Auditor Intern SeniorRo

Articol Original

Auditor Intern Senior

Auditor Intern Senior

HR-Consulting (www.search4staff.com) – la solicitarea clientului său ( este  în căutarea candidatului pentru postul vacant:

Auditor Intern Senior

Despre companie: Trans-Oil Group este un conglomerat agro-industrial cu o gamă largă de activități, prelucrarea culturilor oleaginoase, manipularea și depozitarea cerealelor, comerțul internațional de mărfuri.

Responsabilitățile:

•           Asista conducatorul departamentului de audit intern în exercițiul anual  de planificare a auditului și evaluarea riscurilor  interne
•           Participa la planificarea și executarea misiunilor de audit  pentru a evalua eficacitatea și eficiența controalelor financiare și operaționale, fiabilitatea și acuratețea datelor și a sistemelor informatice, precum și caracterul adecvat al controalelor privind segregarea sarcinilor, protejarea activelor și guvernanța corporativă
•           Participa și contribuie în mod semnificativ la definirea domeniului de aplicare al auditurilor, precum și al programelor de audit, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor propuse
•           Documenteaza controalele și procesele de audit care fac obiectul evaluarii (de exemplu, persoanele intervievate în domeniile examinate pentru a înțelege modul în care funcționează sistemele și/sau procesele) utilizând diverse instrumente de audit
•           Examineaza probelor obținute în cursul auditurilor în ceea ce privește conformitatea cu politicile, caracterul adecvat al procedurilor și eficacitatea controalelor
•           Efectueaza teste de audit în mod competent, în conformitate cu politicile și procedurile. Intocmeste foi de lucru in care documenteaza etapele auditului din programul de audit. Se asigura că informațiile sunt prezentate în mod clar, concis, precis, într-un format logic și că au concluzii de audit adecvate
•           Asista la realizarea de prezentări orale și/sau scrise  la sfârșitul unui audit
•           Participa la discutarea observațiilor, recomandarea de acțiuni corective și asista la sugerarea îmbunătățirilor proceselor examinate (de exemplu, analiza și asistarea la compilarea constatărilor de audit)
•           Realizeaza proiecte speciale la cererea managementului.
•           Promoveaza auditul intern ca o valoare adăugată organizației și furnizeaza servicii de audit care îmbunătățesc în mod constant mediul de control și faciliteaza excelența operațională.

Cerințe:

 • Experiență în audit intern minim 3 ani, experiența în domeniul de producție constituie un avantaj
 • Experiență în 1C sau Universal Accounting, Excel și Microsoft Office
 • Capacitatea de analiză și gândire strategică
 • Experiență de lucru în data analytics este un avantaj
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel B2

Beneficii:

 • Salariu competitiv
 • Laptop, telefon de serviciu
 • Oportunități de dezvoltare a carierei.
 • Grafic de lucru 8.30-17.30, luni-vineri
 • Posibilitate de promovare în carieră
 • Deplasări din contul companiei (România, Serbia, Elveția)


Cei interesați sunt rugați să expedieze  CV-ul la adresa a.bonari@search4staff.com, indicând codul AIS. Detalii la 062101257.

En

Traducere Automata

Senior Internal Auditor

Auditor Intern Senior

HR-Consulting (www.search4staff.com) – at the request of his client (he is  looking for the candidate for the vacancy:

Senior Internal Auditor

About the company: Trans-Oil Group is an agro-industrial conglomerate with a wide range of activities, processing of oilseed crops, grain handling and storage, international trade of goods.

Responsibilities:

•           Assists the head of the internal audit department in the annual  audit planning exercise and internal risk  assessment
•           Participate in the planning and execution of audit  missions to assess the effectiveness and efficiency of financial and operational controls, reliability and accuracy of data and IT systems, as well as the adequacy of controls on segregation of tasks, asset protection and corporate governance
•           Participates in and contributes significantly to the definition of the scope of audits, as well as audit programmes, in order to ensure the achievement of the proposed objectives
•           Documents the audit controls and processes that are subject to evaluation (e.g. interviewees in the areas examined to understand how the systems and/or processes work) using various audit tools
•           Examines the evidence obtained during audits regarding compliance with policies, the adequacy of procedures and the effectiveness of controls
•           Performs audit tests competently, in accordance with policies and procedures. Prepares worksheets in which it documents the audit stages of the audit program. Ensure that the information is presented in a clear, concise, accurate manner, in a logical format and that it has adequate audit conclusions
•           Assist in making oral and/or written  presentations at the end of an audit
•           Participate in discussing comments, recommending corrective actions and assisting in suggesting improvements to the processes examined (e.g. analysis and assisting in the compilation of audit findings)
•           Carries out special projects at the request of the management.
•           Promotes internal audit as an added value to the organization and provides audit services that constantly improve the control environment and facilitate operational excellence.

Requirements:

 • Minimum 3 years experience in internal audit, experience in the field of production is an advantage
 • Experience in 1C or Universal Accounting, Excel and Microsoft Office
 • Ability to analyze and think strategically
 • Experience working in data analytics is an advantage
 • Knowledge of English at B2 level

Benefits:

 • Competitive salary
 • Laptop, work phone
 • Career development opportunities.
 • Work schedule 8.30-17.30, Monday-Friday
 • Possibility of career promotion
 • Travel from the company's account (Romania, Serbia, Switzerland)


Those interested are asked to send their  CV to the address a.bonari@search4staff.com, indicating the AIS code . Details at the 062101257.

It

Traducere Automata

Revisore Interno Senior

Auditor Intern Senior

HR-Consulting (www.search4staff.com) – su richiesta del suo cliente (sta  cercando il candidato per il posto vacante:

Revisore Interno Senior

Informazioni sull'azienda: Trans-Oil Group è un conglomerato agroindustriale con una vasta gamma di attività, lavorazione di colture oleaginose, movimentazione e stoccaggio di cereali, commercio internazionale di merci.

Responsabilità:

•           Assiste il responsabile del dipartimento di audit interno nell'esercizio annuale  di pianificazione dell'audit e nella valutazione interna dei rischi 
•           Partecipare alla pianificazione e all'esecuzione di missioni di audit  per valutare l'efficacia e l'efficienza dei controlli finanziari e operativi, l'affidabilità e l'accuratezza dei dati e dei sistemi informatici, nonché l'adeguatezza dei controlli sulla separazione dei compiti, la protezione degli asset e la corporate governance
•           Partecipa e contribuisce in modo significativo alla definizione della portata degli audit, nonché dei programmi di audit, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi proposti
•           Documenta i controlli e i processi di audit soggetti a valutazione (ad esempio intervistati nelle aree esaminate per capire come funzionano i sistemi e / o i processi) utilizzando vari strumenti di audit
•           Esamina le evidenze ottenute durante gli audit riguardanti la conformità alle politiche, l'adeguatezza delle procedure e l'efficacia dei controlli
•           Esegue test di audit con competenza, in conformità con le politiche e le procedure. Prepara fogli di lavoro in cui documenta le fasi di audit del programma di audit. Garantire che le informazioni siano presentate in modo chiaro, conciso, accurato, in un formato logico e che contengano conclusioni di audit adeguate
•           Assistere nella realizzazione di presentazioni orali e / o scritte  alla fine di un audit
•           Partecipare alla discussione dei commenti, raccomandare azioni correttive e assistere nel suggerire miglioramenti ai processi esaminati (ad esempio analisi e assistenza nella compilazione dei risultati dell'audit)
•           Realizza progetti speciali su richiesta della direzione.
•           Promuove l'audit interno come valore aggiunto per l'organizzazione e fornisce servizi di audit che migliorano costantemente l'ambiente di controllo e facilitano l'eccellenza operativa.

Fabbisogno:

 • Minimo 3 anni di esperienza nell'audit interno, l'esperienza nel campo della produzione è un vantaggio
 • Esperienza in 1C o Universal Accounting, Excel e Microsoft Office
 • Capacità di analizzare e pensare strategicamente
 • L'esperienza di lavoro nell'analisi dei dati è un vantaggio
 • Conoscenza della lingua inglese a livello B2

Benefici:

 • Salario competitivo
 • Computer portatile, telefono di lavoro
 • Opportunità di sviluppo della carriera.
 • Orario di lavoro 8.30-17.30, lunedì-venerdì
 • Possibilità di promozione professionale
 • Viaggio dal conto dell'azienda (Romania, Serbia, Svizzera)


Gli interessati sono pregati di inviare il proprio  CV all'indirizzo a.bonari@search4staff.com, indicando il codice AIS. Dettagli al 062101257

Ua

Traducere Automata

Старший внутрішній аудитор

Auditor Intern Senior

HR-консалтинг (www.search4staff.com) – за бажанням свого клієнта (він  шукає кандидата на вакансію:

Старший внутрішній аудитор

Про компанію: Trans-Oil Group – агропромисловий конгломерат з широким спектром діяльності, переробкою олійних культур, перевалкою та зберіганням зерна, міжнародною торгівлею товарами.

Обов'язки:

           • Надає допомогу керівнику відділу внутрішнього аудиту у проведенні щорічних  навчань з планування аудиту та внутрішньої оцінки ризиків 
           • Брати участь у плануванні та виконанні аудиторських  місій для оцінки ефективності та результативності фінансового та операційного контролю, надійності та точності даних та ІТ-систем, а також адекватності засобів контролю за сегрегацією завдань, захистом активів та корпоративним управлінням
           • Бере участь і робить значний внесок у визначення обсягу аудитів, а також програм аудиту, з метою забезпечення досягнення запропонованих цілей
           • Документування засобів контролю аудиту та процесів, які підлягають оцінці (наприклад, інтерв'юерів у досліджуваних сферах, щоб зрозуміти, як працюють системи та/або процеси), використовуючи різні інструменти аудиту
           • Вивчає докази, отримані під час аудитів, щодо відповідності політиці, адекватності процедур та ефективності засобів контролю
           • Виконує аудиторські тести компетентно, відповідно до політики та процедур. Готує робочі аркуші, в яких документує етапи аудиту програми аудиту. Переконайтеся, що інформація представлена чітко, стисло, точно, у логічному форматі та що вона має адекватні аудиторські висновки
           • Допомога в проведенні усних та/або письмових  презентацій наприкінці аудиту
           • Брати участь в обговоренні коментарів, рекомендувати коригувальні дії та допомагати пропонувати вдосконалення досліджуваних процесів (наприклад, аналіз та допомога у складанні аудиторських висновків)
           • Виконує спеціальні проекти за бажанням керівництва.
           • Сприяє розвитку внутрішнього аудиту як доданої вартості організації та надає аудиторські послуги, які постійно покращують середовище контролю та сприяють підвищенню операційної досконалості.

Вимоги:

 • Мінімум 3 роки досвіду роботи у сфері внутрішнього аудиту, досвід роботи в сфері виробництва - перевага
 • Досвід роботи в 1С або універсальному обліку, Excel і Microsoft Office
 • Здатність аналізувати та стратегічно мислити
 • Досвід роботи в аналітиці даних – перевага
 • Знання англійської мови на рівні В2

Переваги:

 • Конкурентна заробітна плата
 • Ноутбук, робочий телефон
 • Можливості кар'єрного розвитку.
 • Графік роботи 8.30-17.30, понеділок-п'ятниця
 • Можливість просування по кар'єрних сходах
 • Подорож з рахунку компанії (Румунія, Сербія, Швейцарія)


Зацікавлених просять надіслати своє  резюме на адресу a.bonari@search4staff.com, вказавши код AIS. Подробиці на 062101257.

Bg

Traducere Automata

Старши вътрешен одитор

Auditor Intern Senior

HR-Consulting (www.search4staff.com) – по желание на клиента си (търси  кандидата за свободното място:

Старши вътрешен одитор

За компанията: Транс-Ойл Груп е аграрно-промишлен конгломерат с широк спектър от дейности, преработка на маслодайни култури, обработка и съхранение на зърно, международна търговия със стоки.

Отговорности:

•           Подпомага ръководителя на отдел "Вътрешен одит" в годишното  одитно планиране и оценката на вътрешния риск 
•           Участва в планирането и изпълнението на одитни  мисии за оценка на ефективността и ефикасността на финансовия и оперативния контрол, надеждността и точността на данните и ИТ системите, както и адекватността на контрола върху разделянето на задачите, защитата на активите и корпоративното управление
•           Участва и допринася значително за определянето на обхвата на одитите, както и на одитните програми, за да се гарантира постигането на предложените цели
•           Документира одитните контроли и процеси, които подлежат на оценка (напр. интервюирани лица в изследваните области, за да се разбере как работят системите и/или процесите), като се използват различни инструменти за одит
•           Проучва доказателствата, получени по време на одитите относно спазването на политиките, адекватността на процедурите и ефективността на контрола
•           Извършва одитни тестове компетентно, в съответствие с политиките и процедурите. Изготвя работни листове, в които документира етапите на одита на одитната програма. Уверете се, че информацията е представена по ясен, кратък и точен начин, в логичен формат и че има адекватни заключения от одита
•           Съдействие при извършване на устни и/или писмени  презентации в края на одита
•           Участвайте в обсъждането на коментари, препоръчване на коригиращи действия и съдействие при предлагането на подобрения в разгледаните процеси (напр. анализ и подпомагане на съставянето на констатациите от одита)
•           Осъществява специални проекти по искане на ръководството.
•           Насърчава вътрешния одит като добавена стойност за организацията и предоставя одиторски услуги, които постоянно подобряват контролната среда и улесняват оперативното съвършенство.

Изисквания:

 • Минимум 3 години опит във вътрешния одит, опит в областта на производството е предимство
 • Опит в 1C или универсално счетоводство, Excel и Microsoft Office
 • Способност за анализ и стратегическо мислене
 • Опитът в анализа на данни е предимство
 • Владеене на английски език на ниво B2

Ползи:

 • Конкурентна заплата
 • Лаптоп, служебен телефон
 • Възможности за кариерно развитие.
 • Работно време 8.30-17.30, понеделник-петък
 • Възможност за кариерно повишение
 • Пътуване от сметката на компанията (Румъния, Сърбия, Швейцария)


Заинтересованите лица са помолени да изпратят автобиографията си  на адреса a.bonari@search4staff.com, като посочат AIS кода . Подробности в 062101257

Ru

Traducere Automata

Старший внутренний аудитор

Auditor Intern Senior

HR-Консалтинг (www.search4staff.com) – по желанию своего клиента (он  ищет кандидата на вакансию):

Старший внутренний аудитор

О компании: Trans-Oil Group – агропромышленный конгломерат с широким спектром деятельности, переработка масличных культур, обработка и хранение зерна, международная торговля товарами.

Обязанности:

•           Оказывает помощь руководителю отдела внутреннего аудита в ежегодном  планировании аудита и внутренней оценке рисков 
•           Участвовать в планировании и проведении ревизионных  миссий по оценке эффективности и результативности финансового и оперативного контроля, надежности и точности данных и ИТ-систем, а также адекватности средств контроля по разделению задач, защите активов и корпоративному управлению
•           участвует и вносит значительный вклад в определение сферы охвата ревизий, а также программ ревизий, с тем чтобы обеспечить достижение предлагаемых целей;
•           Документирует аудиторские средства контроля и процессы, подлежащие оценке (например, интервьюируемые в исследуемых областях, чтобы понять, как работают системы и/или процессы), используя различные инструменты аудита;
•           изучает доказательства, полученные в ходе ревизий в отношении соблюдения политики, адекватности процедур и эффективности средств контроля;
•           Проводит аудиторские тесты компетентно, в соответствии с политиками и процедурами. Подготавливает листы, в которых документирует этапы аудита программы аудита. Обеспечить, чтобы информация была представлена в ясной, краткой, точной форме, в логическом формате и чтобы она имела адекватные аудиторские заключения.
•           Помощь в проведении устных и/или письменных  презентаций в конце аудита
•           Участие в обсуждении замечаний, вынесение рекомендаций в отношении мер по исправлению положения и оказание помощи в предложении улучшений в рассмотренных процессах (например, анализ и оказание помощи в обобщении выводов ревизоров);
•           Осуществляет специальные проекты по просьбе руководства.
•           Продвигает внутренний аудит как дополнительную ценность для организации и предоставляет аудиторские услуги, которые постоянно улучшают среду контроля и способствуют операционному совершенству.

Требования:

 • Минимум 3 года опыта работы в сфере внутреннего аудита, опыт работы в сфере производства является преимуществом
 • Опыт работы в 1С или универсальном бухгалтерском учете, Excel и Microsoft Office
 • Способность анализировать и мыслить стратегически
 • Опыт работы в области анализа данных является преимуществом
 • Знание английского языка на уровне B2

Преимущества:

 • Конкурентоспособная заработная плата
 • Ноутбук, рабочий телефон
 • Возможности карьерного роста.
 • График работы 8.30-17.30, понедельник-пятница
 • Возможность карьерного роста
 • Проезд со счета компании (Румыния, Сербия, Швейцария)


Желающих просят прислать свое  резюме по адресу a.bonari@search4staff.com, указав код АИСПодробности в 062101257.