Termen Extins: Expert/agenție pentru realizarea sondajului care să măsoare rezultatele unui proiect Expert/agenție pentru realizarea sondajului / studiului de colectare a informației de bază și de măsurare a progresului (Baseline and End-line Survey) unui proiect implementat de HelpAge International în domeniul preveniri și combaterii violenței în familie asupra persoanelor în etate

 1. CONTEXT

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

HelpAge International în Moldova, în cadrul Proiectului „Servicii mai incluzive de asistență și protecție a vârstnicilor din Moldova aflați la risc sau afectați de violență” realizat cu suportul financiar al Republicii Federale Germania BMZ, își propune să contracteze un expert/echipă de experți sau o agenție care să realizeze un studiu la început (2021) și la final de proiect (2023) care să colecteze informația de bază pentru a înțelege situația privind protecția persoanelor în etate împotriva violenței în familie în 12 localități de implementare și la fel pentru a măsura progresul după 3 ani de implementare, care va arăta impactul intervențiilor din proiect. Proiectul se implementează în perioada 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023.

 1. INFORMAȚIE DESPRE PROIECT

Proiectul își propune prin 5 obiective să cuprindă cât mai larg intervenții care să contribuie la o mai bună protecție a persoanelor în etate împotriva violenței în familie și la reducerea stereotipurilor asociate vârstei înaintate și a inegalității dintre bărbați și femei, etc. Intervențiile își propun să creeze sau să extindă servicii de asistență și adăpost pentru victimele violenței în familie și ajustarea acestora la necesitățile persoanelor vârstnice; să informeze persoanele în etate la risc de violență despre drepturile lor prin 12 organizații partenere locale; să încurajeze femeile în etate afectate de violența în familie să practice activități generatoare de venit; să ofere informații și spațiu de comunicare prin website/platformă de comunicare pentru persoane în etate și alți actori interesați; și să monitorizeze politicile publice relevante pentru persoanele în etate și să integreze necesitățile lor. Grupurile țintă ale proiectului sunt femei și bărbați în etate și membrii familiilor lor din 12 localități de implementare, Asociațiile Obștești sau grupurile de inițiativă din aceste comunități și grupurile lor de voluntari, Platforma pentru Îmbătrânire Activă cu 18 organizații membre neguvernamentale, prestatorii de servicii sociale, publicul larg și agențiile de presă interesate de domeniul social și de drepturile omului.

 1. SARCINA PROPUSĂ ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI

Echipa de experți sau agenția va avea responsabilitatea de a colecta informația de bază pe 5 obiective ale proiectului pentru a înțelege situația privind protecția persoanelor în etate împotriva violenței în familie în 12 localități de implementare și la fel pentru a măsura progresul după 3 ani de implementare. Sarcina constă în două etape, desfășurarea Studiului de bază la început de proiect (2021, Baseline Survey) și desfășurarea Studiului de impact la final de proiect (2023, End-line Survey). În baza indicatorilor de măsurare stabiliți de proiect, datele colectate vor servi pentru analiza impactului intervențiilor din proiect și estimarea gradului de atingere a rezultatelor așteptate. Se va analiza documentația de proiect, aria de implementare a proiectului și grupurile țintă, și în baza analizei se vor elabora instrumente de colectare de date cantitative și calitative (interviuri, chestionare, focus grupuri, analiza datelor disponibile public, etc). Datele colectate vor servi pentru două scopuri – (1) de a cunoaște situația actuală în aria de implementare a proiectului și necesitățile grupurilor țintă și (2) de a măsura indicatorii stabiliți în proiect și alți indicatori care să ajute la evaluarea impactului la finele acestuia. Produsele finale solicitate sunt: instrumentele de cercetare și documentele completate, baza de date și fișe cu datele prelucrate (ca anexe), raport al studiului care include interpretare de date cantitative și însoțite de analiză calitativă.

Studiul de bază se va axa pe 12 localități de implementare a proiectului, 3 orașe și 9 sate din raionale Basarabeasca, Leova, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, și din UTA Găgăuzia. Grupurile țintă din aceste localități vor fi (1) persoane în etate, (2) populația cu vârsta 16-60 ani, (3) specialiști din administrația publică și din serviciile de asistență și protecție a victimelor violenței în familie, (4) ONG-urile locale partenere de implementare a proiectului și grupurilor lor de voluntari, altele vor fi definite.

În aceste localități studiul își propune să colecteze date despre:

 • Profilul persoanelor în etate din aceste localități (gen, dizabilitate și grad de dependență, stare de sănătate, componența persoanelor din gospodărie, necesități, servicii accesate, etc)
 • Viața socială și nivelul de informare despre drepturi a persoanelor în etate.
 • Cunoștințe ale persoanelor în etate, tinerilor și adulților despre violența în familie, formele ei, violența în bază de gen, unde se pot adresa în astfel de cazuri, servicii de asistență și protecție, de unde pot afla informații, tipuri de VF, dacă este o încălcare stereotipuri, prejudecăți legate de vârstă, gen. Comparația pe grupuri de vârstă a cunoștințelor despre aspectele enumerate, și după caz femei-bărbați, rural-urban.
 • Opinii ale diferitor grupuri de populație despre prevalența violenței în familie asupra femeilor și asupra persoanelor în etate.
 • Atitudinile diferitor grupuri de populație despre violența în familie, vârstă înaintată, ageism, cauze și soluții în cazuri de abuz asupra vârstnicilor.
 • Serviciile disponibile în localitate privind prevenirea, asistența și protecția împotriva violenței în familie, inclusiv pentru persoane în etate, posibilități de informare pentru vârstnici. Referirea către servicii în raza raionului/regiunii. Bariere cu care se confruntă specialiștii din localitate în asigurarea acestor servicii și necesități ale vârstnicilor.
 • Altele, urmează a fi definite.
 1. CINE POATE APLICA

Pot aplica și depune dosarul echipă de experți care pot realiza integral sarcina propusă sau agenție care are în domeniul său de activitate realizarea de studii, sondaje sociologice, cercetări și analize pe domenii ce țin de contextul proiectului.

 1. CALIFICĂRI ȘI EXPERIENȚĂ
 • Experiență de cel puțin 2 ani în coordonarea și realizarea de studii, sondaje sociologice, cercetări și analize pe domeniul social, juridic, altele conexe.
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de consultanță și abilități excelente de analiză, cercetare. Se va considera un avantaj experiența anterioară de consultanță în proiecte cu finanțare externă și înțelegerea cadrului de management al proiectelor.
 • Studii superioare ale echipei responsabile de realizarea sarcinii propuse sau studii relevante în unul din domeniile: drept, sociologie, asistență socială, altele conexe.
 • Abilități avansate de scriere de rapoarte, analiză și deduceri de constatări și concluzii, colectare de date și interpretare a acestora, sumarizare de informații prin instrumente de prezentare grafică și vizuală pentru uz public.
 • Cunoștințe avansate de utilizare computer, Internet-ului și platforme online de comunicare.
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă.
 • Cunoașterea limbii română și rusă este obligatorie, iar cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj. Documentele de lucru vor fi de bază în limba română, documentele suplimentare pot fi în română inclusiv și engleză. Cunoașterea limbii ruse este necesară pentru lucrul cu localitățile de implementare din proiect, în care se vorbește preponderant limba rusă.
 1. TERMENI DE REALIZARE

Studiul I - Baseline Survey

Elaborarea metodologiei (indicatori, instrumentele de cercetare, formă de concensământ) și aprobarea acesteia    

Termen limită  pentru prezentarea metodologiei este data de 01.11.2021

Testarea chestionarelor

 Termenul limită 15.11.2021

Desfășurarea chestionării

Intervievarea persoanelor identificate ca grup țintă

 Termenul limită 30.11.2021

Procesarea datelor colectate. Elaborarea raportului analitic draft.

Termenul limită 15.12.2021

Consultarea raportului, definitivarea și aprobarea acestuia

Termenul limită 23.12.2021

 

Studiul II – End-line Survey

Planul de activități va fi stabilit ulterior, similar primei etape (Baseline Survey) și va fi parte a contractului de prestări servicii. Studiul II (End-line Survey) se planifică a fi realizat în perioada iulie-decembrie 2023.  

Termenii pot fi revizuiți de comun acord la etapa de negociere a contractului de prestări servicii, dacă modificările sunt necesare bunei desfășurări a sarcini propuse și dacă sunt argumentate rezonabil.

 

 1. PROCEDURA DE SELECTARE

Procedura de selectare constă în două etape, etapa de analiză a dosarelor și etape de intervievare a candidaților preselectați.

Selectarea se face de către o comisie formată din minim 3 persoane din cadrul HelpAge International, care au în sarcina lor responsabilități (sau inclusiv responsabilități) de management. Dosarele vor fi analizate în baza criteriilor de selectare, după cum urmează:

Nr.

Criteriu

Punctaj

1.

Experiența în domeniul de realizare a studiilor, sondajelor și analizelor a agenției sau a echipei de experți.

20

2.

Calificările și experiența experților (în cazul agențiilor - a experților desemnați pentru realizarea sarcinii)

20

3.

Relevanța conceptului de metodologie propusă pentru realizarea Studiului de bază. 

30

4.

Corespunderea ofertei financiare cu consultanța și activitățile propuse pentru realizarea sarcinii.

25

5.

Relevanța și calitatea materialelor prezentate ce rezultă din activități similare anterioare (rapoarte de analiză, studii, sondaje, altele)

5

 

Punctaj maxim

100

Doar dosarele preselectate la prima etapă, vor fi incluse în etapa a doua de intervievare. HelpAge International în Moldova nu va comenta dosarele respinse. Perioada procedurii de selectarea se estimează la 3 săptămâni din momentul încheierii perioadei de aplicare la concurs. Se va ține cont de faptul că aceasta poate dura mai mult în cazul în care nu sunt suficienți aplicanți pentru a organiza concursul, în cazul în care nu se va califica nici un aplicant, și alte situații.    

 1. DOSARUL APLICANTULUI

Dosarul aplicantului va include următoarele documente:

 • Cv-ul agenției (sau descrierea succintă a activității desfășurate, în cazul în care acesta lipsește). Nu se solicită în cazul aplicanților ca echipă de experți.
 • Curriculum vitae (CV) a cel puțin 2 experți în cazul agenției (care vor fi implicați în realizarea sarcinii), și pentru fiecare expert în cazul aplicării de către echipă de experți.
 • Scrisoare de intenție (poate fi comasată cu conceptul de metodologie). Se vor indica materiale realizate anterior, ca atașament sau adresă electronică de stocare (link), care sunt relevante sarcinii anunțate șipot servi drept dovadă a activității experților sau a agenției (rapoarte de analiză, studii, sondaje, altele).
 • Conceptul de metodologie propusă pentru realizarea Studiului de bază (2021) și un paragraf despre viziunea realizării Studiului de impact (2023). Va conține propunerea privind selectarea eșantionului, grupurile de populație țintă, instrumentele propuse pentru aplicare, logistica, colectarea și interpretarea datelor, analiza lor. La fel va conține planul de lucru cu indicarea sarcinilor completate/livrabilelor pe fiecare etapă sau activitate.
 • Oferta financiară va fi exprimată în Lei moldovenești (MDL) și se va indica care sunt costurile net și total (cu toate taxele incluse), modalitatea de plată – persoană fizică, persoană juridică, alte. Se va indica la fel oferta cu detalierea costurilor pe unitate și total pe serviciu, inclusiv și pe tipuri de cheltuieli ( de ex. tipărire chestionare, transport, etc).
 • Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (doar pentru agenții)
 1. DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare poate fi depus la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul „Concurs Studiu de Bază HelpAge” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați.

Informații suplimentare pot fi solicitate de la Dina Ciubotaru, la nr. de tel: +37322 225098, dina.ciubotaru@helpage.org 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor:  20 octombrie 2021, ora 18:00.

Important! Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarului. În lipsa acestuia, HelpAge International în Moldova nu poartă răspunderea pentru documentele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.