hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal (durată determinata) responsabil de autorizarea bancară și valutară

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului: Direcția autorizare îşi exercită atribuțiile având ca scop realizarea atribuțiilor Departamentului în domeniul autorizării bancare și valutare.

Obiectivele postului: 
Expertul principal al direcției autorizare realizează atribuțiile și obligaţiunile în domeniul autorizării bancare şi îndeplineşte alte sarcini aferente, la indicaţia șefului-adjunct al direcției, șefului de direcție, directorului-adjunct al Departamentului, directorului Departamentului.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Cunoştinţe ale prevederilor actelor normative și legislative ale Republicii Moldova ce țin de activitatea bancară, inclusiv în domeniul autorizării și reglementării bancare ;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word și Excel, cunostințe în utilizarea eficientă a resurselor Internet în efectuarea cercetărilor, căutărilor de informații;
- Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze la nivel de scriere, citire și comunicare va fi un avantaj;
- Capacitatea de a analiza o gamă largă de informații și de sintetizare a acestora;
- Perseverență, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi;
- Capacitate de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experienţa în domeniul bancar;

- Experienţă specifică în activități ce implică cunoașterea guvernanței corporative, verificarea/determinarea conformării băncii/băncilor cu cerințelor normative și legislative în vigoare, colectarea informațiilor cu referire la acționarii băncii / băncilor;
- Cunoștințe/studii în domeniul juridic.

Principalele atribuții funcționale:

- Verificarea plenitudinii, examinarea şi analiza cererilor și a seturilor de documente, scrisorilor prezentate de băncile licențiate sau alte persoane în scopul obținerii unor aprobări/ autorizări/ permisiuni/ licențe necesare pentru realizarea unor activități sau acțiuni în legătură cu banca / băncile licențiate (privind dobândirea/majorarea deținerilor calificate în capital băncilor; privind ocuparea funcțiilor de membru al organului de conducere ori de persoană cu funcție-cheie în băncile licențiată; privind aprobarea statutului, privind licențiere băncii și/sau a eliberării licenței și/sau a copiilor autorizate de pe licența băncii, ș.a.);
- Pregătirea concluziilor și/sau a notelor informative urmare a examinării, analizei și evaluărilor realizate.
- Pregătirea scrisorilor privind eliberarea / refuzul eliberării aprobărilor / autorizărilor/ permisiunilor / licențelor solicitate.
- Participarea la ținerea registrelor necesare conform cerințelor în vigoare a legislației.
- Colaborarea cu alte autorități, inclusiv străine, pe aspecte ce țin de autorizare bancară.
- Acordarea consultațiilor băncilor licențiate și altor persoane în chestiunile ce țin de activitatea direcției.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 27.05.2019

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017;
- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995;
- Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 – XIII din 02.04.1997;
- Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018
- Regulamentului privind cadrul de administrare a activităţii băncilor nr. 322 din 20.12.2018 (în vigoare 04.04.2019)
- Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 127 din 27 iunie 2013
- Regulament nr.23/09-01 cu privire la licențierea băncilor și filialelor băncilor străine, aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 15.08.1996Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.