Asociația Obștească „Artemida” anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei Companii de Audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei

Context:  Asociația Obștească „Artemida”  este o organizație non-guvernamentală, non-profit cu sediul in or. Drochia st. N. Testemițanu 2/3,înregistrată în anul 1998, care are misiunea de promovare a drepturilor persoanelor afectate de fenomenul violenței în familie și contribuirea la integrarea lor psiho-socială, prin acordarea asistenței informaționale, prestarea serviciilor sociale, abilitare economică, dezvoltare personală și dezvoltarea capacităților purtătorilor de obligațiuni (reprezentanții serviciilor de stat și reprezentanții societății civile) în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie la nivel național.

 N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa www.artemida.md

TERMENI DE REFERINȚĂ.

 1. Scopul auditului
 • Audierea situației financiare generale a Asociației Obștești Artemida pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, cu prezentarea opiniei de audit  către AO Artemida.
 1. Obiectivele auditului:
 • Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardele IFAC/INTOSAC.
 • Prezentarea opinie de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ISA 800/805emise de IAASB și IFAC/INTOSAC (sau ISA 700) în ceea ce ține de conformarea raportului financiar al AO Artemida.
 • Compania selectată va presta serviciile solicitate de ofertă în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi (compania selectată şi AO Artemida) pentru perioada solicitată.

III. Cerințe, atribuţii şi responsabilităţi:

 • Auditorul care va efectua auditul şi compania de audit vor depune o declarație de confidenţialitate asumându-și responsabilitatea pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi informaţiei ( politici, regulamente, statut, salarii ect.) de care vor lua cunoştinţă pe parcursul activităţii de audit;
 • Respectarea legislaţiei naţionale cu privire la calcularea şi plata contribuţiilor obligatorii, impozitelor şi taxelor de securitate socială;
 • Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea tuturor granturilor, din toate sursele accesate de catre organizatie pe parcursul anului, se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Evaluarea reflectării documentelor contabile separat a operaţiunilor de primire şi cheltuirea a mijloacelor grantului;
 • Verificarea existenţei unui sistem de management financiar în cadrul organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea proiectelor în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;
 • Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor justificative, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile acordului de grant cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile, inclusiv in cazul relatiilor de cooperare a organizatiei cu alte organizatii si eventualele sub-grantari.
 • Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractelor de grant;
 • În cadrul auditului se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru anul de referință;
 • Alte aspecte relevante unui audit.
 • Asociaţia îşi rezervă dreptul de a include întrebări suplimentare auditului, în caz de necesitate sau neînţelegere;
 • Perioada de efectuare a controlului de audit va fi în intervalul 01 aprilie 2021   – 20 aprilie  2021.

 

 1.  Raportarea și Scrisoarea către management.
 2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul audituluiși metodologia
 3. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent în conformitate cu formatul standard ISA 800/805 şi Scrisoarea către Management (Management Letter) .
 4. Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit cât și punctele slabe identificate.
 • Raportul prezentat de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:
 • Rezultatele controlului;
 • Dacă raportul financiar prezentat de AO Artemida corespunde înregistrărilor contabile;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
 • Dacă procesul de procurări al Artemidei este în conformitate cu regulamentul de procurări al AO Artemida;
 • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 • Alte momente relevante;
 1. Raportul se semnează de către auditorul care a efectuat auditul(titlul) și compania de audit.
 2. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Raport si Scrisoarea către Management (Management Letter). Raportul şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmiteîn doua exemplare în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate, atât pe suport de hârtie cât şi în versiune electronică, până la data de 20 aprilie 2021.
 3. Asociația obștească Artemida va asigura:
 • Acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte situaţia financiară a asociaţiei pentru perioada de activitate 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020;
 • Accesul la programul sistemului automatizat 1C al organizaţiei;
 • Asigurarea sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.
 • AO Artemida va asigura accesul la toate documentele solicitate de către auditor.
 1. Cerinţe față de candidat:
 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • Experienţă în prestarea serviciilor de audit pentru ONG-uri, finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare a Raportului de audit şi a Scrisorii de Management în limbile română şi engleză.

VII . Oferta (dosarul) de participare la concurs va conține următoarele:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei.
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţe și certificări ale auditorului pentru activitatea de audit (copiile);
 • Anii de experiență în audit, experiența în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;
 • Dacă Auditorul este membru al unei asociații profesionale sau internaționale;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 • CV-ul (urile) si descrierea calificărilor membrilor echipei care vor efectua auditul şi cu lista organizaților pentru care aceștia au efectuat auditul şi o lista a 3 persoane/companii referință;
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;

VIII. Criterii de evaluarea ofertelor:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experienţa relevantă în auditul solicitat, specific organizațiilor neguvernamentale în Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardele IFAC/INTOSAC;
 • Calificarea echipei care  va efectua auditul;
 • Numărul minim al persoanelor/auditorilor care vor efectua auditul ;
 • Perioada de efectuare a auditului şi termenul  de prezentare a raportului auditorului;
 • Preţul / calitate a serviciilor  de audit;
 • Desfăşurării controlului de audit la sediul organizației (negociabil).
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității;
 • Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
 • AO Artemida promovează  egalitatea  de  șanse,  nu  permite  și  nu tolerează  discriminarea  pe  criteriu  de  naționalitate,  rasă,  origine  etnică,  religie  sau  convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 • Artemida va oferi oportunități egale  tuturor companiilor  care vor participa la concurs.
 • Asociația  Artemida asigură  că  deciziile  luate  în  procesul  de  selecție  vor  fi

bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs;

 • Doar compania selectată va fi contactată.
 1. Termenii și modul de prezentare a ofertei:.
 • Data limită de prezentare a ofertei:05 martie 2021.
 • Oferta urmează  a  fi datată  și  semnată de  către  ofertant/ă  și  expediată   prin e-mail la adresele simionsirbu@yahoo.com  și   paveltuvacov@yahoo.com sau  depusă  direct  la  oficiul  Asociației or. Drochia st. N. Testemițanu 2/3,  în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului, cu  mențiunea „Concurs selectare Companie de Audit”.
 • Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069472676 ( Stela Tuvacov , Manager financiar) .


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet