Call for applications Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program 2022-2023Ro

Traducere Automata

Cerere de candidaturi Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program 2022-2023

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova are plăcerea de a anunța concursul Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program pentru anul universitar 2022-2023 .

Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship, o componentă a programului Fulbright Visiting Scholar, oferă o oportunitate pentru cercetătorii care vizitează Fulbright să se conecteze cu Arhivele Naționale și cu oamenii de știință și experții din administrația înregistrărilor în timp ce efectuează cercetări la Arhivele Naționale și laboratorul de cercetare și testare a științei patrimoniului de ultimă generație din College Park, Maryland. Această bursă este posibilă printr-un parteneriat între Departamentul de Stat al SUA și Administrația Arhivelor Și Înregistrărilor Naționale. Premiul a fost stabilit pentru a sprijini educația, conservarea și cercetarea științifică de arhivă.

Detalii despre Fulbright-NARA Heritage Science Fellowship pentru cercetătorii care vizitează Fulbright, inclusiv detalii despre eligibilitate și aplicare, precum și link-ul către aplicația on-line pot fi găsite la https://cies.org/fulbrightnationalarchives.

 • Data limită de înscriere: 15 octombrie 2021
 • Pentru aplicația on-line vă rugăm să faceți clic https://apply.iie.org/fvsp2022
 • Note importante:  

  • După ce ați început aplicația, asigurați-vă că selectați Arhivele Naționale Fulbright din meniul derulant Al premiului de pe pagina Informații despre țară.
  • Asigurați-vă că revizuiți site-ul web Fulbright din țara de origine, deoarece nu fiecare țară are un program activ Fulbright Visiting Scholar.  Puteți găsi un director de birouri Fulbright aici.  Dacă țara dumneavoastră nu este eligibilă pentru acest premiu, nu veți putea selecta/aplica pentru premiul Fulbright-Arhivele Naționale, așa cum este descris mai sus.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să scrieți la: education-moldova@state.gov

En

Articol Original

Call for applications Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program 2022-2023

The Embassy of the United States of America in Moldova is pleased to announce the Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program competition for the 2022-2023 academic year.

The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship, a component of the Fulbright Visiting Scholar Program, provides an opportunity for Fulbright visiting scholars to connect with National Archives and Record Administration scientists and experts while conducting research at the National Archives and Record Administration’s state-of-the-art Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland. This Fellowship is made possible through a partnership between the U.S. Department of State and the National Archives and Records Administration. The award was established to support archival science education, conservation, and research.

Details about the Fulbright-NARA Heritage Science Fellowship for Fulbright visiting scholars, including eligibility and application details, as well as the link to on-line application can be found at https://cies.org/fulbrightnationalarchives.

 • Application Deadline: October 15, 2021
 • For the on-line application please click https://apply.iie.org/fvsp2022
 • Important Notes:  

  • Once you have started your application, make sure to select Fulbright-National Archives from the Award drop-down menu on the Country Information page.
  • Make sure to review your home country’s Fulbright website, as not every country has an active Fulbright Visiting Scholar program.  You can find a directory of Fulbright offices here.  If your country is not eligible for this award, you will not be able to select/apply for the Fulbright-National Archives award as described above.

If you have questions, please write to: education-moldova@state.gov

It

Traducere Automata

Bando Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program 2022-2023

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Moldavia è lieta di annunciare il concorso Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program per l'anno accademico 2022-2023.

La Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship, una componente del Fulbright Visiting Scholar Program, offre agli studiosi in visita Fulbright l'opportunità di entrare in contatto con scienziati ed esperti della National Archives and Record Administration mentre conducono ricerche presso il laboratorio di ricerca e test all'avanguardia della National Archives and Record Administration a College Park, nel Maryland. Questa borsa di studio è resa possibile grazie a una partnership tra il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e la National Archives and Records Administration. Il premio è stato istituito per sostenere l'educazione, la conservazione e la ricerca scientifica archivistica. 

I dettagli sulla Fulbright-NARA Heritage Science Fellowship per gli studiosi in visita Fulbright, compresi i dettagli di ammissibilità e applicazione, nonché il link alla domanda on-line sono disponibili all'indirizzo https://cies.org/fulbrightnationalarchives.

 • Scadenza per la presentazione delle domande: 15 ottobre 2021
 • Per l'applicazione on-line cliccare https://apply.iie.org/fvsp2022
 • Note importanti:  

  • Una volta avviata la domanda, assicurati di selezionare Fulbright-National Archives dal menu a discesa Award nella pagina Informazioni sul paese.
  • Assicurati di controllare il sito web Fulbright del tuo paese d'origine, poiché non tutti i paesi hanno un programma Fulbright Visiting Scholar attivo.  Puoi trovare un elenco degli uffici Fulbright qui.  Se il tuo paese non è idoneo per questo premio, non sarai in grado di selezionare/richiedere il premio Fulbright-National Archives come descritto sopra.

Se avete domande, scrivete a: education-moldova@state.gov

Ua

Traducere Automata

Запрошуємо до участі у програмі стипендій фулбрайтівської національної архівної спадщини на 2022-2023 роки

Посольство Сполучених Штатів Америки в Молдові з радістю оголошує конкурс стипендій фулбрайтівської національної архівної спадщини на 2022-2023 навчальний рік.

Стипендія фулбрайтівсько-національної архівної спадщини, що є компонентом Програми запрошених науковців імені Фулбрайта, надає можливість запрошеним науковцям Фулбрайта зв'язатися з науковцями та експертами Національного управління архівів та записів під час проведення досліджень у найсучаснішій лабораторії досліджень та випробувань спадщини Національного управління архівів та записів у Коледжі-Парку, штат Меріленд. Ця стипендія стала можливою завдяки партнерству між Державним департаментом США та Національним управлінням архівів та документів. Премія була заснована для підтримки архівної наукової освіти, збереження та досліджень. 

Детальну інформацію про наукову стипендію Фулбрайта-НАРА для запрошених науковців програми Фулбрайта, включаючи інформацію про право на участь та подання заявки, а також посилання на он-лайн заявку можна знайти за адресою https://cies.org/fulbrightnationalarchives.

 • Дедлайн подачі заявок: 15 жовтня 2021 року 
 • Для он-лайн заявки натисніть https://apply.iie.org/fvsp2022
 • Важливі примітки:  

  • Після того, як ви запустите свою заявку, обов'язково виберіть Національний архів імені Фулбрайта зі спадного меню нагороди на сторінці інформації про країну.
  • Обов'язково перегляньте веб-сайт програми Фулбрайта у своїй країні, оскільки не кожна країна має активну програму фулбрайтівського запрошеного науковця.  Ви можете знайти каталог офісів програми Фулбрайта тут.  Якщо ваша країна не має права на цю нагороду, ви не зможете вибрати/подати заявку на здобуття премії Фулбрайта в Національному архіві, як описано вище.

Якщо у Вас є питання, будь ласка, напишіть на адресу: education-moldova@state.gov

Bg

Traducere Automata

Покана за кандидатстване Програма за стипендии "Фулбрайт-Национален архив на наследството" 2022-2023

Посолството на Съединените американски щати в Молдова има удоволствието да обяви конкурса Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship Program  за учебната 2022-2023 година.

Стипендията за научни изследвания на наследството на Fulbright-National Archives, част от програмата за гостуващи учени на "Фулбрайт", предоставя възможност на гостуващите учени и експерти на "Фулбрайт" да се свържат с учени и експерти от Националната администрация за архиви и записи, докато провеждат изследвания в най-съвременната лаборатория за научни изследвания и тестване на наследството на Националната архивна и звукозаписна администрация в Колидж Парк, Мериленд. Тази стипендия е възможна чрез партньорство между Държавния департамент на САЩ и Националната администрация за архиви и записи. Наградата е създадена, за да подкрепи архивното научно образование, опазване и изследвания. 

Подробности за Стипендията за наследство на Фулбрайт-НАРА за гостуващи стипендианти на "Фулбрайт", включително подробности за допустимостта и кандидатстването, както и връзката към онлайн кандидатстването могат да бъдат намерени на https://cies.org/fulbrightnationalarchives.

 • Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2021 г. 
 • За онлайн кандидатстването, моля, кликнете върху https://apply.iie.org/fvsp2022
 • Важни бележки:  

  • След като сте започнали кандидатурата си, не забравяйте да изберете Fulbright-National Archives от падащото меню Award на страницата Информация за страната.
  • Не забравяйте да прегледате уебсайта на "Фулбрайт" в родната си страна, тъй като не всяка страна има активна програма "Фулбрайт".  Можете да намерите директория на офисите на Фулбрайт тук.  Ако вашата страна не отговаря на условията за тази награда, няма да можете да избирате/кандидатствате за наградата "Фулбрайт-Национален архив", както е описано по-горе.

Ако имате въпроси, моля пишете на: education-moldova@state.gov

Ru

Traducere Automata

Прием заявок Программа стипендий Фулбрайта-Национального архива по науке о наследии 2022-2023

Посольство Соединенных Штатов Америки в Молдове радо объявить конкурс стипендиальной программы Фулбрайта и Национального архива по науке о наследии  на 2022-2023 учебный год.

Стипендия Фулбрайта и Национального архивного наследия, являющаяся компонентом Программы фулбрайта для приглашенных ученых, предоставляет возможность приглашенным ученым Фулбрайта связаться с учеными и экспертами Национального архива и Управления документации при проведении исследований в современной научно-исследовательской и испытательной лаборатории Национального архива и управления документами в Колледж-Парке, штат Мэриленд. Эта стипендия стала возможной благодаря партнерству между Государственным департаментом США и Национальным управлением архивов и документации. Награда была учреждена для поддержки архивного научного образования, сохранения и исследований.

Подробную информацию о стипендии Фулбрайта-NARA Heritage Science Fellowship для приглашенных стипендиатов Фулбрайта, включая право на участие и информацию о заявке, а также ссылку на онлайн-заявку можно найти на https://cies.org/fulbrightnationalarchives.

 • Срок подачи заявок: 15 октября 2021 г.
 • Для онлайн-заявки, пожалуйста, нажмите https://apply.iie.org/fvsp2022
 • Важные примечания:  

  • После того, как вы начали подавать заявку, убедитесь, что вы выбрали Фулбрайт-Национальный архив в раскрывающемся меню Награда на странице Информация о стране.
  • Обязательно просмотрите веб-сайт Фулбрайта вашей страны, так как не в каждой стране есть активная программа Фулбрайта для приглашенных ученых.  Вы можете найти каталог офисов Фулбрайта здесь.  Если ваша страна не имеет права на эту награду, вы не сможете выбрать/подать заявку на премию Фулбрайта-Национального архива, как описано выше.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите по адресу: education-moldova@state.gov

Articol adaugat de: Eugenia Mardari