Se anunță Concurs pentru ocuparea funcției de Consultant principal în cadrul Direcției Învățământ profesional tehnic,

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Se anunță Concurs pentru ocuparea funcției de Consultant principal în cadrul Direcției Învățământ profesional tehnic în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Scopul general al funcției:

Elaborarea, monitorizarea politicilor pe domeniul învățământului profesional tehnic componenta instituțională, privind admiterea și acreditarea programelor de formare profesională, coordonarea managementului parteneriatelor şi relaţiilor internaţionale și a activităţilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic.

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea și monitorizarea politicilor pe domeniul învățământului profesional tehnic componenta instituțională (regulamente-cadru de organizare și funcționare a centrelor de excelență, colegiilor, școlilor profesionale);
2. Coordonarea și ajustarea politicilor ce vizează învăţământul profesional tehnic în vederea anticipării cererii de calificări pe piața muncii, elaborarea comenzii de stat (secundar);
3. Coordonarea managementului parteneriatelor şi relaţiilor internaţionale;
4. Monitorizarea procesului de acreditare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic;
5. Monitorizarea procesului de desfășurare a concursului de admitere în învățământul profesional tehnic secundar și elaborarea rapoartelor referitor la acesta.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- Studii superioare de licenţă sau echivalente, pedagogice, socio-umane sau tehnice;
- Experienţă profesională de minim 2 ani în/cu instituţiile de învăţămînt profesional;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B2);
- Abilități de utilizare a computerului;
- Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul învăţămîntului profesional şi domeniile conexe;
- Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public

 •  Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 -XV din 28.03.2003;
 •  Legea  nr. 158 din 04.07.2008  Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 230-232;
 •  Legea nr. 16 din 15.02.2008  Cu privire la conflictul de interese, Monitorul Oficial nr.  94-96;
 •  Legea nr. 25  din 22.02 2008 privind Codul de conduită al funcționarului public, Monitorul Oficial nr 74-75;
 •  Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, Monitorul Oficial nr. 6-7;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație, Monitorul Oficial nr.88-90 din 28.07.2000;

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2017, Monitorul Oficial nr. 319-324;
 • Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, Monitorul Oficial nr. 66 - 69; 
 •  Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public, Monitorul Oficial  nr. 55-56.
 • Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (HGO97/2013),
 • Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1362
 • Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 275-280, art. 1918
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar din R. Moldova, Ordinul Ministerului Educației nr. 555 din 12 iunie 2015
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar din R. Moldova, Ordinul Ministerului Educației nr. 554 din 12 iunie 2015
 • Hotărîrea de Guvern nr. 425 din 03.07.2015 “cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor”
 • http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362790
 • http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364908
 • http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373978 

  Pentru detalii accesați http://careers.gov.md/display-job/7685

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.