BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plățiRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 5 ani în domeniul juridic. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările obținute în țara/instituția de învățământ respectivă, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 8;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul juridic;
 • Cunoștințe profesionale actualizate cu regularitate;
 • Cunoștințe generale cu privire la desfășurarea procedurilor de control, cunoașterea principiilor de supraveghere;z
 • Cunoașterea regulilor de interpretare a actelor normative, de emitere, avizare a actelor cu caracter individual;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Cunoaşterea limbii române la nivel avansat și a limbii engleze la nivel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

Competențe comportamentale:

 • Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 • Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

 1. Acordarea consultanței în privința constatărilor identificate de angajații Direcției în cadrul controalelor pe teren și din oficiu și încadrarea încălcărilor conform prevederilor stabilite de actele normative;
 2. Examinarea proiectelor rapoartelor de control și dosarelor administrative, în vederea asigurării corectitudinii și coerenței întocmirii acestora;
 3. Examinarea/ajustarea proiectelor de acte administrative individuale aferente controalelor pe teren și din oficiu, inclusiv a propunerilor privind aplicarea sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere în domeniul atribuit, în conformitate cu actele normative;
 4. Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce țin nemijlocit de activitatea Direcției;
 5. Acordarea consultanței juridice în cadrul Direcției și alte sarcini cu caracter juridic.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 31 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 3. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 4. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
 5. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.  

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of the main jurisconsult of the payment systems department

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Mandatory minimum requirements:

 • Higher education graduated with a bachelor's degree examination in the legal field with the general average for the years of study 8 or higher. In the case of a general education mark lower than 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 5 years of experience in the legal field. For persons with diplomas obtained abroad, indicate the qualifications obtained in the respective country/ educational institution, which are to be equivalent at least to the grade 8;
 • Minimum 3 years experience in the legal field;
 • Regularly updated professional knowledge;
 • General knowledge of the conduct of control procedures, knowledge of the principles of surveillance;z
 • Knowledge of the rules for the interpretation of normative acts, for issuing, approving acts of individual character;
 • Knowledge of computer operation at user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;
 • Knowledge of Romanian at advanced level and English at least intermediate level (read/written/spoken);

Behavioral skills:

 • Integrity, professionalism, credibility, orderly thinking, perseverance, resistance to effort and stress, adaptability to new situations, ability to quickly switch to various professional problems – very good development;
 • The ability to communicate orally and in writing, to be able to clearly and concisely present the findings, conclusions and recommendations;
 • Ability to adapt to changes and priorities quickly, to manage multiple activities simultaneously with a focus on completing them with tangible impact;
 • Positive, constructive, responsible attitude, initiative and creativity, ability to work in a team and transfer of knowledge, orientation towards results.

Main tasks:

 1. Providing consultancy on the findings identified by the employees of the Directorate during the on-site and ex officio inspections and the classification of the violations according to the provisions established by the normative acts;
 2. Examination of draft control reports and administrative files, in order to ensure the correctness and consistency of their preparation;
 3. Examination/adjustment of the drafts of individual administrative acts related to on-the-spot and ex officio inspections, including proposals on the application of sanctions and/or remedial measures in the assigned field, in accordance with the normative acts;
 4. Elaboration of proposals for the modification of the normative acts in force, which are directly related to the activity of the Directorate;
 5. Provision of legal advice within the Directorate and other tasks of a legal nature.

The deadline for submitting CVs is: January 31, 2023.

 ! Submission of the CV: In order to apply for participation in the contest, the cv form will be filled in online or the CV will be submitted at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the job for which it applies.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

Reference bibliography ( available on the www.bnm.md website ):

 1. Administrative Code of the Republic of Moldova;
 2. Law nr. 548-XIII of 21 July 1995 on the National Bank of Moldova;
 3. Law nr. 114/2012 on payment services and electronic money;
 4. Law nr. 62/2008 on foreign exchange regulation;
 5. Law nr. ANRE President's Order no. 234/2016 on the Single Central Securities Depository.  

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce il concorso per il posto vacante del principale giureconsulto del dipartimento dei sistemi di pagamento

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Requisiti minimi obbligatori:

 • L'istruzione superiore si è laureata con un esame di laurea in campo giuridico con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Nel caso di un punteggio di istruzione generale inferiore a 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 5 anni di esperienza nel campo legale.  Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, indicare le qualifiche ottenute nel rispettivo paese/istituto di istruzione, che devono essere almeno equivalenti al grado 8;
 • Minimo 3 anni di esperienza in campo legale;
 • Conoscenze professionali regolarmente aggiornate;
 • Conoscenza generale dello svolgimento delle procedure di controllo, conoscenza dei principi di sorveglianza;
 • Conoscenza delle regole per l'interpretazione degli atti normativi, per l'emissione, l'approvazione di atti di carattere individuale;
 • Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;
 • Conoscenza del rumeno a livello avanzato e dell'inglese almeno a livello intermedio (letto/scritto/parlato);

Abilità comportamentali:

 • Integrità, professionalità, credibilità, pensiero ordinato, perseveranza, resistenza allo sforzo e allo stress, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali - ottimo sviluppo;
 • La capacità di comunicare oralmente e per iscritto, per essere in grado di presentare in modo chiaro e conciso i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni;
 • Capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e alle priorità, di gestire più attività contemporaneamente con l'obiettivo di completarle con un impatto tangibile;
 • Atteggiamento positivo, costruttivo, responsabile, iniziativa e creatività, capacità di lavorare in team e trasferimento di conoscenze, orientamento ai risultati.

Principali mansioni:

 1. Fornire consulenza sui rilievi individuati dai dipendenti della Direzione durante le ispezioni in loco ed ex officio e sulla classificazione delle violazioni secondo le disposizioni stabilite dagli atti normativi;
 2. esame dei progetti di relazioni di controllo e dei fascicoli amministrativi, al fine di garantire la correttezza e la coerenza della loro preparazione;
 3. esame/adeguamento dei progetti di singoli atti amministrativi relativi alle ispezioni in loco e d'ufficio, comprese proposte sull'applicazione di sanzioni e/o misure correttive nel settore assegnato, conformemente agli atti normativi;
 4. Elaborazione di proposte di modifica degli atti normativi vigenti, che sono direttamente connessi all'attività della Direzione;
 5. Prestazione di consulenza legale all'interno della Direzione e altri compiti di natura giuridica.

La scadenza per l'invio dei CV è: 31 gennaio 2023.

 ! Invio del CV: Per richiedere la partecipazione al concorso, il modulo cv sarà compilato online o il CV sarà presentato presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun.   Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando il lavoro per il quale si applica.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Bibliografia di riferimento (disponibile sul sito www.bnm.md ):

 1. Codice amministrativo della Repubblica di Moldova;
 2. Legge nr. 548-XIII del 21 luglio 1995 sulla Banca nazionale della Moldova;
 3. Legge nr. 114/2012 sui servizi di pagamento e moneta elettronica;
 4. Legge nr. 62/2008 sulla regolamentazione dei cambi;
 5. Legge nr. Ordinanza del Presidente ANRE n. 234/2016 sul Depositario Centrale Unico di Titoli.  

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакансії головного юрисконсульта департаменту платіжних систем

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 • Вища освіта випускається з іспитом на ступінь бакалавра в юридичній сфері із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі наявності загальноосвітньої оцінки нижче 8 умова вважається виконаною, якщо кандидат має не менше 5 років досвіду роботи в юридичній сфері.  Для осіб, які мають дипломи, отримані за кордоном, зазначають кваліфікацію, отриману у відповідній країні/навчальному закладі, яка має бути еквівалентною щонайменше 8 класу;
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в юридичній сфері;
 • Регулярно оновлюються професійні знання;
 • Загальні знання про проведення контрольних процедур, знання принципів спостереження;
 • Знання правил тлумачення нормативних актів, для видачі, затвердження актів індивідуального характеру;
 • Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;
 • Знання румунської мови на просунутому рівні та англійської мови не нижче середнього рівня (читання/письмова/розмовна);

Поведінкові навички:

 • Принциповість, професіоналізм, авторитет, впорядковане мислення, наполегливість, стійкість до зусиль і стресів, пристосованість до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні проблеми – дуже хороший розвиток;
 • Уміння спілкуватися усно і письмово, вміти чітко і лаконічно викладати висновки, висновки і рекомендації;
 • Здатність швидко адаптуватися до змін і пріоритетів, управляти декількома видами діяльності одночасно з акцентом на їх виконання з відчутним впливом;
 • Позитивне, конструктивне, відповідальне ставлення, ініціативність і креативність, вміння працювати в команді і передавати знання, націленість на результат.

Основні завдання:

 1. Надання консультацій щодо висновків, виявлених працівниками дирекції під час проведення виїзних та позачергових перевірок, та класифікації порушень відповідно до положень, встановлених нормативними актами;
 2. Експертиза проектів контрольних звітів та адміністративних справ, з метою забезпечення правильності та послідовності їх складання;
 3. Експертиза/коригування проектів окремих розпорядчих актів, пов'язаних з перевірками на місці та ex officio, включаючи пропозиції щодо застосування санкцій та/або коригувальних заходів у визначеній сфері, відповідно до нормативних актів;
 4. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних актів, які безпосередньо пов'язані з діяльністю дирекції;
 5. Надання юридичних консультацій у складі дирекції та інші завдання правового характеру.

Кінцевий термін подання резюме : 31 січня 2023 року.

 ! Подача резюме: Для того, щоб подати заявку на участь у конкурсі, форма резюме буде заповнена онлайн або резюме буде подано в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, уточнюючи роботу, на яку він претендує.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Довідкова бібліографія (доступна на www.bnm.md сайті):

 1. Адміністративний кодекс Республіки Молдова;
 2. Закон nr. 548-XIII від 21 липня 1995 року про Національний банк Молдови;
 3. Закон nr. 114/2012 про платіжні послуги та електронні гроші;
 4. Закон nr. 62/2008 про валютне регулювання;
 5. Закон nr. Указ Президента АНРЕ No 234/2016 про Єдиний центральний депозитарій цінних паперів.  

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободното място на главния юрисконсулт на отдел "Платежни системи"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Задължителни минимални изисквания:

 • Висше образование завършва с бакалавърска степен изпит в правната област с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. В случай на общообразователна оценка по-ниска от 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 5 години опит в правната област.  За лица с дипломи, издадени в чужбина, се посочват квалификациите, получени в съответната държава/учебно заведение, които трябва да бъдат равностойни най-малко на степен 8;
 • Минимум 3 години опит в правната област;
 • Редовно актуализирани професионални знания;
 • Общи познания за провеждането на процедурите за контрол, познаване на принципите на наблюдение; z
 • Познаване на правилата за тълкуване на нормативни актове, за издаване, одобряване на актове от индивидуален характер;
 • Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;
 • Владеене на румънски език на напреднало ниво и английски език поне средно ниво (четене/писмено/говоримо);

Поведенчески умения:

 • Почтеност, професионализъм, достоверност, подредено мислене, постоянство, устойчивост на усилия и стрес, адаптивност към нови ситуации, способност за бързо преминаване към различни професионални проблеми – много добро развитие;
 • Способност за устна и писмена комуникация, за да може ясно и кратко да представи констатациите, заключенията и препоръките;
 • Способност за бързо адаптиране към промените и приоритетите, за управление на множество дейности едновременно с акцент върху завършването им с осезаемо въздействие;
 • Позитивно, конструктивно, отговорно отношение, инициативност и креативност, способност за работа в екип и трансфер на знания, ориентация към резултатите.

Основни задачи:

 1. Предоставяне на консултации по констатациите, установени от служителите на дирекцията по време на проверките на място и служебните проверки и класификацията на нарушенията съгласно разпоредбите, установени с нормативните актове;
 2. Разглеждане на проекти на контролни доклади и административни досиета с цел осигуряване на коректност и последователност на изготвянето им;
 3. Разглеждане/коригиране на проектите на индивидуални административни актове, свързани с проверки на място и служебни проверки, включително предложения за налагане на санкции и/или коригиращи мерки в възложената област, съгласно нормативните актове;
 4. Изготвяне на предложения за изменение на действащите нормативни актове, които са пряко свързани с дейността на дирекцията;
 5. Предоставяне на правни консултации в рамките на дирекцията и други задачи от правно естество.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 31 януари 2023 г.

 ! Подаване на автобиографията: За да кандидатствате за участие в конкурса, формулярът за автобиография ще бъде попълнен онлайн или автобиографията ще бъде подадена в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки работата, за която кандидатства.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Справочна библиография (достъпна на www.bnm.md уебсайт):

 1. Административен кодекс на Република Молдова;
 2. Закон No 548-XIII от 21 юли 1995 г. относно Националната банка на Молдова;
 3. Закон No 114/2012 относно платежните услуги и електронните пари;
 4. Закон No 62/2008 относно регулирането на валутните курсове;
 5. Закон No Заповед No 234/2016 на президента на ANRE относно единния централен депозитар на ценни книжа.  

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного юрисконсульта отдела платежных систем

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Обязательные минимальные требования:

 • Высшее образование окончил с экзаменом на степень бакалавра в правовой сфере с общей средней за годы обучения 8 и выше. В случае общеобразовательного балла ниже 8, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 5 лет опыта работы в правовой сфере. Для лиц, имеющих дипломы, полученные за рубежом, укажите квалификацию, полученную в соответствующей стране/учебном заведении, которая должна быть эквивалентна как минимум 8 классу ;
 • Минимум 3 года опыта работы в юридической сфере;
 • Регулярно обновляемые профессиональные знания;
 • Общие знания о проведении контрольных процедур, знание принципов слежки;z
 • Знание правил толкования нормативных актов, издания, утверждения актов индивидуального характера;
 • Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;
 • Знание румынского языка на продвинутом уровне и английского языка не менее среднего уровня (чтение/письмо/разговорная речь);

Поведенческие навыки:

 • Честность, профессионализм, авторитет, упорядоченное мышление, настойчивость, устойчивость к усилиям и стрессам, адаптивность к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи – очень хорошее развитие;
 • Умение общаться устно и письменно, уметь четко и лаконично излагать выводы, заключения и рекомендации;
 • Способность быстро адаптироваться к изменениям и приоритетам, управлять несколькими видами деятельности одновременно с акцентом на их завершение с ощутимым эффектом;
 • Позитивный, конструктивный, ответственный настрой, инициативность и креативность, умение работать в команде и передавать знания, ориентация на результат.

Основные задачи:

 1. Предоставление консультаций по выводам, выявленным сотрудниками Дирекции в ходе проверок на местах и ex officio, и классификации нарушений в соответствии с положениями, установленными нормативными актами;
 2. Экспертиза проектов контрольных отчетов и административных дел, с целью обеспечения правильности и последовательности их подготовки;
 3. Рассмотрение/корректировка проектов отдельных административных актов, связанных с проверками на месте и ex officio, включая предложения о применении санкций и (или) мер по исправлению положения в назначенной сфере, в соответствии с нормативными актами;
 4. Выработка предложений по внесению изменений в действующие нормативные акты, которые непосредственно связаны с деятельностью Дирекции;
 5. Предоставление юридических консультаций в рамках Дирекции и другие задачи правового характера.

Крайний срок подачи резюме: 31 января 2023 года.

 ! Подача резюме: Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, форма резюме будет заполнена онлайн или резюме будет представлено в штаб-квартире НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, с указанием работы, на которую он претендует.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Справочная библиография (доступна на сайте www.bnm.md ):

 1. Административный кодекс Республики Молдова;
 2. Закон No 548-XIII от 21 июля 1995 года о Национальном банке Молдовы;
 3. Закон No 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах;
 4. Закон No 62/2008 о валютном регулировании;
 5. Закон No Распоряжение Президента НАРЭ No 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг.  

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram