„Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național în domeniul achizițiilor publice) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 1. Denumirea autorității contractante: P „Unitatea de implementare a proiectelor de mediu”;
 2. IDNO: 1015601000019;
 3. Adresa: Chişinău, str. Alexandru cel Bun 51 A;
 4. Numărul de telefon/fax: 022 22 62 54;
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria@uipm.gov.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: toate informațiile necesare pot fi solicitate la adresele de e-mail incluse la punctul 5.
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, misiunea – implementarea proiectelor în domeniul mediului.
 8. Cumpărătorul invită persoanele interesate/experţi/consultanţi individuali, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor / lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată

1.

71241000-9

Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

serv

1

Conform caietului de sarcini (Anexa 1)

20 Om/zile

 1. Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform caietului de sarcini (Anexa 1)
 2. Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2022
 3. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea experților care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

Buletin de identitate

Copie scanată și expediată electronic

Obligatoriu

2.

Oferta tehnică va include:

-  CV-ul aplicantului (cu detalierea experienței în domeniul achizițiilor publice);

-  Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor

-  Scrisori de recomandare / acte privind confirmarea capacității / experienței anterioare în elaborare unor acte similare

Actele enumerate vor fi elaborate separat. Documentele urmează a fi contrasemnate, scanate și expediate electronic

Obligatoriu

3.

Oferta financiară

Se va prezenta propunerea de ofertă, semnată, scanată și expediată electronic. Conform formularului 4.2

Obligatoriu

 1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi aplicat în baza criteriilor de calitate a ofertei tehnice și a ofertei financiare.

Ponderea ofertei tehnice și a ofertei financiare în rezultatul final va fi următoarea:

Oferta tehnică – 0,6 și

Oferta financiară – 0,4.

 1. Termenul limită de depunere:
 • până la: 12 00 -     pe: 08.07.2022
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: cancelaria@uipm.gov.md

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic la adresele de e-mail :  

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele întârziate sau necomplete vor fi respinse.

 1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

 1. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Nu

plățile electronice

Nu

Anexa 1

 

CAIET DE SARCINI

(Termenii de referință)

Denumirea proiectului

„Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

Denumirea serviciilor de consultanță

Expert național (termen scurt) – studii superioare în domeniul economic, finanțe, drept, achiziții publice sau conexe

1.           Scurtă descriere a proiectului

Instituția publică ,,Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului" (I.P. UIPM), creată prin Hotărârea Guvernului nr. 1249/2018 asigură implementarea unui proiect de asistență oferit Republicii Moldova în cadrul  Acordului de cooperare dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), semnat de partea moldovenească la 26 august 2020.

Acest proiect se încadrează în cadrul angajamentelor asumate de Republica Moldova ca parte la Convenția de la Minamata cu privire la mercur, ratificată prin Legea nr. 51/2017.

Prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile sunt stabilite noi prevederi ce țin și de domeniul deșeurilor periculoase. Regulamentul UE din 17 mai 2017 privind mercurul stabilește prevederi ce țin de gestionarea mercurului.

Din 1 ianuarie 2021, este interzis importul de obiecte, bunuri sau produse ce conțin mercur sau adaos de mercur/compuși de mercur, alte produse și obiecte ce conțin compuși de mercur trebuie să fie scoase din uz și administrate în mod corect, pentru a reduce riscurile și emisiile de deșeuri periculoase, transportarea și păstrarea în condiții de siguranță, ce au impact asupra ciclului de viață a acestora.

Proiectul implică extinderea și îmbunătățirea cadrului legal și a capacităților instituționale în domeniu, în particular elaborarea unui  Plan operațional de aplicare a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului pentru lămpi / corpurile de iluminat (document cadru) („Provision of support in elaboration of detailed operational plan for EPR scheme on lighting”).

Proiectului îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii de Guvern nr. 246/2010 (anexa nr. 1, pct. 7116).

2.           Atribuțiile expertului

În cadrul proiectului, expertul în domeniul achizițiilor publice urmează să îndeplinească următoarele funcţii fără a se limita la acestea:

1) elaborează planul de achiziţii pe livrabile concrete şi îl coordonează cu echipa de proiect și I.P. UIPM, precum şi pregăteşte termenii de referință, cererele de ofertă, inclusiv documentația necesară;

2) examinează şi revizuie specificaţiile şi caracteristicile ofertelor pentru a asigura înţelegerea, acurateţea şi conformitatea acestora cu standardele de calitate;

3) pregătește organizarea achiziţiilor publice conform rigorilor proiectului, asigurarea competitivităţii, stocarea şi menţinerea datelor și informațiilor, monitorizarea procesului de achiziţii pentru bunuri şi servicii, cît şi monitorizarea furnizorilor în termeni de calitate şi respectare a orarului de livrări;

4) analizează proiectele de contracte şi formulează recomandările necesare pentru înlăturarea deficienţelor;

5) pregătește documentația necesară pentru Grupul de lucru pentru evaluarea ofertelor, inclusiv elaborează procesele-verbale și alte acte necesare în termenii stabiliți de legislația națională în vigoare;

6) elaborează, avizează şi prezintă echipe de proiect și IP UIPM pentru semnare proiectele de contracte de achiziţii publice;

6) șine lucrările de secretariat a Grupului de lucru pentru achiziţiile publice;

7) elaborează documentele de preselecţie sau alte documente de atragere a ofertelor;

8) colaborează cu echipa de proiect, IP. UIPM, Grupul de lucru/evaluare pe achiziții, autorităţile publice,

şi alte instituţii, privind domeniul achiziţiilor publice;

9) întocmeşte rapoarte şi documentaţia relevantă în conformitate cu recomandările Grupului de lucru, echipei de proiect sau I.P. UIPM;

10) prezintă propuneri și soluții la examinarea petiţiilor cu subiecte din domeniu;

11) ghideză, orientează și oferă suport legal pe domeniul achizițiilor publice instituției, echipei de proiect și Grupului de lucru în vederea atingerii activităților de proiect;

11) exercită şi alte activități pentru buna desfășurare a achizițiilor publice

3. Descrierea livrabilelor

Reieșind din informațiile expuse mai sus, lista livrabilelor include desfășurarea procedurilor de desfășurare a achizițiilor publice, orientate spre realizarea următoarelor obiective:

Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a serviciilor pentru organizarea și desfășurarea atelierului regional la Chișinău în cadrul proiectului (procurarea biletelor de călătorie, cazare, arenda sălii, servicii de traducere/interpretare, transport, alimentare, servicii logistice, alte servicii/bunuri, etc.);

 • Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a serviciilor de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru procurarea containerelor/recipientelor de depozitare a dispozitivelor/produselor/obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, dispozitive/obiecte/produse de substituire ale acestora;
 • Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a containerelor / recipientelor de depozitare a dispozitivelor / produselor / obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, dispozitive / obiecte / produse de substituire ale acestora;
 • Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a serviciilor și bunurilor pentru organizarea atelierelor de instruire/consultări;
 • Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a serviciilor și bunurilor pentru editarea bucletelor, materialelor de instruire și altele;
 • Pregătirea și desfășurarea procedurii de achiziții a serviciilor de creștere a capacităților instituționale și îmbunătățirii condițiilor tehnice de activitate instituțională prin procurarea serviciilor de reparație a oficiilor și procurarea de bunuri, echipamente.

Comunicarea va fi în limba română.

4.       Cerințe specifice pentru expertul național

Educaţie:

- studii superioare corespunzătoare (de ex.: în economie, drept, finanţe, achiziții publice.);

Experienţă şi abilităţi:

Experienţă profesională: activitate profesională în domeniul achiziţiilor publice naționale sau/și internaționale (proiecte) de cel puţin 5 ani.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei naționale în domeniu;

- cunoaşterea limbii române, limbii ruse, iar a  limbii engleze va constitui un avantaj;

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

- cunoștințe privind sistemul achizițiilor publice

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,

Criterii adiționale:

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală

5.    Oferta tehnică și financiară

Oferta tehnică va include:

 1. CV-ul aplicantului;
 2. Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor
 3. Comentarii și sugestii asupra caietului de sarcini
 4. Scrisori de recomandare / acte privind confirmarea experienței anterioare în elaborarea unor acte similare.

Oferta financiară va include costul integral pentru elaborarea setului de acte conform descrierilor de la compartimentele 3 și 4, specificațiile de preț fiind incluse în Formularul 4.2 anexat mai jos.

 


Specificații de preț (F4.2)

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3]

 

Cod CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor

Cantitatea

Preț unitar,  (inclusiv TVA 0%)lei

1

2

3

4

71241000-9

Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

   

TOTAL

 
   
           

Semnat: _______________ Numele, Prenumele:  _____________________________  În calitate de: ______________                         

 • O
 • Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

Articol adaugat de: UIPM