Consultant pentru elaborarea Ghidului privind Sistemul informațional în domeniul ariilor protejate - Republicat

I.              CONTEXTUL GENERAL

Instituția Publică „Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” (IP UIPM) al cărei fondator este Ministerul Mediului asigură derularea proiectului „Dezvoltarea sistemului de cereri și oferte naționale cu privire la informațiile în domeniul biodiversității în Pan Europa în sprijinirea implementării și revizuirii progreselor Cadrului Global post-2020 pentru biodiversitate în Moldova” Referință la proiect: SB-014525.03.02.03/S1-32ECL-000045/11232, Numărul proiectului: 715.1.

Obiectivele proiectului:

-       Sprijinirea Ministerului Mediului al Republicii Moldova în deținera informațiilor adecvate despre biodiversitate pentru implementare și raportare de progres pentru Cadrul Global post-2020 pentru biodiversitate și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) pe dimensiunea biodiversității.

-       Dezvoltarea capacității în rândul agențiilor guvernamentale naționale ale Republicii Moldova, responsabile pentru biodiversitate, de a proiecta, organiza și promova un sistem de informații și indicatori privind biodiversitatea care să răspundă necesităților de elaborare și implementare a politicilor. Aceasta va include definirea și organizarea colectării, gestionării, analizei și comunicării datelor privind biodiversitatea.

Activitățile principale ale proiectului:

1.      Conceptualizarea și pilotarea un sistem informațional consolidat privind biodiversitatea ce va include subiecte/domenii necesare;

2.      Dezvoltarea recomandărilor specifice pentru a ajuta autoritatile responsabile sa asigure un necesar diversificat de produse informaționale privind biodiversitatea;

3.      Elaborarea materialelor de ghidare cu exemple privind dezvoltarea sistemelor de informații și proceselor de raportare.

II.            RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

Consultant pentru elaborarea Ghidului privind Sistemul informațional în domeniul ariilor protejate va fi responsabil de asigurarea activităților planificate conform Termenilor de referință. Sarcinile vor include, printre altele:

•       Consultantul va elabora proiectul Ghidului privind Sistemul informațional în domeniul ariilor protejate. Ghidul elaborat   va fi armonizat cu cu cerințele internaționale în domeniul ariilor naturale protejate (WCMC; WDPA, IUCN, CBD, Convenția de la Berna și al.) și va fi integrat ăn sistemul de monitoring și management al ariilor aturale protejate de stat.

•       Consultantul va elaborara un raport analitic privind sistemul instituțional existent în domeniul informațional al ariilor naturale protejate, care va include analiza instituțiilor guvernamentale naționale responsabile de colectarea și menținerea informațiilor și datelor legate de arii naturale protejate, capacităților lor instituționale, sufficienței personalului, aspecte financiare etc.

•       Consultantul va colabora cu departamentele abilitate din cadrul Ministerului Mediului, Agentiei de Mediu, Agentia Moldsilva, sectorul academic, ONGurile si sectorul associativ în vederea informprii și consultării cu principalii beneficiari potențiali și părți interesate.

•       Consultantul va participa la definirea politicilor, subiectelor de luare a deciziilor și necesităților de capacitate de informare pe care proiectul le va sprijini, în coordonare cu UNEP și UNEP-WCMC.

•       Proiectul Ghidului va fi transmis autorităților naționale responsabile să asigure un necesar diversificat de produse informaționale privind biodiversitatea și va corespunde la cerințele internaționale WCMC, WDPA, IUCN, CBD, Convenția de la Berna etc.

•       Consultantul va participa la atelierele de lucru lunare organizate de WCMC și echipa națională, cit și cele regionale (pentru trei țări).

III.                CERINȚE DE EXPERIENȚĂ ȘI CALIFICARE

•       Cunoșterea domeniului de politici și cadrul legal național și internațional în domeniul biodiversitate/arii protejate (convenții internaționale, protocoale etc.);

•       Experiență anterioară de lucrul cu diverse părți interesate (guvernamentale, neguvernamentale, de cercetare/academice, fermieri, întreprinderi etc.), de preferat în probleme de biodiversitate;

 

Competențe:

•       Abilități excelente de prezentare și comunicare eficientă la ateliere de lucru, întâlniri formale;

•       Abilități excelente de scriere și raportare folosind formularea tehnică;

•       Capacitate demonstrată de a lucra independent și de a livra sarcinile la timp;

 

Cerințe pentru cunoașterea limbilor:

•       Abilități bune de comunicare orală și scrisă în limbile română, rusă și engleză.

IV.             RAPORTAREA

Rapoartele/Rezultatele consultantului urmează să respecte pe deplin responsabilitățile principale descrise mai sus.

Consultantul va raporta direct Beneficiarului (Directorul I.P. „UIPM”).

V.               PROCEDURA DE APLICARE

Dosarul pentru concurs va include:

1. CV, inclusiv informații despre experiența anterioară în proiecte/misiuni similare;

2. Scrisoare de interes și disponibilitate de prestare a serviciilor în cadrul proiectului.

3. Propunerea financiară

Perioada contractului

18 iulie 2022 – 18 august 2022

Duration contractului

10 zile

Condiţiile de prezentare a dosarelor:

Persoanele interesate vor expedia dosarele complete în limba română la adresa de email: cancelaria@uipm.gov.md  sau le vor depune la I.P. „UIPM”, Str. Alexandru cel Bun 51A, Chișinău 2012, Republic of Moldova, pînă la data de 8 iulie 2022.

Dosarele depuse vor fi examinate într-o manieră imparțială și obiectivă și în strictă confidențialitate. Candidații admiși vor fi contactați pentru semnarea contractelor individuale de prestare a serviciilor.

Articol adaugat de: UIPM