarea obiectivelor de colaborare, a principiilor de relaționare între membrii parteneriatului și desemnarea aplicantului principal;
 • Din consorțiu pot face parte atât OSC-uri, cât și instituții de învățământ, APL-uri, sau alte părți terțe relevante, implicate direct în atingerea scopului proiectului. Dacă nu sunteți siguri despre eligibilitatea unei organizații/instituții, rugăm să ne contactați pentru clarificări;
 • Toți membrii consorțiului trebuie să participe activ la implementarea proiectului, asigurând o comunicare deschisă și eficientă în cadrul parteneriatului cât și în raport cu APSCF și donatorul;

Pentru toate organizațiile aplicante:

 • Să demonstreze angajamentul de a continua activitățile propuse după finalizarea implementării grantului;
 • Să demonstreze angajamentul de a raporta conform cerințelor și în termenele limită stabilite;

Se va acorda prioritate consorțiilor și parteneriatelor cu școlile din învățământul general din zonele rurale.

  Costuri eligibile

 • Costuri pentru remunerarea echipei responsabile de gestionarea proiectului;
 • Costuri pentru implementarea activităților de advocacy;
 • Costuri pentru implementarea activităților de formare a competențelor la diferite grupuri țintă;
 • Costuri pentru remunerarea consultanților/experților care au legătură cu implementarea directă a proiectului;
 • Costuri pentru chirie spațiu și echipament, dacă au legătură cu implementarea directă a proiectului (alte spații decât cele care ar putea fi oferite gratuit de către partenerii proiectului/actori comunitari);
 • Alimentație participanți, pauze de cafea în cazul activităților de instruire și informare;
 • Cheltuieli de transport local;
 • Consumabile și materiale în legătură cu implementarea directă a proiectului;
 • Cheltuieli pentru crearea și diseminarea materialelor informaționale și promoționale, inclusiv promovarea pe rețelele de socializare, la radio, TV, etc;
 • Costuri pentru dezvoltarea paginilor web și servicii asociate;
 • Premii pentru elevi/tineri care participă la activități organizate în cadrul proiectului;
 • Comisioane bancare.

Activități și cheltuieli neeligibile

 • Activități legate de promovarea anumitor partide politice;
 • Credite oferite părților terțe;
 • Costuri pentru procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, unelte care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului;
 • Costurile declarate de organizație și finanțate în cadrul unui alt proiect;
 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Activități care urmăresc obținerea de burse individuale pentru studii;
 • Costuri ce au fost suportate înainte de semnarea acordului de grant, sau după expirarea acestuia;
 • Construcții capitale;
 • Bunuri de lux;
 • Alte costuri care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului.

Procedura și criteriile de evaluare a dosarelor

Selecția proiectelor va fi realizată de un comitet de evaluare și selecție format din minim 5 membri, inclusiv reprezentanți ai secretariatului și consiliului APSCF și reprezentanți LED Moldova, în baza criteriilor prestabilite:

 • Capacitatea și experiența organizațiilor de a realiza proiectele propuse – 30 puncte
 • Relevanța pentru scopul finanțării și impactul asupra beneficiarilor finali – 30 de puncte
 • Calitatea și structura logică a acțiunii propuse – 15 puncte
 • Cost-eficiență dintre bugetul solicitat si rezultatele așteptate – 15 puncte
 • Gradul de inovare și posibilități de multiplicare a intervenției – 10 puncte

Secretariatul APSCF v-a informa organizațiile câștigătoare despre selectarea dosarului în decurs de 30 zile de la încheierea concursului de granturi. Dosarele incomplete, depuse după data limită de aplicare sau depuse de organizați neeligibile, nu vor fi evaluate. APSCF ar pute contacta aplicanții pentru clarificări.

 Vizibilitate

Toate propunerile de proiect trebuie să includă activități de comunicare și vizibilitate. Solicitanții trebuie să respecte cerințele de branding și vizibilitate ale APSCF și LED și să includă aceste costuri în bugetul proiectului (ex. bannere, postere).

Depunerea dosarelor

Conținutul dosarului

 • Dosarul de proiect va conține următoarele elemente:
 • Formularul de aplicare disponibil aici: a. formular aplicare consorțiu, b. formular aplicare individual;
 • Bugetul proiectului disponibil aici: formular buget;
 • Extrasul din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale;
 • CV-ul/descrierea organizațiilor aplicante;
 • CV-urile echipei de implementare;
 • În cazul unui consorțiu între organizații se va atașa și acordul de parteneriat semnat de toate părțile (formă liberă), cu indicarea aplicatului principal și a altor detalii menționate în secția Criterii de eligibilitate.

Procedura de depunere

Termenul limită de depunere a dosarului este 12.06.2022, ora 23.59.

Dosarul va fi expediat în format electronic la adresa de e-mail dprisacaru@aliantacf.md, indicând la linia subiectului „Aplicație grant bullying”.

Pentru organizațiile interesate să participe în program, APSCF va organiza o sesiune de informare și un atelier de lucru privind programul de granturi și procedura de aplicare pe data 17.05.2022, la ora 10:00. Pentru a participa la sesiunea de informare și atelierul de lucru, vă rugăm să vă înregistrați la link-ul de mai jos până la data de 13.05.2022. După înregistrare ve-ți primi link-ul pentru conectare la sesiunea de informare.

Link înregistrare:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZclde2orTssHtBncSDRoa-GOL0AKksc-jH0

Întrebările de clarificări pot fi adresate la adresa de e-mail dprisacaru@aliantacf.md.