ANPM - selectarea unui coordonator care va gestiona creare unei platforme de instruire on-line a para-juriștilor

Distribuie prietenilor:


Context: Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația neguvernamentală și apolitică din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază, în mod confidențial, prin rețeaua de para-juriști competenți, ce activează într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

Legea 198 din 26.07.2007 cu privire la asistență juridică garantată de stat reglementează condițiile, volumul și modul de acordare a asistenței juridice garantate de stat întru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, intereselor lui legitime. Sistemul de asistență juridică garantă de stat este administrat de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Statul a prevăzut 2 forme de asistență juridică: calificată și primară. Asistența juridică primară este prestată prin intermediul rețelei de para-juriști, contractați de CNAJGS.

Potrivit legii, pentru ca o persoană să devină para-jurist și să fie calificată să acorde asistență juridică primară, aceasta urmează să îndeplinească câteva condiții:

 • să aibă studii juridice incomplete sau studii superioare complete
 • să nu practice activitate de avocat
 • să urmeze o instruire specială
 • să fie calificată să acorde asistență juridică primară 

De la crearea rețelei de para-juriști în 2010 și până în 2017, instruirile au fost asigurate de către Fundația Soros-Moldova. În 2017 para-juriștii s-au asociat într-o asociație profesională - ANPM și prin proiectele obținute, asociația a organizat inclusiv instruiri continue pentru para-juriști.

Potrivit Regulamentului de activitate al para-juriștilor - „CNAJGS asigură, atât instruirea inițială, cât și instruirea continuă a para-juriştilor în baza curriculumurilor de instruire inițială și continuă aprobate de CNAJGS din contul mijloacelor bugetare destinate acordării de asistență juridică garantată de stat”. Însă la moment statul nu dispune de resurse financiare și umane suficiente pentru a asigura instruirile.

La demararea serviciilor de asistență juridică primară, au fost elaborate curriculumul de instruire inițială (documentul poate fi găsit aici: https://cutt.ly/golOw5e) și continuă (documentul poate fi găsit aici: https://cutt.ly/9olOS5G) a para-juriștilor și îndrumarul juridic elementar pentru cetățeni. Aceste documente nu mai răspund necesităților actuale. În vederea creării platformei de instruire online, curriculumul de instruire inițială va fi actualizat.

În vederea creării platformei, va fi stabilit un parteneriat de colaborare dintre ANPM, CNAJGS și Agenția de Guvernare Electronică (AGE), iar din reprezentanții acestor instituții va fi creat un Grup de Lucru mixt.

AGE va oferi spațiu de integrare a platformei online.

Platforma urmează a fi de tip asincron, iar conținutul acesteia va viza instruirea inițială a para-juriștilor.

Aceasta este destinată în primul rând celor 60 de para-juriștilor existenți la moment în rețea, precum și persoanelor ce urmează să devină para-juriști.

Această platformă va contribui esențial la pregătirea profesională a para-juriștilor până la contractarea acestora, așa cum prevede legislația.

Obiectivul concursului: selectarea unei persoană fizice sau juridice care să coordoneze crearea platformei online de instruire inițială pentru para-juriști.

Responsabilitățile coordonatorului ce va fi contractat:

- Coordonarea activităților de creare a platformei;

- Participarea la ședințele Grupului de Lucru ce ține de crearea platformei;

- Cercetarea pieței și identificarea (elaborarea termenilor de referință, organizarea concursurilor de selectare, participarea la procesul de selectare a candidaților) persoanelor fizice/juridice pentru realizarea următoarelor activități:

 1. efectuarea analizei de nevoi de instruire inițială a para-juriștilor;
 2. actualizarea (re-designul) curriculumului de instruire inițială a para-juriștilor;
 3. elaborarea materialului informativ pentru platformă;
 4. realizarea ToT pentru potențialii formatorii ce vor lucra la platformă;
 5. adaptarea conținutul informațional pentru platformă (ca acesta să fie ușor de înțeles/reținut);
 6. traducerea materialului informativ în limba rusă;
 7. realizarea video-urilor informative pentru platformă;
 8. încărcarea conținutul informativ pe platforma, realizarea versiunii în limba rusă a platformei și stilizarea platformei;

- Consultarea experților cu privire la adaptarea curriculumului de instruire inițială;

- Consultarea experților/formatorilor cu privire la elaborarea conținutului informațional al platformei;

- Asistarea formatorilor la elaborarea conținutului pentru sesiunile video;

- Asistarea formatorilor la elaborarea testelor pentru platformă și a certificatului de absolvire a cursului;

- Colaborarea cu designerul IT în vederea organizării conținutului informațional pe platformă;

- Testarea platformei pentru asigurarea funcționalității acesteia;

- Raportarea lunară a activităților efectuate.

 

Procesul de lucru va fi constituit din următoarele etape:

 1. Organizarea unei ședințe comune dintre coordonatorul/rea, ANPM, formatorii și partenerii activității în vederea definirii metodelor și tehnicilor de lucru
 2. Efectuarea analizei de nevoi de instruire a para-juriștilor
 3. Elaborarea metodologiei de instruire online a para-juriștilor
 4. Adaptarea curriculumului instruirii inițiale
 5. Instruirea ToT pentru formatori
 6. Elaborarea conținutului informativ pentru platformă
 7. Adaptarea conținutului informativ pentru platformă
 8. Înregistrarea video a sesiunilor informative în limbile română și rusă
 9. Traducerea în limba rusă a informației de pe platformă
 10. Stilizarea platformei
 11. Încărcarea pe platformă a tuturor materialelor informative în versiunile Ro/Ru
 12. Testarea și funcționalitatea platformei

Calificarea și experiența persoanei fizice/juridice selectate în calitate de coordonator/coordonatoare:

- Studii universitare în drept, științe sociale sau alte domenii relevante

- Experiența individuală (minim 5 ani) relevantă în educația adulților

- Experiență în domeniul recrutării de personal

- Cunoașterea temeinică a particularităților de învățare online

- Înțelegerea contextului R. Moldova va constitui un avantaj

- Responsabilitate, creativitate și flexibilitate.

Rezultate finale așteptate:

 1. Persoane fizice/juridice necesare creării platformei, identificate;
 2. Analiza nevoilor de instruire a para-juriștilor, efectuată;
 3. Metodologia de lucru dezvoltată: metodele și instrumentele clar definite;
 4. Curriculumul de instruire inițială online, elaborat;
 5. Instruirea ToT a formatorilor;
 6. Video-uri informative înregistrate;
 7. Adaptarea și livrarea conținutului informativ pentru platformă;
 8. Platforma online de instruire funcțională.

Perioada de executare: contractul va fi semnat per sarcinile ce vor fi realizate

Oferta tehnică va conține :

- CV-ul/profilul persoanei fizice/juridice

- O divizare clară a responsabilităților pentru fiecare expert din companie (pentru persoana juridică)

- O scrisoare de motivare privind interesul față de această activitate

- Un concept care să includă metodologia de lucru pentru realizarea termenilor de referință, inclusiv un plan de activități

Oferta financiară va conține valoarea contractului în USD (notă: oferta financiară va include toate cheltuielile aferente acestui serviciu). Se va indica costul serviciilor, plus suma TVA (pentru persoane juridice). Pentru persoana juridică, pe documentul cu oferta financiară va fi inclusă data, semnătura și ștampila companiei.

Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice:

- Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus (30 puncte)

- Calitatea ofertei tehnice (50 puncte)

- Motivarea de a participa în acest proiect

- Descrierea clară a metodologiei de lucru

- Planul de activități este realist și se încadrează în parametri temporali solicitați

Punctajul evaluării (maximum 100 puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 80 puncte) și oferta financiară (maximum 20 puncte).

În baza rezultatelor concursului, ANPM va semna un contract de prestări servicii. Transferul către prestator va fi efectuat în MDL, la rata BNM din ziua transferului, la cursul finanțatorului într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 30 septembrie 2020

Ofertele vor fi prezentate în format online la adresa info.anpm@gmail.com . Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și oferta financiară.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: 068686472, Violetta Odagiu, Directoare Executivă ANPM violettaodagiu@gmail.com


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet