IPP solicită oferte comerciale pentru achiziția de servicii de audit a unui proiect

Prezentare Generală:

În perioada 2016 – 2018 Institutul de Politici Publice (IPP) împreună cu Inspectoratul General de Poliție (IGP) implementează proiectul Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA.

 Scopul proiectului este de a sprijini consolidarea securităţii comunitare prin promovarea implicării comunităţilor în activitatea poliţienească comunitară (APC) și în procesul de reformă a poliției. Drept rezultat al proiectului, urmează a fi create modele de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.

Perioada de implementarea a proiectului: 12 decembrie 2016 – 12 iunie 2018.

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:

-        Crearea şi susţinerea activităţii Consiliilor de Securitate Comunitară (CSC) în 6 comunități pilotate în funcţie de criterii geografice, demografice şi sociale specifice: Otaci (Ocnița), Sângerei, Ungheni, Hâncești, Comrat și Zârnești (Cahul) în cadrul cărora vor fi identificate probleme de securitate publică și modalitățile de rezolvare ale acestora;

-    Crearea și implementarea mecanismelor de cooperare dintre comunitate și poliție în vederea consolidării securității comunitare;

-        Formarea capacităților de participare a comunității la activitatea polițienească bazată pe necesităţile comunităţii.

Obiectul auditului:

Institutul de Politici Publice (IPP) anunță concurs de oferte pentru achiziția serviciilor de audit financiar a proiectului Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de IPP în prezenta solicitare de oferte și în baza unui contract de prestare servicii.

Compania de audit selectată va efectua auditul financiar a proiectului implementat de organizație pe pentru perioada 12 decembrie 2016 – 31 martie 2018. Cheltuielile standard prevăzute în bugetul proiectului includ: salarii, cheltuieli de serviciu, deplasări locale și internaționale, organizarea de conferințe, seminare de instruire, elaborare publicații și produse media, efectuare de cercetări sociologice, etc. Valoarea tranzacțiilor care urmează a fi supuse verificării  este de 155000 USD.

Auditul urmează a fi desfășurat începând cu 20 aprilie 2018.  Raportul de audit va fi elaborat în limbile română și engleză și prezentat beneficiarului (inclusiv în versiune electronică) până la 31 mai 2018.  

 

Scopul auditului:

Scopul auditului este verificarea corectitudinii administrării mijloacelor financiare în cadrul proiectului Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”,  în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizaţiile necomerciale și prevederile contractului de grant. Pe parcursul auditului totodată se va verifica sistemul de control intern şi respectarea legislației fiscale în vigoare în cadrul activităților proiectului.

La efectuarea auditului o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

Sarcina tehnică:

 1. Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor originale (contracte, înregistrări ale serviciilor prestate, facturi, alte documente justificative), inclusiv documentele corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințelor contractului de grant; de asemenea, dacă sunt eficiente, plauzibile și adecvate destinației proiectului;
 2. Verificarea atribuirii costurilor suportate la categoriile/capitolele de buget ale proiectului (personal, deplasări, echipament, consumabile, obligațiile contractuale, costuri indirecte, etc.);
 3. Verificarea aplicabilității legislației în vigoare în procesul administrării grantului, inclusiv legislației fiscale  (calcule și plăți salarii, onorarii, servicii, servicii locațiune, etc.);
 4. Auditul fluxurilor financiare (plățile legate de proiect: facturile originale, documente de plată, extrase de cont, contracte, etc.);
 5. Verificarea plauzibilității ratelor de conversie USD/ MDL în funcție de rata băncii comerciale;
 6. Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a Organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
 7. Verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare, la mijloacele financiare acordate de donator, aflate în conturile Organizaţiei, dacă asemenea există;
 8. Verificarea existenţei unui sistem de control intern în cadrul organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant;
 9. Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziționare a bunurilor şi serviciilor cu cerințele contractului de grant si generale ale Organizației , respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării deplasărilor, atât locale cât și internaționale şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.

Adițional, se va ține cont de următoarele:

 • Raportul trebuie să conțină detalii privind metodologia și scopul auditului. Informațiile financiare conținute în raportul auditorului vor fi exprimată în USD.
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit;
 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licențiat, nu doar denumirea companiei);
 • Raportul de audit trebuie să conțină situația financiară (cheltuielile suportate pentru perioada efectuării auditului), inclusiv nota per proiect, concluziile auditorului privind auditul efectuat și scrisoarea către management;
 • Auditorii vor răspunde la întrebările IPP-ului referitor la evaluarea performanțelor managerului financiar al Organizației (completarea de către auditor a formularului pentru evaluare);
 • Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a grantului. La solicitare, rapoartele întocmite pentru alte proiecte anterioare vor fi puse la dispoziția companiei selectate.

Scrisoare către management:

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 1. Punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor;
 2. Calitatea controlului intern al Organizației (identificarea deficiențelor și evaluarea riscurilor);
 3. Lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există;
 4. Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților).

Ofertele trebuie să conțină:

 1. Informaţia generală despre companie
 2. Denumirea companiei de audit;
 3. Numele, prenumele conducătorului organizaţiei și a echipei implicate în audit. CV-urile persoanelor implicate;
 4. Informaţia de contact, inclusiv adresa, telefoane, fax, e-mail, pagină Internet;
 5. Copia licenţei pentru prestarea serviciilor de audit;
 6. Experiența companiei pe piață, în special cu organizațiile necomerciale și internaționale;
 7. Lista clienților din ultimii 3 ani;
 8. Alte informații relevante.
 1. Oferta financiară

Oferta financiară va include oferta de preț a serviciilor în dolari SUA, inclusiv TVA și criteriile generale de estimare a serviciilor de audit pentru condițiile sus-menționate. Inclusiv, compania de audit va include în ofertă termenele de realizare a auditului (în zile lucrătoare, de la începutul auditului până la emiterea raportului final).

 Criteriile de evaluare și selectare:

 1. Experiență în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea proiectelor și organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea echipei care va efectua auditul;
 3. Prețul serviciilor;
 4.  Perioada de efectuare a auditului (în zile);
 5. Imaginea și reputația companiei (referințe disponibile).

Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către IPP fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Oferta trebuie să fie semnată și depusă la sediul IPP (str. Pușkin 16/1), în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii ofertantului și datei de depune, până pe 17 aprilie 2018, ora 12.00.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 27 67 86 sau la adresa de e-mail: tamara_chitoroaga@ipp.md. Persoană de contact: Tamara Chitoroaga, Manager Financiar IPP.

Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 19 aprilie 2018.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md