Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante consultant superior în cadrul Direcției combaterea discriminării (perioadă determinată)

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public. Misiunea Consiliului este protecţia împotriva discriminării, asigurarea egalităţii şi restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate. Consiliul promovează diversitatea forței de muncă și principiul meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele care trăiesc cu  HIV, persoanele LGBT sînt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin asistarea membrilor Consiliului în procesul de elaborare a proiectelor privind perfecționarea legislaţiei şi schimbarea practicilor în domeniul nediscriminării.

Sarcinile de bază:

 1. Examinarea plângerilor și autosesizărilor membrilor Consiliului care au o complexitate înaltă;
 1. Asistarea membrului raportor pe parcursul procedurii contravenționale;
 2. Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor formulate în deciziile Consiliului;
 3. Reprezentarea intereselor Consiliului în cauzele de contencios administrativ și contravenționale legate de mandatul Consiliului;

5.Participarea la acțiunile de sporire a gradului de informare a societății cu privire la fenomenul discriminării

Condiţiile de participare. La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

Condiţii de bază –

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate

Cerinţe specifice   –

Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Experienţă profesională: 1 ani experienţa profesională în domeniu sau în serviciul public și experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Cunoştinţe:

cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și nediscriminării; jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de justiție în domeniu; cadrul normativ privind Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ.

cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;

cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine, unei limbi  de circulaţie internaţională (la nivelul B1)

Abilități: de realizare a sarcinilor de complexitate medie domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; de expertizare şi definitivare a proiectelor de acte legislative/normative; de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; de analiză a cadrului normativ, de analiză și generalizare a informației, de a face constatări și concluzii, de a elabora propuneri; de a elabora materiale: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu argumentele de rigoare; perspicacitate, atenție la detalii; comunicare și negociere; organizare a timpului şi a lucrului său propriu.

Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare[1];
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă[2];
 • cazierul judiciar[3];
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care canditatul consideră necesar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  16.05.2019

Datele de contact:

telefon – (022) 21 28 07

e-mail – egalitate.md@gmail.com

adresa poştală – MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.405

persoana de contact – Paladii Liliana

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
 • Codul nr. 116 din 19.07.2018 Codul administrativ al Republicii Moldova
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

Acte normative în domeniul administrației publice centrale

 • Legea nr. 100 din 12.2017 cu privire la actele normative
 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 – XV din 30 mai 2003
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
 • Legea nr.121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalității
 • Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
 • Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
 • Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
 • Legea nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
 • Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative
 • Legea nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie
 • Legea nr. 23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
 • Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la elaborarea și cerințele unificate de documentele de politici.

[1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www. www.cariere.gov.md / www.egalitate.md

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.