hackathon

A.O. "Cioresti-Bastina Mea" anunta concurs de angajare a administratorului Intreprinderii Sociale "Taina Codrului" S.R.L.

 

logo 1    logo 2  logo 3

Acest proiect este finanțat

  de Uniunea Europeană

Proiect finanțat prin intermediul

       Fundației Est-Europene

      Acest proiect este cofinanțat

                  de Suedia

Logo AO Cioresti - Bastina Mea.jpg

ANUNŢ cu privire la organizarea şi desfășurarea Concursului pentru ocuparea

funcției de Administrator al Întreprinderii sociale de inserţie (Societății cu Răspundere Limitată)

Asociația Obștească ”Ciorești – baștina mea”, având calitatea de fondator, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii sociale de inserție (Societății cu Răspundere Limitată).

Concursul are loc în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

Locul depunerii actelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii sociale de inserție (Societății cu Răspundere Limitată):

Pachetul de acte pe suport de hîrtie poate fi prezentat la adresa MD-6421, raionul Nisporeni, com. Ciorești, clădirea Primăriei, sau în format electronic pe adresa de e-mail: adbcioresti@gmail.com; saiticioresti@gamail.com

Persoana responsabilă de primirea documentelor:

Dna ___Tatiana Crudu_, ___specialist relaţii cu publicul_

tel. _068256528_;

Termenul limită de depunere a actelor pentru participarea la concurs: 03 iunie_ 2019, ora 17:00.

Informația generală:

Denumirea întreprinderii: ”Taina Codrului” S.R.L.

Forma juridică: Societatea cu Răspundere Limitată

Denumirea funcției vacante: Administrator

Genuri de activitate:

 • Cantina socială pentru persoane în etate, persoane cu dezabilități și elevi din clasele V-IX.
 • Spălătoria publică, unde vor fi prestate servicii de spălare, uscare şi călcare a rufelor, hainelor etc.
 • Sala de ceremonii civile, unde vor fi organizate diferite tipuri de evenimente: seminare, training-uri, adunări cu cetățenii într-o atmosferă familială, ceremonii de căsătorie, serbarea zilelor de naștere, ritualuri de pomenire, etc.

Scopul general al funcției: Administratorul va desfășura activitate  sa întru elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, identificarea şi utilizarea oportunităților de afaceri, acumularea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare pentru activitatea întreprinderii. Administratorul Societății va asigura dobândirea statutului de Întreprindere socială de inserție și activitatea acesteia în conformitate cu cerințe și criteriile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Sarcinile principale ale Administratorului:

 1. organizarea activității Societății;
 2. gestionarea societății astfel încât scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cât mai eficient;
 3. asigurarea ținerii contabilității societății, precum şi a registrelor societății prevăzute de lege şi de actul de constituire;
 4. asigurarea utilizării eficiente şi sporirea bunurilor primite în gestiune operativă;
 5. executarea deciziilor asociaților şi consiliului de administrație;
 6. selectarea și angajarea personalului Societății, menținerea nivelului de pregătire şi instruire pentru a-i permite acestuia să își execute sarcinile stabilite;
 7. respectarea și implementarea cu strictețe prevederilor legale relevante activității desfășurate;
 8. reprezentarea intereselor Societății în relațiile cu persoanele fizice şi juridice, autoritățile de stat și locale;
 9. îndeplinirea altor obligații ce țin de organizarea şi asigurarea activității Întreprinderii, în conformitate cu legislația în vigoare.

Criterii pentru candidații la ocuparea funcției de Administrator:

 1. cetățean major al Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova;
 2. posedarea limbii de stat;
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. fără antecedente penale nestinse sau condamnare pentru infracțiuni săvârșite cu intenție sau condamnare la privațiuni de libertate prin hotărâre judecătorească irevocabilă, inclusiv pentru infracțiuni economice;
 5. experiența de lucru în domeniul administrării afacerilor de minim 5 ani;
 6. experiența în domeniul antreprenorialului social sau activităților cu menire socială va fi considerată un avantaj;
 7. deținerea cunoștințelor temeinice în domeniul managementului afacerilor, gestiunii proprietății publice, tehnicile de negociere, politicilor şi procedurilor eficiente de lucru cu personalul angajat;
 8. abilități de lucru cu informație, de planificare, organizare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, prezentare şi soluționare a problemelor, de aplanare a conflictelor;
 9. să dea dovadă de spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, să tindă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor ce urmează să fie prezentate de către candidați:

 • Curriculum vitae;
 • Cererea de înscriere în concurs;
 • Copia de pe buletinul de identitate;
 • Copiile de pe diplomele de studii;
 • Certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi / sau specializare, după caz;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copia adeverinței de recrut sau livretului militar(după caz)
 • Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere

Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Caietul de sarcini, modelul de cerere de participare la concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al întreprinderii sociale de inserție,  modelul declarației-consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, le gasiți aici.

Ordinul  nr. 02 din 22 mai 2019 „Cu privire la crearea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al întreprinderii sociale de inserție”, îl puteți vedea aici.

IMPORTANT! Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea funcției de Administrator Întreprinderii sociale de inserție (Societății cu Răspundere Limitată) se va desfășura în conformitate cu Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față de candidatul la funcția de Administrator al întreprinderii sociale de inserție (publicat pe pagina AO ,,Cioreşti baştina -mea”).

 

Concursul se va desfășura în 2 etape:

Etapa 1: În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, comisia de concurs examinează dosarele candidaților şi se va efectua selecția candidaților în baza actelor prezentate.

Etapa 2: În urma selectării dosarelor la Etapa 1 a concursului, candidații aleși vor fi invitați la interviu. Interviul se susține nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data încheierii termenului de depunere a dosarelor. Lista candidaților admiși la interviu, data şi ora desfășurării interviului se plasează pe pagina AO,,Cioreşti baştina-mea” şi pe panourule informaţionale din comunitate . Concomitent, candidații sânt anunțați personal despre data, ora, locul desfășurării interviului prin e-mail /telefon.

Candidatul selectat în urma Etapei 2 va fi numit în calitate de Administrator al Întreprinderii sociale de inserție (Societății cu Răspundere Limitată).

Caietul de sarcini, Cererea de participare la concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al întreprinderii sociale de inserție (anexa 1),  Declarația-consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 2)

Bibliografia:

 • Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107-XV din 06.2002;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
 • Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992;
 • Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător Nr. 160 din 07.2011;
 • Legea privind siguranța alimentelor Nr. 306 din 11.2018;
 • Legea salarizării nr. 847- XV din 14.02.2002;
 • Legea securității şi sănătății în muncă Nr. 186-XVI din 07.2008;
 • Legea asistenței sociale Nr. 547 din 12.2003;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 1165 din 11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 1209 din 11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică.

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.