CJI anunță concurs de selectare a companiei de audit care va efectua auditul financiar general al organizațieiCentrul pentru Jurnalism Independent (CJI) vă invită să participați la concursul de selectare a companiei de audit care va efectua auditul financiar general al organizației. Auditul urmează să fie desfășurat începând cu data de 6 aprilie 2023, cu prezentarea Raportului de audit al organizației până la data de 10 mai 2023.

cerereNew

Termeni de referință

Obiectul  auditului

Compania selectată va efectua auditul general al organizației pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022. Raportul va fi prezentat până la data de 10 mai 2023.

Raportul de audit general al organizației

Scopul auditului general al organizației reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2022.

Auditul financiar general al organizației va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ISA 800/805, cu legislația Republicii Moldova în vigoare și Standardele Naționale de Audit, Codul privind conduita profesională a auditorului și contabililor din Republica Moldova etc.

În cadrul auditului general se va examina ținerea evidenței contabile și întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800, inclusiv ISRS 4400, cu Standardele Naționale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale. Auditul pe fiecare proiect va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 805 și cu Standardele Naționale de Audit. În raportul de  audit va fi reflectată, pe scurt, situația privind alocarea și cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte.

Raport individual pentru auditul detaliat

Scopul raportului de audit separat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către CJI și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 805  „Raportul auditorului privind auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Pentru exprimarea   unei  opinii  asupra  rapoartelor  financiare ale beneficiarului de grant, auditorul  trebuie  să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obținute pe parcursul exercitării auditului  cu obiectiv special.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800/805 și  trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • analiza cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor corespunzătoare,  prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condițiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât și cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant.  Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport;
 • evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile și cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire și cheltuire a mijloacelor grantului;
 • verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile organizației, dacă asemenea există;
 • verificarea daca veniturile și pierderile de la diferența de curs valutar sunt reflectate corect în  evidența contabilă;
 • verificarea achitării impozitelor și taxelor conform legislației în vigoare;
  verificarea corespunderii soldurilor la sfârșitul perioadei precedente cu soldurile la începutul perioadei curente;
 • verificarea corespunderii salariilor cu bugetele proiectelor, dacă sunt sistematizate în decursul anului și pot fi verificate conform documentelor confirmative;
 • verificarea existenței unui sistem de control intern în cadrul organizației, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare, cât și cu clauzele contractului de grant;
 • verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacității și eficienței activității efectuate de organizație, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziționare a bunurilor și serviciilor cu cerințele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor, atât locale cât și internaționale, cu transport auto și avia, și verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei totodată se verifică și respectarea legislației în vigoare în procesul administrării grantului.

Auditorii vor avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare și raportare a granturilor CJI.

Centrul pentru Jurnalism Independent va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum și accesul acestuia la orice informație necesară.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Centrului conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit  și de către auditor calificat și licențiat;
 • Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestuia (în format pdf);
 • Raportul de audit general al organizației  și scrisoarea către management vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al Centrului pentru Jurnalism Independent.

Scrisoare către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:
– rezultatele controlului;

 – recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);

– concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Centrului pentru Jurnalism Independent ca rezultat al auditurilor precedente;

Raportul de audit va conține propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Organizației. Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către Centrului pentru Jurnalism Independent fără vreo limitare,  cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

 1. Denumirea ofertantului, telefonul de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;

Criteriile de evaluare a ofertei

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
 3. Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.

Depunere  

Ofertele urmează a fi depuse până la 30 martie 2023, ora 18.00, la adresa str. Sciusev 53, MD-2012 Chișinău sau la adresa: accountant@ijc.md.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 4 aprilie 2023. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerare. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul-limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare  pot fi obținute la numărul de tel. +373 234 236, 373 22 75 39
Persoana de contact: Garbuz Eugenia, Directoare financiară.

În procesul de selecție, CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.