IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics InternationalRo

Traducere Automata

Sisteme IT și asistent administrativ/Chemonics International

IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics International

Sisteme IT și asistent administrativ

01. PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Activitatea Tehnologiilor Viitoare (ALS) din Moldova continuă moștenirea USAID și a Guvernului Suediei de programare a competitivității sectoriale în Moldova, bazându-se pe lecțiile învățate, adaptările, progresul și relațiile programelor anterioare din ultimii 15 ani. Continuând succesele anterioare în facilitarea dezvoltării diverșilor parteneri locali, ALS utilizează un cadru de sisteme de piață la nivel mondial pentru a consolida capacitatea de progres durabil și sistemic, aplicând în același timp cele mai bune practici noilor parteneri și sectoare. ALS co-creează intervenții sistemice cu partenerii moldoveni pentru a transforma sectoarele selectate prin aplicarea de noi tehnologii, promovarea inovării și integrarea cu piețele globale. ALS încurajează integrarea inovațiilor ecologice, digitale și creative ale Moldovei în întreaga economie, concentrându-se în același timp pe dezvoltarea a cinci sectoare țintă: producția ușoară, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), ingineria de precizie, industriile creative și mass-media digitală. Activitatea de Tehnologii Viitoare din Moldova este implementată de Chemonics International, Inc.

02. DESCRIEREA POZIȚIEI

Asistentul de sisteme IT și administrative sprijină managerul de sisteme it și programe de inginerie în operațiunile de zi cu zi legate de sistemele informatice, precum și furnizarea de alte tipuri de sprijin administrativ pentru proiect.

03. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • Depanarea problemelor de sistem, endpoint și rețea ale proiectului, diagnosticarea și rezolvarea defectelor hardware, software sau de rețea în coordonare cu Managerul de sisteme IT și programe de inginerie;
 • Elaborarea specificațiilor tehnice pe baza solicitărilor echipelor de proiect și ale beneficiarilor și revizuirea specificațiilor tehnice oferite de furnizori pentru determinarea acceptabilității tehnice, în coordonare cu Managerul de programe de sisteme și inginerie IT;
 • Preevaluarea completa a Cererii de Cotatii de echipamente/software IT pe baza specificatiilor tehnice, precum si furnizarea de remarci/clarificari tehnice furnizorilor pe baza ofertelor de echipamente/software furnizate
 • Instalați, configurați, actualizați și întrețineți hardware-ul computerului proiectului, software-ul de sistem și sistemele de operare și aplicațiile;
 • Legătura cu echipele IT de la biroul de acasă al Chemonics pentru a asigura conformitatea cu politicile și procedurile legate de IT;
 • Suport pentru întreținerea rețelei locale (LAN) a proiectului, inclusiv switch-uri, puncte de acces și firewall-uri;
 • Oferă suport it în timp util membrilor echipei de proiect;
 • Coordonarea cu personalul de asistență tehnică al furnizorilor terți de sisteme și aplicații IT pentru a depana problemele și a solicita actualizări; și
 • Finalizați alte sarcini administrative pentru proiect, așa cum au fost atribuite de managerul de programe de sisteme și inginerie IT și de directorul de servicii de program.

Această poziție poate fi fie cu fracțiune de normă, fie cu normă întreagă, în funcție de disponibilitatea candidatului. Această poziție este destinată candidaților entry-level care au absolvit recent o diplomă universitară într-un domeniu relevant sau se află în ultimii ani de universitate.

04. CALIFICĂRI

 • Cel puțin 1 an de experiență profesională sau stagiu relevantă preferată;
 • Diplomă universitară sau care urmează o diplomă universitară într-un domeniu relevant;
 • Fluenta in limba romana si cunostintele de limba engleza preferate cu excelente abilitati de comunicare orala si scrisa;
 • A demonstrat leadership, versatilitate și integritate. 

05. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Vă rugăm să trimiteți un e-mail cu CV-ul atașat și "Sisteme IT și asistent administrativ" în linia de subiect pentru a office@chemonics.md până la data de 17 februarie 2023.  Fără întrebări telefonice, vă rog. Cererile vor fi revizuite în mod continuu. Doar finaliștii vor fi contactați. 

Chemonics este un angajator cu șanse egale și nu discriminează în practicile sale de selecție și de angajare pe baza rasei, culorii, religiei, sexului, originii naționale, afilierii politice, orientării sexuale, identității de gen, stării civile, dizabilității, informațiilor genetice, vârstei, apartenenței la o organizație angajată sau a altor factori care nu sunt de merit.

 

Chemonics apreciază protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă vă aflați în Uniunea Europeană, vă rugăm să citiți Notificarea UE privind confidențialitatea datelor de recrutare pentru a afla cum prelucrăm datele cu caracter personal. Puteți accesa notificarea prin intermediul următorului link: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.

En

Articol Original

IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics International

IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics International

IT Systems and Administrative Assistant

01. PROJECT OVERVIEW

The Moldova Future Technologies Activity (FTA) continues USAID’s and the Government of Sweden’s legacy of sector competitiveness programming in Moldova, building on lessons learned, adaptions, progress, and relationships of previous programs over the past 15 years. Continuing previous successes in facilitating the development of diverse local partners, FTA uses a global market systems framework to build capacity for sustainable, systemic progress while applying best practices to new partners and sectors. FTA co-creates systemic interventions with Moldovan partners to transform selected sectors by applying new technologies, promoting innovation, and integrating with global markets. FTA fosters the integration of Moldova’s green, digital, and creative innovations across the entire economy, while also focusing on the development of five target sectors: light manufacturing, information and communication technology (ICT), precision engineering, creative industries, and digital media. The Moldova Future Technologies Activity is implemented by Chemonics International, Inc.

02. POSITION DESCRIPTION

The IT Systems and Administrative Assistant supports the IT Systems and Engineering Programs Manager in day-to-day operations relating to information systems, as well as the provision of other administrative support to the project.

03. PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Troubleshoot the project’s system, endpoint and network problems, diagnosing, and solving hardware, software, or network faults in coordination with IT Systems and Engineering Programs Manager;
 • Draft technical specification based on project teams’ and beneficiaries’ requests and review vendors' offered technical specifications to determine technical acceptability, in coordination with the IT Systems and Engineering Programs Manager;
 • Complete pre-evaluation of Request for Quotations of IT equipment/software based on technical specifications, as well as providing technical remarks/clarifications to vendors based on provided equipment/software offers
 • Install, configure, update, and maintain the project’s computer hardware, system software and operating systems, and applications;
 • Liaise with Chemonics’ home office IT teams to ensure compliance with IT-related policies and procedures;
 • Support with maintaining the project’s local area network (LAN), including switches, access points and firewalls;
 • Provides timely IT-related support to project team members;
 • Coordinate with technical support staff of third-party vendors of IT systems and applications to troubleshoot issues and request updates; and
 • Complete other administrative tasks for the project as assigned by the IT Systems and Engineering Programs Manager and the Program Services Director.

This position can be either part-time or full-time, based on the availability of the candidate. This position is intended for entry-level candidates who have recently completed a university degree in a relevant field or are in their final years of university.

04. QUALIFICATIONS

 • At least 1 year of relevant work or internship experience preferred;
 • University degree or pursuing a university degree in a relevant field;
 • Fluency in Romanian and proficiency in English preferred with excellent oral and written communication skills;
 • Demonstrated leadership, versatility, and integrity. 

05. APPLICATION INSTRUCTIONS

Please send an email with your CV attached and “IT Systems and Administrative Assistant” in the subject line to office@chemonics.md by February 17, 2023.  No telephone inquiries, please. Applications will be reviewed on a rolling basis. Only finalists will be contacted. 

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.

 

Chemonics values the protection of your personal data. If you are in the European Union, please read our EU Recruiting Data Privacy Notice to learn how we process personal data. You may access the notice via the following link: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.

It

Traducere Automata

Sistemi IT e Assistente Amministrativo/Chemonics International

IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics International

Sistemi Informativi e Assistente Amministrativo

01. PANORAMICA DEL PROGETTO

La Moldova Future Technologies Activity (FTA) continua l'eredità di USAID e del governo svedese nella programmazione della competitività del settore in Moldavia, basandosi sulle lezioni apprese, sugli adattamenti, sui progressi e sulle relazioni dei programmi precedenti negli ultimi 15 anni. Continuando i precedenti successi nel facilitare lo sviluppo di diversi partner locali, FTA utilizza un quadro di sistemi di mercato globale per costruire capacità per un progresso sostenibile e sistemico, applicando al contempo le migliori pratiche a nuovi partner e settori. FTA co-crea interventi sistemici con partner moldavi per trasformare settori selezionati applicando nuove tecnologie, promuovendo l'innovazione e integrandosi con i mercati globali. FTA promuove l'integrazione delle innovazioni verdi, digitali e creative della Moldavia in tutta l'economia, concentrandosi anche sullo sviluppo di cinque settori target: produzione leggera, tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT), ingegneria di precisione, industrie creative e media digitali. L'attività Moldova Future Technologies è implementata da Chemonics International, Inc.

02. DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE

L'assistente ai sistemi informatici e amministrativi supporta il responsabile dei sistemi informatici e dei programmi di ingegneria nelle operazioni quotidiane relative ai sistemi informativi, nonché nella fornitura di altro supporto amministrativo al progetto.

03. PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ

 • Risolvere i problemi di sistema, endpoint e rete del progetto, diagnosticando e risolvendo guasti hardware, software o di rete in coordinamento con i sistemi IT e il responsabile dei programmi di ingegneria;
 • Redigere le specifiche tecniche sulla base delle richieste dei team di progetto e dei beneficiari e rivedere le specifiche tecniche offerte dai fornitori per determinare l'accettabilità tecnica, in coordinamento con il responsabile dei sistemi IT e dei programmi di ingegneria;
 • Valutazione preliminare completa della richiesta di preventivi di apparecchiature IT / software in base alle specifiche tecniche, nonché fornire osservazioni tecniche / chiarimenti ai fornitori in base alle offerte di apparecchiature / software fornite
 • Installare, configurare, aggiornare e gestire l'hardware del computer, il software di sistema e i sistemi operativi e le applicazioni del progetto;
 • Collaborare con i team IT dell'home office di Chemonics per garantire la conformità alle politiche e alle procedure relative all'IT;
 • Supporto per la manutenzione della rete locale (LAN) del progetto, inclusi switch, punti di accesso e firewall;
 • Fornisce supporto IT tempestivo ai membri del team di progetto;
 • Coordinarsi con il personale di supporto tecnico di fornitori terzi di sistemi e applicazioni IT per risolvere i problemi e richiedere aggiornamenti; e
 • Completare altre attività amministrative per il progetto assegnate dal responsabile dei programmi IT e di ingegneria e dal direttore dei servizi del programma.

Questa posizione può essere part-time o full-time, in base alla disponibilità del candidato. Questa posizione è destinata ai candidati entry-level che hanno recentemente completato un diploma universitario in un campo pertinente o sono nei loro ultimi anni di università.

04. QUALIFICHE

 • Almeno 1 anno di esperienza lavorativa o di tirocinio pertinente preferito;
 • Diploma universitario o conseguimento di un diploma universitario in un settore pertinente;
 • Ottima conoscenza del rumeno e conoscenza della lingua inglese preferita con eccellenti capacità comunicative orali e scritte;
 • Leadership, versatilità e integrità dimostrate. 

05. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Si prega di inviare una mail con allegato il proprio CV e "Sistemi informatici e Assistente amministrativo" nella riga dell'oggetto a office@chemonics.md entro il 17 febbraio 2023.  Nessuna richiesta telefonica, per favore. Le domande saranno esaminate su base continuativa. Saranno contattati solo i finalisti. 

Chemonics è un datore di lavoro per le pari opportunità e non discrimina nelle sue pratiche di selezione e impiego sulla base di razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, affiliazione politica, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, disabilità, informazioni genetiche, età, appartenenza a un'organizzazione di dipendenti o altri fattori non di merito.

 

Chemonics apprezza la protezione dei vostri dati personali. Se ti trovi nell'Unione Europea, leggi la nostra Informativa sulla privacy dei dati di reclutamento dell'UE per sapere come trattiamo i dati personali. È possibile accedere all'informativa tramite il seguente link: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.

Ua

Traducere Automata

ІТ-системи та адміністративний помічник/Кімонікс Інтернешнл

IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics International

ІТ-системи та адміністративний помічник

01. ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Діяльність з майбутніх технологій Молдови (ЗВТ) продовжує спадщину USAID та уряду Швеції щодо програмування конкурентоспроможності сектору в Молдові, спираючись на набутий досвід, адаптацію, прогрес та взаємозв'язок попередніх програм за останні 15 років. Продовжуючи попередні успіхи у сприянні розвитку різноманітних місцевих партнерів, ЗВТ використовує структуру глобальних ринкових систем для нарощування потенціалу для стійкого, системного прогресу, застосовуючи передовий досвід до нових партнерів та секторів. ЗВТ спільно створює системні інтервенції з молдовськими партнерами для трансформації обраних секторів шляхом застосування нових технологій, сприяння інноваціям та інтеграції зі світовими ринками. ЗВТ сприяє інтеграції зелених, цифрових та креативних інновацій Молдови по всій економіці, а також зосереджується на розвитку п'яти цільових секторів: легкого виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), точного машинобудування, креативних індустрій та цифрових медіа. Діяльність з розвитку технологій майбутнього в Молдові впроваджується компанією «Кімонікс Інтернешнл», Inc.

02. ОПИС ПОСАДИ

ІТ-системи та адміністративний помічник підтримує менеджера ІТ-систем та інженерних програм у повсякденних операціях, пов'язаних з інформаційними системами, а також надає іншу адміністративну підтримку проекту.

03. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Усунення несправностей у роботі з системою, кінцевою точкою та мережею проекту, діагностування та усунення апаратних, програмних або мережевих несправностей у координації з менеджером ІТ-систем та інженерних програм;
 • Розробити технічну специфікацію на основі запитів проектних груп та бенефіціарів та переглянути запропоновані постачальниками технічні специфікації для визначення технічної прийнятності за погодженням з менеджером ІТ-систем та інженерних програм;
 • Повна попередня оцінка запиту цінових пропозицій ІТ-обладнання/програмного забезпечення на основі технічних специфікацій, а також надання технічних зауважень/роз'яснень постачальникам на основі наданих пропозицій обладнання/програмного забезпечення
 • Встановлювати, налаштовувати, оновлювати та обслуговувати комп'ютерне обладнання, системне програмне забезпечення та операційні системи проекту, а також програми;
 • підтримувати зв'язок з ІТ-командами домашнього офісу «Кімонікс» для забезпечення дотримання політик і процедур, пов'язаних з ІТ;
 • Підтримка підтримки локальної мережі (LAN) проекту, включаючи комутатори, точки доступу та брандмауери;
 • Забезпечує своєчасну підтримку, пов'язану з ІТ, членам проектної команди;
 • Координувати з персоналом технічної підтримки сторонніх постачальників ІТ-систем і додатків для усунення проблем і запиту оновлень; і
 • Виконайте інші адміністративні завдання для проекту за призначенням менеджера ІТ-систем та інженерних програм та директора програмних послуг.

Ця посада може бути як неповною, так і очною, виходячи з наявності кандидата. Ця посада призначена для кандидатів початкового рівня, які нещодавно закінчили вищу освіту у відповідній галузі або перебувають у останні роки навчання в університеті.

04. КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Не менше 1 року відповідного досвіду роботи або стажування;
 • Вища освіта або здобуття університетського ступеня у відповідній галузі;
 • Вільне володіння румунською мовою та володіння англійською мовою бажано з відмінними навичками усного та письмового спілкування;
 • Продемонстрував лідерство, універсальність та цілісність. 

05. ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Будь ласка, надішліть електронний лист із прикріпленим резюме та «ІТ-системами та адміністративним помічником» у темі листа, щоб office@chemonics.md до 17 лютого 2023 року .  Ніяких телефонних запитів, будь ласка. Заявки будуть розглядатися на постійній основі. Зв'яжуться лише з фіналістами. 

«Кімонікс» є роботодавцем з рівними можливостями і не дискримінує у своєму виборі та практиці працевлаштування за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в організації працівників або інших факторів, що не мають заслуг.

 

«Кімонікс» цінує захист ваших персональних даних. Якщо ви перебуваєте в Європейському Союзі, будь ласка, прочитайте наше Повідомлення про конфіденційність даних рекрутингу в ЄС, щоб дізнатися, як ми обробляємо персональні дані. Ви можете отримати доступ до повідомлення за наступним посиланням: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.

Bg

Traducere Automata

ИТ системи и административен асистент / Chemonics International

IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics International

ИТ системи и административен сътрудник

01. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА

Дейността на Молдова за бъдещи технологии (FTA) продължава наследството на USAID и правителството на Швеция за програмиране на секторната конкурентоспособност в Молдова, като се основава на извлечените поуки, адаптациите, напредъка и взаимоотношенията на предишни програми през последните 15 години. Продължавайки предишните успехи в улесняването на развитието на различни местни партньори, ССТ използва рамка за глобални пазарни системи за изграждане на капацитет за устойчив, системен напредък, като същевременно прилага най-добрите практики към нови партньори и сектори. ССТ съвместно създава системни интервенции с молдовските партньори за трансформиране на избрани сектори чрез прилагане на нови технологии, насърчаване на иновациите и интегриране с глобалните пазари. ССТ насърчава интегрирането на зелените, цифровите и творческите иновации на Молдова в цялата икономика, като същевременно се фокусира върху развитието на пет целеви сектора: леко производство, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), прецизно инженерство, творчески индустрии и цифрови медии. Дейността по бъдещи технологии на Молдова се осъществява от Chemonics International, Inc.

02. ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА

ИТ системите и административният асистент подпомага мениджъра на ИТ системи и инженерни програми в ежедневните операции, свързани с информационните системи, както и в предоставянето на друга административна подкрепа на проекта.

03. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Отстраняване на проблеми със системата, крайната точка и мрежата на проекта, диагностициране и решаване на хардуерни, софтуерни или мрежови неизправности в координация с мениджъра на ИТ системи и инженерни програми;
 • Проект на техническа спецификация въз основа на исканията на проектните екипи и бенефициентите и преглед на предложените технически спецификации на доставчиците за определяне на техническата приемливост, в координация с мениджъра на ИТ системи и инженерни програми;
 • Пълна предварителна оценка на заявката за оферти на ИТ оборудване/софтуер въз основа на технически спецификации, както и предоставяне на технически забележки/разяснения на продавачите въз основа на предоставеното оборудване/софтуерни оферти
 • Инсталиране, конфигуриране, актуализиране и поддържане на компютърния хардуер, системния софтуер и операционните системи и приложения на проекта;
 • Осъществяване на връзка с ИТ екипите на домашния офис на Chemonics, за да се гарантира спазването на политиките и процедурите, свързани с ИТ;
 • Подкрепа за поддържане на локалната мрежа (LAN) на проекта, включително комутатори, точки за достъп и защитни стени;
 • Осигурява навременна подкрепа, свързана с ИТ, на членовете на екипа по проекта;
 • Координиране с персонала за техническа поддръжка на доставчици на ИТ системи и приложения от трети страни за отстраняване на проблеми и искане на актуализации; и
 • Изпълнение на други административни задачи за проекта, възложени от мениджъра на ИТ системи и инженерни програми и директора на програмните услуги.

Тази позиция може да бъде на непълно работно време или на пълно работно време, въз основа на наличието на кандидата. Тази позиция е предназначена за кандидати от начално ниво, които наскоро са завършили университетска степен в съответната област или са в последните си години на университет.

04. КВАЛИФИКАЦИИ

 • Предпочитан е най-малко 1 година подходящ трудов или стажантски опит;
 • Университетска степен или следване на университетска степен в съответната област;
 • Владеене на румънски език и владеене на английски език предпочитано с отлични устни и писмени комуникативни умения;
 • Демонстрирано лидерство, гъвкавост и почтеност. 

05. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Моля, изпратете имейл с приложена автобиография и "ИТ системи и административен асистент" в полето за тема до office@chemonics.md до 17 февруари 2023 г .  Без телефонни запитвания, моля. Заявленията ще бъдат преглеждани на подвижен принцип. Ще бъде осъществен контакт само с финалистите. 

Химониката е работодател с равни възможности и не дискриминира в своите практики за подбор и заетост въз основа на раса, цвят, религия, пол, национален произход, политическа принадлежност, сексуална ориентация, полова идентичност, семейно положение, увреждане, генетична информация, възраст, членство в организация на служителите или други фактори, които не заслужават заслуги.

 

Chemonics цени защитата на Вашите лични данни. Ако сте в Европейския съюз, моля, прочетете нашето Уведомление за поверителност на данните за набиране на персонал в ЕС, за да научите как обработваме лични данни. Можете да получите достъп до известието чрез следната връзка: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.

Ru

Traducere Automata

Ит-специалист по ит-системам и административным вопросам/Chemonics International

IT Systems and Administrative Assistant/Chemonics International

Помощник по ИТ-системам и административным вопросам

01. ОБЗОР ПРОЕКТА

Деятельность по технологиям будущего в Молдове (FTA) продолжает наследие USAID и правительства Швеции в области программирования конкурентоспособности сектора в Молдове, опираясь на извлеченные уроки, адаптацию, прогресс и взаимосвязь предыдущих программ за последние 15 лет. Продолжая предыдущие успехи в содействии развитию различных местных партнеров, ЗСТ использует глобальную системную систему для создания потенциала для устойчивого, системного прогресса, применяя при этом передовую практику к новым партнерам и секторам. FTA совместно с молдавскими партнерами создает системные вмешательства для преобразования отдельных секторов путем применения новых технологий, продвижения инноваций и интеграции с глобальными рынками. ЗСТ способствует интеграции зеленых, цифровых и креативных инноваций Молдовы во всей экономике, а также фокусируется на развитии пяти целевых секторов: легкая промышленность, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), точное машиностроение, творческие отрасли и цифровые медиа. Деятельность в области технологий будущего в Молдове осуществляется компанией Chemonics International, Inc.

02. ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ

Помощник по ИТ-системам и административным вопросам оказывает поддержку руководителю ИТ-систем и инженерных программ в повседневных операциях, связанных с информационными системами, а также в оказании другой административной поддержки проекту.

03. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 • Устранение неполадок в системе, конечных точках и сети проекта, диагностика и устранение сбоев оборудования, программного обеспечения или сети в координации с менеджером ИТ-систем и инженерных программ;
 • Разработка технической спецификации на основе запросов проектных групп и бенефициаров и анализ предлагаемых поставщиками технических спецификаций для определения технической приемлемости в координации с менеджером ИТ-систем и инженерных программ;
 • Полная предварительная оценка запроса котировок ИТ-оборудования/программного обеспечения на основе технических спецификаций, а также предоставление технических замечаний/разъяснений поставщикам на основе предоставленных предложений оборудования/программного обеспечения
 • Устанавливать, настраивать, обновлять и обслуживать компьютерное оборудование, системное программное обеспечение и операционные системы проекта, а также приложения;
 • Поддерживать связь с ИТ-отделами домашнего офиса Chemonics для обеспечения соответствия политикам и процедурам, связанным с ИТ;
 • Поддержка в обслуживании локальной сети проекта (LAN), включая коммутаторы, точки доступа и брандмауэры;
 • Обеспечивает своевременную ИТ-поддержку членов проектной группы;
 • Координация со службой технической поддержки сторонних поставщиков ИТ-систем и приложений для устранения неполадок и запроса обновлений; и
 • Выполните другие административные задачи для проекта, назначенные менеджером ИТ-систем и инженерных программ и директором по программным услугам.

Эта должность может быть как неполной, так и полной, в зависимости от наличия кандидата. Эта должность предназначена для кандидатов начального уровня, которые недавно закончили университетскую степень в соответствующей области или находятся на последних курсах университета.

04. КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Предпочтительно не менее 1 года соответствующей работы или стажировки;
 • Высшее образование или получение университетского диплома в соответствующей области;
 • Свободное владение румынским языком и знание английского языка предпочтительны с отличными устными и письменными навыками общения;
 • Продемонстрированное лидерство, универсальность и честность. 

05. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, отправьте электронное письмо с вашим резюме и «ИТ-системы и административный помощник» в строке темы, чтобы office@chemonics.md до  17 февраля 2023 года.  Никаких телефонных запросов, пожалуйста. Заявки будут рассматриваться на скользящей основе. Свяжутся только с финалистами. 

Chemonics является работодателем с равными возможностями и не дискриминирует при выборе и практике трудоустройства по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, политической принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения, инвалидности, генетической информации, возраста, членства в организации работников или других факторов, не связанных с заслугами.

 

Chemonics ценит защиту ваших персональных данных. Если вы находитесь в Европейском Союзе, пожалуйста, прочитайте наше Уведомление о конфиденциальности рекрутинговых данных ЕС, чтобы узнать, как мы обрабатываем персональные данные. Вы можете получить доступ к уведомлению по следующей ссылке: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.