GIZ - Advisor on Economic Cooperation and Private Sector DevelopmentRo

Traducere Automata

GIZ - Consilier pentru cooperare economică și dezvoltarea sectorului privat

GIZ caută un consilier pentru cooperare economică și dezvoltarea sectorului privat pentru proiectul său "Întreprinderi și comunități puternice pentru Moldova", care este finanțat de Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei și Guvernul Elvețian.

Se preconizează că această poziție va începe pe15 februarie 2023 pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii până în 2025. Poziția poate fi cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, în funcție de disponibilitatea candidatului. Consilierul va avea sediul la Chișinău.

Rolul principal al consilierului este de a sprijini promovarea investițiilor străine directe cu valoare adăugată ridicată în Moldova, precum și promovarea creșterii sectoarelor economice selectate (în funcție de profilul candidatului și de prioritățile proiectului, aceasta include în special IT, BPO și Inginerie și Electronică).

Responsabilitățile generale acoperite de această poziție sunt următoarele:

 • Promovarea investițiilor cu valoare adăugată ridicată în Moldova,
 • Sprijinirea cooperării cu instituțiile relevante în domeniul promovării investițiilor și al dezvoltării sectoriale în ceea ce privește creșterea sectoarelor economice selectate.

Calificări necesare:

 • Diplomă de master sau alt echivalent în economie, management, dezvoltare organizațională sau domeniu conex;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul promovării investițiilor, promovării sectorului, dezvoltării capacităților sau consultanței;
 • Experiență profesională de lucru în cel puțin unul dintre sectoarele economice (IT, BPO, electronică, inginerie etc.);
 • Înțelegerea aprofundată și experiența în ceea ce privește abordările, metodologiile și măsurile de dezvoltare sistematică a capacităților;
 • Înțelegerea aprofundată a funcționării promovării investițiilor și a dezvoltării sectoriale;
 • Experienta anterioara in interactiunea cu sectorul privat, organizarea intermediara si Guvernul;
 • Rețea extinsă între IMM-urile și companiile internaționale din Moldova;
 • Experiența dovedită în marketing sau vânzări este un avantaj;
 • Experiență dovedită în coordonarea programelor de dezvoltare a capacităților,
 • Capacitatea de a înființa și coordona rețele formate din o gamă largă de parteneri din medii diverse – factori de decizie din companii locale și internaționale;
 • Abilități IT puternice, abilități analitice și de scriere a rapoartelor;
 • Abilități puternice de rezolvare a problemelor, capacitatea de a negocia, de a fi un jucător de echipă puternic și de a poseda abilități excelente de comunicare, interpersonale și de management;
 • Fluenta in limbile romana si engleza;
 • Cetățenia Republicii Moldova sau deținerea statutului de rezident permanent în Republica Moldova.

Cererile, inclusiv CV-ul detaliat, referințele și scrisoarea de motivație se trimit până cel târziu la ora 30th din ianuarie 2023, ora 15:00 , la adresa hr-giz-moldova@giz.de.

Vă rugăm să menționați numele poziției în titlul mesajului de candidatură. Doar candidații preselectați vor fi solicitați pentru un interviu. Finalistului i se va oferi un contract de muncă pe durată determinată în baza unui program de lucru săptămânal de 40 de ore și se va încheia în conformitate cu legislația națională a muncii.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate postului, de a anula recrutarea sau de a oferi o programare la un grad inferior sau cu o descriere a postului modificată.

GIZ se angajează să asigure echitatea ocupării forței de muncă la locul de muncă și încurajează candidații calificați din toate mediile să aplice.

En

Articol Original

GIZ - Advisor on Economic Cooperation and Private Sector Development

GIZ is looking for an Advisor on Economic Cooperation and Private Sector Development for its project “Strong Businesses and Communities for Moldova”, which is financed by the European Union, the German Government and the Swiss Government.

This position is expected to start on the 15th of February 2023 for a 12-month period, with the possibility of extension until 2025. The position can be part-time or full-time, depending on candidate’s availability. The advisor will be based in Chisinau.

The primary role of the Advisor is to support promotion of high value-added foreign direct investments in Moldova, as well as promotion of growth of selected economic sectors (depending on the candidate’s profile and the project priorities, this includes especially IT, BPO and Engineering and Electronics).

The overall responsibilities covered by this position are as follows:

 • Promoting high value-added investments in Moldova,
 • Supporting the cooperation with relevant institutions in the area of investment promotion and sectoral development with respect to growth of selected economic sectors.

Required qualifications:

 • Master’s degree or other equivalent in Economics, Management, Organizational Development or related field;
 • At least 5 years of professional working experience in the area of investment promotion, sector promotion, capacity development or consulting;
 • Professional working experience in at least one of economic sectors (IT, BPO, electronics, engineering etc.);
 • In-depth understanding and experience in systematic capacity development approaches, methodologies and measures;
 • In-depth understanding of functioning of investment promotion and sectoral development;
 • Previous experience in interacting with the private sector, intermediary organization and Government;
 • Extensive network among Moldovan SMEs and international companies in Moldova;
 • Proven experience in marketing or sales is an asset;
 • Proven experience in coordinating capacity development programs,
 • Ability to establish and coordinate networks consisting of wide range of partners from diverse backgrounds – decision makers from local and international companies;
 • Strong IT skills, analytical and report writing skills;
 • Strong problem-solving skills, ability to negotiate, be a strong team player, and possess excellent communication, interpersonal and management skills;
 • Fluency in Romanian and English;
 • Moldovan citizenship or holding permanent resident status in Moldova.

Applications, including detailed CV, references and motivation letter shall be sent not later than 30th of January 2023, time 15:00 to the address hr-giz-moldova@giz.de.

Please mention the position name in the title of your application message. Only shortlisted candidates will be asked for an interview. The finalist will be offered a fixed-term employment contract based on a 40-hour weekly work programme and concluded in line with the national labour legislation.

Please note that applications received after the deadline will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise the position, to cancel the recruitment or offer an appointment at a lower grade or with a modified job description.

GIZ is committed to employment equity in the workplace and encourages qualified candidates from all backgrounds to apply.

It

Traducere Automata

GIZ - Consulente per la cooperazione economica e lo sviluppo del settore privato

GIZ è alla ricerca di un consulente per la cooperazione economica e lo sviluppo del settore privato per il suo progetto "Imprese e comunità forti per la Moldavia", finanziato dall'Unione europea, dal governo tedesco e dal governo svizzero.

Questa posizione dovrebbe iniziare il 15 febbraio 2023 per un periodo di 12 mesi, con possibilità di estensione fino al 2025. La posizione può essere part-time o full-time, a seconda della disponibilità del candidato. Il consulente avrà sede a Chisinau.

Il ruolo primario dell'Advisor è quello di sostenere la promozione di investimenti diretti esteri ad alto valore aggiunto in Moldavia, nonché la promozione della crescita di settori economici selezionati (a seconda del profilo del candidato e delle priorità del progetto, questo include in particolare IT, BPO e Ingegneria ed Elettronica).

Le responsabilità generali coperte da questa posizione sono le seguenti:

 • promuovere investimenti ad alto valore aggiunto in Moldova,
 • Sostenere la cooperazione con le istituzioni competenti nel settore della promozione degli investimenti e dello sviluppo settoriale per quanto riguarda la crescita di settori economici selezionati.

Qualifiche richieste:

 • Master o altro equivalente in Economia, Management, Sviluppo Organizzativo o campo correlato;
 • Almeno 5 anni di esperienza lavorativa professionale nel settore della promozione degli investimenti, della promozione del settore, dello sviluppo delle capacità o della consulenza;
 • Esperienza lavorativa professionale in almeno uno dei settori economici (IT, BPO, elettronica, ingegneria, ecc.);
 • Comprensione approfondita ed esperienza in approcci, metodologie e misure di sviluppo sistematico delle capacità;
 • Comprensione approfondita del funzionamento della promozione degli investimenti e dello sviluppo settoriale;
 • Precedente esperienza nell'interazione con il settore privato, l'organizzazione intermediaria e il governo;
 • Ampia rete tra PMI moldave e aziende internazionali in Moldavia;
 • La comprovata esperienza nel marketing o nelle vendite è una risorsa;
 • Comprovata esperienza nel coordinamento di programmi di sviluppo delle capacità,
 • Capacità di stabilire e coordinare reti composte da un'ampia gamma di partner provenienti da diversi background - decisori di aziende locali e internazionali;
 • Forti competenze informatiche, capacità analitiche e di scrittura di report;
 • Forti capacità di problem solving, capacità di negoziare, essere un forte giocatore di squadra e possedere eccellenti capacità comunicative, interpersonali e gestionali;
 • Ottima conoscenza del rumeno e dell'inglese;
 • Cittadinanza moldava o possesso dello status di residente permanente in Moldavia.

Le candidature, comprensive di CV dettagliato, referenze e lettera di motivazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 30gennaio 2023, ore 15:00 all'indirizzohr-giz-moldova@giz.de.

Si prega di menzionare il nome della posizione nel titolo del messaggio di candidatura. Solo ai candidati selezionati verrà chiesto un colloquio. Al finalista verrà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato basato su un programma di lavoro settimanale di 40 ore e concluso in linea con la legislazione nazionale del lavoro.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare la posizione, annullare l'assunzione o offrire un appuntamento a un grado inferiore o con una descrizione del lavoro modificata.

GIZ si impegna per l'equità occupazionale sul posto di lavoro e incoraggia candidati qualificati di ogni provenienza ad applicare.

Ua

Traducere Automata

GIZ - радник з питань економічного співробітництва та розвитку приватного сектору

GIZ шукає радника з питань економічного співробітництва та розвитку приватного сектору для свого проекту «Сильний бізнес та громади для Молдови», який фінансується Європейським Союзом, урядом Німеччини та урядом Швейцарії.

Очікується, що ця позиція розпочнеться 15 лютого 2023 року на 12-місячний період з можливістю продовження до 2025 року. Посада може бути неповною або повною зайнятістю, залежно від наявності кандидата. Радник базуватиметься в Кишиневі.

Основна роль радника полягає у підтримці сприяння прямим іноземним інвестиціям з високою доданою вартістю в Молдові, а також сприяння зростанню окремих секторів економіки (залежно від профілю кандидата та пріоритетів проекту, сюди входять, зокрема, ІТ, BPO та інженерія та електроніка).

Загальні обов'язки, на які поширюється ця посада, такі:

 • Сприяння інвестиціям з високою доданою вартістю в Молдові,
 • Підтримка співпраці з відповідними установами у сфері сприяння інвестиціям та галузевого розвитку щодо зростання окремих галузей економіки.

Необхідна кваліфікація:

 • ступінь магістра або інший еквівалент в економіці, менеджменті, організаційному розвитку або суміжній галузі;
 • Не менше 5 років професійного досвіду роботи у сфері сприяння інвестиціям, просування сектору, розвитку потенціалу або консалтингу;
 • Професійний досвід роботи хоча б в одній з галузей економіки (ІТ, BPO, електроніка, машинобудування тощо);
 • Глибоке розуміння та досвід системного розвитку потенціалу підходів, методологій та заходів;
 • Поглиблене розуміння функціонування системи сприяння інвестиціям та галузевого розвитку;
 • Попередній досвід взаємодії з приватним сектором, посередницькою організацією та урядом;
 • Розгалужена мережа серед молдавських МСП та міжнародних компаній у Молдові;
 • Перевірений досвід роботи в маркетингу або продажах є активом;
 • Підтверджений досвід координації програм розвитку потенціалу,
 • Здатність створювати та координувати мережі, що складаються з широкого кола партнерів різного походження – осіб, які приймають рішення від місцевих та міжнародних компаній;
 • Сильні ІТ-навички, аналітичні навички та навички написання звітів;
 • Сильні навички вирішення проблем, вміння вести переговори, бути сильним командним гравцем та володіти відмінними комунікативними, міжособистісними та управлінськими навичками;
 • Вільне володіння румунською та англійською мовами;
 • Громадянство Молдови або наявність статусу постійного жителя Молдови.

Заявки, включаючи детальне резюме, рекомендації та мотиваційний лист, надсилаються не пізніше 30тгод січня 2023 року, час 15:00 на адресу hr-giz-moldova@giz.de.

Будь ласка, вкажіть назву посади в назві повідомлення вашої заявки. Тільки кандидати, які потрапили до шорт-листа, будуть запрошені на співбесіду. Фіналісту буде запропоновано строковий трудовий договір, заснований на 40-годинній тижневій програмі роботи та укладений відповідно до національного законодавства про працю.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, розглядатися не будуть. GIZ зберігає за собою право повторно рекламувати посаду, скасовувати набір або пропонувати призначення на нижчий рівень або зі зміненою посадовою інструкцією.

GIZ прагне до рівності зайнятості на робочому місці та заохочує кваліфікованих кандидатів з будь-якого походження подавати заявки.

Bg

Traducere Automata

GIZ - Съветник по икономическо сътрудничество и развитие на частния сектор

GIZ търси съветник по икономическо сътрудничество и развитие на частния сектор за своя проект "Силни предприятия и общности за Молдова", който се финансира от Европейския съюз, германското правителство и швейцарското правителство.

Очаква се тази позиция да започне на 15 февруари 2023 г. за 12-месечен период, с възможност за удължаване до 2025 г. Позицията може да бъде на непълно работно време или на пълно работно време, в зависимост от наличността на кандидата. Съветникът ще бъде базиран в Кишинев.

Основната роля на съветника е да подкрепя насърчаването на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност в Молдова, както и насърчаването на растежа на избрани икономически сектори (в зависимост от профила на кандидата и приоритетите на проекта, това включва особено ИТ, BPO и инженеринг и електроника).

Общите отговорности, обхванати от тази позиция, са следните:

 • Насърчаване на инвестиции с висока добавена стойност в Молдова,
 • Подпомагане на сътрудничеството със съответните институции в областта на насърчаването на инвестициите и секторното развитие по отношение на растежа на избрани икономически сектори.

Необходими квалификации:

 • Магистърска степен или друг еквивалент по икономика, управление, организационно развитие или свързана с тях област;
 • Най-малко 5 години професионален опит в областта на насърчаването на инвестициите, насърчаването на сектора, развитието на капацитета или консултирането;
 • Професионален опит в поне един от икономическите сектори (ИТ, BPO, електроника, инженеринг и др.);
 • Задълбочено разбиране и опит в систематичните подходи, методологии и мерки за развитие на капацитета;
 • Задълбочено разбиране на функционирането на насърчаването на инвестициите и секторното развитие;
 • Предишен опит във взаимодействието с частния сектор, посредническата организация и правителството;
 • Широка мрежа между молдовски МСП и международни компании в Молдова;
 • Доказаният опит в маркетинга или продажбите е актив;
 • Доказан опит в координирането на програми за развитие на капацитета,
 • Способност за създаване и координиране на мрежи, състоящи се от широк кръг партньори от различни среди – лица, вземащи решения от местни и международни компании;
 • Силни ИТ умения, аналитични умения и умения за писане на доклади;
 • Силни умения за решаване на проблеми, способност да преговаряте, да бъдете силен екипен играч и да притежавате отлични комуникативни, междуличностни и управленски умения;
 • Владеене на румънски и английски език;
 • Молдовско гражданство или притежаване на статут на постоянно пребиваващ в Молдова.

Заявленията, включително подробна автобиография, справки и мотивационно писмо, се изпращат не по-късно от 30т ч. на месец януари 2023 г., час 15:00 ч. на адресаhr-giz-moldova@giz.de.

Моля, посочете името на позицията в заглавието на съобщението за кандидатстване. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. На финалиста ще бъде предложен срочен трудов договор въз основа на 40-часова седмична работна програма и сключен в съответствие с националното трудово законодателство.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. GIZ запазва правото си на преценка да обяви отново позицията, да отмени набирането или да предложи среща на по-ниска степен или с променена длъжностна характеристика.

GIZ се ангажира със заетостта на работното място и насърчава квалифицирани кандидати от всички среди да кандидатстват.

Ru

Traducere Automata

GIZ - Советник по вопросам экономического сотрудничества и развития частного сектора

GIZ ищет советника по экономическому сотрудничеству и развитию частного сектора для своего проекта «Сильные предприятия и сообщества для Молдовы», который финансируется Европейским Союзом, правительством Германии и правительством Швейцарии.

Ожидается, что эта должность начнется15 февраля 2023 года на 12-месячный период с возможностью продления до 2025 года. Должность может быть неполной или полной, в зависимости от наличия кандидата. Советник будет базироваться в Кишиневе.

Основная роль советника заключается в поддержке продвижения прямых иностранных инвестиций с высокой добавленной стоимостью в Молдове, а также в содействии росту отдельных секторов экономики (в зависимости от профиля кандидата и приоритетов проекта, включая, в частности, ИТ, BPO и машиностроение и электронику).

Эта должность выполняет следующие общие обязанности:

 • Содействие инвестициям с высокой добавленной стоимостью в Молдове,
 • Поддержка сотрудничества с соответствующими учреждениями в области поощрения инвестиций и секторального развития в отношении роста отдельных секторов экономики.

Требуемая квалификация:

 • Степень магистра или другой эквивалент в области экономики, управления, организационного развития или смежной области;
 • Не менее 5 лет профессионального опыта работы в области поощрения инвестиций, содействия развитию сектора, развития потенциала или консалтинга;
 • Профессиональный опыт работы хотя бы в одной из отраслей экономики (IT, BPO, электроника, машиностроение и т.д.);
 • Углубленное понимание и опыт в области систематических подходов, методологий и мер в области развития потенциала;
 • Углубленное понимание функционирования системы поощрения инвестиций и секторального развития;
 • Предыдущий опыт взаимодействия с частным сектором, посреднической организацией и правительством;
 • Разветвленная сеть среди молдавских МСП и международных компаний в Молдове;
 • Доказанный опыт в маркетинге или продажах является преимуществом;
 • Подтвержденный опыт координации программ развития потенциала,
 • Способность создавать и координировать сети, состоящие из широкого круга партнеров из разных слоев общества – лиц, принимающих решения из местных и международных компаний;
 • Сильные ИТ-навыки, аналитические навыки и навыки написания отчетов;
 • Сильные навыки решения проблем, умение вести переговоры, быть сильным командным игроком и обладать отличными коммуникативными, межличностными и управленческими навыками;
 • Свободное владение румынским и английским языками;
 • Молдавское гражданство или наличие статуса постоянного жителя Молдовы.

Заявления, в том числе подробное резюме, справки и мотивационное письмо направляются не позднее 30тч января 2023 года, время 15:00 по адресу hr-giz-moldova@giz.de.

Пожалуйста, укажите название должности в заголовке сообщения вашей заявки. На собеседование будут приглашены только кандидаты, включенные в шорт-лист. Финалисту будет предложен срочный трудовой договор, основанный на 40-часовой еженедельной рабочей программе и заключенный в соответствии с национальным трудовым законодательством.

Обратите внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать должность, отменять набор или предлагать назначение на более низкий класс или с измененной должностной инструкцией.

GIZ стремится к равенству в области занятости на рабочем месте и поощряет квалифицированных кандидатов из всех слоев общества подавать заявки.

telegram