Extindere: Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea studiului „Analiza eficienței cadrului normativ în domeniul gestionării fondului cinegetic și vânătorii”TERMENI DE REFERINŢĂ

Concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea studiului

„Analiza eficienței cadrului normativ  în domeniul gestionării fondului cinegetic și vânătorii”

Durata contractului: 3 luni / 20 zile de lucru

Tip Contract: prestări servicii

 

Asociația EcoContact este o organizație non-guvernamentală și are drept scop promovarea protecției mediului, dezvoltare durabilă și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.  Asociația EcoContact activează la nivel local, național și regional.

Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova”  implementat de AO EcoContact cu suportul Suediei își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional al guvernanței și al justiției de mediu prin promovarea unei implicări mai active și a unei cooperări mai strânse din partea tuturor actorilor-cheie în domeniul protecției mediului, la nivel național și local. Pe termen lung, acest lucru va avea un impact pozitiv asupra capacității de reglementare și asupra consolidării capacităților instituționale a autorităților competente naționale și regionale; de asemenea, vor fi îmbunătățite mecanismele de aplicare a legislației de mediu.

Context

Gospodăria cinegetică este una din ramurile de folosire  a resurselor naturale, sarcinile principale ale căreia sunt  protecția, folosirea rațională și reproducerea fondului cinegetic de stat. Animalele de interes vânătoresc și multitudinea de  terenuri  de vânătoare  constituie  Fondul cinegetic  unic de stat al Republicii Moldova. Fondul cinegetic național este compus din totalitatea speciilor de interes cinegetic și habitatul acestora. Fauna cinegetică reprezintă resurse naturale regenerabile și sunt folosite în condițiile legislației cinegetice în vigoare.

În Republica Moldova domeniul cinegetic și vânătorii este reglementat de Legea nr. 98/2018 vânătorii și fondului cinegetic, care a intrat în vigoare în data de 1 martie 2021, de rând și cu celelalte acte normative, după cum urmează:
Codul nr. 887/1996 silvic;
Legea nr. 439/1995 regnului animal;
Legea nr. 298/2018 vânătorii și fondului cinegetic;
Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă;
Codul nr. 2018/2008 contravențional al Republicii Moldova;
Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;
Legea nr. 325/2005 cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova;
- Norme tehnice pentru amenajarea cinegetică a terenurilor de vânătoare din fondul forestier;
- Ordine și dispoziții privind gospodărirea fondului cinegetic;
- Hotărârea Guvernului nr. 254 din 13.10.2021, care conține următoarele documente:
- Regulamentul privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic, (Anexa nr. 1 la HG 254/2021);
- Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului forestier și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic și modul de reparare a prejudiciului (Anexa nr. 2 la HG 254/2021);
- Regulamentul privind vânarea exemplarelor din specii de faună de interes cinegetic și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii (Anexa nr. 3 la HG 254/2021).

Totodată domeniul dat trebuie să respecte și angajamente, asumate în cadrul acordurilor internaționale la care Republica Moldova face parte:
- Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;
- Convenția privind zonele umede de importantă internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, 2 februarie 1971;
- Convenția privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, 5 iunie 1994;
- Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, 23 iunie 1979;

2. Obiective și sarcini specifice

Obiectivul studiului de referință este evaluarea cadrul normativ aferent domeniului gestionării fondului cinegetic și vânătorii, inclusiv evidențierea lacunelor , precum și furnizarea recomandărilor de modificarea și ajustare a principalelor acte legislative vizate.

4. Sarcini și responsabilități

Expertul va avea următoarele atribuții și responsabilități:

 • Elaborarea metodologiei studiului de referință (inclusiv metodele de colectare și analiză a datelor)
 • Asigurarea consultărilor cu părţile interesate
 • Elaborarea raportului studiului de referința (în formatul de sinteză) luând în considerare comentariile și feedback-ul primit din partea părţilor interesate, personalul implicat în proiect, precum și partenerii de implementare a proiectului.

5. Structura sugerată a studiului

 • Sumar executiv
 • Introducere
 • Descrierea metodologiei utilizate
 • Capitolul 1. Analiza problemei, cauzelor și impactului
 • Capitolul 2. Identificarea și evaluarea opțiunilor pentru îmbunătățirea legislației (in format de sinteza)
 • Capitolul 3. Recomandări și concluzii
 • Anexe tehnice şi analitice

6. Etapele elaborării studiului:

Realizarea studiului este clasificat în 4 etape:

 • Dezvoltarea structurii studiului şi a metodologiei ce va fi aplicată – 10 zile după semnarea contractului;
 • Elaborarea studiului propriu zis și a setului de recomandări de politici (proiect final al studiului) – 6 săptămâni după acceptarea structurii studiului şi metodologiei propuse;
 • Discutarea proiectului final al studiului cu actorii şi experții relevanți – 10 zile după prezentarea proiectului studiului;
 • Încorporarea rezultatelor discuțiilor privind recomandările propuse– 10 zile după prezentarea setului de recomandări

7 . Cerințe faţă de aplicant:

Experții cointeresați trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • studii avansate în domeniile conexe sarcinii (biologie, protecția mediului, silvicultura) și/sau experiența profesională în aceste domenii;
 • cunoașterea profundă a reglementării și funcționării domeniului de gestionare fondului cinegetic și vânătorii în Republica Moldova;
 • experiență relevantă în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe subiectului abordat și altor domenii conexe protecției mediului;
 • abilități profunde de analiză şi sistematizare, scriere a studiilor analitice
 • abilități bune de comunicare;
 • responsabilitate, creativitate, flexibilitate

8. Criterii de selecţie:

Contractul va fi semnat cu aplicantul care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse la dispoziţie, luând în consideraţie următoarele criterii:

1. Calitatea ofertei - cunoașterea demonstrată a domeniului abordat - experienţă anterioară în elaborarea unor studii similare - viziune asupra studiului şi metodologiei bine argumentate - abordare profesionistă, analitică, raţională şi inovativă

2. Oferta financiară rezonabilă.

9. Cadrul organizatoric:

Expertul/a va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu echipa proiectului.

10. Bugetul ofertei:

Consultantul/a va face propuneri privind remunerarea zilnică așteptată în EUR, prețul net per zi de lucru.

11. Procedura de plată:

Plata se va efectua în două tranşe,. Prima tranşă, în valoare de 30% din suma totală, va fi achitată prin virament in MDL conform cursului donatorului, după prezentarea structurii studiului şi a metodologiei desfăşurate. A doua tranşă în valoare de 70% va fi plătită după aprobarea studiului analitic final și prezentarea publică a studiului.

12. Prezentarea ofertei:

Oferta urmează sa includă următoarele documente:

 • CV-l consultantului cu accent pe consultanțe prestate anterior similare cu această consultanță
 • Scrisoare de motivare
 • Oferta financiară

 

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 17 ianuarie 2022.

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: hr@ecocontact.md, cu mențiunea poziției.  

Asociația își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare confirmative în caz de necesitate.

Doar persoanele pre-selectate vor fi contactate.