Termeni de Referință pentru selectarea unei companii sociologice care va efectua un studiu privind percepția cetățenilor cu privire la activitatea Asociației Promo-LEX în anul 2020

Distribuie prietenilor:Nr. ref. 26 din 27.11.2020

Contextul anunțului: Pe parcursul anului 2020, în cadrul Programului „Monitorizarea Proceselor Democratice”, Asociația Promo-LEX s-a implicat activ în monitorizarea proceselor democratice, precum: alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020, alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, finanțarea partidelor politice, activitatea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), modul de realizare a funcției de control parlamentar, modul de ocupare a funcțiilor publice în instituțiile administrației publice centrale, activitatea administrației publice locale de nivelul II. De asemenea, în anul 2020, au fost realizate mai multe campanii de informare și educație a alegătorilor.

Totodată, în cadrul Programului Drepturile Omului, Promo-LEX a realizat activități de promovare și apărare a drepturilor omului în domeniile sale de activitate: promovarea accesului la justiție și a remediilor efective, inclusiv pentru locuitorii din regiunea transnistreană; combaterea torturii, tratamentelor inumane sau degradante; promovarea și protejarea libertății și siguranței persoanei; prevenirea și combaterea violenței în bază de gen și a discriminării, promovarea egalității, combaterea discursului de ură, promovarea libertății de întrunire ș.a.

Studiul privind percepția cetățenilor cu privire la activitatea Asociației este realizat în cadrul Proiectului “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, implementat de către Asociația Promo-LEX în perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002.

Scopul concursului este de a selecta o companie sociologică pentru realizarea unui studiu privind percepția cetățenilor cu privire la activitatea Asociației Promo-LEX pe parcursul anului 2020, inclusiv cu referință la activitatea Misiunilor de Observare a alegerilor, dar și a campaniilor de informare și educare a alegătorilor desfășurate în contextul alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 și a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Cercetarea va fi efectuată în baza unui sondaj de opinie realizat la nivel național și se va axa pe următoarele aspecte:

 • percepția cetățenilor cu privire la activitatea Asociației Promo-LEX pe parcursul anului 2020, precum și în contextul campaniilor electorale menționate mai sus;
 • percepția cetățenilor cu privire la subiectul finanțării partidelor politice din Republica Moldova și a activității de monitorizare a finanțelor partidelor desfășurată de Asociația Promo-LEX în anul 2020;
 • percepția cetățenilor cu privire la activitatea administrației publice locale de nivelul II și a activității de monitorizare a acesteia de către Asociația Promo-LEX în anul 2020;
 • percepția cetățenilor cu privire la modul de realizare a funcției de control parlamentar de către organul legislativ suprem și a activității de monitorizare a acestui aspect de către Promo-LEX în anul 2020;
 • percepția cetățenilor cu privire la gradul de respectare a drepturilor omului în Republica Moldova pe parcursul anului 2020;
 • percepția cetățenilor cu privire la activitatea Promo-LEX de promovare şi apărare a drepturilor omului în Republica Moldova;
 • alte aspecte relevante cu privire la reformele necesare în domeniul democrației și a drepturilor omului, precum și cu privire la viața social-politică din Republica Moldova în ansamblu.

La elaborarea ofertei se va tine cont de următoarele cerințe:

 • Grupul țintă al studiului: cetățeni cu vârsta de 18 ani+, aflați pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Mărimea eșantionului (realizat): minim 1100 – maxim 1400 persoane.
 • Tipul eșantionului: probabilist, bistadial, stratificat.
 • Sondajul va avea la bază un chestionar cu min. 60 – max. 75 întrebări complexe (care vor conține si alte sub întrebări), inclusiv circa 10 - 20 întrebări deschise. Durata estimata de aplicare a chestionarului nu va depăși în medie 45 minute.
 • Aplicarea chestionarului: faţă-în-faţă. Cerința minimă este metoda PAPI (paper-assisted-personal-interview). Va fi apreciată suplimentar oferta ce propune metoda CAPI (computer-assisted-personal-interview), în particular dacă aceasta permite verificarea în timp real a situației din teren și vizualizarea on-line a datelor colectate.
 • Chestionarul va fi realizat de către compania sociologică. Reprezentanții companiei selectate vor colabora cu Promo-LEX în faza de elaborare și ulterior de pretestare a chestionarului, pentru eventuale ajustări, inclusiv pentru a asigura o durată medie optimă de aplicare a acestuia.
 • Chestionarul va fi pus la dispoziția Promo-LEX în limba română. Compania va fi responsabilă de traducerea în limba rusă şi engleză a chestionarului iar Promo-LEX va verifica și confirma varianta finală a traducerii acestuia. Respondenților li se va oferi posibilitatea să aleagă chestionarul în una din cele două limbi (română sau rusă). Chestionarul în limba engleză va fi utilizat pentru elaborarea studiului în limba engleză.
 • Compania selectată va fi responsabilă pentru realizarea tuturor instrumentelor de lucru, necesare operatorilor în procesul de colectare a datelor.

Studiul va fi efectuat în câteva etape:

 1. Pregătirea cercetării:
 1. Proiectarea eșantionului;
 2. Elaborarea și formatarea chestionarului. Compania selectată va formata chestionarul pe tiparele utilizate de operatorii săi, după aprobarea variantei finale a chestionarului;
 3. Pilotarea chestionarului. Vor fi pre-testate 20 de chestionare, 10 în mediul urban și 10 în mediul rural. Persoanele selectate pentru interviuri vor fi de diferite vârste și diferite nivele de studii. La finalul pretestării, compania selectată va realiza un scurt raport în care va discuta eventualele erori de proiectare a chestionarului (durata, limbajul, dificultatea înțelegerii etc.);
 4. Îmbunătățirea chestionarului, în funcție de rezultatul pilotării, de comun acord cu Promo-LEX;
 5. Traducerea chestionarului în limbile rusă şi engleză;
 6. Formatarea și pregătirea chestionarului pentru tipar, în cazul aplicării metodei PAPI;
 7. Multiplicarea chestionarelor (metoda PAPI), ținând cont de volumul eșantionului realizat. Chestionarele vor fi tipărite în limba română și limba rusă, reieșind din cotele respective ale populațiilor vorbitoare de aceste limbi pe țară, astfel încât toți respondenții să aibă posibilitatea să aleagă una din versiuni;
 8. Pregătirea machetei bazei de date;
 9. Elaborarea instrucțiunilor pentru operatori și instruirea operatorilor.
 1. Colectarea datelor:
 1. Aplicarea chestionarului la nivel național;
 2. Introducerea chestionarelor în baza de date;
 3. Corectarea și etichetarea bazei de date, calculul variabilei de ponderare (dacă este necesar);
 4. Verificarea activității operatorilor şi verificarea datelor colectate (minim 30% din totalul chestionarelor colectate de operatori fi verificate/controlate în mod aleatoriu de către administrația companiei sociologice);
 1. Elaborarea raportului cercetării și prezentarea datelor preliminare ale sondajului:
 2. Analiza statistică a datelor preliminare, în funcție de variabilele indicate de Promo-LEX;
 3. Elaborarea raportului statistic, care va include analiza frecvențelor, a corelațiilor în funcție de variabilele indicate de Promo-LEX. Raportul statistic va include de asemenea descrierea procesului de cercetare, a modalității de elaborare a eșantionului, rezultatele pilotării, problemele cu care s-a confruntat compania pe parcursul cercetării și modalitățile de depășire a lor;
 4. Prezentarea datelor în formă tabelară și diagrame inclusiv grupate pe întrebări la solicitarea Promo-LEX;
 5. Realizarea raportului metodologic, care va cuprinde: fișele de eșantionare, lista cu operatorii care au participat la cercetare, raportul de control intern, descrierea eventualelor probleme întâmpinate în teren, analiza refuzurilor de a răspunde și analiza statistică a non-răspunsurilor la întrebări din chestionar. Raportul va fi cât mai succint posibil;
 6. Elaborarea şi prezentarea raportului, inclusiv în format PPT (în limbile română, rusă şi engleză), pentru Asociația Promo-LEX şi, eventual, alte maxim 3 prezentări cu public limitat sau prezentări publice, în dependență de solicitarea Promo-LEX.

Obligațiile și responsabilitățile companiei sociologice:

 • Va colabora activ cu Asociația Promo-LEX în vederea realizării prezentei cercetări;
 • Va realiza sondajul de opinie în conformitate cu cerințele descrise mai sus;
 • Va elabora și discuta eșantionul cu reprezentanții Promo-LEX, conform reperelor de mai sus;
 • Va elabora chestionarul pentru sondaj în baza consultărilor cu Promo-LEX;
 • Va testa instrumentul de cercetare şi va discuta rezultatele testării cu reprezentanții Promo-LEX;
 • Va coordona în prealabil cu Promo-LEX modul, perioada și realizarea colectării de date;
 • Va garanta că modalitatea de colectare a datelor asigură calitatea, integritatea și fezabilitatea acestora (minim 30% din totalul chestionarelor colectate de operatori pot fi verificate/controlate în mod aleatoriu de către Promo-LEX sau reprezentanții săi);
 • Va prezenta datele colectate pe suport electronic, în formatul convenit în prealabil cu Promo-LEX;
 • Compania va elabora un raport succint în care va prezenta metodologia studiului și alte detalii relevante convenite în prealabil cu Promo-LEX;
 • Va participa la ședințele de lucru cu reprezentanții Promo-LEX;
 • Va menține confidențialitatea datelor referitoare la metodologie, chestionare și rezultatele cercetării care vor face obiectul drepturilor de autor al Asociației Promo-LEX;
 • La solicitarea Asociației, va participa la evenimentele publice și/sau cu caracter închis de prezentare a rezultatelor studiului sociologic.

Livrabile:

 1. Chestionarul final, realizat cu participarea și aprobarea Asociației Promo-LEX, inclusiv tradus în limbile rusă şi engleză;
 2. Raportul despre rezultatele efectuării etapei pilot cu propuneri pentru îmbunătățirea chestionarelor;
 3. Baza de date cu rezultatele brute ale cercetării în format SPSS și Excel;
 4. Baza de date cu cele minim 30% din totalul chestionarelor colectate de operatori care au fost verificate/controlate în mod aleatoriu de către administrația companiei sociologice;
 5. Rapoarte periodice despre progresul cercetării;
 6. Raportul statistic final prezentat în tabele și diagrame în format Excel;
 7. Raportul metodologic la finalul cercetării.

Termenul de executare a contractului: 21 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 (termenul contractului nu va putea depăși termenul maxim de implementare a Programului DTAP). Cercetarea în teren – nu mai mult de 3 săptămâni în intervalul de timp 21 ianuarie – 17 februarie 2021.

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în efectuarea cercetărilor sociologice la nivel național și regional, cumulat cu cel puțin 15 cercetări sociologice realizate la nivel național și/sau regional;
 • Experiență anterioară în efectuarea cercetărilor în domeniul politic, electoral, drepturilor omului va constitui un avantaj;
 • Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor;
 • Experți de calificare înaltă cu experiență vastă în organizarea cercetărilor sociologice (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei);
 • Rețea dezvoltată de intervievatori calificați care acoperă întreaga țară (operatorii vor fi instruiți în ceea ce privește obiectul cercetării; Promo-LEX îşi rezervă dreptul de a participa la sesiunile de instruire);
 • Abilități demonstrate de a opera în limitele unui buget și de a asigura rezultate de calitate;
 • Abilități de comunicare și aptitudini de relaționare interpersonale necesare pentru a colabora eficient cu reprezentanții beneficiarului cercetării.

Condiții de participare: în vederea participării la concurs companiile sociologice urmează să prezinte oferta tehnică și financiară.

Oferta tehnică va include obligatoriu:

 • Metodologia de eșantionare elaborată în baza cerințelor metodologice menționate mai sus;
 • Lista localităților unde va fi efectuată cercetarea și numărul de persoane intervievate în fiecare localitate;
 • Descrierea detaliată a metodologiei aplicate la etapa de pilotare a chestionarelor;
 • Descrierea rețelei de intervievatori și a modulului cum vor fi instruiți înainte de cercetare;
 • Descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor;
 • Descrierea metodelor de verificare a activității operatorilor în teren şi a datelor colectate de aceștia;
 • Planul de lucru cu indicarea rezultatelor așteptate la fiecare etapă și a persoanei responsabile pentru supervizarea activității; planul de lucru va prezenta pentru fiecare etapă modalitățile de realizare a studiului în condițiile pandemiei Covid-19, măsurile de protecție care vor fi adoptate de către prestator în raport cu respondenții dar și cu angajații săi, precum și modalitatea în care se vor colecta datele în teren în eventualitatea impunerii unor restricții mai severe pentru profilaxia și combaterea Covid-19;
 • Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 2 ani, la nivel național sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor şi a comanditarilor sau link-uri la aceste cercetări, dacă sunt publice;
 • CV-urile experților calificați care vor fi implicați în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare și analiza datelor colectate.                                                                                                                                                                   

Oferta financiară va include obligatoriu:

 • Bugetul cercetării în USD cu specificarea prețului: a) cota TVA 20% și b) cota TVA cu drept de deducere (plata va fi efectuată în MDL la cursul băncii comerciale a beneficiarului din ziua transferului);
 • Oferta financiară va include de asemenea descrierea cheltuielilor detaliate aferente realizării acestui serviciu, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport etc.;
 • Oferta financiară va include specificarea numărului și mărimii tranșelor în care va fi solicitată plata;
 • Bugetul cercetării va fi însoțit inclusiv de declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota TVA cu drept de deducere (Asociația Promo-LEX va pune la dispoziția ofertantului selectat actele care confirmă dreptul de a procura bunuri și servicii la cota TVA cu drept de deducere).

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale companiei și numele persoanei de contact;
 • Numele fondatorilor companiei;
 • Datele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate și ștampila umedă a companiei.

Criterii de evaluare și selecție a ofertantului: Punctajul evaluării (maxim 100 de puncte) reprezintă o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maxim 65 puncte) și oferta financiară (maxim 35 puncte). Oferta tehnică și financiară vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus (maxim 25 puncte);
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru și fezabilitatea planului de acțiuni (maxim 40 puncte);
 • Valoarea totală a ofertei financiare, corespunderea ofertei cu rigorile termenilor de referință (maxim 30 puncte);
 • Numărul și mărimea tranșelor în care va fi solicitată plata (maxim 5 puncte).

Termenul limită de prezentare a dosarului: 11 decembrie 2020, ora 16.00. Ofertele vor fi prezentate doar în format electronic, prin e-mail la adresa [email protected] cu mențiunea “Ofertă comercială pentru servicii de realizare a unui sondaj de opinie’’. Dosarul va include atât oferta tehnică, cât şi oferta financiară.

Pentru informații suplimentare, contactați: Nicolae Panfil, Coordonator de Program, Asociația Promo-LEX,  prin e-mail la adresa [email protected]. Informații suplimentare pot fi solicitate doar în scris până la 07.12.2020, ora 18.00. Pentru a asigura condiții echitabile pentru toți potențialii prestatori, Promo-LEX va răspunde în scris tuturor solicitanților de informații suplimentare până la 09.12.2020, cel târziu la ora 18.00.

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiției la 19 iulie 2002 și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.