Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

UE-GIZ // CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURIBaner concurs CRTD2002

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.

PERSOANA DE CONTACT: Babici Ion, Manager de proiect CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de consultanță și instruire în procesul de atestare și menținerea atestării a Laboratorului de încercări al SA ”Regia Apă-Canal Soroca” în conformitate cu cerințele MOLDAC (Organismul Național de Acreditare/Atestare): DG-05 “Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări”.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD2002.

LOCUL DE REALIZARE: AO CRT DACIA, SA ”Regia Apă-Canal Soroca.

LIMBA DE LUCRU: limba română.

PERIOADA DE REALIZARE: luna noiembrie-iulie 2021.

CONTEXT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, cu suportul oferit din partea A. O ”Pro cooperare Regională” în cadrul programului de granturi locale lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) care are ca scop crearea cadrului necesar pentru participarea și implicarea membrilor Coaliției Locale a Societății Civile la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, proiectelor și intervențiilor legate de prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca de către Primăria municipiului Soroca. Un accent sporit în cadrul proiectului se va acorda modernizării laboratorului și a bazinului nr. 1 de acumulare a apei în rețeaua de apeduct a municipiului Soroca, aflat în gestiunea S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”, astfel un întreg set de intervenții sunt propuse pentru lucrările de modernizare a infrastructurii bazinului Nr. 1 a rețelei de apeduct din municipiul Soroca și de modernizare a laboratorului aflat în gestiunea S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca” acestea sunt planificate pentru a aduce în concordanță acest obiectiv de ordin strategic din domeniul public, la cerințele privind asigurarea securității acestuia la cerințele cadrului legal național.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

#

Criterii

Punctaj maxim, (100 puncte)

1.        

Valoarea ofertei ca cost

50

2.        

Studii superioare de licență

15

3.        

Experiență de minim 2 ani în domeniul atestării și menținerii atestării a Laboratoarelor în conformitate cu cerințele MOLDAC (Organismul Național de Acreditare/Atestare): DG-05 “Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări”.

20

4.        

Calificări existente în domeniul atestării laboratoarelor de încercări, sau alte domenii relevante.

15

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE IMPOZITE ȘI TAXE: expertul selectat își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă (dacă legislația în vigoare permite prestarea acestui gen de activitate în bază de patentă de întreprinzător)/întreprindere individuală/societate cu răspundere limitată, va fi remunerat conform prevederilor legislației în vigoare după reținerea şi virarea în buget a orice impozit sau taxă, prevăzută pentru reținere la sursa de plată în conformitate cu legislația în vigoare, sau dacă expertul va fi contractat în calitate de persoană fizică din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Experții prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a modului de organizare a serviciilor prestate (maxim o pagină A4). În total va fi selectat 1 expert, care va presta servicii de consultanță și instruire în procesul de atestare și menținerea atestării a Laboratorului de încercări al SA ”Regia Apă-Canal Soroca” în conformitate cu cerințele MOLDAC (Organismul Național de Acreditare/Atestare): DG-05 “Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări”.

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD2002.

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

#

Documente care necesită elaborare. Instruiri necesare a personalului. Asistență tehnico-metodică la implementarea documentelor elaborate și a formularelor aferente

Tipul serviciilor prestate/Rezultat

Documente normative de
referință

Termen de realizare

1.

Consultanță privind realizarea și implementarea cerințelor de atestare în activitatea Laboratorului conform DG-05 “Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări”, în special referitor la:
- amenajarea laboratorului şi condițiile de mediu;

- utilizarea echipamentelor (verificarea metrologică, etalonare, mentenanță, etc.);

- trasabilitatea rezultatelor;

- exactitatea și validitatea rezultatelor;

- metodele de încercări utilizate;

- validarea sau verificarea metodelor de analiză;
- incertitudinea rezultatelor;
- asigurarea calității rezultatelor, etc.

Consultanță

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

2.

Instruirea personalului privind:

-  Exactitatea (justețea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor/încercărilor conform standardului ISO 5725 (p.p.1-6);

-  Prelucrarea statistica a rezultatelor în scopul evidențierii, evaluării și eliminării valorilor aberante.

Instruire

Standardul ISO 5725
Ghidul EURACHEM/CITAC

Noiembrie-ianuarie 2021

3.

Instruirea personalului privind validarea/verificarea metodelor de încercări conform :

-  EURACHEM Guide ”The Fitness for Purpose of Analytical Methods”, 1998: Пригодность к использованию аналитических методов Руководство для лабораторий по валидации методов и сопутствующим вопросам.

Instruire

1. ISO 5725
- Ghidul EURA-CHEM/CITAC:
2. «Guide pour la Qualyte en Chimie Analy tique», 2002.
3. Decizia Comi-siei CE nr.2002/657/ din 14 august 2002

Noiembrie-ianuarie 2021

4.

Instruirea personalului privind estimarea incertitudinii de măsurare (unica caracteristică  a exactității recunoscută internațional pentru interpretarea rezultatelor privind validitatea acestora în raport cu o specificație tehnică.)  conform Ghidurilor:
• EURACHEM/CITAC CG4, ed.3, 2012 «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях»
• EA 4/16 «Linii Directoare EA privind exprimarea incertitudinii în încercări cantitative, 2003»;
• ILAC G-17 ”Introducerea Conceptului de Incertitudine de Măsurare în cazul Încercărilor în Asociere cu Aplicaţiile Standardului ISO/IEC 17025, 2002”.

Instruire

ISO 5725
Ghidul EURACHEM/CITAC,
EA 4/16,
ILAC G-17

Noiembrie-ianuarie 2021

5.

Instruirea personalului privind:

-  Asigurarea validității rezultatelor (controlul intern și extern al calității rezultatelor).

-  Metode și cerințe ISO 17025 de asigurare și monitorizare a calității rezultatelor.

Instruire

ISO 17025
ISO 5725
Ghidurile EURACHEM/CITA. Doerfel K. Статистика в аналитической химии. Изд.”Миp”, 1969

Noiembrie-ianuarie 2021

6.

Trasarea graficului de etalonare conform ISO 8466-1: ”CALITATEA APEI”. Etalonarea și evaluarea metodelor de analiză și estimarea caracteristicilor de performanță Partea 1: ”Evaluarea statistică a funcției liniare de etalonare/Calculul contribuției trasării graficului asupra incertitudinii măsurărilor.”

Instruire

ISO 8466-1: CALITATEA APEI.

Noiembrie-ianuarie 2021

7.

Consultanță privind elaborarea Fișei tehnice (întocmirea formelor B1- B2- B3- B4- B5- B6- B7- B8- B9- B10)
B1 - Prezentarea datelor de identificare;

B2 - lista produselor încercate cu cerințele tehnice;

B3 - metodele şi procedurile de încercare standardizate şi nestandardizate;

B4-B7 - echipamentele de încercare/ măsurare şi materialele de referință;

B8 - lista documentelor normative care specifică cerințe pentru produsele supuse încercărilor şi metodelor de încercare;

B9 - lista nominală a personalului cu responsabilități legate de încercare;

B10 - starea încăperilor şi condițiilor de mediu, planul grafic al încăperilor laboratorului cu amplasarea echipamentului.

Consultanță

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

8.

Elaborarea Procedurii Sistemului de management ”Controlul documentelor” ce va include:
- actualizarea/revizuirea;
- verificarea;
- analiza/aprobarea/reaprobarea;
- emiterea;
- difuzarea/retragerea;
- arhivarea;
- distrugerea;
- identificarea modificărilor şi statutul edițiilor.

Procedură

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

9.

Elaborarea Procedurii Sistemului de management ”Controlul înregistrărilor” ce va include:
- clasificarea înregistrărilor;
- identificarea/indexarea înregistrărilor;
- colectarea/culegerea sistematică înregistrărilor;
- completarea înregistrărilor;
- îndosarierea/catalogarea/depozitarea/arhivarea înregistrărilor;
- păstrarea/conservarea/menținerea înregistrărilor;
- accesarea;
- eliminarea/distrugerea înregistrărilor.

Procedură

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

10.

Redactarea Regulamentului laboratorului.

Regulament redactat

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

11.

Redactarea Fișelor de post (șef laborator, inginer-chimist/laborant).

Fișe de Post redactate

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

12.

Consultanță la privind parametrii de calitate ai apei care trebuie de inclus în Domeniului de atestare al laboratorului, ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.934 din 15.08.2007.

Consultanță

HG nr.934 din 15.08.2007

Noiembrie-ianuarie 2021

13.

Actualizarea/redactarea/îmbunătățirea instrucțiunii ”Organizarea și Efectuarea încercărilor”.

Instrucțiune redactată

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

14.

Asistență la întocmirea Listei centralizatoare a tuturor documentelor.

Consultanță

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

15.

Asistență la întocmirea: Programului de verificare metrologică/etalonare a echipamentelor.

Consultanță

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

16.

Asistență la întocmirea ”Planului de validare/verificare al metodelor”.

Consultanță

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

17.

Asistență la întocmirea Programul de mentenanță a echipamentelor.

Consultanță

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

18.

Redactarea Instrucțiunii de eșantionare, conservare a probelor de apă.

Instrucțiune redactată

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

19.

Elaborarea Procedurii de tratare a reclamațiilor clientului.

Procedură

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

20.

Elaborarea Planului anual de audit intern:
a. Elaborarea Chestionarului de audit;
b. Elaborarea Chestionarului pentru auditul efectuării încercărilor.

Plan și Chestionare

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

21.

Actualizarea/redactarea Raportului de încercări.

Consultanță

DG-05

Noiembrie-ianuarie 2021

22.

Asistență metodologica la efectuarea experimentelor de validare sau verificare a metodelor de încercări.

Consultanță pentru 7 metode

DG-05

Februarie-Mai 2021

23.

Prelucrarea statistică a datelor din validarea/verificarea metodelor de încercări (pentru fiecare metodă/ parametru din domeniul de atestare)

Calcule statistice pentru 7 metode

DG-05

Februarie-Mai 2021

24.

Întocmirea Rapoartelor de prelucrare statistică metodelor (pentru fiecare parametru/metodă din domeniul de atestare)

Rapoarte pentru:

- Clor liber;

- Nitrați;

- Nitriți;

Amoniac+NH4;- Aluminiu;

- Fier total;

- pH.

DG-05

Februarie-Mai 2021

25.

Întocmirea Rapoartelor de validare/verificare a metodelor (pentru fiecare metodă din domeniul de atestare).

7 Rapoarte

DG-05

Februarie-Mai 2021

26.

Estimarea incertitudinii de măsurare pentru fiecare metodă/parametru încercat cu întocmirea Rapoartelor de estimare a incertitudinii pentru fiecare parametru/metodă in parte.

7 Rapoarte

DG-05

Februarie-Mai 2021

27.

Elaborarea Planului de asigurare a calității (monitorizare a validității rezultatelor încercărilor).

Plan

DG-05

Februarie-Mai 2021

28.

Asistență la realizarea Planului de asigurare a calității prin:
• utilizarea materialului de referință/certificat);

• participarea la comparări inter laboratoare;

• reîncercarea obiectelor păstrate;

• încercări efectuate de 2 operatori pe probe identice.

Consultanță la realizarea Planului

DG-05

Februarie-Mai 2021

29.

Prelucrarea statistică a rezultatelor încercărilor inter laboratoare (dacă va fi necesar), calculul parametrului Z-scor, concluzii și recomandări.

Raport

DG-05

Februarie-Mai 2021

30.

1. Efectuarea auditului intern al activității laboratorului față de cerințele DG-05;
2. Întocmirea Raportului de audit intern - întocmirea Raportul de neconformitate şi acțiuni corective;

3. Recomandări de remediere a neconformităților și îmbunătățire a activității laboratorului.

Raport de audit,
Rapoarte de neconformitate, Corecții, Acțiuni corective,
Recomandări

DG-05

Februarie-Mai 2021

31.

Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor pentru a fi depuse la MOLDAC pentru atestare (anexe la solicitare).

Formulare tipizate completate

Conform
RAT, ed.2 2019,
“Reguli pentru atestare”, MOLDAC

Iunie-Iulie 2021

31.1

Solicitarea oficială ștampilată, semnată la nivelul funcției care poartă răspundere juridică a organizației solicitante. Forma de prezentare este conform formularului „Solicitare pentru atestare”, cod PA-F-1.

1

p.7.1.2

31.2

Fișa tehnică, cod PA-FT, constituită în baza următoarelor formulare: B1- B2- B3- B4- B5- B6- B7- B8- B9- B10

10

p.7.1.2

31.3

Domeniul pentru care se solicită atestarea (2 exemplare), ștampilat, semnat de către reprezentantul legal al organizației care poartă răspundere juridică şi de către șeful laboratorului. Forma de prezentare este conform formularului „Domeniul de atestare”, cod PA-F-11.

1

p.7.1.2

31.4

Regulamentul laboratorului aprobat de către managementul de la cel mai înalt nivel a organizației solicitante.

1

p.7.1.2

31.5

Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau organizației din cadrul căreia face parte laboratorul solicitant al atestării.

1

p.7.1.2

31.6

Copia schemei/planului de amplasament al laboratorului de încercări.

1

p.7.1.2

31.7

Copia fișelor de post al personalului managerial şi tehnic al laboratorului.

4

p.7.1.2

PRECIZĂRI: *Expertul va fi responsabil de organizarea instruirilor, a materialelor de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu, pregătirea materialelor pentru prestarea serviciilor de consultanță. Logistica, multiplicarea materialelor sunt în responsabilitatea organizației contractante. În cazul în care expertul nu va fi din mun. Soroca acesta își va organiza individual transportarea la locul desfășurării activităților, costurile fiind incluse în valoarea ofertei pentru prestarea serviciilor.

Toate serviciile vor fi prestate în perioada noiembrie-iulie 2021, în conformitate cu planul de prestare a serviciilor aprobat după selecție de către organizația contractantă și expert.

TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 24 octombrie 2020, ora 11.00.

DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 24 octombrie 2020, ora 12.00.

STRUCTURA UNEI OFERTE

NUMELE, PRENUMELE EXPERTULUI: ________________,

tel: ___________________________, e-mail: ____________, Adresa:_____________________________________.

VALOAREA OFERTEI:

#

DENUMIREA SERVICIILOR

PERIOADA

TIPUL SERVICIILOR/REZULTAT

COST, LEI MD

1.

Consultanță privind realizarea și implementarea cerințelor de atestare în activitatea Laboratorului conform DG-05 “Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări”

     

2.

Instruirea personalului privind:

-  Exactitatea (justețea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor/încercărilor conform standardului ISO 5725 (p.p.1-6)

-  Prelucrarea statistica a rezultatelor în scopul evidențierii, evaluării și eliminării valorilor aberante.

     

3.

Instruirea personalului privind validarea/verificarea metodelor de încercări conform : EURACHEM Guide ”The Fitness for Purpose of Analytical Methods”, 1998: Пригодность к использованию аналитических методов Руководство для лабораторий по валидации методов и сопутствующим вопросам.

     

4.

Instruirea personalului privind estimarea incertitudinii de măsurare (unica caracteristică  a exactității recunoscută internațional pentru interpretarea rezultatelor privind validitatea acestora în raport cu o specificație tehnică.)

     

5.

Instruirea personalului privind:

-  Asigurarea validității rezultatelor (controlul intern și extern al calității rezultatelor).

-  Metode și cerințe ISO 17025 de asigurare și monitorizare a calității rezultatelor

     

6.

Trasarea graficului de etalonare conform ISO 8466-1: ”CALITATEA APEI”. Etalonarea și evaluarea metodelor de analiză și estimarea caracteristicilor de performanță Partea 1: ”Evaluarea statistică a funcției liniare de etalonare/Calculul contribuției trasării graficului asupra incertitudinii măsurărilor.”

     

7.

Consultanță privind elaborarea Fișei tehnice (întocmirea formelor B1- B2- B3- B4- B5- B6- B7- B8- B9- B10)

     

8.

Elaborarea Procedurii Sistemului de management ”Controlul documentelor”

     

9.

Elaborarea Procedurii Sistemului de management ”Controlul înregistrărilor”

     

10.

Redactarea Regulamentului laboratorului.

     

11.

Consultanță la privind parametrii de calitate ai apei care trebuie de inclus în Domeniului de atestare al laboratorului, ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.934 din 15.08.2007.

     

12.

Consultanță la privind parametrii de calitate ai apei care trebuie de inclus în Domeniului de atestare al laboratorului, ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.934 din 15.08.2007

     

13.

Actualizarea/redactarea/îmbunătățirea instrucțiunii ”Organizarea și Efectuarea încercărilor”.

     

14.

Asistență la întocmirea Listei centralizatoare a tuturor documentelor.

     

15.

Asistență la întocmirea: Programului de verificare metrologică/etalonare a echipamentelor.

     

16.

Asistență la întocmirea ”Planului de validare/verificare al metodelor”.

     

17.

Asistență la întocmirea Programul de mentenanță a echipamentelor.

     

18.

Redactarea Instrucțiunii de eșantionare, conservare a probelor de apă.

     

19.

Elaborarea Procedurii de tratare a reclamațiilor clientului.

     

20.

Elaborarea Planului anual de audit intern:
a. Elaborarea Chestionarului de audit;
b. Elaborarea Chestionarului pentru auditul efectuării încercărilor.

     

21.

Actualizarea/redactarea Raportului de încercări.

     

22.

Asistență metodologica la efectuarea experimentelor de validare sau verificare a metodelor de încercări.

     

23.

Prelucrarea statistică a datelor din validarea/verificarea metodelor de încercări (pentru fiecare metodă/ parametru din domeniul de atestare)

     

24.

Întocmirea Rapoartelor de prelucrare statistică metodelor (pentru fiecare parametru/metodă din domeniul de atestare)

     

25.

Întocmirea Rapoartelor de validare/verificare a metodelor (pentru fiecare metodă din domeniul de atestare).

     

26.

Estimarea incertitudinii de măsurare pentru fiecare metodă/parametru încercat cu întocmirea Rapoartelor de estimare a incertitudinii pentru fiecare parametru/metodă în parte.

     

27.

Elaborarea Planului de asigurare a calității (monitorizare a validității rezultatelor încercărilor). Elaborarea Planului de asigurare a calității (monitorizare a validității rezultatelor încercărilor).

     

28.

Asistență la realizarea Planului de asigurare a calității.

     

29.

Prelucrarea statistică a rezultatelor încercărilor inter laboratoare (dacă va fi necesar), calculul parametrului Z-scor, concluzii și recomandări.

     

30.

1. Efectuarea auditului intern al activității laboratorului față de cerințele DG-05;
2. Întocmirea Raportului de audit intern;

- Întocmirea Raportul de neconformitate şi acțiuni corective;

3. Recomandări de remediere a neconformităților și îmbunătățire a activității laboratorului.

     

31.

Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor pentru a fi depuse la MOLDAC pentru atestare (anexe la solicitare).

31.1 „Solicitare pentru atestare”, cod PA-F-1;

31.2 Fișa tehnică, cod PA-FT;

31.3 „Domeniul de atestare”, cod PA-F-11;

31.4 Regulamentul laboratorului aprobat de către managementul de la cel mai înalt nivel a organizației solicitante;

31.5 Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

31.6 Copia schemei/planului de amplasament al laboratorului de încercări;

31.7 Copia fișelor de post al personalului managerial şi tehnic al laboratorului. Copia fișelor de post al personalului managerial şi tehnic al laboratorului.

     
   

DESCRIERE CONCEPTUALĂ A METODOLOGIEI CARE VA FI APLICATĂ:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

Anexe:

 CV – Expert

 Certificate/diplome care atestă existența calificării în domeniul ”Cerințelor privind atestarea Laboratoarelor de încercări”, sau alte domenii relevante serviciilor solicitate.

 

Author: Olesea Ciobanu

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan