Cerere de Ofertă de Preț - Achiziția de echipament destinat Institutului de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

În cadrul proiectului ” Fortificarea controlului TB in Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei (GFATM) Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate (Centrul PAS) invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următorul echipament: 

Nr

Denumire Produs

Cantitatea

Lot 1

  1. 1.       

Calculator Desktop

35

  1. 2.       

Multifuncțională de rețea

4

  1. 3.       

Multifuncțională

10

  1. 4.       

Imprimantă

20

Lot 2

  1. 5.       

Televizor 32 inch cu support de perete

115

  1. 6.       

Televizor 55 inch cu support de perete

1

Termeni şi Condiții de Livrare cât și Specificațiile Tehnice pot fi acesați la acest link.

Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau ambele loturi din cadrul prezentei cereri. Fiecare lot va fi evaluat separat iar contractul va fi  acordat companiilor care oferă cel mai mic preț evaluat pentru fiecare lot în parte.

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi adusă direct la Centrul PAS la adresa:

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1

 Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menționată la alineatul 3 este: 20 octombrie 2017, 15 00 ora locală

Deschiderea publică a ofertelor va avea loc la data de 20 octombrie 2017, ora 15:05, la adresa menționată la punctul 3.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menționată pentru depunere.

 Oferta dumneavoastră în limba română sau în limba engleză va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Furnizorul se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei (GFATM).

 Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

 Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS.

 Ø PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA (În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 şi Anexa 1 la această Hotărâre publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 160 (5202), din 19 iunie 2015, (nr. d/o: 183; numărul de înregistrare: 87211796348), urmează  a fi scutite integral de plata taxelor vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, accize şi aplicarea cotei ZERO a TVA conform art.104 (lit. c¹) din Codul Fiscal al Republicii Moldova) poate fi indicat în Lei Moldovenești (MDL), Dolari SUA (USD) sau EURO (EUR) și trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1.

 Ø EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  convertite în EUR utilizând ratele de schimb valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei (www.bnm.md) pentru ziua indicată în aliniatul 4 și ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

 Ø ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 Ø VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Cezar Captaciuc –Specialist Procurări

Tel: /+373/ 22 22-63-43 ext. 111

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor. 

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md