Proiectul USAID APM anunță Apel pentru finanțare prin granturi “Implicarea prin educație a tinerilor în agricultura cu valoare înaltă”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul USAID APM

Apel pentru finanțare prin granturi (RFA) nr. MoldHVAA_RFA_004

Implicarea prin educație a tinerilor în agricultura cu valoare înaltă

Data lansării: 10 noiembrie 2017

Data încheierii: 12 ianuarie 2018 

Dragă solicitant:

Proiectul USAID Agricultură performantă în Moldova (APM), implementat de Chemonics International, lansează un apel de cereri de grant pentru desfășurarea activităților inovatoare în vederea angajării tinerilor în sectorul agricol de înaltă valoare prin intermediul programelor educaționale. Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la atribuirea granturilor în conformitate cu contractele și politicile interne de gestionare ale APM.

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la această solicitare și să obțină instruire cum să completeze formularul cererii de finanțare prin granturi expediind întrebările la: grants@moldovaagro.com  până la 15 decembrie 2017.  Pentru pachetul integral al aplicației și Q&A verificați Google Drive:

https://drive.google.com/open?id=172PsE-WhVwf82SKW-nGTMgOZJt2t4Wqh

Solicitanții trebuie să adreseze toate întrebările la grants@moldovaagro.com. Dacă este necesar, solicitanții pot apela și la numărul 022 803 136, cu toate acestea solicitanții interesați vor fi rugați să-și expedieze întrebările prin e-mail.

Angajații APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email BusinessConduct@chemonics.com.

Următoarele anexe sunt parte a acestui Apel de depunere a cererilor de grant:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru solicitarea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Confirmări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile:

 

Проект USAID / AПМ

Объявление о подаче Заявлений на получение грантов

(RFA) № MoldHVAA_RFA_004

“Привлечение молодежи с целью обучения

эффективному (высокодоходному) сельскому хозяйству”

Дата опубликования: 10 ноября 2017 года

Крайний срок подачи заявлений: 12 января 2018 года

Уважаемый заявитель,

Проект Агентства США по Международному Развитию (USAID) «Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове» (АПМ), осуществляемый Американской корпорацией “Chemonics International, Inc”. принимает Заявки на получение грантов для проведения инновационных мероприятий по вовлечению молодежи в высокодоходный сельскохозяйственный сектор, посредством образовательных программ. Гранты будут присуждаться и реализовываться в соответствии с нормативными документами USAID и правительства США, регулирующими присуждение грантов по контрактам, а также согласно внутренней политике по управлению грантами Проекта АПМ.

Желающие принять участие в проекте могут задать вопросы, касательно объявления о подаче Заявлений на получение гранта (RFA) и получить руководство о том, как заполнить форму заявления, отправив вопросы на электронный адрес: grants@moldovaagro.com до 15 декабря 2017 года. Для получения полного пакета заявки и Q&A проверьте Google Drive:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/172PsE-WhVwf82SKW-nGTMgOZJt2t4Wqh

Заявители должны направлять все вопросы по электронному адресу grants@moldovaagro.com. Если необходимо, заявители могут также позвонить по телефону 022 803 136, однако заинтересованным заявителям будет любезно предложено направлять их вопросы по электронной почте.

Сотрудники проекта АПМ, равно как и сотрудники корпорации “Chemonics International Inc.” не вправе просить, а претендентам запрещается предлагать любые деньги, гонорары, комиссионные, кредиты, подарки, вознаграждения, ценные вещи или компенсацию за получение или предоставление ненадлежащего благосклонного отношения, касательно данного ходатайства. О любой ненадлежащей просьбе сотрудника проекта следует сообщать Руководителю Проекта АПМ или на: BusinessConduct@chemonics.com.

Приложения к данному Объявлению о подаче Заявлений на получение гранта:

- Приложение A – Форма Заявления на получение гранта

- Приложение B – Форма бюджетной части Заявления на получение гранта

- Приложение C – Форма самооценки заявителя

- Приложение D – Необходимые сертификаты

- Приложение E – Обязательные и требуемые, как применимые стандартные положения:

  • Стандартные положения для американских и неамериканский неправительственных организаций, получающих фиксированную сумму гранта, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf

Стандартные положения для неамериканских неправительственных получателей, получающих все другие виды грантов, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf

Request For Applications

USAID High Value Agriculture Activity in Moldova

Request for Applications (RFA) No. MoldHVAA_RFA_004

Youth Educational Engagement in High Value Agriculture

Issuance Date: November 10, 2017

Due Date: January 12, 2018

Dear Applicant:

The USAID High Value Agriculture Activity in Moldova (HVAA), implemented by Chemonics International, is seeking grant applications to carry out innovative activities to engage youth in the high value agriculture sector through educational programming. The grants will be awarded and implemented in accordance with USAID and US Government regulations governing grants under contracts and HVAA’s internal grant management policies.

Interested applicants, have the opportunity to ask questions about the RFA and receive guidance on how to complete the application form by sending the questions to grants@moldovaagro.com by December 15, 2017. For the full application package and the Q&A check Google Drive:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/172PsE-WhVwf82SKW-nGTMgOZJt2t4Wqh

HVAA staff and Chemonics employees may not ask for, and applicants are prohibited from offering, any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or compensation to obtain or reward improper favorable treatment regarding this solicitation. Any improper request from a project employee should be reported to the chief of party or BusinessConduct@chemonics.com.

Annexes included with this Request for Applications:

- Annex A – Grant Application Form

- Annex B – Grant Application Budget Form

- Annex C – Applicant Self-Assessment Form

- Annex D – Required Certifications

- Annex E – Mandatory and Required As Applicable Standard Provisions:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.