UCIPE - Specialist eficienta energetica 1. Context general

Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (în continuare - Proiect) este orientat spre implementarea unui program național de reabilitare energetică a fondului imobiliar al Republicii Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute/administrate de autoritățile publice centrale, cât și locale, care este caracterizat printr-o performanță energetică scăzută, urmare a vechimii construcțiilor cât și a lipsei acute a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor.

Principala categorie de beneficiari ai Proiectului vor fi instituțiile publice, și anume instituțiile „guvernamentale” de importanță națională (cele de menire socială, precum sunt spitalele republicane/ de interes național) și instituțiile publice (de importanță socială) de importanță locală/ municipală (grădinițe, școli, spitale municipale și raionale).

Obiectivele specifice ale Proiectului constau în îmbunătățirea indicatorilor de performanță energetică a clădirilor, axându-se pe îmbunătățirea/ reabilitarea anvelopei clădirilor, sistemelor interioare de încălzire, ventilare și aer condiționat, implementarea sistemelor de iluminat, distribuția energiei termice, valorificarea surselor de energie regenerabilă, îmbunătățirea confortului interior al clădirilor, reducerea emisiilor de CO2, astfel atenuând impactul asupra schimbărilor climatice. Totodată, la necesitate, va fi luată în considerare și implementarea lucrărilor de îmbunătățire a stării tehnice a clădirilor și a condițiilor de exploatare, cum ar fi lucrări de consolidare a clădirilor, lucrări de finisare interioară, instalarea sistemelor de alarmă de incendiu și de securitate, asigurarea accesului pentru persoanele cu nevoi speciale, lucrări de amenajare exterioară.

În scopul realizării Proiectului, Republica Moldova a contractat un împrumut în valoare de 30 milioane Euro din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), un alt împrumut în valoare de 30 milioane Euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și urmează să semneze un Acord de grant cu BEI în valoare de 12 400 000 Euro, grant oferit din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene.

Supravegherea generală și implementarea Proiectului este în responsabilitatea Ministerului Energiei (MEn). Proiectul va fi implementat prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE), responsabilă pentru aspectele fiduciare ale Proiectului și Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). UCIPE și AEE vor forma Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), constituită prin ordinul MIDR nr. 139 din 09 august 2022.

Durata de implementare a Proiectului este de 5 ani (2022 – 2027).

 1. Obiectiv

Obiectivul îndeplinirii obligațiilor de muncă este de a asigura organizarea și îndeplinirea în timp util a activităților de ordin tehnic în cadrul Proiectului, implementat de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), în conformitate cu Contractul de finanțare BEI, Acordul de împrumut BERD și Acordul de grant BEI.

 1. Domeniu de activitate, sarcini și livrabile preconizate

Specialistul eficiență energetică este responsabil pentru realizarea sarcinilor specifice funcției respective, inter alia: coordonarea tuturor aspectelor tehnice ale proiectului legate de eficiența energetică a construcțiilor, inclusiv a instalațiilor aferente, pregătirea și/sau revizuirea specificațiilor tehnice și a listei cantităților pentru procedurile de achiziții, participarea în comisii de evaluare la procedurile de achiziții de servicii de consultanță de proiectare, supraveghere a lucrărilor de construcții și montaj și execuție a lucrărilor de construcții și montaj, păstrarea evidenței la zi cantitativă și financiară a lucrărilor executate, inclusiv a cantităților suplimentare realizate, a lucrărilor neprevăzute și a ajustărilor de preț, participă în comisiile de recepție cantitativă și calitativă a livrabilelor din cadrul contractelor de consultanță sau execuție de lucrări,  și alte sarcini atribuite de către Angajator și Coordonatorul de Proiect.

Responsabilități specifice funcției, fără însă a se limita doar la acestea:

 • Elaborarea/revizuirea termenilor de referință, specificațiilor tehnice sau alte informații de natură tehnică ce urmează a fi incluse în documentațiile de achiziții a serviciilor de consultanță și a lucrărilor;
 • Suport la elaborarea documentației de achiziții, pentru contractarea serviciilor de consultanță și execuție a lucrărilor de construcții;
 • Revizuirea documentelor referitoare la executarea lucrărilor de construcții și montaj, proiectare;
 • Monitorizarea procesului de implementare a Contractelor de executare a lucrărilor de construcții și montaj, furnizare de servicii și echipamente, instalații, punerea în funcțiune a acestora, precum și actualizarea corespunzătoare a graficului de implementare a Proiectului;
 • Participarea în cadrul comisiilor de evaluare la procedurile de achiziții, precum și la ședințele Grupurilor Tehnice;
 • Efectuarea vizitelor regulate pe parcursul execuției lucrărilor pentru asigurarea bunului mers al acestora;
 • Monitorizarea conformității lucrărilor realizate cu devizele de proiectare, documentația tehnică, resursele materiale și tehnice, respectarea volumelor, termenilor și calității lucrărilor de construcție și montaj, precum și calitatea materialelor, a produselor utilizate pe șantier, conformitatea acestora cu documentația de proiectare și deviz aprobată, coduri și reglementări de construcții, standarde, caiete de sarcini, standarde de protecție a muncii, a mediului și securitatea la incendiu;
 • Suport sau/și elaborarea rapoartelor în baza vizitelor/inspecțiilor de teren;
 • Furnizează Specialistului monitorizare, evaluare și raportare toate datele tehnice și informațiile referitoare la stadiul de execuție al contractelor în vederea întocmirii rapoartelor de progres;
 • Menținerea informației tehnice în cadrul Contractelor implementate, inclusiv documentație tehnică, schițe, note explicative, fotografii;
 • Colaborarea la etapa de elaborare a documentelor de natură tehnică, cu consultanții locali și internaționali ai echipei de asistență tehnică;
 • Structurarea și arhivarea documentației tehnice din cadrul proiectului în mod corespunzător (în format electronic și pe suport de hârtie), în conformitate cu cerințele Finanțatorilor Proiectului, Guvernului Republicii Moldova, și a regulamentului intern UCIPE;
 • Alte responsabilități relevante funcției de Specialist eficiență energetică, puse în sarcină de către Angajator și Coordonatorul de Proiect.
 1. Calificări necesare

Specialistul eficiență energetică, care va fi responsabil pentru activitățile menționate mai sus, va întruni următoarele calificări:

 • Studii universitare în domeniul energetic sau similar;
 • Minim 7 ani experiență generală de muncă în domeniul energetic;
 • Minim 3 ani experiență pe domeniul de competență în proiectarea sau în execuția lucrărilor de infrastructură în domeniul energetic;
 • Experiență în supravegherea/monitorizarea lucrărilor de execuție;
 • Cunoașterea avansată a legislației naționale în domeniul construcțiilor și instalațiilor;
 • Autorizat ca Auditor Energetic, prezintă un avantaj;
 • Bune abilități de planificare, coordonare și prioritizare a activităților proprii și pe cele ale unei echipe;
 • Cunoașterea limbii române la nivel avansat. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Abilități de lucru la calculator (AutoCAD, Windows, Microsoft Office și Internet);
 • Personalitate echilibrată, cu abilități excelente de comunicare și interpersonale;
 • Abilitatea de a păstra calmul în situații încărcate emoțional;
 • Acceptă feedback constructiv într-un mod pozitiv și este capabil să facă față deficiențelor/situațiilor de criză.
 1. Cerințe de raportare și prezentare a livrabilelor

Specialistul eficiență energetică va raporta către Angajator și Coordonatorul de Proiect, va elabora și transmite acestora, la solicitare, rapoarte lunare interne, rapoarte tehnice necesare, aferente Proiectului și va îndeplini oricare alte activități la indicația Angajatorului și Coordonatorului de Proiect în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare BEI, Acordului de împrumut BERD și Acordului de grant BEI.

Rapoartele/livrabilele vor fi elaborate în limba română sau engleză, conform necesității/solicitării, în format electronic sau pe suport hârtie.

 1. Aportul Angajatorului

UCIPE va oferi Salariatului un loc de muncă în birou echipat corespunzător, computer și echipamente de birou, facilități de comunicare (inclusiv acces la Internet), consumabile și articole de papetărie necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Salariatul va beneficia de suport continuu din partea UCIPE în realizarea responsabilităților atribuite. Salariatul va avea acces la documentele interne necesare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md

Data limită de aplicare este 21 iunie 2024.

Vor fi contactați doar candidații care vor întruni cerințele specifice funcției, în conformitate cu termenii de referință.