(Termen extins) Interpret/traducător în/din limbile română-rusă, consultant principal în Direcția pentru lucrările plenului Parlametului, Direcția generală documentare parlamentară

Termenul de depunere a dosarelor de concurs a fost prelungit pînă la 26 aprilie 2021.

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal (interpret/traducător în/din limbile română-rusă) în Direcția pentru lucrările plenului Parlamentului din cadrul Direcției generale documentare parlamentară.

Unități vacante: 1

Scopul general al funcției:

Acordarea asistenței documentare și organizatorice în realizarea funcției legislative a Parlamentului.

Sarcini de bază:

- participarea la organizarea și documentarea lucrărilor plenului Parlamentului prin asigurarea traducerii simultane în/din limbile română-rusă a lucrărilor ședințelor în plen ale Parlamentului, precum și a altor activități organizate de Parlament și Secretariat;

- traducerea în/din limbile română-rusă a proiectelor de acte normative înregistrate în Parlament și a documentelor oficiale ale Parlamentului și ale Secretariatului Parlamentului.

Condiții de participare la concurs

La ocuparea funcţiei publice poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiţii de bază: 

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba de română şi limba rusă;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- nu a fost destituită, în ultimii 5 ani, dintr-o funcție publică;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerințe specifice:

- studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferențial în domeniile: filologie, limbi și literaturi, jurnalism și comunicare. Titularul actelor de studii obținute în străinătate va prezenta Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;

- minim 2 ani de experiență profesională în domeniul interpretariatului și traducerii;

- cunoașterea legislației Republicii Moldova, a actelor normative interne ale Parlamentului și a terminologiei administrative și juridice naționale și europene;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), cu prezentarea actelor confirmative;

- abilități de operare la calculator Ms Office, Ms Windows.

            Va constitui un avantaj:

- studii de master/postuniversitare în traducere și interpretare;

- deținerea autorizației de interpret și traducător eliberată de Ministerului Justiției al RM;

- deținerea certificatelor de perfecționare profesională și/sau specializare în traducere și interpretariat;

- prezentarea a 2 scrisori de recomandare.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității lor. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, documentele originale se prezintă la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea neadmiterii la proba scrisă.

            Termenul de depunere a dosarelor de concurs a fost prelungit pînă la 26 aprilie 2021.

Modalitatea de depunere a dosarului:

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs.

Date de contact:

nr. telefon: (022) 820-574

e-mail: natalia.grosu@parlament.md

adresa poștală: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, mun. Chișinău.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Natalia Grosu, consultant principal în Direcția resurse umane.

NOTĂ: Informațiile privind fiecare etapă a concursului, lista candidaților admiși, data, ora, locul desfășurării concursului, rezultatele concursului, vor fi plasate pe pagina web oficială a Parlamentului. Pentru detalii, accesați link-ul

http://parlament.md/SecretariatulParlamentului/PosturivacanteStagii/tabid/171/language/ro-RO/Default.aspx)

 

            Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului
 3. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 4. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 5. Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 6. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 7. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 8. Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
 9. Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament
 10. Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
 11. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 12. Legea nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în sectorul justiției
 13. Regulamentul de organizare și funcționare a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr.31/2012
 14. Instrucţiunea privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament nr. 30/2012

        NOTĂ: Regulamentele și instrucțiunile incluse în lista bibliografică sunt plasate pe pagina web oficială a Parlamentului  www.parlament.md  


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.