BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNMRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

Atribuțiile secției: participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.

Obiectivele postului: Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM

Expertul coordonator pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 1. eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;
 2. respectarea SIRF şi cadrului legal în vigoare;
 3. dezvoltare profesională continuă;
 4. creşterea calităţii activităţii.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, în special SIRF;
 3. Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române, ruse și limbii engleze - la nivel intermediar;
 5. Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
 6. Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participarea la elaborarea şi dezvoltarea cadrului metodologic şi normativ aferent reglementării evidenţei contabile în BNM;
 2. Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale;
 3. Participarea la elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor BNM privind problemele aferente contabilităţii;
 4. Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova;
 5. Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 02 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
 3. Standardele internaționale de raportare finaciară;
 4. Regulamentul privind inventarierea nr.60 din 29 mai 2012 (aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of coordinating expert responsible for the regulation of accounting records in the NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

 Responsibilities of the section: participation in the process of elaboration of the methodological requirements for regulating the accounting records in the NBM.

Objectives of the job: Participation in the elaboration and implementation of actions regarding the adaptation and development of the information system of accounting in the NBM

The coordinating expert during the performance of his/her duties, described below, shall pursue the following objectives:

 1. increased efficiency through the optimal distribution of time resources and those at the level of information system;
 2. compliance with the SIRF and the legal framework in force;
 3. continuous professional development;
 4. increasing the quality of activity.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education in the financial-banking field or accounting records with the general average for the years of study 8 or higher; For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated.
 2. Knowledge related to the normative and legislative acts of the Republic of Moldova in force in the field of accounting records, especially the SIRF;
 3. Knowledge of computer operation at user level and average knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;
 4. Language skills: fluent knowledge of Romanian, Russian and English - at intermediate level;
 5. Skills: Integrity, responsibility, professionalism, results orientation, perseverance;
 6. Other skills and attitudes: planning, communication, analysis, effective time management, initiative and team spirit.

Main functional tasks:

 1. Participation in the elaboration and development of the methodological and normative framework related to the regulation of accounting records in the NBM;
 2. Examination of international practices in the field of accounting in central banks;
 3. Participation in the elaboration of draft regulations, instructions and orders of the NBM on issues related to accounting;
 4. Participation in the examination of draft normative acts elaborated by the subdivisions of the NBM and state bodies of the Republic of Moldova;
 5. Participation in the elaboration and implementation of actions on adaptation and development of the accounting information system in the NBM.

The deadline for submitting CVs is: February 2, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

 1. Law on the National Bank of Moldova nr. 548-XIII from 21.07.1995;
 2. Law on accounting and financial reporting no. 287 from 15.12.2017;
 3. International financial reporting standards;
 4. Regulation on inventory no.60 of May 29, 2012 (approved by the Order of the Minister of Finance).

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto coordinatore responsabile della regolamentazione delle registrazioni contabili nel NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

 Responsabilità della sezione: partecipazione al processo di elaborazione dei requisiti metodologici per la regolamentazione delle registrazioni contabili nella NBM.

Obiettivi del lavoro: Partecipazione all'elaborazione e all'attuazione di azioni riguardanti l'adattamento e lo sviluppo del sistema informativo di contabilità nella NBM

L'esperto coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni, descritte in appresso, persegue i seguenti obiettivi:

 1. aumento dell'efficienza attraverso la distribuzione ottimale delle risorse temporali e di quelle a livello di sistema informativo;
 2. il rispetto della SIRF e del quadro giuridico in vigore;
 3. sviluppo professionale continuo;
 4. aumentare la qualità dell'attività.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore nel campo finanziario-bancario o registrazioni contabili con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore; Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione.
 2. Conoscenza relativa agli atti normativi e legislativi della Repubblica di Moldova in vigore in materia di registrazioni contabili, in particolare la SIRF;
 3. Conoscenza del funzionamento del computer a livello di utente e conoscenza media delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;
 4. Conoscenze linguistiche: conoscenza fluente del rumeno, russo e inglese - a livello intermedio;
 5. Competenze: Integrità, responsabilità, professionalità, orientamento ai risultati, perseveranza;
 6. Altre abilità e attitudini: pianificazione, comunicazione, analisi, gestione efficace del tempo, iniziativa e spirito di squadra.

Principali compiti funzionali:

 1. Partecipazione all'elaborazione e allo sviluppo del quadro metodologico e normativo relativo alla regolamentazione delle scritture contabili nella NBM;
 2. Esame delle prassi internazionali nel campo della contabilità nelle banche centrali;
 3. Partecipazione all'elaborazione di progetti di regolamento, istruzioni e ordini della NBM su questioni relative alla contabilità;
 4. Partecipazione all'esame di progetti di atti normativi elaborati dalle suddivisioni della NBM e degli organi statali della Repubblica di Moldova;
 5. Partecipazione all'elaborazione e all'attuazione di azioni di adeguamento e sviluppo del sistema informativo contabile nella NBM.

La scadenza per l'invio dei CV è: 2 febbraio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia nr. 548-XIII dal 21.07.1995;
 2. Legge sulla contabilità e l'informativa finanziaria n. 287 dal 15.12.2017;
 3. Principi contabili internazionali;
 4. Regolamento sull'inventario n. 60 del 29 maggio 2012 (approvato con ordinanza del Ministro delle Finanze).

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакансію координаційного експерта, відповідального за регулювання бухгалтерського обліку в НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

 Обов'язки секції: участь у процесі розробки методичних вимог щодо регулювання бухгалтерського обліку в НБМ.

Завдання завдання: Участь у розробці та впровадженні заходів щодо адаптації та розвитку інформаційної системи обліку в НБМ

Експерт-координатор під час виконання своїх обов'язків, описаних нижче, повинен переслідувати такі цілі:

 1. підвищення ефективності за рахунок оптимального розподілу часових ресурсів і тих, що знаходяться на рівні інформаційної системи;
 2. дотримання SIRF і чинної законодавчої бази;
 3. безперервний професійний розвиток;
 4. підвищення якості діяльності.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта у фінансово-банківській сфері або бухгалтерський облік із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище; Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах.
 2. Знання , пов'язані з нормативними та законодавчими актами Республіки Молдова, що діють у сфері бухгалтерського обліку, особливо SIRF;
 3. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і середнє знання додатків MS Word, Excel і Power Point;
 4. Володіння мовами: вільне володіння румунською, російською та англійською мовами - на середньому рівні;
 5. Навички: Доброчесність, відповідальність, професіоналізм, націленість на результат, наполегливість;
 6. Інші навички та ставлення: планування, спілкування, аналіз, ефективний тайм-менеджмент, ініціативність та командний дух.

Основні функціональні завдання:

 1. Участь у розробці та розробці методичної та нормативної бази, пов'язаної з регулюванням бухгалтерського обліку в НБМ;
 2. Вивчення міжнародної практики у сфері бухгалтерського обліку в центральних банках;
 3. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та розпоряджень НБМ з питань, пов'язаних з веденням бухгалтерського обліку;
 4. Участь в експертизі проектів нормативних актів, розроблених підрозділами НБМ та державними органами Республіки Молдова;
 5. Участь у розробці та впровадженні заходів з адаптації та розвитку облікової інформаційної системи в НБМ.

Кінцевий термін подання резюме : 2 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 1. Закон про Національний банк Молдови нр. 548-XIII від 21.07.1995;
 2. Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність No 287 від 15.12.2017;
 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності;
 4. Положення про інвентаризацію No60 від 29 травня 2012 року (затверджене Наказом Міністра фінансів).

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на координиращ експерт, отговарящ за регулирането на счетоводните записи в НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

 Отговорности на секцията: участие в процеса на изработване на методологическите изисквания за регулиране на счетоводните записи в НБМ.

Цели на работата: Участие в разработването и изпълнението на действия по адаптиране и развитие на информационната система за счетоводство в НБМ

Координиращият експерт по време на изпълнението на своите задължения, описани по-долу, преследва следните цели:

 1. повишена ефективност чрез оптимално разпределение на времевите ресурси и тези на ниво информационна система;
 2. спазване на SIRF и действащата правна рамка;
 3. непрекъснато професионално развитие;
 4. повишаване на качеството на дейността.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование в областта на финансово-банковата сфера или счетоводни записи с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока; За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или образователни институции.
 2. Знания , свързани с нормативните и законодателните актове на Република Молдова, които са в сила в областта на счетоводните записи, особено SIRF;
 3. Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и средно познаване на приложенията MS Word, Excel и Power Point;
 4. Езикови умения: свободно владеене на румънски, руски и английски език - на средно ниво;
 5. Умения: Почтеност, отговорност, професионализъм, ориентиране към резултатите, постоянство;
 6. Други умения и нагласи: планиране, комуникация, анализ, ефективно управление на времето, инициативност и екипен дух.

Основни функционални задачи:

 1. Участие в разработването и развитието на методологическата и нормативната рамка, свързана с регулирането на счетоводните записи в НБМ;
 2. Проучване на международните практики в областта на счетоводството в централните банки;
 3. Участие в изработването на проекти на нормативни актове, указания и разпореждания на НБМ по въпроси, свързани със счетоводството;
 4. Участие в разглеждането на проекти на нормативни актове, разработени от подразделенията на НБМ и държавните органи на Република Молдова;
 5. Участие в разработването и изпълнението на действия по адаптиране и развитие на счетоводната информационна система в НБМ.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 2 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 1. Закон за Националната банка на Молдова nr. 548-XIII от 21.07.1995 г.;
 2. Закон за счетоводното и финансово отчитане бр. 287 от 15.12.2017 г.;
 3. Международни стандарти за финансово отчитане;
 4. Наредба за инвентаризация No 60 от 29 май 2012 г. (утвърдена със заповед на министъра на финансите).

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию эксперта-координатора, ответственного за регулирование бухгалтерского учета в НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

 Обязанности секции: участие в процессе разработки методологических требований к регулированию бухгалтерского учета в НБМ.

Задачи задания: Участие в разработке и реализации мероприятий по адаптации и развитию информационной системы бухгалтерского учета в НБМ

Эксперт-координатор при исполнении своих обязанностей, описанных ниже, преследует следующие цели:

 1. повышение эффективности за счет оптимального распределения временных ресурсов и ресурсов на уровне информационной системы;
 2. соблюдение SIRF и действующей правовой базы;
 3. непрерывное профессиональное развитие;
 4. повышение качества деятельности.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование в финансово-банковской сфере или бухгалтерский учет с общей средней за годы обучения 8 и выше; Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т. Д.), Полученные в соответствующей стране и / или учебных заведениях.
 2. Знания , связанные с нормативными и законодательными актами Республики Молдова, действующими в области бухгалтерского учета, особенно SIRF;
 3. Знание работы компьютера на уровне пользователя и среднее знание приложений MS Word, Excel и Power Point;
 4. Языковые навыки: свободное владение румынским, русским и английским языками - на среднем уровне;
 5. Навыки: Честность, ответственность, профессионализм, нацеленность на результат, настойчивость;
 6. Другие навыки и отношения: планирование, общение, анализ, эффективное управление временем, инициатива и командный дух.

Основные функциональные задачи:

 1. Участие в разработке и развитии методологической и нормативной базы, связанной с регулированием бухгалтерского учета в НБМ;
 2. Изучение международной практики в области бухгалтерского учета в центральных банках;
 3. Участие в разработке проектов нормативных актов, инструкций и приказов НБМ по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом;
 4. Участие в экспертизе проектов нормативных актов, разработанных подразделениями НБМ и государственными органами Республики Молдова;
 5. Участие в разработке и реализации мероприятий по адаптации и развитию учетной информационной системы в НБМ.

Крайний срок подачи резюме: 2 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;
 2. Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности нет. 287 от 15.12.2017;
 3. Международные стандарты финансовой отчетности;
 4. Положение об инвентаризации No60 от 29 мая 2012 года (утверждено Приказом Министра финансов).

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram