RISE Moldova solicită oferte comerciale pentru servicii de audit

Distribuie prietenilor:


A.O. Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din Moldova (RISE Moldova) solicită ofertă comercială pentru achiziționarea serviciilor de audit.

Auditul va fi efectuat pe proiectul ,,People of interest in the justice system of the Republic of Moldova”, implementat în perioada 01.07.2019-31.07.2020, contract de grant nr. G14961, din 01.07.2019, cu bugetul de 100,000 USD.

Auditul proiectului urmează să fie desfășurat în perioada 21 august - 11 septembrie 2020, cu prezentarea Raportului de audit în limba română, pe suport de hârtie, precum și în versiunea electronică a acestuia Asociației până la 21 septembrie 2020

Scopul raportului de audit al proiectului este verificarea rapoartelor financiare prezentate donatorului de către RISE Moldova, exprimarea opiniei de audit privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și respectarea cerințelor contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator. 

TERMENII DE REFERINȚĂ

Auditul se va desfășura în corespundere cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400, Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informațiile financiare, astfel cum au fost promulgate de IFAC.

Auditorul trebuie să se conformeze Codului Etic al Profesioniștilor Contabili, elaborat și emis de IFAC și Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA). 

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

-Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt permise de condițiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât și cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului.

-Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant. 

-Auditorul va verifica rapoarte prezentate donatorului, respectarea bugetului aprobat. Pe parcursul analizei totodată se va verifica și respectarea legislației în vigoare în procesul administrării grantului.

Raportul de audit va indica clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.

RISE Moldova va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum și accesul acestuia la informația necesară.

Oferta de participare la concurs va conține  următoarele: 

 1. Denumirea ofertantului, telefonul de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației și CV-ul acestora; 
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu (inclusiv, perioada de experiență) și argumentarea selectării acesteia; 
 3. Licența pentru activitatea de audit (copia).
 4. Prețul va fi prezentat în MDL. Prețul va include TVA (în cazul plătitorilor de TVA).

Criteriile de evaluare a ofertelor 

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de Achiziții în baza următoarelor criterii: 

 1. Experiența în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova; 
 2. Perioada de experiență în domeniu;
 3. Prețul serviciilor de audit;
 4. Compania de audit trebuie să fie membru al unui organism/instituție națională sau internațională de contabilitate sau de audit care la rândul său este membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC);
 5. Calificarea echipei care va efectua auditul; 
 6. Imaginea și reputația companiei;
 7. Disponibilitatea de a desfășura auditul și de a prezenta raportul de audit Asociației în perioada indicată;
 8. Alte criterii relevante.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată la adresa de e-mail: grant.risemoldova@gmail.com, cu indicarea în subiectul mesajului: Ofertă de audit G14961, până la data de 17 iulie 2020, ora 16:00. 

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Informații adiționale pot fi solicitate la adresa de email grant.risemoldova@gmail.com sau nataliasanduta.rise@gmail.com.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet