National Human Resources Officer IOM MoldovaArticol adaugat de: IOM Moldova

Articol adaugat de: IOM Moldova

Ro

Traducere Automata

Responsabil resurse umane naționale OIM Moldova

National Human Resources Officer  IOM Moldova

Anunț de post vacant 2023-02

Deschis candidaților interni și externi

 Titlul poziției

:

Responsabil resurse umane naționale

 Stație de taxe

:

Chișinău, Republica Moldova

 Clasificare

:

Categoria de personal general, gradul NO-A, grila de salarizare a ONU

 Tipul de programare

:

Termen fix de un an, cu posibilitate de prelungire

 Data estimată de începere

:

ASAP

 Data închiderii

:

februarie 08, 2023

 

Înființată în 1951, OIM este cea mai importantă organizație interguvernamentală în domeniul migrației și colaborează îndeaproape cu partenerii guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali. OIM este dedicată promovării migrației umane și ordonate în beneficiul tuturor. Aceasta face acest lucru prin furnizarea de servicii și consiliere guvernelor și migranților.

OIM este angajată într-un mediu divers și incluziv. Candidații bine calificați, în special femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV sunt încurajate în mod special să aplice.

Candidații interni și externi sunt eligibili pentru a aplica la acest post vacant. În sensul postului vacant, candidații interni sunt considerați candidați de prim rang.

Context:

Sub supravegherea generală a șefului misiunii (CoM) la Chișinău, Republica Moldova și sub supravegherea directă a Responsabilului superior de management al resurselor (HSF); și, în colaborare cu unitățile relevante de la sediile centrale și centrele administrative, candidatul de succes va fi responsabil și responsabil pentru gestionarea funcției de management al resurselor umane în Chișinău, Republica Moldova.

Funcții / responsabilități de bază:

1.   Coordoneaza si monitorizeaza Managementul Resurselor Umane in birou in conformitate cu reglementarile, instructiunile, politicile, procedurile si practicile organizatiei si in lumina activitatilor operationale din birou.

2.   Verificați toate procesele și acțiunile de resurse umane pentru conformitatea cu politicile și procedurile relevante ale OIM. Să se asigure că procesele și procedurile de resurse umane rămân în concordanță cu politicile și procedurile relevante ale OIM.

3.   Asistă la elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri administrative și a unor controale interne eficace; să revizuiască recomandările de audit privind aspectele legate de resursele umane și să le coordoneze și să le pună în aplicare.

4.   Participa la evaluarea si planificarea nevoilor de personal; să coordoneze procesele de recrutare naționale și internaționale într-un mod eficace, eficient și transparent.

5.   Monitorizeaza administrarea eficienta a modulelor prism resurse umane; să supravegheze și să valideze datele înregistrate în PRISM și să îndeplinească rolurile atribuite cu acuratețe și promptitudine.

6.   Să monitorizeze și să faciliteze punerea în aplicare la timp a sistemului de evaluare a personalului (SES); să încurajeze și să îndrume personalul și managerii pentru finalizarea procesului în termenele limită.

7.   Participați la analiza nevoilor de formare și dezvoltare a personalului și sugerați domenii de îmbunătățire în colaborare cu unitatea de management și dezvoltare și învățare a personalului (SDL).

8.   Furnizarea de explicații verbale și scrise întregului personal cu privire la personal, recrutare, drepturi, administrarea concediilor și alte probleme de resurse umane.

9.   Colaborarea cu autoritățile de supraveghere în ceea ce privește interpretarea și aplicarea politicilor și instrucțiunilor de resurse umane. 

10. Coordoneaza intocmirea rapoartelor referitoare la administrarea personalului; elaborează secțiuni de rapoarte speciale și participă la proiecte de resurse umane, după cum se solicită.

11. Consolidarea standardului de conduită și a mediului de lucru respectuos. Promovarea angajamentului de a menține respectul reciproc, siguranța și toleranța la locul de muncă.

12. Coordoneaza-te pe larg cu Biroul Regional, Centrele Administrative din Manila si Panama si Managementul Resurselor Umane de la Geneva cu privire la o serie de probleme diferite de resurse umane.

13. Participați la reuniuni externe atunci când este necesar și gestionați scurt în consecință.

14. Îndrumă, instruiește și supraveghează activitatea personalului Unității resurse umane.

15. Îndepliniți alte sarcini conexe atribuite.

Calificările și experiența necesare

Educație:

 • Diplomă de licență în Resurse Umane, Administrarea Afacerilor, Psihologie sau domeniu conex cu doi ani de experiență profesională relevantă; sau
 • Diplomă de master în domeniul de mai sus sau conexe.

Experiență:

 • Competenți în aplicații Microsoft Office, de exemplu, Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Outlook; experiența anterioară în SAP este un avantaj distinct;
 • Atenție la detalii, capacitatea de a organiza documentele într-un mod metodic;
 • Discret, orientat spre detalii si orientat catre clienti, rabdare si dorinta de a invata lucruri noi; și
 • Experiența anterioară de lucru cu organizații umanitare internaționale, instituții/organizații non-guvernamentale sau guvernamentale într-un cadru multi-cultural este un avantaj.

Aptitudini:

 • Abilități de scriere demonstrate;
 • O bună cunoaștere a OIM/ ONU privind resursele umane și politicile financiare și a normelor și reglementărilor personalului.
 • Abilități excelente de organizare; gândire analitică și creativă; și
 • Abilitatea de a pregăti rapoarte clare și concise.

Limbi:

Fluenta in engleza, romana si rusa (orala si scrisa).

Competențe necesare

Se așteaptă ca operatorul tradițional să demonstreze următoarele valori și competențe:

Valorile

 • Incluziunea și respectul pentru diversitate respectă și promovează diferențele individuale și culturale; încurajează diversitatea și incluziunea ori de câte ori este posibil.
 • Integritate și transparență: mențineți standarde etice ridicate și acționează într-o manieră conformă cu principiile / regulile organizaționale și standardele de conduită.
 • Profesionalism: demonstrează capacitatea de a lucra într-un mod compus, competent și angajat și exercită o judecată atentă în a face față provocărilor de zi cu zi.

Competențe de bază – indicatori comportamentali de nivel 2

 • Lucrul în echipă: dezvoltă și promovează o colaborare eficientă în cadrul și între unități pentru a atinge obiective comune și a optimiza rezultatele.:
 • Furnizarea de rezultate produce și oferă rezultate de calitate într-un mod orientat spre servicii și în timp util; este orientat spre acțiune și se angajează să obțină rezultate convenite.
 • Gestionarea și schimbul de cunoștințe caută în mod continuu să învețe, să împărtășească cunoștințe și să inoveze.
 • Responsabilitate: își asumă responsabilitatea pentru realizarea priorităților Organizației și își asumă responsabilitatea pentru acțiunile proprii și munca delegată.
 • Comunicare: încurajează și contribuie la o comunicare clară și deschisă; explică aspecte complexe într-un mod informativ, inspirațional și motivațional.

Competențe manageriale – indicatori comportamentali nivel 2

 • Leadership: oferă un sentiment clar de direcție, conduce prin exemplu și demonstrează capacitatea de a realiza viziunea organizației; îi ajută pe alții să-și realizeze și să-și dezvolte potențialul.
 • Responsabilizarea celorlalți și construirea încrederii: creează o atmosferă de încredere și un mediu propice în care personalul poate contribui cât mai bine și își poate dezvolta potențialul.
 • Gândire strategică și viziune: lucrează strategic pentru a realiza obiectivele Organizației și comunică o direcție strategică clară.  

Altele__________

Orice ofertă făcută candidatului în legătură cu acest anunț de post vacant este condiționată de confirmarea finanțării.

Internele organizației și candidații NMS vor fi considerați candidați de prim rang. Acest post vacant este, de asemenea, deschis candidaților de nivelul doi.

Programarea va fi condiționată de certificarea faptului că candidatul este apt din punct de vedere medical pentru programare, acreditare, orice cerințe de rezidență sau viză, autorizații de securitate și o certificare COVID valabilă.

Vor fi luați în considerare numai candidații care locuiesc fie în țara stației de serviciu, fie dintr-o locație dintr-o țară vecină care se află la o distanță de navetă a stației de serviciu. În toate cazurile, o condiție prealabilă pentru ocuparea postului este șederea legală în țara stației de serviciu sau în țara vecină situată la distanță de navetă și permisul de muncă, după caz.

Cum se aplică:

Solicitanții interesați sunt invitați să trimită formularul de istoric personal https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   și scrisoare de intenție în limba engleză pentru: hrchisinau@iom.int

Vă rugăm să indicați poziția pentru care aplicați și codul de referință în linia de subiect a mesajului.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 08 februarie 2023.

Pentru ca o cerere să fie considerată validă, OIM acceptă numai formularele de istoric personal completate în mod corespunzător.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Perioada de postare:

În perioada 25.01.2023 - 08.02.2023

En

Articol Original

National Human Resources Officer IOM Moldova

National Human Resources Officer  IOM Moldova

Vacancy Notice 2023-02

Open to Internal and External Candidates 

 Position Title

:

National Human Resources Officer

 Duty Station

:

Chisinau, Moldova

 Classification

:

General Staff Category, Grade NO-A, UN Salary Scale

 Type of Appointment

:

Fixed term one year, with possibility of extension

 Estimated Start Date

:

ASAP

 Closing Date 

:

February 08, 2023

 

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental, and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants.

IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Well qualified candidates, particularly women, persons with disabilities, Roma and other ethnic or religious minorities, persons living with HIV are particularly encouraged to apply.

Internal and external candidates are eligible to apply to this vacancy. For the purpose of the vacancy, internal candidates are considered as first-tier candidates.

Context:

Under the overall supervision of the Chief of Mission (CoM) in Chisinau, Moldova and direct supervision of the Senior Resources Management Officer (SRMO); and, in collaboration with relevant units at Headquarters and the Administrative Centres, the successful candidate will be responsible and accountable for managing the human resources management function in Chisinau, Moldova.

Core Functions / Responsibilities:

1.   Coordinate and monitor the Human Resources Management in the office in accordance with the organization’s regulations, instructions, policies, procedures and practices and in light of operational activities in the office.

2.   Verify all Human Resources processes and actions for conformity with relevant IOM policies and procedures. Ensure that Human Resources processes and procedures remain consistent with relevant IOM policies and procedures.

3.   Assist in setting-up and implementing effective administrative procedures and internal controls; review audit recommendations on Human Resources matters and coordinate and implement them.

4.   Participate in evaluation and planning of staffing needs; coordinate national and international recruitment processes in an effective, efficient and transparent manner.

5.   Monitor effective administration of PRISM Human Resources modules; oversee and validate data recorded in PRISM and carry-out assigned roles with accuracy and timeliness.

6.   Monitor and facilitate timely implementation of the Staff Evaluation System (SES); encourage and guide staff and managers for completion of the process within the deadlines.

7.   Participate in analysis of staff training and development needs and suggest areas for improvement in collaboration with management and Staff Development and Learning (SDL) Unit.

8.   Provide verbal and written explanations to all staff on staffing, recruitment, entitlements, leave administration and other Human Resources issues.

9.   Work with supervisors on interpretation and application of Human Resources policies and instructions. 

10. Coordinate the preparation of reports pertaining to personnel administration; draft sections of special reports and participate in Human Resources projects as requested.

11. Reinforce standard of conduct and respectful working environment. Promote commitment to maintaining mutual respect, safety and tolerance in the workplace.

12. Coordinate extensively with the Regional Office, Administrative Centers in Manila and Panama and Human Resources Management in Geneva on a range of different Human Resources issues.

13. Attend external meetings when required and brief management accordingly.

14. Guide, train and supervise the work of the Human Resources Unit staff.

15. Perform other related duties as assigned.

Required Qualifications and Experience

Education:

 • Bachelor’s degree in Human Resources, Business Administration, Psychology or related field with two years of relevant professional experience; or,
 • Master’s degree in above or related field.

Experience:

 • Proficient in Microsoft Office applications e.g. Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Outlook; previous experience in SAP is a distinct advantage;
 • Attention to detail, ability to organize paperwork in a methodical way;
 • Discreet, details and clients-oriented, patient and willingness to learn new things; and,
 • Prior work experience with international humanitarian organizations, non-government or government institutions/organization in a multi-cultural setting is an advantage.

Skills:

 • Demonstrated writing skills;
 • Good knowledge of IOM/ UN Human Resources and financial policies and staff rules and regulations.
 • Excellent organization skills; analytical and creative thinking; and,
 • Ability to prepare clear and concise reports.

Languages:

Fluency in English, Romanian and Russian (oral and written).

Required Competencies

The incumbent is expected to demonstrate the following values and competencies:

Values

 • Inclusion and respect for diversity respects and promotes individual and cultural differences; encourages diversity and inclusion wherever possible.
 • Integrity and transparency: maintain high ethical standards and acts in a manner consistent with organizational principles/rules and standards of conduct.
 • Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day challenges.

Core Competencies – behavioural indicators level 2

 • Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across units to achieve shared goals and optimize results.:
 • Delivering results produces and delivers quality results in a service-oriented and timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes.
 • Managing and sharing knowledge continuously seeks to learn, share knowledge and innovate.
 • Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and assumes responsibility for own action and delegated work.
 • Communication: encourages and contributes to clear and open communication; explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way.

Managerial Competencies – behavioural indicators level 2

 • Leadership: provides a clear sense of direction, leads by example and demonstrates the ability to carry out the organization’s vision; assists others to realize and develop their potential.
 • Empowering others & building trust: creates an atmosphere of trust and an enabling environment where staff can contribute their best and develop their potential.
 • Strategic thinking and vision: works strategically to realize the Organization’s goals and communicates a clear strategic direction.  

Other

Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding confirmation.

Internals of the Organization and NMS candidates will be considered as first-tier candidates. This vacancy is also open to second-tier candidates.

Appointment will be subject to certification that the candidate is medically fit for appointment, accreditation, any residency or visa requirements, security clearances, and a valid COVID certification.

Only candidates residing in either the country of the duty station or from a location in a neighbouring country that is within commuting distance of the duty station will be considered. In all cases, a prerequisite for taking up the position is legal residency in the country of the duty station, or in the neighbouring country located within commuting distance, and work permit, as applicable.

How to apply:

Interested applicants are invited to send the Personal History form https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   and cover letter in English to: hrchisinau@iom.int

Please, indicate the position you are applying for and reference code in the subject line of your message.

Closing date for applications is 08 February 2023.

In order for an application to be considered valid, IOM only accepts the Personal History Forms duly completed.

Only shortlisted candidates will be contacted.

Posting period:

From 25.01.2023 to 08.02.2023

It

Traducere Automata

Responsabile nazionale delle risorse umane IOM Moldova

National Human Resources Officer  IOM Moldova

Avviso di posto vacante 2023-02

Aperto a candidati interni ed esterni

 Titolo della posizione

:

Responsabile Nazionale Risorse Umane

 Stazione di servizio

:

Chisinau, Moldavia

 Classificazione

:

Categoria di Stato Maggiore, Grado NO-A, Scala salariale delle Nazioni Unite

 Tipo di appuntamento

:

Durata fissa di un anno, con possibilità di proroga

 Data di inizio stimata

:

Al più presto

 Data di chiusura

:

8 febbraio 2023

 

Fondata nel 1951, l'OIM è la principale organizzazione intergovernativa nel campo della migrazione e lavora a stretto contatto con partner governativi, intergovernativi e non governativi. L'OIM si impegna a promuovere una migrazione umana e ordinata a beneficio di tutti. Lo fa fornendo servizi e consulenza ai governi e ai migranti.

L'OIM si impegna per un ambiente diversificato e inclusivo. I candidati ben qualificati, in particolare le donne, le persone con disabilità, i Rom e altre minoranze etniche o religiose, le persone che vivono con l'HIV sono particolarmente incoraggiati a candidarsi.

I candidati interni ed esterni possono candidarsi a questo posto vacante. Ai fini del posto vacante, i candidati interni sono considerati candidati di primo livello.

Contesto:

sotto la supervisione generale del capo missione (CoM) a Chisinau, Moldova e sotto la supervisione diretta del Senior Resources Management Officer (SRMO); e, in collaborazione con le unità competenti presso la sede centrale e i centri amministrativi, il candidato prescelto sarà responsabile della gestione della funzione di gestione delle risorse umane a Chisinau, in Moldavia.

Funzioni / Responsabilità principali:

1. Coordinare e monitorare la gestione delle risorse umane in ufficio in conformità con i regolamenti, le istruzioni, le politiche, le procedure e le pratiche dell'organizzazione e alla luce delle attività operative in ufficio.  

2. Verificare la conformità di tutti i processi e le azioni delle risorse umane con le politiche e le procedure OIM pertinenti.   Garantire che i processi e le procedure delle Risorse Umane rimangano coerenti con le politiche e le procedure pertinenti dell'OIM.

3.   assistere nella creazione e nell'attuazione di procedure amministrative e controlli interni efficaci; esaminare le raccomandazioni di audit sulle questioni relative alle risorse umane e coordinarle e attuarle.

4.   Partecipare alla valutazione e alla pianificazione delle esigenze di personale; coordinare i processi di reclutamento nazionali e internazionali in modo efficace, efficiente e trasparente.

5.   Monitorare l'amministrazione efficace dei moduli PRISM Human Resources; supervisionare e convalidare i dati registrati in PRISM ed eseguire i ruoli assegnati con accuratezza e tempestività.

6.   monitorare e agevolare l'attuazione tempestiva del sistema di valutazione del personale (SES); incoraggiare e guidare il personale e i manager per il completamento del processo entro le scadenze.

7.   Partecipare all'analisi delle esigenze di formazione e sviluppo del personale e suggerire aree di miglioramento in collaborazione con la direzione e l'unità di sviluppo e apprendimento del personale (SDL).

8. Fornire spiegazioni verbali e scritte a tutto il personale su personale, assunzioni, diritti, amministrazione delle ferie e altre questioni relative alle risorse umane.  

9. Lavorare con i supervisori sull'interpretazione e l'applicazione delle politiche e delle istruzioni delle risorse umane.   

10. Coordinare la preparazione dei rapporti relativi all'amministrazione del personale; redigere sezioni di relazioni speciali e partecipare ai progetti relativi alle risorse umane come richiesto.

11. Rafforzare gli standard di condotta e l'ambiente di lavoro rispettoso. Promuovere l'impegno a mantenere il rispetto reciproco, la sicurezza e la tolleranza sul posto di lavoro.

12. Coordinarsi ampiamente con l'ufficio regionale, i centri amministrativi di Manila e Panama e la gestione delle risorse umane a Ginevra su una serie di diverse questioni relative alle risorse umane.

13. Partecipare alle riunioni esterne quando richiesto e informare la gestione di conseguenza.

14. Guidare, formare e supervisionare il lavoro del personale dell'unità Risorse umane.

15. Eseguire altri compiti correlati come assegnato.

Qualifiche ed esperienza richieste

Educazione:

 • Laurea in Risorse Umane, Amministrazione Aziendale, Psicologia o campo correlato con due anni di esperienza professionale pertinente; o
 • Master in campo sopra o correlato.

Esperienza:

 • Esperto in applicazioni Microsoft Office, ad esempio Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Outlook; la precedente esperienza in SAP è un netto vantaggio;
 • Attenzione ai dettagli, capacità di organizzare le pratiche burocratiche in modo metodico;
 • Discreto, attento ai dettagli e al cliente, paziente e disposto ad imparare cose nuove; e
 • Precedente esperienza lavorativa con organizzazioni umanitarie internazionali, istituzioni / organizzazioni non governative o governative in un ambiente multiculturale è un vantaggio.

Abilità:

 • Capacità di scrittura dimostrate;
 • Buona conoscenza delle risorse umane dell'OIM / ONU e delle politiche finanziarie e delle norme e regolamenti del personale.
 • Ottime capacità organizzative; pensiero analitico e creativo; e
 • Capacità di preparare report chiari e concisi.

Lingue:

Ottima conoscenza della lingua inglese, rumena e russa (orale e scritta).

Competenze richieste

Ci si aspetta che l'incumbent dimostri i seguenti valori e competenze:

Valori

 • L'inclusione e il rispetto della diversità rispetta e promuove le differenze individuali e culturali; incoraggia la diversità e l'inclusione ove possibile.
 • Integrità e trasparenza: mantenere elevati standard etici e agire in modo coerente con i principi/regole organizzative e gli standard di condotta.
 • Professionalità: dimostra capacità di lavorare in modo composto, competente e impegnato ed esercita un attento giudizio nell'affrontare le sfide quotidiane.

Core Competencies – indicatori comportamentali livello 2

 • Lavoro di squadra: sviluppa e promuove una collaborazione efficace all'interno e tra le unità per raggiungere obiettivi condivisi e ottimizzare i risultati.
 • Fornire risultati produce e fornisce risultati di qualità in modo orientato al servizio e tempestivo; è orientato all'azione e impegnato a raggiungere risultati concordati.
 • La gestione e la condivisione della conoscenza cerca continuamente di imparare, condividere conoscenze e innovare.
 • Responsabilità: assume la responsabilità di raggiungere le priorità dell'Organizzazione e si assume la responsabilità della propria azione e del lavoro delegato.
 • Comunicazione: incoraggia e contribuisce a una comunicazione chiara e aperta; spiega questioni complesse in modo informativo, stimolante e motivazionale.

Competenze manageriali – indicatori comportamentali livello 2

 • Leadership: fornisce un chiaro senso di direzione, guida con l'esempio e dimostra la capacità di realizzare la visione dell'organizzazione; aiuta gli altri a realizzare e sviluppare il loro potenziale.
 • Responsabilizzare gli altri e costruire la fiducia: crea un'atmosfera di fiducia e un ambiente favorevole in cui il personale può contribuire al meglio e sviluppare il proprio potenziale.
 • Pensiero strategico e visione: lavora strategicamente per realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione e comunica una chiara direzione strategica.  

Altro

Qualsiasi offerta fatta al candidato in relazione al presente avviso di posto vacante è soggetta a conferma del finanziamento.

Gli interni dell'Organizzazione e i candidati NMS saranno considerati candidati di primo livello. Questo posto vacante è aperto anche ai candidati di secondo livello.

L'appuntamento sarà soggetto alla certificazione che il candidato è idoneo dal punto di vista medico per l'appuntamento, l'accreditamento, qualsiasi requisito di residenza o visto, i nulla osta di sicurezza e una certificazione COVID valida.

Saranno presi in considerazione solo i candidati residenti nel paese della stazione di servizio o da una località in un paese limitrofo che si trova a breve distanza dalla stazione di servizio. In tutti i casi, un prerequisito per assumere la posizione è la residenza legale nel paese della stazione di servizio, o nel paese limitrofo, situato entro la distanza di pendolarismo, e il permesso di lavoro, a seconda dei casi.

Come candidarsi:

I candidati interessati sono invitati a inviare il modulo Storia personale https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   e lettera di presentazione in inglese a: hrchisinau@iom.int

Si prega di indicare la posizione per cui si sta facendo domanda e il codice di riferimento nella riga dell'oggetto del messaggio.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l'8 febbraio 2023.

Affinché una domanda sia considerata valida, l'OIM accetta solo i moduli di storia personale debitamente compilati.

Saranno contattati solo i candidati preselezionati.

Periodo di pubblicazione:

Dal 25.01.2023 al 08.02.2023

Ua

Traducere Automata

Національний директор з управління персоналом МОМ в Молдові

National Human Resources Officer  IOM Moldova

Повідомлення про вакансію 2023-02

Відкритий для внутрішніх та зовнішніх кандидатів 

 Посада

:

Національний спеціаліст з управління персоналом

 Місце служби

:

Кишинів, Молдова

 Класифікація

:

Категорія Генерального штабу, Оцінка NO-A, ШКАЛА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ООН

 Тип призначення

:

Фіксований термін на один рік, з можливістю продовження

 Орієнтовна дата початку

:

ЯКНАЙШВИДШЕ

 Дата закриття

:

Лютого 08, 2023

 

Заснована в 1951 році, МОМ є провідною міжурядовою організацією в галузі міграції та тісно співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами. МОМ прагне сприяти гуманній та впорядкованій міграції на благо всіх. Він робить це, надаючи послуги та консультації урядам та мігрантам.

МОМ прагне до різноманітного та інклюзивного середовища. Особливо заохочуються до подання заявки добре кваліфіковані кандидати, особливо жінки, особи з інвалідністю, роми та інші етнічні чи релігійні меншини, особи, які живуть з ВІЛ.

Внутрішні та зовнішні кандидати мають право подати заявку на цю вакансію. Для цілей вакансії внутрішні кандидати розглядаються як кандидати першого рівня.

Контексті:

Під загальним наглядом Голови Місії (РЄ) в Кишиневі, Молдова, та безпосереднім наглядом Старшого спеціаліста з управління ресурсами (SRMO); а у співпраці з відповідними підрозділами штаб-квартири та адміністративних центрів успішний кандидат відповідатиме та нестиме відповідальність за управління функцією управління людськими ресурсами в Кишиневі, Молдова.

Основні функції / обов'язки:

1. Координувати та контролювати управління людськими ресурсами в офісі відповідно до положень, інструкцій, політик, процедур та практики організації та у світлі операційної діяльності в офісі.  

2. Перевірити всі процеси та дії з управління персоналом на відповідність відповідним політикам та процедурам МОМ.   Забезпечити, щоб процеси та процедури управління персоналом відповідали відповідним політикам та процедурам МОМ.

3.   Сприяння створенню та впровадженню ефективних адміністративних процедур та внутрішнього контролю; переглядати аудиторські рекомендації з питань управління персоналом та координувати та впроваджувати їх.

4.   Брати участь в оцінці та плануванні кадрових потреб; координувати національні та міжнародні процеси підбору персоналу ефективно, ефективно та прозоро.

5.   Контролювати ефективне адміністрування модулів PRISM Human Resources; контролювати та перевіряти дані, записані в PRISM, і виконувати призначені ролі з точністю та своєчасністю.

6.   Контролювати та сприяти своєчасному впровадженню Системи оцінки персоналу (СЕС); заохочувати і направляти персонал і менеджерів для завершення процесу в терміни.

7.   Брати участь в аналізі потреб у навчанні та розвитку персоналу та пропонувати напрямки вдосконалення у співпраці з керівництвом та відділом розвитку та навчання персоналу (SDL).

8. Надавати усні та письмові пояснення всьому персоналу з питань кадрового забезпечення, підбору персоналу, надання прав, адміністрування відпусток та інших кадрових питань.  

9. Робота з керівниками щодо тлумачення та застосування політики та інструкцій у сфері управління персоналом.   

10. Координувати підготовку звітів, що стосуються кадрового діловодства; проекти розділів спеціальних звітів та участь у проектах з управління персоналом на вимогу.

11. Зміцнити стандарти поведінки та шанобливе робоче середовище. Сприяти відданості підтримці взаємної поваги, безпеки та толерантності на робочому місці.

12. Широка координація з регіональним офісом, адміністративними центрами в Манілі та Панамі та управлінням людськими ресурсами в Женеві з цілого ряду різних питань управління людськими ресурсами.

13. Відвідуйте зовнішні зустрічі, коли це необхідно, і відповідно коротко керуйте.

14. Направляти, навчати та контролювати роботу працівників відділу кадрів.

15. Виконувати інші пов'язані з цим обов'язки за призначенням.

Необхідна кваліфікація та досвід

Освіта:

 • Ступінь бакалавра в галузі людських ресурсів, ділового адміністрування, психології або суміжної галузі з дворічним відповідним професійним досвідом; або
 • Ступінь магістра у вищезгаданій або суміжній галузі.

Досвід:

 • Володіє навичками роботи з програмами Microsoft Office, такими як Word, Excel, PowerPoint, електронна пошта, Outlook; попередній досвід роботи в SAP є явною перевагою;
 • Увага до деталей, вміння методично організувати оформлення документів;
 • Стриманість, деталізація та клієнтоорієнтованість, терплячість та готовність пізнавати нове; і
 • Попередній досвід роботи в міжнародних гуманітарних організаціях, неурядових або державних установах / організаціях в мультикультурній обстановці є перевагою.

Навички:

 • Продемонстровані навички письма;
 • Добре знання кадрової та фінансової політики МОМ/ ООН, а також правил і норм і правил персоналу.
 • Відмінні організаторські навички; аналітичне і творче мислення; і
 • Уміння готувати чіткі та стислі звіти.

Мови:

Вільне володіння англійською, румунською та російською мовами (усно та письмово).

необхідні компетенції

Очікується, що чинний президент продемонструє такі цінності та компетенції:

Значення

 • Інклюзія та повага до різноманітності поважає та сприяє індивідуальним та культурним відмінностям; заохочує різноманітність та інклюзію, де це можливо.
 • Доброчесність та прозорість: підтримувати високі етичні стандарти та діяти відповідно до організаційних принципів/правил та стандартів поведінки.
 • Професіоналізм: демонструє здатність працювати в складеній, компетентній та відданій справі та виявляє ретельне судження у вирішенні повсякденних завдань.

Основні компетенції – поведінкові показники рівня 2

 • Командна робота: розвиває та сприяє ефективній співпраці всередині та між підрозділами для досягнення спільних цілей та оптимізації результатів:
 • Досягнення результатів дає та забезпечує якісні результати в сервіс-орієнтованому та своєчасному порядку; орієнтований на дії і відданий досягненню узгоджених результатів.
 • Управління та обмін знаннями постійно прагне вчитися, обмінюватися знаннями та впроваджувати інновації.
 • Підзвітність: бере на себе відповідальність за досягнення пріоритетів Організації та бере на себе відповідальність за власні дії та делеговану роботу.
 • Комунікація: заохочує і сприяє чіткому і відкритому спілкуванню; пояснює складні питання інформативно, надихаюче та мотиваційно.

Управлінські компетенції – поведінкові показники рівня 2

 • Лідерство: забезпечує чітке відчуття напрямку, веде за собою приклад і демонструє здатність виконувати бачення організації; допомагає іншим реалізувати і розвинути свій потенціал.
 • Розширення можливостей інших та побудова довіри: створює атмосферу довіри та сприятливе середовище, де персонал може зробити свій найкращий внесок та розвинути свій потенціал.
 • Стратегічне мислення та бачення: стратегічно працює для реалізації цілей Організації та комунікує чіткий стратегічний напрямок.  

Інше __________

Будь-яка пропозиція, зроблена кандидату щодо цього повідомлення про вакансію, підлягає підтвердженню фінансуванням.

Внутрішні органи Організації та кандидати на НМС будуть розглядатися як кандидати першого рівня. Ця вакансія також відкрита для кандидатів другого рівня.

Призначення буде підлягати сертифікації того, що кандидат медично придатний для призначення, акредитації, будь-яких вимог до проживання або візи, дозволів на безпеку та дійсної сертифікації COVID.

Розглядатимуться лише кандидати, які проживають або в країні місця служби, або з місця розташування в сусідній країні, що знаходиться на відстані від місця служби. У всіх випадках обов'язковою умовою для зайняття посади є законне проживання в країні місця служби або в сусідній країні, розташованій на відстані поїздки, і дозвіл на роботу, залежно від обставин.

Як застосовувати:

Зацікавленим заявникам пропонується відправити форму «Особиста історія» https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   та супровідний лист англійською мовою до: hrchisinau@iom.int

Будь ласка, вкажіть посаду, на яку ви претендуєте, та довідковий код у темі вашого повідомлення.

Кінцевий термін подання заявок: 08 лютого 2023 року.

Для того, щоб заявка вважалася дійсною, МОМ приймає лише належним чином заповнені Форми особистої історії.

Зв'язуватимуться лише з кандидатами, які потрапили до шорт-листа.

Період проводки:

З 25.01.2023 по 08.02.2023

Bg

Traducere Automata

Национален служител по човешките ресурси МОМ Молдова

National Human Resources Officer  IOM Moldova

Обявление за вакантно място 2023-02

Отворени за вътрешни и външни кандидати 

 Заглавие на позицията

:

Национален служител по човешките ресурси

 Дежурна станция

:

Кишинев, Молдова

 Класификация

:

Категория на генералния щаб, степен NO-A, СКАЛА НА ЗАПЛАТИТЕ НА ООН

 Вид на назначението

:

Фиксиран срок една година, с възможност за удължаване

 Очаквана начална дата

:

Възможно най-скоро

 Дата на приключване

:

февруари 08, 2023

 

Създадена през 1951 г., МОМ е водещата междуправителствена организация в областта на миграцията и работи в тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори. МОМ е посветена на насърчаването на хуманната и организирана миграция в полза на всички. Това се постига чрез предоставяне на услуги и съвети на правителства и мигранти.

МОМ се ангажира с разнообразна и приобщаваща среда. Особено се насърчават да кандидатстват добре квалифицирани кандидати, особено жени, хора с увреждания, роми и други етнически или религиозни малцинства, лица, живеещи с ХИВ.

Вътрешни и външни кандидати имат право да кандидатстват за това свободно работно място. За целите на вакантното място вътрешните кандидати се считат за кандидати от първо ниво.

Контекста:

Под общия надзор на ръководителя на мисията (КОМ) в Кишинев, Молдова и под прякото ръководство на висшия служител по управление на ресурсите (СРМО); и в сътрудничество със съответните звена в централата и административните центрове, успешният кандидат ще отговаря и ще отговаря за управлението на функцията по управление на човешките ресурси в Кишинев, Молдова.

Основни функции / отговорности:

1. Координира и наблюдава управлението на човешките ресурси в офиса в съответствие с нормативната уредба, инструкциите, политиките, процедурите и практиките на организацията и в светлината на оперативните дейности в офиса.  

2. Проверява всички процеси и действия в областта на човешките ресурси за съответствие със съответните политики и процедури на МОМ.   Гарантиране, че процесите и процедурите в областта на човешките ресурси остават в съответствие със съответните политики и процедури на МОМ.

3.   Съдейства за създаването и прилагането на ефективни административни процедури и вътрешен контрол; преглежда одитните препоръки по въпросите на човешките ресурси и ги координира и изпълнява.

4.   Участва в оценката и планирането на нуждите от персонал; координира националните и международните процеси за набиране на персонал по ефективен, ефикасен и прозрачен начин.

5.   Следи за ефективното администриране на модулите "Човешки ресурси" на PRISM; наблюдава и валидира данните, записани в PRISM и изпълнява възложените роли с точност и навременност.

6.   Наблюдава и улеснява навременното прилагане на Системата за оценка на персонала (ЕЕН); насърчава и насочва персонала и мениджърите за завършване на процеса в сроковете.

7.   Участвайте в анализа на нуждите от обучение и развитие на персонала и предложете области за подобрение в сътрудничество с отдела за управление и развитие и обучение на персонала (SDL).

8. Дайте устни и писмени обяснения на целия персонал относно персонала, набирането на персонал, правата, администрирането на отпуските и други въпроси, свързани с човешките ресурси.  

9. Работа с надзорници по тълкуването и прилагането на политиките и инструкциите в областта на човешките ресурси.   

10. координира изготвянето на доклади, отнасящи се до администрирането на персонала; изготвя раздели на специални доклади и участва в проекти за човешки ресурси, както е поискано.

11. Укрепване на стандарта на поведение и уважителната работна среда. Насърчаване на ангажимента за поддържане на взаимно уважение, безопасност и толерантност на работното място.

12. Координира обстойно с Регионалния офис, административните центрове в Манила и Панама и Управлението на човешките ресурси в Женева по редица различни въпроси, свързани с човешките ресурси.

13. Посещавайте външните заседания, когато е необходимо, и съответно кратко управление.

14. Ръководи, обучава и контролира работата на персонала на отдел "Човешки ресурси".

15. Изпълнява други свързани задължения, както са възложени.

Необходими квалификации и опит

Образование:

 • Бакалавърска степен по човешки ресурси, бизнес администрация, психология или свързана с тях област с две години подходящ професионален опит; или
 • Магистърска степен в по-горе или свързана област.

Опит:

 • Владее приложения на Microsoft Office, например Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Outlook; предишен опит в SAP е отчетливо предимство;
 • Внимание към детайла, способност за организиране на документацията по методичен начин;
 • Дискретни, детайлно ориентирани и ориентирани към клиентите, търпеливи и желание за научаване на нови неща; и
 • Предишен трудов стаж с международни хуманитарни организации, неправителствени или правителствени институции / организация в мултикултурна обстановка е предимство.

Умения:

 • Демонстрирани умения за писане;
 • Добро познаване на човешките ресурси на МОМ / ООН и финансовите политики и правилата и разпоредбите за персонала.
 • Отлични организационни умения; аналитично и творческо мислене; и
 • Способност за изготвяне на ясни и кратки доклади.

Езици:

Владеене на английски, румънски и руски език (устно и писмено).

Необходими компетенции

От заварения оператор се очаква да демонстрира следните ценности и компетенции:

Стойности

 • Включването и зачитането на многообразието зачита и насърчава индивидуалните и културните различия; насърчава многообразието и приобщаването, когато това е възможно.
 • Почтеност и прозрачност: поддържане на високи етични стандарти и действия по начин, съответстващ на организационните принципи/правила и стандарти на поведение.
 • Професионализъм: демонстрира способност за работа по композиран, компетентен и ангажиран начин и упражнява внимателна преценка при посрещане на ежедневните предизвикателства.

Основни компетенции – поведенчески показатели ниво 2

 • Работа в екип: развива и насърчава ефективното сътрудничество в рамките на и между звената за постигане на споделени цели и оптимизиране на резултатите.
 • Постигането на резултати води и осигурява качествени резултати по ориентиран към услугите и навременен начин; е ориентирана към действия и ангажирана с постигането на договорени резултати.
 • Управлението и споделянето на знания непрекъснато се стреми да учи, споделя знания и иновации.
 • Отчетност: поема отговорност за постигане на приоритетите на организацията и поема отговорност за собствените си действия и делегирана работа.
 • Комуникация: насърчава и допринася за ясна и открита комуникация; обяснява сложните въпроси по информативен, вдъхновяващ и мотивационен начин.

Управленски компетенции – поведенчески показатели ниво 2

 • Лидерство: осигурява ясно чувство за посока, води с пример и демонстрира способността да изпълнява визията на организацията; помага на другите да реализират и развият своя потенциал.
 • Овластяване на другите и изграждане на доверие: създава атмосфера на доверие и благоприятна среда, в която персоналът може да даде най-доброто от себе си и да развие своя потенциал.
 • Стратегическо мислене и визия: работи стратегически за реализиране на целите на организацията и комуникира ясна стратегическа посока.  

Други __________

Всяка оферта, направена на кандидата във връзка с това обявление за свободна длъжност, подлежи на потвърждение за финансиране.

Вътрешните органи на организацията и кандидатите на НДСВ ще се считат за кандидати от първо ниво. Това вакантно място е отворено и за кандидати от второ ниво.

Назначаването ще подлежи на удостоверяване, че кандидатът е медицински годен за назначаване, акредитация, всякакви изисквания за пребиваване или виза, разрешения за сигурност и валиден сертификат за COVID.

Ще бъдат разглеждани само кандидати, пребиваващи или в държавата на дежурната станция, или от място в съседна държава, което е на разстояние до работното място от дежурната станция. Във всички случаи предпоставка за заемане на длъжността е законното пребиваване в държавата на дежурната станция или в съседната държава, разположена на разстояние за пътуване, и разрешението за работа, както е приложимо.

Как да кандидатствате:

Заинтересованите кандидати са поканени да изпратят формуляра за лична история https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   и мотивационно писмо на английски език на: hrchisinau@iom.int

Моля, посочете позицията, за която кандидатствате, и референтния код в полето за тема на вашето съобщение.

Крайният срок за кандидатстване е 08 февруари 2023 г.

За да може дадено заявление да се счита за валидно, МОМ приема само надлежно попълнените формуляри за лична история.

Ще бъде осъществен контакт само с одобрените кандидати.

Период на осчетоводяване:

От 25.01.2023 г. до 08.02.2023 г.

Ru

Traducere Automata

Национальный сотрудник по персоналу МОМ Молдова

National Human Resources Officer  IOM Moldova

Уведомление о вакансии 2023-02

Открыт для внутренних и внешних кандидатов

 Название должности

:

Национальный сотрудник по людским ресурсам

 Место службы

:

Кишинев, Молдова

 Классификация

:

Категория Генерального штаба, класс NO-A, шкала окладов ООН

 Тип назначения

:

Фиксированный срок один год, с возможностью продления

 Предполагаемая дата начала

:

Как можно скорее

 Дата закрытия

:

Февраль 08, 2023

 

Основанная в 1951 году, МОМ является ведущей межправительственной организацией в области миграции и тесно сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными партнерами. МОМ стремится содействовать гуманной и упорядоченной миграции на благо всех. Он делает это, предоставляя услуги и консультации правительствам и мигрантам.

МОМ привержена разнообразной и инклюзивной среде. Особенно рекомендуется подавать заявки высококвалифицированным кандидатам, особенно женщинам, инвалидам, рома и другим этническим или религиозным меньшинствам, лицам, живущим с ВИЧ.

Внутренние и внешние кандидаты имеют право подать заявку на эту вакансию. Для целей вакансии внутренние кандидаты рассматриваются в качестве кандидатов первого уровня.

Контекст:

Под общим руководством главы Миссии (КП) в Кишиневе, Молдова, и под непосредственным руководством Старшего сотрудника по управлению ресурсами (СРМО); и в сотрудничестве с соответствующими подразделениями в Центральных учреждениях и административных центрах успешный кандидат будет отвечать и отчитываться за управление функцией управления людскими ресурсами в Кишиневе, Молдова.

Основные функции / обязанности:

1.   Координация и мониторинг управления людскими ресурсами в офисе в соответствии с правилами, инструкциями, политикой, процедурами и практикой организации и в свете оперативной деятельности в офисе.

2.   Проверить все процессы и действия в области управления персоналом на соответствие соответствующим политикам и процедурам МОМ. Обеспечить, чтобы процессы и процедуры в области людских ресурсов соответствовали соответствующим политикам и процедурам МОМ.

3.   Содействие в создании и внедрении эффективных административных процедур и механизмов внутреннего контроля; рассматривать рекомендации ревизоров по вопросам людских ресурсов и координировать и выполнять их.

4.   Участвовать в оценке и планировании кадровых потребностей; координировать национальные и международные процессы найма эффективным, действенным и транспарентным образом.

5.   Контролировать эффективное администрирование модулей PRISM Human Resources; контролировать и проверять данные, записанные в PRISM, и выполнять назначенные роли с точностью и своевременностью.

6.   Контролировать и содействовать своевременному внедрению Системы оценки персонала (СЭС); поощрять и направлять сотрудников и руководителей для завершения процесса в установленные сроки.

7.   Участвовать в анализе потребностей персонала в профессиональной подготовке и повышении квалификации и предлагать области для улучшения сотрудничества с руководством и Отделом повышения квалификации и обучения персонала (SDL).

8.   Давать устные и письменные объяснения всем сотрудникам по кадровому обеспечению, набору персонала, материальным правам, управлению отпусками и другим вопросам людских ресурсов.

9.   Работа с руководителями по интерпретации и применению политики и инструкций в области людских ресурсов. 

10. Координирует подготовку отчетов, касающихся кадрового администрирования; составлять проекты разделов специальных докладов и участвовать в проектах в области людских ресурсов по мере поступления соответствующих просьб.

11. Укреплять стандарты поведения и уважительную рабочую среду. Содействовать приверженности поддержанию взаимного уважения, безопасности и терпимости на рабочем месте.

12. Активная координация с Региональным отделением, административными центрами в Маниле и Панаме и Управлением людских ресурсов в Женеве по целому ряду различных вопросов людских ресурсов.

13. Посещайте внешние встречи, когда это необходимо, и кратко информируйте об этом руководство.

14. Руководство, подготовка и контроль за работой сотрудников Группы людских ресурсов.

15. Выполнять другие связанные с этим обязанности по назначению.

Требуемая квалификация и опыт

Образование:

 • Степень бакалавра в области людских ресурсов, делового администрирования, психологии или смежной области с двумя годами соответствующего профессионального опыта; или
 • Степень магистра в вышеуказанной или смежной области.

Опыт:

 • Владеет приложениями Microsoft Office, такими как Word, Excel, PowerPoint, электронная почта, Outlook; предыдущий опыт работы в SAP является явным преимуществом;
 • Внимание к деталям, умение методично организовать оформление документов;
 • Сдержанный, детально и клиентоориентированный, терпеливый и готовый узнавать новое; и
 • Предыдущий опыт работы с международными гуманитарными организациями, неправительственными или государственными учреждениями/организациями в мультикультурной среде является преимуществом.

Навыки:

 • Продемонстрированные навыки письма;
 • Хорошее знание политики МОМ/ООН в области людских ресурсов и финансов, а также правил и положений о персонале.
 • Отличные организаторские способности; аналитическое и творческое мышление; и
 • Умение готовить четкие и краткие отчеты.

Языки:

Свободное владение английским, румынским и русским языками (устным и письменным).

Необходимые компетенции

Ожидается, что сотрудник на этой должности продемонстрирует следующие ценности и профессиональные качества:

Значения

 • Инклюзивность и уважение разнообразия обеспечивает уважение и поощрение индивидуальных и культурных различий; поощряет разнообразие и инклюзивность везде, где это возможно.
 • Честность и прозрачность: поддерживать высокие этические стандарты и действовать в соответствии с организационными принципами/правилами и стандартами поведения.
 • Профессионализм: демонстрирует способность работать в собранной, компетентной и целеустремленной манере и проявляет тщательное суждение в решении повседневных задач.

Основные компетенции – поведенческие показатели уровня 2

 • Командная работа: развивает и способствует эффективному сотрудничеству внутри подразделений и между ними для достижения общих целей и оптимизации результатов.
 • Достижение результатов дает и обеспечивает качественные результаты ориентированным на обслуживание и своевременным образом; ориентирована на конкретные действия и привержена достижению согласованных результатов.
 • Управление и обмен знаниями постоянно стремится учиться, обмениваться знаниями и внедрять инновации.
 • Подотчетность: берет на себя ответственность за достижение приоритетов Организации и берет на себя ответственность за собственные действия и делегированную работу.
 • Коммуникация: поощряет и способствует четкому и открытому общению; объясняет сложные вопросы в информативной, вдохновляющей и мотивационной форме.

Управленческие компетенции – поведенческие показатели уровня 2

 • Лидерство: обеспечивает четкое чувство направления, подает пример и демонстрирует способность осуществлять видение организации; помогает другим реализовать и развить свой потенциал.
 • Расширение прав и возможностей других и построение доверия: создает атмосферу доверия и благоприятную среду, в которой сотрудники могут внести свой вклад и развить свой потенциал.
 • Стратегическое мышление и видение: работает стратегически для реализации целей Организации и сообщает четкое стратегическое направление.  

Другое__________

Любое предложение, сделанное кандидату в связи с этим уведомлением о вакансии, подлежит подтверждению финансирования.

Внутренние сотрудники Организации и кандидаты НМС будут рассматриваться в качестве кандидатов первого уровня. Эта вакансия также открыта для кандидатов второго уровня.

Назначение будет подлежать сертификации того, что кандидат с медицинской точки зрения годен для назначения, аккредитации, любых требований к проживанию или визе, допусков к безопасности и действительной сертификации COVID.

Будут рассматриваться только кандидаты, проживающие либо в стране места службы, либо из места в соседней стране, которое находится в пределах досягаемости от места службы. Во всех случаях обязательным условием для занятия этой должности является законное проживание в стране места службы или в соседней стране, расположенной в пределах досягаемости, и разрешение на работу, в зависимости от обстоятельств.

Как подать заявку:

Заинтересованным заявителям предлагается отправить форму Личной истории https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   и сопроводительное письмо на английском языке: hrchisinau@iom.int

Пожалуйста, укажите должность, на которую Вы претендуете, и справочный код в строке темы Вашего сообщения.

Последний день подачи заявок - 08 февраля 2023 года.

Для того, чтобы заявление считалось действительным, МОМ принимает только должным образом заполненные формы личной истории.

Будут связываться только с кандидатами, включенными в шорт-лист.

Период проводки:

С 25.01.2023 по 08.02.2023

telegram