Institutul de Politici Publice lansează Programul de granturi mici

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Despre Institutul de Politici Publice (IPP)

IPP este o organizație non-guvernamentală care contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăți deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valori democratice, prin efectuarea, sprijinirea și sponsorizarea cercetărilor și analizelor independente ale politicilor publice, precum și prin dezbaterea publică și mediatizarea largă a rezultatelor acestor cercetări.

Context

În perioada decembrie 2016 – iunie 2020, IPP cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA, implementează proiectul „Promovarea implicării societății civile în consolidarea securității comunitare“.

Proiectul își propune:

 1. Să identifice, testeze și implementeze cele mai bune practici de cooperare în soluționarea problemelor de siguranță comunitară, inclusiv prin susținerea activității Consiliilor de Securitate Comunitară (CSC) în 9 localități-pilot din Republica Moldova;
 2. Să extindă modele și practici de referință viabile pentru soluționarea problemelor de siguranță comunitară la nivel național.

În conformitate cu obiectivele proiectului, IPP lansează Programul de Granturi Mici și invită să aplice Organizațiile Societății Civile (OSC) locale și naționale, care activează în una sau mai multe din cele 9 localități (regiuni) pilotate: Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Leova, Otaci, Sângerei, Soroca, Strășeni, Ungheni.

Scopul și Obiectivele Programului

Scopul programului este de a consolida rolul OSC-urilor locale și naționale și de a susține implicarea lor în soluționarea problemelor de siguranță comunitară în cele 9 regiuni pilotate și la nivel național prin susținerea inițiativelor care abordează problematica drepturilor omului, prevenirii infracțiunilor, ordinii publice și problemele specifice fiecărei comunități în parte.

Obiectivele programului sunt:

 1. Sporirea gradului de participare a comunității în consolidarea securității și ordinii publice și în soluționarea problemelor comunitare;
 2. Dezvoltarea parteneriatelor locale dintre Autoritățile Publice Locale (APL/Primării), alte instituții descentralizate, OSC-uri și cetățeni.

În cadrul Programului vor fi susținute activități de voluntariat, instruire, informare și sensibilizare a comunității, crearea și difuzarea materialelor educative (scrise, foto, video), organizarea unor forumuri comunitare, dezbateri publice, concursuri, flashmob-uri, picturi murale, expoziții și alte evenimente publice și activități care vor viza:

 • identificarea și soluționarea problemelor de securitate specifice localității;
 • educarea activismului civic și spiritului de implicare a cetățenilor;
 • promovarea bunelor practici de implicare a membrilor comunității în soluționarea problemelor de siguranță comunitară;
 • combaterea indiferenței față de problemele comunitare și comportamentele antisociale;
 • caricaturizarea/dezaprobarea comportamentelor antisociale; 
 • implicarea comunității în acțiuni de prevenire a infracțiunilor și/sau a viciilor sociale (ex: dezordine, încălcarea regulilor de conviețuire comunitară și/sau a drepturilor omului, agresivitate, violență, încălcarea legii, consum abuziv de alcool/droguri etc.)

Notă: Lista de activități nu este exclusivă.

Criterii de eligibilitate

 • OSC-urile trebuie să fie legal înregistrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova;
 • Activitățile proiectului trebuie să fie implementate în una sau mai multe dintre localitățile pilotate în cadrul proiectului: Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Leova, Otaci, Sângerei, Soroca, Strășeni, Ungheni;
 • Nu sunt eligibile organizațiile politice sau religioase.

Notă: Sunt încurajate să aplice și organizațiile nou create, care pot demonstra capacitatea de administrare a unui grant (ex: au desfășurat anterior acțiuni de voluntariat comunitar, depun cu regularitate rapoarte financiare, prezintă comunității rapoartele de activitate).

Parteneriate

IPP încurajează OSC-urile aplicante să dezvolte proiecte în parteneriat cu Consiliile de Securitate Comunitară și/sau cu APL-urile (Primării), alte instituții descentralizate și alte organizații ale societății civile.

Consiliile de Securitate Comunitară create în comunitățile-pilot sunt organe consultative care întrunesc reprezentanții autorităților publice locale, instituțiilor publice și societății civile, examinează problemele de securitate și ordine publică din localitate, determină acțiunile necesare pentru soluționarea în comun a acestora, coordonează și monitorizează implementarea acțiunilor convenite.

Pentru stabilirea parteneriatelor cu CSC, contactați reprezentanții acestora (primarii, viceprimarii, secretarii primăriilor) din localitatea Dvs.

Activități și cheltuieli neeligibile

 • Activități legate de promovarea anumitor partide politice;
 • Proiecte de construcție sau reabilitare a construcțiilor;
 • Distribuirea asistenței sau a fondurilor de urgență/umanitare;
 • Evenimente sau activități religioase;
 • Împrumuturi pentru persoane fizice sau juridice;
 • Costuri aferente evenimentelor de divertisment/distracțiilor, băuturi alcoolice;
 • Donații, cadouri, premii pentru persoane fizice sau juridice;
 • Datorii, penalități, amenzi, inclusiv cele cauzate de încălcarea prevederilor legale (neachitarea taxelor, neraportarea la organele fiscale etc.);
 • Alte activități care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului.

Buget

Bugetul trebuie să fie stabilit în Lei moldovenești (MDL). Bugetul va conține o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile, va fi realistic și va prezenta costuri reale, existente pe piață. Toate cheltuielile trebuie să fie direct asociate realizării proiectului.

Suma maximă alocată de IPP pentru un grant este de 85,000 lei (MDL). O sumă minimă nu este prevăzută. Doar costurile de salarizare și administrative vor avea o limită la alocarea resurselor, după cum:

 • Costuri de salarizare pentru echipa de proiect - maxim 25% din suma oferită de IPP;
 • Costuri administrative - maxim 7% (ex: arendă oficiu, utilități, taxe bancare, telefon, internet etc.) din suma oferită de IPP.

Costurile directe (experți/formatori, transport, echipament, publicații, cheltuieli pentru evenimente, materiale, etc) nu prevăd limite la alocarea resurselor.

Durata proiectelor

Perioada maximă de implementare a unui proiect este de 8 luni. O perioadă minimă nu este prevăzută. Implementarea proiectelor câștigătoare va avea loc începând cu 1 martie 2019.

Procesul de selectare

Selectarea proiectelor va fi efectuată de către o comisie, formată din reprezentanți ai OSC-urilor, organizațiilor donatoare și IPP, conform următoarelor criterii:

 1. Relevanța propunerii de proiect cu obiectivele de finanțare.
 2. Rezultatele preconizate în domeniul sporirii siguranței comunitare.
 3. Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului.
 4. Practici și abordări inovatoare/originalitatea ideii de proiect.
 5. Bugetarea clară a activităților proiectului și includerea costurilor rezonabile.
 6. Capacitatea demonstrată de administrare a proiectelor.

Realizarea proiectelor în parteneriat cu Consiliile de Securitate Comunitară, APL (Primăria), alte instituții publice și organizații ale societății civile va constitui un avantaj.

Susținerea financiară/cofinanțarea proiectelor din partea aplicantului, a Consiliilor de Securitate Comunitară, APL (Primărie), Consiliilor locale, altor instituții publice și organizații ale societății civile va constitui un avantaj.

Procesul de aplicare

Aplicantul poate depune un singur dosar pentru programul de granturi mici.

Dosarele complete (în română sau rusă) vor fi expediate prin e-mail la adresele ipp@ipp.md și ir.ciumac@gmail.com indicând la subiect „Program de granturi mici”, sau pot fi depuse personal la oficiul Institutului de Politici Publice.

Recepționarea dosarului va fi confirmată prin poșta electronică.

Termenul limită de depunere este 21 decembrie 2018, ora 18.00, ora locală.  Propunerile de proiect depuse după data limită, care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate și/sau sunt incomplete nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de proiect va conține următoarele anexe:

 • Formularul de Aplicare
 • Bugetul proiectului
 • Certificatul de înregistrare al organizației (scanat)
 • Statutul organizației (scanat)
 • CV-urile echipei de implementare
 • Ultimul raport financiar anual
 • Dovada parteneriatului (dacă există)
 • Alte materiale pe care le considerați relevante (despre activitatea organizației, scrisori de recomandare, publicații, articole etc.)

Instrucțiunile detaliate și formularul de aplicare, inclusiv modelul bugetului, sunt disponibile la linkul http://ipp.md/granturi/.

Anexe:

Formular de Aplicare

Model Buget

Termeni de referință

Pentru detalii suplimentare sau orice întrebări legate de procesul de aplicare contactați persoanele din cadrul IPP:

Irina Ciumac, Manager de granturi, e-mail: ir.ciumac@gmail.com, tel: 060 22 6060, 022 276 785.

Iurie Pîntea, Coordonator de proiect, e-mail: iurie_pintea@ipp.md, tel: 022 276 785.

Adresa: Chișinău, str.Pușkin 16/1, Institutul de Politici Publice, MD-2012
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.