IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)Ro

Traducere Automata

Post vacant IREX Moldova - Project Officer (post part-time)

IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)

IREX este o organizație globală de dezvoltare și educație. Ne străduim pentru o lume mai dreaptă, mai prosperă și mai incluzivă , în care indivizii își ating potențialul maxim, guvernele își servesc oamenii și comunitățile prosperă. Cu un portofoliu anual proiectat de peste 100 de milioane de dolari și peste 600 de angajați în întreaga lume, lucrăm cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru progres: cultivarea liderilor, capacitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și creșterea accesului la educație și informații de calitate.

Proiectul Fondului de conținut al televiziunii în limba rusă este un proiect finanțat de Departamentul de Stat al SUA pentru a consolida spațiul informațional al Republicii Moldova prin sprijinirea producției, achiziționării și difuzării de conținut TV de înaltă calitate în limba rusă. Proiectul sprijină diversificarea programelor de divertisment de televiziune prin sprijinirea serialelor de televiziune produse la nivel local și licențierea și difuzarea de conținut regional care să atragă cetățenii moldoveni vorbitori de limbă rusă.

Responsabilul de proiect va raporta directorului de proiect și va fi responsabil de gestionarea implementării zilnice a proiectului. Operatorul tradițional va avea o bună cunoaștere și înțelegere a operațiunilor și a procedurilor administrative, implementarea și raportarea subgranturilor, construirea și menținerea relațiilor cu partenerii de proiect selectați și potențiali și asigurarea conformității cu cerințele donatorilor și IREX. Această poziție este o poziție part-time.

Background-ul si abilitatile tale

 • Diplomă de licență în comunicații, științe sociale sau domeniu conex necesar.
 • 3+ ani de experiență relevantă cu organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale din Moldova, de preferință pe proiecte care primesc USG sau alte finanțări internaționale.
 • Experiență dovedită în gestionarea mai multor sarcini administrative într-un mediu de lucru solicitant, sensibil la timp.
 • Sunt necesare abilități remarcabile de comunicare verbală și scrisă, interpersonale și interculturale.
 • Abilități foarte puternice de gestionare a timpului, multitasking și organizaționale.
 • Fluență în limbile română, rusă și engleză.
 • Competenți în produsele Microsoft Office.
 • Proactiv și confortabil cu platformele digitale contemporane pentru colaborare și comunicare.
 • Trebuie să aveți autorizație nerestricționată de a lucra în Moldova.

Sarcinile tale zilnice

 • Sprijiniți proiectarea oportunităților de granturi project, concentrându-vă atât pe furnizarea de conținut TV de calitate publicului local, cât și pe consolidarea profesională a industriei creative locale.
 • Contribuie la dezvoltarea cadrului de M&E al proiectului și la raportarea indicatorilor calitativi și cantitativi.
 • Gestionați și urmăriți rezultatele subgranturilor de producție și asigurați punerea în aplicare și raportarea în timp util.
 • Conduceți eforturile locale de comunicare a proiectelor prin identificarea și comunicarea eficientă a succeselor proiectului către publicul intern și extern și menținerea nivelului adecvat de conștientizare a proiectului.
 • Dezvoltarea și menținerea unor parteneriate eficiente cu consultanții și furnizorii externi ai proiectului.
 • Asigurați conformitatea proiectului cu cerințele, politicile și reglementările donatorului și IREX.
 • Sprijinirea eforturilor în ceea ce privește planificarea proiectelor, bugetarea și aspectele administrative.
 • Colaborați cu echipa din regiune și de la IREX DC.
 • Alte atribuții atribuite.

Efectuăm verificări ale antecedentelor tuturor candidaților care au reușit.

Această poziție nu este eligibilă pentru sponsorizarea imigrației.

Pentru a aplica:

Depuneți cererea la: 

https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=dcbafcb7-4c80-4378-80c6-2455403c0f33

 

En

Articol Original

IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)

IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)

IREX is a global development and education organization. We strive for a more just, prosperous, and inclusive world—where individuals reach their full potential, governments serve their people, and communities thrive. With a projected annual portfolio of more than $100 million and more than 600 staff worldwide, we work with partners in more than 100 countries in four areas essential to progress: cultivating leaders, empowering youth, strengthening institutions, and increasing access to quality education and information.

The Russian-Language Television Content Fund project is a US State Department-funded project to bolster Moldova’s information space by supporting the production, procurement, and broadcast of high-quality Russian-language TV content. The project supports the diversification of the television entertainment programming by supporting the locally produced television series and licensing and broadcasting regional content appealing to Russian-speaking Moldovan citizens.

The Project Officer will report to the Project Director and will be responsible for managing the daily implementation of the project. The incumbent will have a good knowledge and understanding of operations and administrations procedures, subgrant implementation and reporting, building and maintaining relationships with selected and potential project partners, and ensuring compliance with donor’s and IREX requirements. This position is a part-time position.

Your Background & Skills

 • Bachelor’s Degree in Communications, Social Sciences or related field required.
 • 3+ years of relevant experience with national and international non-governmental organizations in Moldova, preferably on projects that receive USG or other international funding.
 • Proven experience managing multiple administrative tasks in a demanding, time sensitive work environment.
 • Outstanding verbal and written communication, interpersonal, and cross-cultural skills required.
 • Very strong time management, multitasking, and organizational skills.
 • Fluency in Romanian, Russian and English languages.
 • Proficient in Microsoft office products.
 • Proactive and comfortable with contemporary digital platforms for collaboration and communication.
 • You must have unrestricted authorization to work in Moldova.

Your Daily Tasks

 • Support the design of Project grants opportunities, focusing both on providing the local audiences with quality TV content and professional strengthening of the local creative industry.
 • Contribute to the development of the project M&E framework and reporting of the qualitative and quantitative indicators.
 • Manage and track production subgrant deliverables and ensure timely implementation and reporting.
 • Lead the local project communications efforts by identifying and effectively communicating project successes to internal and external audiences and maintaining the appropriate level of project awareness.
 • Develop and maintain effective partnerships with project external consultants and vendors.
 • Ensure project’s compliance with donor & IREX requirements, policies, and regulations.
 • Support efforts in project planning, budgeting, and administrative issues.
 • Collaborate with team in the region and at IREX DC.
 • Other duties as assigned.

We conduct background checks on all successful candidates.

This position is not eligible for Immigration Sponsorship.

To apply:

Submit your application to: 

https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=dcbafcb7-4c80-4378-80c6-2455403c0f33

 

It

Traducere Automata

IREX Moldova vacancy - Project Officer (posizione part-time)

IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)

IREX è un'organizzazione globale per lo sviluppo e l'istruzione. Ci impegniamo per un mondo più giusto, prospero e inclusivo, in cui gli individui raggiungano il loro pieno potenziale, i governi servano le loro persone e le comunità prosperino. Con un portafoglio annuale previsto di oltre 100 milioni di dollari e più di 600 dipendenti in tutto il mondo, lavoriamo con partner in oltre 100 paesi in quattro aree essenziali per il progresso: coltivare i leader, responsabilizzare i giovani, rafforzare le istituzioni e aumentare l'accesso a un'istruzione e a informazioni di qualità.

Il progetto Russian-Language Television Content Fund è un progetto finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per rafforzare lo spazio informativo della Moldavia sostenendo la produzione, l'approvvigionamento e la trasmissione di contenuti televisivi in lingua russa di alta qualità. Il progetto sostiene la diversificazione della programmazione dell'intrattenimento televisivo sostenendo le serie televisive prodotte localmente e concedendo licenze e trasmissioni di contenuti regionali attraenti per i cittadini moldavi di lingua russa.

Il Project Officer riferirà al Direttore del Progetto e sarà responsabile della gestione dell'implementazione quotidiana del progetto. L'incumbent avrà una buona conoscenza e comprensione delle procedure operative e amministrative, dell'attuazione e della rendicontazione delle sovvenzioni, della costruzione e del mantenimento di relazioni con partner di progetto selezionati e potenziali e della conformità ai requisiti dei donatori e IREX. Questa posizione è una posizione part-time.

Il tuo background e le tue competenze

 • Laurea in Comunicazione, Scienze Sociali o campo correlato richiesto.
 • 3+ anni di esperienza rilevante con organizzazioni non governative nazionali e internazionali in Moldavia, preferibilmente su progetti che ricevono USG o altri finanziamenti internazionali.
 • Comprovata esperienza nella gestione di più attività amministrative in un ambiente di lavoro esigente e sensibile al fattore tempo.
 • Sono richieste eccezionali capacità di comunicazione verbale e scritta, interpersonali e interculturali.
 • Molto forte gestione del tempo, multitasking e capacità organizzative.
 • Ottima conoscenza delle lingue rumena, russa e inglese.
 • Esperto nei prodotti Microsoft Office.
 • Proattivo e confortevole con le piattaforme digitali contemporanee per la collaborazione e la comunicazione.
 • Devi avere un'autorizzazione illimitata per lavorare in Moldavia.

Le tue attività quotidiane

 • Sostenere la progettazione di opportunità di sovvenzione del progetto, concentrandosi sia sulla fornitura al pubblico locale di contenuti televisivi di qualità sia sul rafforzamento professionale dell'industria creativa locale.
 • Contribuire allo sviluppo del framework M&E del progetto e alla rendicontazione degli indicatori qualitativi e quantitativi.
 • Gestisci e monitora i risultati finali delle subsovvenzioni di produzione e garantisci l'implementazione e la reportistica tempestive.
 • Guidare gli sforzi di comunicazione del progetto locale identificando e comunicando efficacemente i successi del progetto al pubblico interno ed esterno e mantenendo il livello appropriato di consapevolezza del progetto.
 • Sviluppare e mantenere partnership efficaci con consulenti e fornitori esterni al progetto.
 • Garantire la conformità del progetto ai requisiti, alle politiche e ai regolamenti dei donatori e di IREX.
 • Supportare gli sforzi nella pianificazione del progetto, nel budget e nelle questioni amministrative.
 • Collabora con il team nella regione e in IREX DC.
 • Altri compiti assegnati.

Conduciamo controlli sui precedenti di tutti i candidati idonei.

Questa posizione non è idonea per la sponsorizzazione dell'immigrazione.

Per candidarsi:

Invia la tua candidatura a: 

https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=dcbafcb7-4c80-4378-80c6-2455403c0f33

 

Ua

Traducere Automata

Вакансія IREX Молдова - Керівник проекту (посада за сумісництвом)

IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)

IREX - це глобальна організація з розвитку та освіти. Ми прагнемо до більш справедливого, процвітаючого та інклюзивного світу – де люди повністю розкривають свій потенціал, уряди служать своїм людям, а громади процвітають. Маючи прогнозований річний портфель у понад 100 мільйонів доларів США та понад 600 співробітників у всьому світі, ми працюємо з партнерами у більш ніж 100 країнах у чотирьох сферах, необхідних для прогресу: культивування лідерів, розширення можливостей молоді, зміцнення інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації.

Проект Російськомовного фонду телевізійного контенту - це фінансований Держдепартаментом США проект зміцнення інформаційного простору Молдови шляхом підтримки виробництва, закупівлі та трансляції високоякісного російськомовного телеконтенту. Проект підтримує диверсифікацію телевізійних розважальних програм шляхом підтримки телесеріалів місцевого виробництва та ліцензування та трансляції регіонального контенту, привабливого для російськомовних громадян Молдови.

Співробітник проекту підпорядковуватиметься директору проекту та відповідатиме за управління щоденною реалізацією проекту . Чинний президент матиме хороші знання та розуміння процедур операцій та адміністрування, впровадження субгрантів та звітності, побудови та підтримки відносин з обраними та потенційними партнерами проекту, а також забезпечення відповідності вимогам донора та IREX. Ця посада є посадою за сумісництвом.

Ваш досвід та навички

 • Необхідний ступінь бакалавра в галузі комунікацій, соціальних наук або суміжних галузей.
 • 3+ роки відповідного досвіду роботи з національними та міжнародними неурядовими організаціями в Молдові, бажано в проектах, які отримують USG або інше міжнародне фінансування.
 • Підтверджений досвід управління кількома адміністративними завданнями у вимогливому, чутливому до часу робочому середовищі.
 • Необхідні видатні навички усного та письмового спілкування, міжособистісного спілкування та крос-культури.
 • Дуже сильний тайм-менеджмент, багатозадачність та організаторські здібності.
 • Вільне володіння румунською, російською та англійською мовами.
 • Володіє навичками роботи з офісними продуктами Microsoft.
 • Проактивні та комфортні з сучасними цифровими платформами для співпраці та спілкування.
 • Ви повинні мати необмежений дозвіл на роботу в Молдові.

Щоденні завдання

 • Підтримка розробки грантів проекту, зосереджених як на забезпеченні місцевої аудиторії якісним телевізійним контентом, так і на професійному зміцненні місцевої креативної індустрії.
 • Сприяти розробці проекту в рамках МіО та звітності про якісні та кількісні показники.
 • Керуйте та відстежуйте результати субгрантів виробництва, а також забезпечте своєчасне впровадження та звітність.
 • Керуйте комунікаційними зусиллями місцевого проекту, визначаючи та ефективно повідомляючи про успіхи проекту внутрішній та зовнішній аудиторії та підтримуючи належний рівень обізнаності про проект.
 • Розвивати та підтримувати ефективні партнерські відносини із зовнішніми консультантами та постачальниками проекту.
 • Забезпечити відповідність проекту вимогам, політиці та правилам щодо донорів та IREX.
 • Підтримка зусиль у плануванні проектів, бюджетуванні та адміністративних питаннях.
 • Співпрацюйте з командою в регіоні та в IREX DC.
 • Інші обов'язки за призначенням.

Ми проводимо перевірку біографічних даних усіх успішних кандидатів.

Ця посада не має права на імміграційне спонсорство.

Щоб подати заявку:

Подайте заявку на адресу: 

https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=dcbafcb7-4c80-4378-80c6-2455403c0f33

 

Bg

Traducere Automata

IREX Молдова вакантно място - служител по проекта (непълно работно време)

IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)

IREX е глобална организация за развитие и образование. Ние се стремим към по-справедлив, проспериращ и приобщаващ свят – където хората достигат пълния си потенциал, правителствата служат на своите хора и общностите процъфтяват. С прогнозно годишно портфолио от повече от 100 милиона долара и повече от 600 служители по целия свят, ние работим с партньори в повече от 100 страни в четири области, които са от съществено значение за напредъка: култивиране на лидери, овластяване на младите хора, укрепване на институциите и увеличаване на достъпа до качествено образование и информация.

Проектът "Фонд за телевизионно съдържание на руски език" е проект, финансиран от Държавния департамент на САЩ, за укрепване на информационното пространство на Молдова чрез подпомагане на производството, снабдяването и излъчването на висококачествено рускоезично телевизионно съдържание. Проектът подкрепя диверсификацията на телевизионните развлекателни програми чрез подкрепа на местно произведените телевизионни сериали и лицензиране и излъчване на регионално съдържание, привлекателно за рускоезичните молдовски граждани.

Служителят по проекта ще докладва на директора на проекта и ще отговаря за управлението на ежедневното изпълнение на проекта. Завареният оператор ще има добри познания и разбиране на процедурите за операции и администрации, изпълнение и докладване на субгрантове, изграждане и поддържане на взаимоотношения с избрани и потенциални партньори по проекта и осигуряване на съответствие с изискванията на донора и IREX. Тази позиция е позиция на непълно работно време.

Вашият опит и умения

 • Изисква се бакалавърска степен по комуникации, социални науки или свързана с тях област.
 • 3+ години подходящ опит с национални и международни неправителствени организации в Молдова, за предпочитане по проекти, които получават USG или друго международно финансиране.
 • Доказан опит в управлението на множество административни задачи в взискателна, чувствителна към времето работна среда.
 • Необходими са изключителни устни и писмени комуникации, междуличностни и междукултурни умения.
 • Много силно управление на времето, многозадачност и организационни умения.
 • Владеене на румънски, руски и английски език.
 • Владеене на офис продукти на Microsoft.
 • Проактивни и удобни със съвременни дигитални платформи за сътрудничество и комуникация.
 • Трябва да имате неограничено разрешение за работа в Молдова.

Вашите ежедневни задачи

 • Подкрепете проектирането на възможности за безвъзмездни средства по проекта, като се съсредоточите както върху предоставянето на качествено телевизионно съдържание на местната аудитория, така и върху професионалното укрепване на местната творческа индустрия.
 • Принос към разработването на рамката на проекта M&E и отчитане на качествените и количествените показатели.
 • Управление и проследяване на производството subgrant резултати и осигуряване на навременно изпълнение и отчитане.
 • Водете усилията за комуникация на местните проекти чрез идентифициране и ефективно съобщаване на успехите на проекта на вътрешната и външната аудитория и поддържане на подходящо ниво на осведоменост за проекта.
 • Разработване и поддържане на ефективни партньорства с външни консултанти и доставчици на проекти.
 • Осигуряване на съответствие на проекта с изискванията, политиките и разпоредбите на донора и IREX.
 • Подкрепа на усилията в планирането на проекти, бюджетирането и административните въпроси.
 • Сътрудничество с екипа в региона и в IREX DC.
 • Други задължения, както са възложени.

Извършваме проверки на всички успешни кандидати.

Тази позиция не отговаря на условията за имиграционно спонсорство.

За да кандидатствате:

Подайте кандидатурата си на: 

https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=dcbafcb7-4c80-4378-80c6-2455403c0f33

 

Ru

Traducere Automata

Вакансия IREX Молдова - Руководитель проекта (должность по совместительству)

IREX Moldova vacancy - Project Officer (part-time position)

IREX является глобальной организацией по развитию и образованию. Мы стремимся к более справедливому, процветающему и инклюзивному миру, где люди полностью реализуют свой потенциал, правительства служат своему народу, а сообщества процветают. С прогнозируемым ежегодным портфелем более 100 миллионов долларов США и более чем 600 сотрудниками по всему миру, мы работаем с партнерами в более чем 100 странах в четырех областях, необходимых для прогресса: воспитание лидеров, расширение прав и возможностей молодежи, укрепление институтов и расширение доступа к качественному образованию и информации.

Проект «Фонд русскоязычного телевизионного контента» — финансируемый Госдепартаментом США проект по укреплению информационного пространства Молдовы путем поддержки производства, закупок и трансляции высококачественного русскоязычного телевизионного контента. Проект поддерживает диверсификацию телевизионных развлекательных программ путем поддержки телевизионных сериалов местного производства и лицензирования и трансляции регионального контента, привлекательного для русскоязычных молдавских граждан.

Сотрудник по проекту будет подчиняться директору проекта и будет отвечать за управление ежедневным осуществлением проекта. Сотрудник на этой должности будет обладать хорошими знаниями и пониманием оперативных и административных процедур, осуществления субгрантов и отчетности, налаживания и поддержания отношений с отдельными и потенциальными партнерами по проекту и обеспечения соблюдения требований доноров и IREX. Эта должность является неполной.

Ваш опыт и навыки

 • Требуется степень бакалавра в области коммуникаций, социальных наук или смежной области.
 • Более 3 лет соответствующего опыта работы с национальными и международными неправительственными организациями в Молдове, предпочтительно по проектам, которые получают USG или другое международное финансирование.
 • Проверенный опыт управления несколькими административными задачами в требовательной, чувствительной ко времени рабочей среде.
 • Требуются выдающиеся устные и письменные навыки общения, межличностного общения и межкультурные навыки.
 • Очень сильный тайм-менеджмент, многозадачность и организационные навыки.
 • Свободное владение румынским, русским и английским языками.
 • Владение офисными продуктами Майкрософт.
 • Проактивный и удобный с современными цифровыми платформами для совместной работы и общения.
 • Вы должны иметь неограниченное разрешение на работу в Молдове.

Ваши ежедневные задачи

 • Поддержка разработки проектных грантовых возможностей, ориентированных как на обеспечение местной аудитории качественным телевизионным контентом, так и на профессиональное укрепление местной креативной индустрии.
 • Способствовать разработке проектной системы M&E и отчетности по качественным и количественным показателям.
 • Управляйте и отслеживайте результаты производственной субгранты и обеспечивайте своевременное внедрение и отчетность.
 • Руководить местными проектными коммуникационными усилиями, выявляя и эффективно сообщая об успехах проекта внутренней и внешней аудитории и поддерживая соответствующий уровень осведомленности о проекте.
 • Развивать и поддерживать эффективные партнерские отношения с внешними консультантами и поставщиками проекта.
 • Обеспечить соответствие проекта требованиям, политикам и правилам доноров и IREX.
 • Поддержка усилий по планированию проектов, бюджетированию и административным вопросам.
 • Сотрудничайте с командой в регионе и в IREX DC.
 • Другие обязанности по назначению.

Мы проводим проверку анкетных данных всех успешных кандидатов.

Эта должность не имеет права на иммиграционное спонсорство.

Чтобы подать заявку:

Подайте заявку по адресу: 

https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=dcbafcb7-4c80-4378-80c6-2455403c0f33