People In Need angajează expert/companie pentru elaborarea ghidului metodologic în domeniul planificării comunitare a serviciilor sociale

Distribuie prietenilor:


Termeni de referință

privind selectarea expertului/grupului de experți/companiei în vederea elaborării Ghidului Metodologic în domeniul planificării comunitare a serviciilor sociale

People in Need (PIN) este o organizație non-guvernamentală cehă care oferă suport și asistență pentru dezvoltare, în timp ce lucrează pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 ani. People in Need lucrează în Moldova din 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației, implicată activ în procesul de dezinstituționalizare și dezvoltarea a strategiilor locale de incluziune socială.

Despre Proiect

În perioada 2019-2020 People in Need în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu suportul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare implementează Proiectul “Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public“. Proiectul are  scopul de a sprijini dezvoltarea mecanismului pentru planificarea comunitară transparentă a serviciilor sociale și conexe bazate pe cerere, nevoi reale și resurse disponibile în comunitate. Un astfel de mecanism de dezvoltare va servi administrația publică din Moldova pentru a îmbunătăți sistemul de planificare strategică a serviciilor sociale și pentru a răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile. Una dintre activitățile de referință a Proiectului este elaborarea Ghidului metodologic destinat să ofere sprijin metodologic entităților interesate de implementarea planificării comunitare a serviciilor sociale.

Obiectivul specific al sarcinii

Elaborarea Ghidului metodologic destinat să ofere sprijin metodologic entităților interesate de implementarea planificării comunitare a serviciilor sociale.

Ghidul va servi ca un manual practic care va conține proceduri, principii și politici recomandate pentru elaborarea și implementarea eficientă și eficace a unui Plan comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale.

Cerințe specifice în elaborarea Ghidului

 • Ghidului metodologic va pune accentul pe aspecte practice și va fi ușor de utilizat. În timp ce planificarea comunitară a serviciilor sociale are o componentă teoretică puternică, ghidul metodologic va conține exemple concrete care vor putea fi utilizate ca inspirație pentru unitățile administrative teritoriale și va prezenta o abordare realistă a capacităților și constrângerilor existente în aspect organizațional și financiar;
 • Ghidul metodologic va viza atât abordarea de jos în sus, în sensul implementării metodologiei la inițiativa autorităților locale, cât și abordarea de sus în jos, în sensul sprijinului financiar și de reglementare din partea Ministerului de resort și a altor instituții naționale principale;
 • În elaborarea Ghidului se va ține cont de experiența grupurilor de coordonare locale în aplicarea unui proces de planificare comunitară. Exemplele din Ghid se vor baza inclusiv pe împărtășirea experiențelor și cele mai bune practici privind instituirea și menținerea unui mecanism de cooperare cu mai multe părți interesate care sprijină buna guvernare la nivel local;
 • Ghidul va reflecta exemple și practici pozitive din Republica Cehă și Georgia în domeniul planificării comunitare a serviciilor sociale;
 • Ghidul va fi prezentat și discutat în ședințele Grupului de lucru și a Comitetului Coordonator al proiectului. Versiunea finală a Ghidului urmează a fi aprobată de către Comitetul Coordonator al Proiectului și Ministerul de resort.

Conținutul Ghidului Metodologic va include, dar nu se va limita la subiecte precum:

 • Care sunt platformele multidisciplinare pentru luarea deciziilor participative în serviciile sociale? De ce sunt necesare?
 • Care sunt pașii în crearea unei platforme multidisciplinare? Cum sunt aleși membrii?
 • Planificarea, realizarea, facilitarea, procesele verbale ale ședințe de planificare strategică;
 • Rolul și responsabiliățile membrilor platformei multidisciplinare;
 • Funcția platformei;
 • Platforma multidisciplinară ca mecanism de planificare comunitară în furnizarea serviciilor sociale la nivel local;
 • Lecții învățate și bune practici ;
 • Etc,.

Responsabilități și potențial calendar de realizare a sarcinii:

Expertul este responsabil pentru corespunderea informaţiei care se va conţine în ghidul metodologic elaborat cu normele și prevederile legislației în vigoare, direcțiile care vizează dezvoltarea serviciilor sociale, procesele asociate descentralizării teritoriale, cât şi pentru acurateţea interpretării rezultatelor utilizării metodelor cantitative şi calitative de analiză și cercetare aplicate în cadrul acestui exercițiu. Informaţia, cazuistica prezentată în cuprinsul Ghidului trebuie să corespundă contextului socio-economic naţional, precum şi să reflecte standardele internaţionale, practici pozitive în domeniul protecţiei persoanelor vulnerabile. De asemenea, expertul este responsabil pentru livrarea în termen a materialelor elaborate.

Nr.

Sarcina

Durata prestării serviciilor

Termenul limită pentru predarea lucrării/prestarea serviciului

1.

Elaborarea metodologiei și a designului Ghidului Metodologic

10 zile

12 martie

2.

Elaborarea draft document

60 zile

12 mai

2.

Prezentarea și Consultarea draftului cu Grupul de lucru al proiectului

14 zile

26 mai

3.

Integrarea comentariilor și ajustarea draftului în rezultatul consultării cu principalii actorii din domeniul social. În proces vor fi implicați autorități publice centrale și locale, reprezentați relevanți ai sectorului neguvernamental.

30 zile

26 iunie

4.

Prezentarea documentului final

  30 iunie 2020

 

Limba de lucru: Ghidul Metodologic va fi elaborat în limba română. Un rezumat succint al Ghidului va fi prezentat în l. engleză.

Aspecte organizaţionale :

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Managerului de Proiect. Procesul de elaborare a Ghidului și prezentarea acestuia în versiune finală va fi coordonat cu Managerul de proiect în conformitate cu  cerinţele PIN.

Cerinţe faţă de oferta financiară:

Aplicanții vor elabora oferta financiară reieșind din specificul sarcinilor menționate mai sus.  Oferta financiară va fi în  EURO (suma netă) și va include prețul pentru realizarea sarcinii integrale.

Candidații eligibili:

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt experți individuali, sau companii /prestatori de servicii înregistrate oficial. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domenii conexe asistenței sociale/protecției sociale, finalizate prin diplomă de licență sau echivalent;
 • Experiență profesională generală în domeniu de cel puţin 5 ani;
 • Experiență în elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice;
 • Experienţă în efectuarea cercetărilor şi elaborarea studiilor analitice, lucrărilor metodologice (ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condiţiilor similare de prestare, se acceptă, link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat);
 • Experiență dovedită de lucru cu reprezentanți autorităților publice centrale/sau ai administrației publice locale;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Cunoașterea limbii române și ruse.
 • Va constitui un avantaj experiența de colaborare cu actorii din cadrul sistemului de asistență și protecție socială.

Dosarul de înscriere:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

1) CV-ul (ce reflectă expertiza necesară și experiența expertului, inclusiv lista activităților relevante desfășurate în ultimii 2 ani);

2) scrisoarea de intenție;

3) o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor;

4) dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă, link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat);

5) propunerea financiară în EUR. ( prețul pentru executarea  integrală a sarcinii).

Procesul decizional:

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza expertului;
 • Calitatea scrisorii de intenție, care va reflecta și motivația expertului;
 • Sumarul privind abordarea sarcinilor;
 • Bugetul propus.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 26 februarie  2020.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: concurs.moldova@peopleinneed.cz,  cu mențiunea „Expert Ghid Metodologic”. Întrebări sau unele precizări pot fi adresate la aceiași adresă de email  concurs.moldova@peopleinneed.cz, până la data de 21 februarie 2020.

N.B. Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

 

Logo CDA and PIN


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet