Șef direcție, Direcția servicii și lucru de tineret, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de TineretArticol adaugat de: Ion Donea

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul tineretului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planificarea, organizarea si coordonarea activității Direcției.
 2. Asigurarea implementării actelor legislative și normative în domeniul tineretului, inclusiv prin elaborarea cadrului metodologic și altor instrumente de suport privind modul de funcționare și dezvoltare instituțională a centrelor de tineret.
 3. Coordonarea procesului de creare și activitate a rețelei Centrelor de tineret.
 4. Coordonarea procesului de  acreditare a structurilor care prestează servicii de tineret la nivel național și local și eliberarea certificatelor de calitate.
 5. Coordonarea activităților de elaborare, mentenanță și actualizare a Registrului entităților care prestează servicii pentru tineri.
 6. Dezvoltarea și implementarea programelor de educație non formală pentru tineri și organizațiile de tineret.
 7. Organizarea procesului de instruire și de formare profesională a lucrătorilor de tineret.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare și/sau masterat în domeniul administrație publică, drept, științe ale educației, asistență socială, psihologie, relații internaționale;

Experiență profesională: 3 ani în domeniu;

Cunoștințe:

-  cunoașterea legislației în domeniul tineretului și voluntariatului;

- cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul,  precum și a practicilor pozitive în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

- abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 13570 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret;
 • Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale;
 • Legea voluntariatului nr. 121/2010;
 • Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.146/2021; cu privire la organizarea şi funcţionarea
  Ministerului Educației și Cercetării;
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Hotărârea nr. 598/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru  Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret;
 • Hotărârea nr. 347/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului „Capitala Tineretului”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional;
 • Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010;
 • Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, aprobat prin Ordinul nr. 165/2017; 
 • Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al Tinerilor, aprobat prin Ordinul nr. T/303 / 2016;
 • Ordinul nr. T/276 din 05.06.2015 cu privire la Programul de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor:
 • Ordinul nr. 64 din 06.04.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de tineret;
 • Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, aprobat prin Ordinul nr. 65 / 2017;
 • Regulamentul  privind acordarea distincţiilor şi premiilor naţionale pentru dezvoltarea sectorului de tineret, aprobat prin Ordinul nr. T/571/A / 2015
 • Raport de evaluare finală a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020.

 

https://cariere.gov.md/ro/job/sef-directie-directia-servicii-si-lucru-de-tineret/18651

telegram