Proiectul USAID APM lansează Apelul pentru finanțare MoldHVAA_RFA_009: Modernizarea bazei didactice și practice în cadrul Instituțiilor Educaționale care implementează Curriculum în domeniul pomușoarelor și/sau apiculturii.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul USAID Agricultura Performantă  în Moldova

APEL pentru finanțare prin granturi (RFA) No. MoldHVAA_RFA_009

 Modernizarea bazei didactice și practice în cadrul Instituțiilor Educaționale care implementează Curriculum în domeniul pomușoarelor și/sau apiculturii

Data lansării:    02 martie, 2018

Data încheierii revizuită: 17 aprilie, 2018

Stimat Solicitant :

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International, Inc. lansează un apel de cereri de grant pentru a îmbunătăți modalitatea de desfășurare a instruirilor și atelierelor de muncă care fac parte din sistemul educațional de bază a lanțurilor valorice de pomușoare și miere de albini. Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la atribuirea granturilor și politicile interne de gestionare a granturilor ale proiectului APM.

Proiectul va organiza un atelier de pre-aplicare la data de 15 martie, 2018, de la ora 11:00 la 13:00 la sediul APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova.

Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea III de mai jos și care ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 13 martie, 2018. Organizațiile pot delega doar o (1) singură persoană pentru participare. Atunci când confirmați participarea, indicați dacă persoana are necesități speciale pentru a accesa localul evenimentului. APM nu rambursează costurile de participare. Participanții înregistrați vor primi un email de confirmare a înregistrării în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de participare.

Totodată, solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la Apel și a primi îndrumări cu privire la modul de completare a formularului de solicitare, expediind întrebările lor la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la 13 martie, 2018. Pentru a ne asigura că toate întrebările sunt primite și tratate în mod corect și transparent, vă rugăm să trimiteți toate comunicările prin e-mail, nu prin apel telefonic. 

Pentru dosarul complet de aplicare și verificarea răspunsurilor la întrebările adresate frecvent accesați Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1xcpkoppaO-n2IPCKTAK3kNEm-Q-IgqAw?usp=sharing

Angajații proiectului APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email BusinessConduct@chemonics.com.

Solicitanții trebuie să ia în considerare următoarele: corespondența electronică care nu provine de la @chemonics.com sau @moldovaagro.com nu este corespondență oficială, și nu este făcută în numele Chemonics Inc.,  iar dacă solicitanții se confruntă cu o asemenea situație,  trebuie să informeze Proiectul imediat, expediind un email de informare la adresa grants@moldovaagro.com.

Următoarele anexe sunt parte a acestui Apel pentru finanțare:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru cererea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Certificări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile.

 

Проект USAID “Эффективное сельское хозяйство в Молдове”

Конкурс заявок на получение гранта  № MoldHVAA_RFA_009

Модернизация учебно-практической базы в учебных заведениях, реализующих программу обучения в области производства ягод и/или меда/пчеловодства

Дата опубликования: 02 марта 2018 г.

Пересмотренный крайний срок подачи заявок: 17 апреля 2018 г.

Уважаемый заявитель,

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Эффективное сельское хозяйство в Молдове» (АПМ), осуществляемый Американской корпорацией “Chemonics International, Inc”, принимает заявки на получение гранта для модернизации учебно-практической базы в рамках процесса обучения без отрыва от производства в цепочке добавленной стоимости производства ягод и/или меда. Предоставление и реализация грантов будут осуществляться в соответствии с нормативными документами Агентства USAID и правительства США, регулирующими присуждение грантов по контрактам, а также в соответствии с внутренними процедурами Проекта АПМ по управлению грантами.

В рамках проекта 15 марта 2018 года, в 11:00 будет проведен двухчасовой предварительный семинар в офисе AПМ по адресу: ул. Алексея Матеевича, 87, Кишинев, Молдова. Данный семинар позволит кандидатам, имеющим право на получение гранта, а также всем заинтересованным кандидатам задать вопросы о Конкурсе заявок на получение гранта и получить рекомендации о порядке заполнения формы заявки. Заинтересованные кандидаты, отвечающие требованиям приемлемости, указанным в Разделе III ниже, и желающие принять участие в данном семинаре, должны подтвердить свое участие, отправив имя участника и название организации на электронный адрес grants@moldovaagro.com до 13 марта, 2018 года. От каждой организации может присутствовать только одно лицо. При подтверждении участия, уточните, нуждается ли представитель организации в каких-либо особых условиях, обеспечивающих беспрепятственный доступ в помещения, где будет проводиться семинар. Возмещение расходов на участие в семинаре не предусматривается. Зарегистрированные участники получат подтверждение участия в течение 2 рабочих дней с момента получения запрашиваемой информации.

Заинтересованные кандидаты могут задать свои вопросы о Конкурсе заявок на получение гранта и получить рекомендации о порядке заполнения формы заявки, отправив их на электронный адрес: grants@moldovaagro.com до 13 марта, 2018 года. Чтобы гарантировать, что все отправленные Вами вопросы получены, а также в целях обеспечения их беспристрастной и прозрачной обработки, мы любезно просим, чтобы все сообщения производились по электронной почте, а не по телефону. Для получения полного пакета заявки и Q&A (вопросов и ответов) проверьте Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1xcpkoppaO-n2IPCKTAK3kNEm-Q-IgqAw?usp=sharing

Сотрудники проекта АПМ, равно как и сотрудники корпорации “Chemonics International Inc.” не имеют права просить, а заявителям запрещается предлагать любые денежные средства, гонорары, комиссии, кредиты, подарки, денежные вознаграждения, ценные вещи или компенсацию для получения или вознаграждения за неподобающее благоприятное обращение в связи с данной заявкой. Любой неуместный запрос со стороны сотрудника проекта должен быть доложен Руководителю Проекта АПМ либо по электронной почте: BusinessConduct@chemonics.com.

Заявители должны знать, что любые электронные письма, которые не поступают с @chemonics.com или @moldovaagro.com, не являются официальной корреспонденцией, и заявители должны немедленно связаться с grants@moldovaagro.com, если они получают какую-либо неофициальную корреспонденцию.

Приложения к данному Конкурсу заявок на получение гранта:

- Приложение A – Форма заявки на получение гранта

- Приложение B – Форма бюджета заявки на получение гранта

- Приложение C – Форма самооценки заявителя

- Приложение D – Необходимая сертификация

- Приложение E – Обязательные стандартные положения:

  • Стандартные положения для американских и неамериканских неправительственных организаций, получающих фиксированную сумму гранта, доступны по следующей ссылке: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
  • Стандартные положения для неамериканских неправительственных получателей, получающих все другие виды грантов, доступны по следующей ссылке: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.