Concurs de Granturi 2021 pentru organizațiile grupului EFA în domeniul educației incluzive

Termeni de referință

Lansarea Concursului de Granturi 2021 pentru organizațiile grupului EFA în domeniul educației incluzive

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) anunță concurs de granturi în domeniul educației inclusive pentru organizațiile membre ale grupului EFA.

Concursul este dedicat susţinerii şi consolidării capacităților membrilor grupului EFA în vederea asigurării unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru toți copiii din Moldova.

Toate activitățile incluse în solicitarea de finanțare vor contribui la: dezvoltarea și fortificarea capacităților OSC-urilor referitor la educația incluzivă, crearea unei platforme de învătare prin colaborare și transmiterea de cunoștințe și know- how, facilitarea unui schimb de experiențe și implementarea unor instrumente, tehnici și bune practici.

Cine poate aplica: 

 • La concurs pot participa ONG-urile membre ale APSCF și grupului EFA din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi programe cu impact pentru educația incluzivă a copiilor care au dizabilităţi sau care au nevoi educaţionale speciale.
 • Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii copiilor şi integrarea lor în educația școlară.

Cheltuieli eligibile: expertiză, formare și instruire, sensibilizare, schimb de experiență, evaluare și monitorizare, analiză, logistică, transport/ deplasare, consumabile, catering, etc

Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul mini-proiectelor sunt următoarele: seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, dezbateri, consultări, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, mentorat, precum şi alte acţiuni similare consacrate învățării prin colaborare pe subiectul educației incluzive și incluziunii sociale.

Nota conceptuală va avea următorul conținut:

 • Denumirea proiectului
 • Denumirea și datele de contact a organizației, cu indicareaa persoanei de contact.
 • Relevanța proiectului pentru comunitatea unde urmează a fi implementat. Va fi inclusă o scurtă prezentare generală și o analiză succintă a problemei care va fi soluționată prin implementarea proiectului. Vor fi identificați clar beneficiarii proiectului și necesitățile lor. Va fi demonstrată relevanța proiectului cu obiectivele și prioritățile Programului de granturi.
 • Descrierea proiectului și eficacitatea lui. Va include scopul și obiectivele proiectului, durata de implementare și rezultatele așteptate, descrierea succintă a activităților și eficiența lor, implicarea partenerilor și rolul lor în implementarea proiectului, sustenabilitatea proiectului.
 • Suma solicitată pentru implementarea proiectului

 Condiții specifice: 

 • Se va acorda prioritate proiectelor care vor acoperi nevoi de învățare și teme de interes pentru majoritatea membrilor grupului EFA;
 • Se va acorda prioritate proiectelor care vor analiza bune practici utile pentru OSC ca să contribue la o educație incluzivă de calitate.

Valoarea grantului oferit: La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim de 4 000 USD.

Perioada de implementare: 2 noiembrie - 17 decembrie 2021.

Procesul de aplicare:  Dosarul trebuie să includă:

 1. Nota conceptuală în limba română
 2. Bugetul detaliat al activității/mini-proiectului;
 3. CV-ul organizației;
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;

  

Dosarul complet va fi transmis la adresa alachi@aliantacf.md, până la data de 27.10.2021.

Propunerile de proiect vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

Nr.

Criteriu

Punctaj

1.       

Relevanța obiectivelor și activităților mini-proiectului cu prioritățile Programului de granturi;

10 puncte

2.       

Conținutul propunerii de proiect:

-     Originalitatea și inovația propunerii de proiect;

-     Relevanța activității/proiectului pentru OSC membre Grupului EFA și necesitățile beneficiarilor finali;

-     Capacitatea de a crea coeziune și cooperare între ONG, utiliza tehnici noi de predare/învățare, transmite din experiența pozitivă și lecțiile învățate;

-     Numărul OSC membre ale Grupului EFA implicați în proiect;

40 puncte

3.       

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;

10 puncte

4.       

Calificarea și experiența resurselor umane

10 puncte

5.       

Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate în concordanță cu activitățile planificate.

20 puncte

Total

100 puncte


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă