Re-announcement Tender No. 83276167 for the selection of a national short-term expert to support the evaluation and approval of infrastructure and construction – related components of the EaPTC Programmes Moldova-Ukraine

Ajută-ne să distribuim acest articol:

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a national short-term expert to assess the construction and infrastructure – related components of 8 projects of the EaPTC Programmes Moldova-Ukraine.

The consultant shall work as a liaison person between the Beneficiary, the EaPTC Programme, and the GIZ Headquarter Construction Department.

The main responsibilities are as follow:

 • To assess the documents submitted by the Beneficiary regarding their completeness and compliance to the national requirements and to international standards;
 • To provide advice and support to Beneficiaries in Moldova on construction and infrastructure projects upon request;
 • To provide advice to the Managing Authority Kiev and the Technical Secretariat Chisinau on questions related to the construction and infrastructure components, upon request;
 • To support and supervise the complete set of tender documents consisting of detail drawings, specifications, work description, all technical specifications, bill of quantities, engineers’ estimates, and time schedules for the construction measures;
 • To support and supervise the implementation of the construction and infrastructure measure;
 • To support and supervise the taking over, handing over process, and the documentation of the construction measure;
 • To conduct regular field trips to all projects and be available for the visit upon short deadline;
 • To take part in all relevant meetings with the Beneficiaries, architects/engineers and construction companies and all other parties involved;
 • To carry out the quality management and cost control of the construction measures during the whole period of the project in accordance with GIZ guidelines;
 • To ensure close communication and reporting to and with the project and GIZ Headquarter Construction Department in Germany.

Required qualifications:

 • Master of Engineering (Preferably: construct. engineering, architecture or related field);
 • At least 7 years of experience in civil engineer or architect positions for construction projects, at least 4 years in the field of rehabilitation, preferably in Moldova;
 • Experience in planning, supervising and implementing of rehabilitation projects in the region;
 • Sound knowledge of national and international standards and procedures in construction works, especially in rehabilitation works;
 • Excellent communication and negotiation skills;
 • Experience in EU project management and GIZ internal regulations would be an advantage.

 Other knowledge, additional competencies:

 • Excellent command of Romanian and English (written and spoken);
 • Used to working in a goal-oriented and timely manner;
 • Solid management and advisory skills, conceptual and strategic thinking;
 • Very good interpersonal skills and ability to interact with partners at various levels (Partner Ministry; school principals; local consultants; local construction companies etc.);
 • Ability and willingness to work with a multi-cultural team. The working languages are English and Russian;
 • Experience in international cooperation and / or a good overview about the other stakeholders in the same field is of added advantage;
 • Willingness to travel within Moldova;
 • Driving license and willingness to drive on his/her own.

Applications shall include:

 • detailed CV and cover letter, explaining the motivation for the assignment;
 • copy of documents proving the engineering related education and certification;
 • financial offer, including gross daily rate and a total amount per 35 work days of assignment for the period February 2018– June 2019;
 • copy of ID, health insurance and social insurance card (CPAS);
 • bank data, showing bank name, bank code and IBAN (MDL).

All personal data are for the internal use of GIZ; confidentiality guaranteed.

The successful finalist will be issued a short-term consulting contract with the possibility of further extension.

Applicants shall be residents of the Republic of Moldova, residing in country for a period of at least 6 months at the date of application.

All applications shall be submitted in a sealed envelope not later than 26 January 2018, time 17:00 to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing, Chisinau, MD-2009). Please mention the position name and tender no. 83276167 on the envelope.

Shortlisted candidates might be asked for an interview and additional information.

_________________________________________________________________________________

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) este în căutarea unui expert național pe termen scurt care să evalueze componentele de construcție și infrastructură a 8 proiecte din cadrul Programului EaPTC Moldova-Ucraina.

Consultantul va servi drept persoană de legătură între Beneficiar, Programul EaPTC și Departamentul de Construcții de la Sediul central GIZ.

Responsabilitățile de bază sunt următoarele:

 • Să evalueze documentele prezentate de Beneficiar cu privire la completitudinea și conformitatea acestora cerințelor naționale și standardelor internaționale;
 • Să consulte și să susțină, la cerere, Beneficiarii din Moldova cu privire la proiectele de construcție și infrastructură;
 • Să ofere consultanță, la cerere, Autorității de Management Kiev și Secretariatului Tehnic Chișinău cu privire la componentele de construcție și de infrastructură;
 • Să verifice și să supravegheze setul complet de documente pentru licitație care includ planuri detaliate, specificații, descriere a lucrărilor, toate specificațiile tehnice, devizul de cheltuieli, estimările inginerilor și termenii planificați pentru măsurile de construcție;
 • Să susțină și să supravegheze implementarea măsurilor de construcție și infrastructură;
 • Să susțină și să supravegheze preluarea, predarea și documentarea măsurilor de construcție;
 • Să viiteze, în mod regulat, toate șantierele de lucru și să fie disponibil pentru vizită în termen scurt;
 • Să participe la toate întâlnirile relevante cu Beneficiarii, arhitecții / inginerii și companiile de construcții și alte părți implicate;
 • Să realizeze managementul calității și controlul costurilor măsurilor de construcție pe întreaga perioadă a proiectului, în conformitate cu regulile GIZ;
 • Să asigure comunicarea strânsă și raportarea către proiect și Departamentul de Construcții GIZ din Germania.

Calificări necesare:

 • Masterat în Inginerie (Preferabil: ingineria construcțiilor, arhitectură sau alt domeniu relevant);
 • Cel puțin 7 ani de experiență în inginerie civilă sau în poziție de arhitect în cadrul proiectelor de construcții, cel puțin 4 ani în domeniul reabilitării, de preferință în Moldova;
 • Experiență în planificarea, supravegherea si implementarea proiectelor de reabilitare in regiune;
 • Cunoștință perfectă a standardelor și procedurilor naționale și internaționale în lucrări de construcții, în special în lucrări de reabilitare;
 • Abilități excelente de comunicare și negociere;
 • Experiența în managementul proiectelor UE și cunoașterea regulilor interne ale GIZ ar fi un avantaj.

Alte cunoștințe, competențe suplimentare:

 • Cunoașterea excelentă a limbii române și engleze (scris și vorbit);
 • Orientarea spre scopuri și execuatrea sarcinilor în timp util;
 • Abilități de management și consiliere, gândire conceptuală și strategică;
 • Abilități interpersonale bune și capacitatea de a interacționa cu partenerii la diferite nivele (minister partener; directori de școli; consultanții locali; companii locale de construcții etc.);
 • Abilitatea și dorința de a lucra cu o echipă multiculturală. Limbile de lucru sunt engleza și rusa;
 • Experiență în domeniul cooperării internaționale și / sau o cunoașterea altor organizații din domeniu ar fi un avantaj suplimentar;
 • Disponibilitatea de a călători pe teritoriul Moldovei;
 • Permis de conducere și voința de a conduce în mod individual.

Aplicația va include:

 • CV detaliat și scrisoare de intenție, explicând motivația de a aplica la acest tender;
 • copia documentelor care demonstrează studiile și certificarea în domeniul ingineriei;
 • oferta financiară, inclusiv rata zilnică brută și sumă totală pentru 35 de zile lucrătoare în perioada februarie 2018 - iunie 2019;
 • copia buletinului de identitate, poliței de asigurare medicală obligatorie și a cardului de asigurări sociale (CPAS);
 • datele bancare, care să indice numele băncii, codul bancar și IBAN (MDL).

Toate datele personale se vor procesa de GIZ; confidențialitatea este garantată.
Finalistul va beneficia de un contract de consultanță pe termen scurt cu posibilitatea extinderii ulterioare.

Aplicanții trebuie să fie rezidenți ai Republicii Moldova, având domiciliul pe teritoriul țării timp de cel puțin 6 luni la data depunerii aplicației.

Toate cererile se vor depune în plic sigilat la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă, Chișinău, MD-2009) nu mai târziu de 26 ianuarie 2018, ora 17:00, Vă rugăm să menționați poziția și oferta nr. 83276167 pe plic.

Persoanele din lista scurtă pot fi invitate la interviu și li se pot solicita informații suplimentare.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.